Muu päätös 1548/2015

Julkista hankintaa koskeva valitus (Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas/ Porin kaupunki)

Antopäivä: 5.6.2015
Taltionumero: 1548
Diaarinumero: 2549/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T1548

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas/ Porin kaupunki

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 19.6.2014 nro 436/14

Asian aikaisempi käsittely

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas (jäljempänä myös hankintarengas) on ilmoittanut 8.5.2013 julkaistulla EU-hankintailmoituksella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämistä koskevasta palveluhankinnasta enintään noin 25 vuodeksi vuodesta 2015 alkaen.

Hankintarenkaan ovat perustaneet Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Rauman Seudun Jätehuoltolaitos, Rouskis Oy, Satakierto Oy:stä erotettava Hallavaara Oy ja Turun Seudun Jätehuolto Oy, jotka ovat kunnallisia jätelaitoksia.

Porin kaupunginhallitus on 3.6.2013 oikeuttanut Porin Jätehuolto -liikelaitoksen liittymään hankintarenkaaseen.

Porin Jätehuolto -liikelaitoksen johtokunta on 25.9.2013 hyväksynyt sopimuksen liittymisestä hankintarenkaaseen.

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas on tarjouspyynnöllään 30.10.2013 pyytänyt valitsemiltaan tarjoajilta tarjousta syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä kalenterivuosina 2015, 2016 ja 2017.

Porin Jätehuolto -liikelaitoksen johtokunta on 18.12.2013 tekemillään hankintapäätöksillä (§ 61) valinnut kalenterivuosille 2015–2017, kullekin vuodelle erikseen, Ekokem Oy Ab:n, GemiFin Oy:n, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Rosk’n Roll Oy Ab:n ja Ab Stormossen Oy:n tarjoukset.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ilmoitetun mukaan ollut yli 100 000 000 euroa ja yksittäisen kalenterivuoden osalta 7 000 000 euroa.

Veikko Lehti Oy on markkinaoikeudelle tekemässään valituksessa vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa Porin kaupungin ja hankintarenkaaseen kuuluvat hankintayksiköt korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksiköt yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut.

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas ja Porin kaupunki ovat vaatineet, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää sen sekä velvoittaa valittajan korvaamaan niiden arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Ab Stormossen Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut markkinaoikeudelle lausuntoa asiassa.

Veikko Lehti Oy on toimittanut markkinaoikeudelle vastaselityksen ja kolme lisäkirjelmää.

Markkinaoikeus on varannut valituksenalaisella hankintapäätöksellä valituista toimittajista vain Ab Stormossen Oy:lle tilaisuuden tulla kuulluksi asiassa. Markkinaoikeuden päätökseen tehdyn merkinnän mukaan tämä on johtunut Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan 13.2.2014 markkinaoikeudelle toimittamasta ilmoituksesta, jonka mukaan Ab Stormossen Oy:llä on ensisijainen intressi lausua Veikko Lehti Oy:n valituksesta, koska Ab Stormossen Oy:n tarjous on ollut edullisin Porin Jätehuolto -liikelaitoksen yhdyskuntajätteiden osalta ja koska on myös logistisesti järkevää toimittaa Porin Jätehuolto liikelaitoksen jätteet Ab Stormossen Oy:lle.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on jättänyt valituksen tutkimatta siltä osin kuin vaatimukset on kohdistettu Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaaseen kuuluviin muihin kunnallisiin jätelaitoksiin kuin Porin Jätehuolto -liikelaitokseen.

Markkinaoikeus on kumonnut Porin kaupungin Porin Jätehuolto -liikelaitoksen johtokunnan 18.12.2013 tekemän hankintapäätöksen § 61. Markkinaoikeus on kieltänyt Porin kaupunkia tekemästä hankintasopimuksia sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön asettamansa 200 000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus on velvoittanut Porin kaupungin korvaamaan Veikko Lehti Oy:n oikeudenkäyntikulut 8 000 eurolla.

Markkinaoikeus on hylännyt Veikko Lehti Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta siltä osin kuin vaatimus koskee Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengasta.

Markkinaoikeus on hylännyt Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan ja Porin kaupungin yhteisen vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Valituksen tutkiminen

Asiassa on kyse jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan syntypaik­kalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämispalvelun hankinnasta, joka ei ole sisältänyt jätteen kuljettamista hyödyntämispaikkaan tai -paikkoihin. Viisi kunnallista jätelaitosta on perustanut Lounaisen Suomen yhdyskun­tajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan, jonka tarkoituksena on ollut yhteishankintana kilpailuttaa edellä mainittu hankinta. Porin Jätehuol­to -liikelaitos on liittynyt hankintarenkaaseen jälkikäteen hankintamenet­telyn kuluessa.

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 94 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu ratkaista, onko hankin­nassa menetelty hankintalain tai muiden kyseisessä säännöksessä mainit­tujen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Markki­naoikeudella ei sen sijaan ole toimivaltaa tutkia sitä, onko hankintojen toteuttamisessa noudatettu niiden tuottamiseen mahdollisesti liittyviä muita säännöksiä, kuten jätelainsäädäntöä. Myöskään jätelainsäädäntöön perustuvalla, valittajan viittaamalla jätteen vastaanottopaikan määräämistä koskevan päätöksen lainvoimaisuudella ei ole kysymyksessä olevan asian markkinaoikeuskäsittelyssä merkitystä.

Hankintalain 85 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen se, jota asia koskee.

Edellä mainittua säännöstä koskevien hankintalain esitöiden (HE 190/ 2009 vp, s. 58 ja 59) mukaan lain 85 §:n 1 momentti vastaa asianosaisen puhevallan osalta aiemmin voimassa olleen lain 78 §:n 1 momenttia. Mainitussa hallituksen esityksessä on tältä osin lausuttu, että hankin­ta­lain esitöissä (HE 50/2006 vp, s. 120 ja 121) tällaisella asianosaisella on todettu tarkoitettavan henkilöä, jolla on oikeudellinen intressi saada muutos virheelliseen hankintamenettelyyn. Hankintalain esitöissä ja va­kiintuneessa oikeuskäytännössä asianosaisena on pidetty lähinnä alalla toimivaa yrittäjää, jolla on tai olisi ollut mahdollisuus saada oma tar­jouksensa hyväksytyksi oikein toteutetussa hankintamenettelyssä. Alalla toimiminen on riittänyt asianosaisaseman edellyttämän oikeudellisen intressin perusteeksi erityisesti niissä tapauksissa, joissa oikeus­suoja­pyyntö perustuu hankinnan kilpailuttamisen laiminlyömiseen. Hakijana on voinut olla myös toimittaja, jonka hankintayksikkö on muutoin lain­vastaisesti jättänyt tarjousmenettelyn ulkopuolelle. Tilanteissa, joissa hankintayksikkö on kilpailuttanut hankinnan hankintasäännösten edel­lyttämällä tavalla, alalla toimiva yrittäjä on oikeuskäytännössä katsottu asianosaiseksi lähtökohtaisesti vain, jos yrittäjä on antanut tarjous­kil­pai­lussa tarjouksen tai jos yrittäjä on ainakin voinut osoittaa pyrkineensä osallistumaan tarjouskilpailuun.

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas on julkaissut 8.5.2013 hankinnasta kilpailullista neuvottelumenettelyä koskevan EU-hankintailmoituksen, jossa osallistumishakemusten jättämiselle asetetun määräajan on ilmoitettu päättyvän 6.6.2013.

Porin kaupungin hankintapalvelut on julkaissut 4.6.2013 HILMA-tieto­kannassa ja 7.6.2013 TED-tietokannassa Harjavallan, Huittisten, Koke­mäen, Honkajoen, Lavian, Luvian, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin, Siikaisten ja Ulvilan kuntien puolesta EU-hankintailmoituksen, jolla on pyydetty tarjouksia jätelain mukaisen kunnan vastuulla olevan syntypaikkalajitellun käsittelemättömän sekalaisen yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisestä ajalle 1.10.2013–30.6.2015 ja mahdolliselle 18 kuukauden optiokaudelle. Tarjousten jättämiselle asetetun määräajan on ilmoitettu päättyvän 30.7.2013.

Porin kaupungin hankintapalvelut on julkaissut 25.7.2013 TED-tietokannassa EU-jälki-ilmoituksen, jossa on muun ohella todettu, että Porin kaupunginhallitus on 15.7.2013 keskeyttänyt edellä mainitun hankintamenettelyn.

Porin Jätehuolto -liikelaitoksen johtokunta on 25.9.2013 hyväksynyt sopimuksen hankintarenkaaseen liittymisestä ja 18.12.2013 tehnyt hankintapäätökset hyödyntämispalvelun hankinnasta kalenterivuosille 2015–2017.

Valittaja on alalla toimiva yhtiö, joka on tehnyt asiassa valituksen markkinaoikeuteen 20.1.2014. Valittaja ei ole jättänyt Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan järjestämässä tarjouskilpailussa osallistumishakemusta eikä tarjousta.

Valittaja on markkinaoikeudessa esittänyt, että hankintarenkaan hankintailmoitus on ollut virheellinen, koska siinä ei ole kerrottu riittävällä tarkkuudella hankinnan kohdetta. Lisäksi valittaja on esittänyt, että kyseisessä hankintailmoituksessa annettuja tietoja on olennaisesti muutettu Porin kaupungin jälkikäteisellä liittymisellä mukaan hankintamenettelyyn ja hankinnan jakamisella ajallisesti kahteen osaan. Valittajan mukaan Porin alueen hankinta on jätetty kilpailuttamatta. Valittaja on ilmoittanut jättäneensä osallistumatta hankintarenkaan tarjouskilpailuun, koska Porin kaupunkia ei ollut mainittu hankintailmoituksessa ja osallistuminen olisi merkinnyt jätelain vastaiseen toimintaan ryhtymistä. Valittaja on vielä esittänyt olleensa siinä käsityksessä, ettei Porin kaupunki ole mukana hankintarenkaassa, koska se oli julkaissut omasta ja eräiden toisten kuntien puolesta samankaltaista hankintaa koskevan hankintailmoituksen samoihin aikoihin kuin määräaika osallistumishakemusten jättämiselle hankintarenkaan järjestämässä tarjouskilpailussa oli päättynyt.

Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa ole käynyt ilmi, että hankintarenkaaseen olisi hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen liittynyt muita uusia jäseniä kuin Porin Jätehuolto -liikelaitos.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouskilpailuun osallistumaan kiinnostuneella toimittajalla on oltava tietyissä tilanteissa mahdollisuus hakea muutosta hankintasäännösten vastaisena pitämäänsä tarjouskilpailuasiakirjaan, vaikka toimittaja ei olisikaan osallistunut tarjouskilpailuun.

Muutoksenhaun tulee tällöin tapahtua nopeasti ja tehokkaasti. Jollei hankintailmoituksen, tarjouspyynnön tai hankintamenettelyn muu virheellisyys ole estänyt osallistumishakemuksen tai tarjouksen jättämistä, toimittajan tulee kuitenkin pääsääntöisesti osallistua tarjouskilpailuun valitusoikeuden säilyttääkseen.

Porin kaupungin julkaisema jätteenpolttopalveluita koskeva hankintailmoitus on ollut nähtävillä HILMA-tietokannassa 4.6.2013, ja osallistumishakemukset hankintarenkaan järjestämässä tarjouskilpailussa on tullut toimittaa viimeistään 6.6.2013 eli mainitun Porin kaupungin hankintailmoituksen julkaisemisajankohdan jälkeen. Markkinaoikeus katsoo, että ajallisen lähekkäisyyden ja hankittavien palveluiden samankaltaisuuden vuoksi valittaja on voinut perustellusti saada sen käsityksen, ettei Porin kaupungin tarkoituksena ole liittyä hankintarenkaaseen. Näin ollen valittajan osallistumishakemuksen toimittamatta jättämisen ei ole katsottava johtuneen yksin valittajasta.

Valitus on edellä todetun mukaisesti perustunut osaltaan siihen, että hankinta on valittajan mukaan jätetty Porin alueen osalta tosiasiallisesti kilpailuttamatta, koska Porin Jätehuolto -liikelaitoksen liittyminen hankintarenkaaseen on merkinnyt hankinnan kohteen muuttamista hankintarenkaan julkaisemassa hankintailmoituksessa annettuihin tietoihin nähden niin olennaisesti, että kysymys on ollut uutta kilpailutusta edellyttävästä hankinnasta. Markkinaoikeus katsoo, että valittajalla on ollut oikeudellinen intressi saattaa asia tältä osin markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Sen sijaan siltä osin kuin valitus on perustunut hankintarenkaan julkaiseman hankintailmoituksen mahdolliseen muuhun virheellisyyteen tai koskenut hankintailmoituksessa alun perinkin mainittuja jätelaitoksia, markkinaoikeus katsoo, että osallistumishakemuksen tekemättä jättäminen on perustunut valittajan omaan harkintaan eikä aiheutunut siitä, ettei valittaja olisi hankintarenkaan tai Porin kaupungin virheellisen menettelyn vuoksi päässyt kiinnostuksestaan huolimatta osallistumaan tarjouskilpailuun. Valittajalla ei näin ollen ole ollut asianosaisaseman edellyttämää oikeudellista intressiä saattaa valitustaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi tältä osin.

Valittajan asianosaisuusasema asiassa rajoittuu edellä lausuttu huomioon ottaen siihen, onko Porin Jätehuolto -liikelaitoksen liittyminen hankinta­renkaaseen merkinnyt hankinnan kohteen muuttamista hankintailmoi­tuksessa annettuihin tietoihin nähden niin olennaisesti, että kysymys on uutta kilpailuttamista edellyttävästä hankinnasta. Markkinaoikeus tutkii siten valituksen vain tältä osin. Muilta osin valitus jätetään tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Hankintalain 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten kuin hankintalaissa säädetään.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Poikkeuksista hankintalain 1 §:n 1 momentista ilmenevään kilpailuttamisvelvollisuuteen on säädetty muun ohella hankintalain 11 §:ssä, jonka mukaan hankintayksikön, joka hankkii tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita käyttäen yhteishankintayksikköä, katsotaan noudattaneen hankintalakia, jos yhteishankintayksikkö on noudattanut sitä.

Markkinaoikeus toteaa, ettei nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa kuitenkaan ole kysymys yhteishankintayksiköstä. Näin ollen yhteishankintayksikkötilanteita koskeva poikkeus kilpailuttamisvelvollisuuteen ei tule asiassa sovellettavaksi.

Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisussaan asiassa C-454/06 (pressetext Nachrichtenagentur, tuomio 19.6.2008, Kok., s. I-4401) tarkastellut, missä tilanteissa hankintaviranomaisen ja palveluntarjoajan välillä jo olemassa olevaan sopimukseen tehtäviä muutoksia voidaan pitää uutena julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tekemi­se­nä. Tuomion perustelujen (34–37 kohta) mukaan julkista hankintaa kos­kevan sopimuksen määräyksiin sen voimassaoloaikana tehtyjä muutok­sia on pidettävä uutena sopimuksen tekemisenä, jos muutetut määräykset ovat ominaispiirteiltään olennaisesti erilaisia kuin alkuperäisen sopimuk­sen määräykset ja jos ne näin ollen ovat omiaan osoittamaan osapuolten tahtoneen neuvotella uudestaan kyseisen sopimuksen keskeiset ehdot. Muutosta voidaan pitää olennaisena muun ohella, kun se sisältää ehtoja, jotka olisivat mahdollistaneet sen, että alun perin hyväksyttyjen tarjoa­jien lisäksi muutkin tarjoajat olisivat voineet tehdä tarjouksen tai että jokin muu kuin alun perin voittanut tarjous olisi voinut tulla valituksi. Alkuperäiseen sopimukseen tehtävää muutosta voidaan pitää olen­nai­sena myös, kun sillä ulotetaan sopimus merkittävässä määrin sellaisiin palveluihin, joista ei alun perin ollut kyse.

Vaikka nyt tarkasteltavana olevassa asiassa ei ole nimenomaisesti kysymys hankintasopimuksen muuttamisesta, markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitusta ratkaisusta ilmenevät periaatteet soveltuvat myös nyt käsillä olevan kysymyksen arviointiin.

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan hankintailmoituksen liitteenä olleen hankekuvauksen kohdassa 1 "Tausta ja hankinnan tarkoitus" on mainittu, että hankintarenkaaseen voi ennen lopullisen tarjouspyynnön laatimista liittyä muita lounaisen Suomen jätelaitoksia ja kuntia ja että hankintarengas neuvottelee parhaillaan näiden jätelaitosten ja kuntien kanssa niiden liittymisestä hankintarenkaaseen.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö, joka ei ole ollut mukana hankintarenkaan järjestämässä kilpailutuksessa sen alusta alkaen, ei lähtökohtaisesti voi liittyä kilpailutukseen hankintamenettelyn myöhemmässä vaiheessa. Kyse olisi tällöin olennaisesta muutoksesta alkuperäiseen sopimukseen, mikä edellyttäisi uutta kilpailuttamista.

Tässä tapauksessa Porin Jätehuolto -liikelaitos on liittynyt hankintarenkaaseen kesken hankintarenkaan hankintamenettelyn ja osallistumishakemusten jättämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Lisäksi Porin kaupungin julkaisema ja hankintarenkaan julkaiseman hankintailmoituksen kanssa ainakin osittain samankaltaisia sekä osittain ajallisesti päällekkäisiä palveluita koskenut hankintailmoitus on edellä todetuin tavoin ollut potentiaalisten tarjoajien nähtävillä ennen hankintarenkaan järjestämän tarjouskilpailun osallistumishakemusten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä. Mainittua Porin kaupungin hankintailmoitusta koskevan hankintamenettelyn keskeyttämishetkellä heinäkuussa 2013 ei osallistuminen hankintarenkaan järjestämään kilpailutukseen ole enää ollut mahdollista.

Edellä sanottu huomioon ottaen Porin Jätehuolto -liikelaitoksen liittyminen hankintarenkaaseen on merkinnyt olennaista muutosta hankintailmoitusasiakirjoissa annettuihin tietoihin nähden ja ollut potentiaalisten tarjoajien kannalta yllättävää. Muutosta voidaan tässä tapauksessa pitää olennaisena, sillä Porin Jätehuolto -liikelaitoksen mainitseminen hankintailmoituksessa hankintaan osallistuvana hankintayksikkönä olisi mahdollistanut sen, että muutkin kuin alun perin osallistumishakemuksen määräajassa jättäneet tarjoajat olisivat voineet jättää osallistumishakemuksen.

Edellä lausutun perusteella ja viitaten aiemmin mainittuun Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioon markkinaoikeus katsoo, että Porin Jätehuolto -liikelaitoksen liittymisellä hankintarenkaaseen on julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti olennaisesti laajennettu ja muutettu hankinnan kohdetta hankintailmoitusasiakirjoissa esitettyyn nähden. Näin ollen Porin kaupunki on tosiasiallisesti jättänyt syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämispalvelun hankinnan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti kilpailuttamatta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla kysymyksessä olevassa hankinnassa on Porin Jätehuolto -liikelaitoksen tekemää hankintaa koskevilta osin menetelty julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole valittajan oikeusaseman kannalta tarpeen lausua muista valittajan esittämistä väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimuksia ei ilmoitetun mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva Porin Jätehuolto -liikelaitoksen johtokunnan 18.12.2013 tekemä hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo tarjouskilpailun järjestämisessä on Porin Jätehuolto -liikelaitoksen hankintaa koskevilta osin menetelty hankintasäännösten vastaisesti, virheellinen hankintamenettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään mainituilta osin kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Porin kaupunki aikoo edelleen toteuttaa syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämistä koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja Porin kaupungin julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastainen hankinnan kilpailuttamatta jättäminen huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittajan vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta on hyväksyttävä siltä osin kuin valittaja vaatii oikeudenkäyntikulujaan Porin kaupungilta, ja Porin kaupunki on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Sen sijaan valittajan vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta on hylättävä siltä osin kuin se koskee Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengasta.

Asiassa ei ole kohtuutonta, että Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas ja Porin kaupunki saavat pitää yhteiset oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittaja on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Pertti Virtanen, Pasi Yli-Ikkelä ja Riitta Hämäläinen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas/ Porin kaupunki on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus

1. kieltää markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon, kunnes valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu;

2. ensisijaisesti kumoaa markkinaoikeuden päätöksen lukuun ottamatta markkinaoikeuden päätöstä jättää Veikko Lehti Oy:n valitus tutkimatta siltä osin kuin Veikko Lehti Oy:n vaatimukset ovat kohdistuneet muihin jätelaitoksiin kuin Porin Jätehuoltoon;

3. toissijaisesti kumoaa markkinaoikeuden päätöksen niiltä osin kuin se on kohdistunut hankintakausia 2016 ja 2017 koskeviin hankintapäätöksiin ja asianosaisten oikeudenkäyntikuluihin;

4. velvoittaa Veikko Lehti Oy:n korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 11 575 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen; sekä

5. velvoittaa Veikko Lehti Oy:n korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa myöhemmin esitettävän laskun mukaisesti korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen.

Valittaja on ilmoittanut, että Porin Jätehuolto -liikelaitos (jäljempänä myös Porin Jätehuolto) on lakkautettu 30.6.2014 ja Porin kaupungin Tekniseen Palvelukeskukseen perustettu taseyksikkö on ottanut 1.7.2014 alkaen Porin Jätehuolto -liikelaitoksen tehtävät ja velvoitteet vastuulleen.

Valittaja on uudistanut markkinaoikeudelle esittämänsä ja lausunut muun ohella seuraavaa:

Asian taustasta

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan (jäljempänä myös hankintarengas) näkökulmasta on ollut välttämätöntä varata muille lounaisen Suomen jätelaitoksille ja kunnille mahdollisuus liittyä hankintarenkaaseen hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen. Hankittavan hyödyntämispalvelun suurella määrällä ja siten myös hyödynnettävän jätteen määrällä on voitu varmistua siitä, että tarjouskilpailussa saadaan tarjouksia. Hankintarenkaan lopullisen kokoonpanon varmistumista ei kuitenkaan ole voitu odottaa ennen hankintailmoituksen julkaisemista pääasiassa siitä syystä, että uusien laitosinvestointien toteuttaminen vaatii useita vuosia, mutta orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan jo vuoden 2016 alussa.

Veikko Lehti Oy:n asianosaisasemasta

Veikko Lehti Oy ei ole asianosainen, sillä yhtiö ei ole osallistunut eikä ole pyrkinyt osallistumaan hankintarenkaan tarjouskilpailuun. Veikko Lehti Oy ei ole jättänyt hankintarenkaan järjestämässä tarjouskilpailussa osallistumishakemusta eikä tarjousta tai muutoinkaan osoittanut kiinnostusta kyseessä olevaan hankintaan.

Alalla ammattimaisesti toimiva Veikko Lehti Oy ei ole voinut Porin Jätehuollon ja hankintarenkaan julkaisemien hankintailmoitusten perusteella saada sellaista käsitystä, että hankintailmoitusten kohteena olevat hankinnat koskisivat samaa hankintakautta tai olisivat muutoin joltain osin päällekkäiset ja että Porin Jätehuollolla ei sen vuoksi olisi tarvetta tai aikomusta liittyä hankintarenkaaseen. Hankintailmoitukset ovat koskeneet paitsi eri hankintakausia myös eri jätemääriä. Porin Jätehuollon liittyminen hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen hankintarenkaaseen on myös käynyt riittävällä selvyydellä ilmi hankintarenkaan julkaisemasta hankintailmoituksesta.

Asiassa potentiaalisten tarjoajien osallistumismahdollisuuksien arvioinnin kannalta olennaista on tarkastella sitä, ovatko potentiaaliset tarjoajat voineet hankintailmoituksessa annettujen tietojen perusteella saada perustellusti sen käsityksen, että Porin Jätehuollon tarkoituksena ei ole ollut liittyä hankintarenkaaseen. Merkitystä ei sen sijaan ole sillä, mitä hankintakausia tai määriä esimerkiksi hankintapäätös on koskenut. Vaikka hankintarenkaan hankinta on menettelyn myöhemmässä vaiheessa jaettu kahteen osaan ja vaikka Porin Jätehuollon kumotut hankintapäätökset ovat koskeneet ainoastaan vuosia 2015–2017, näillä seikoilla ei ole merkitystä arvioitaessa Veikko Lehti Oy:n asianosaisasemaa, sillä nämä seikat eivät ole ilmenneet hankintailmoituksesta.

Porin Jätehuollon ja hankintarenkaan hankinnat ovat koskeneet eri hankintakausia

Porin Jätehuollon julkaisemalla hankintailmoituksella on pyydetty tarjouksia syntypaikkalajitellun käsittelemättömän yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä ajalle 1.10.2013–30.6.2015 sekä mahdolliselle 18 kuukauden optiokaudelle. Hankintarenkaan julkaisemassa hankintailmoituksessa on puolestaan ilmoitettu tarjouskilpailusta koskien syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämispalvelua enintään noin 25 vuodeksi noin vuodesta 2015 alkaen. Hankintailmoituksissa ilmoitetut kaudet ovat siten olleet mahdollisesti (mutta ei välttämättä) päällekkäisiä ainoastaan vuoden 2015 alun osalta ja muutoin kaudet ajoittuvat kiistatta eri ajankohtiin.

Porin Jätehuollon päätös ulottaa hankintakausi vuoden 2015 puolelle on johtunut muun muassa siitä, että hankintarenkaan hankintailmoituksen

mukaan hankinnan aloitusajankohta oli vielä auki. Porin kaupungin hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevassa hankintailmoituksessa todetaankin keskeyttämisen syistä muun muassa seuraavasti: "Hankintarengas on päättänyt hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen aikaistaa hankintansa alkamaan jo vuoden 2015 alusta, eikä vasta 1.7.2015 tai 1.1.2016. Näin ollen nyt kyseessä oleva hankinta menisi ajallisesti päällekkäin hankintarenkaan hankinnan kanssa ajalla 1.1.2015–30.6.2015."

Hankintailmoituksissa ilmoitetut hankintakaudet poikkeavat myös kestoltaan toisistaan. Porin kaupungin hankinnassa on ollut kyse 1,5 vuoden hankintakaudesta, kun hankintarenkaan kilpailutus on koskenut noin 25 vuoden ajanjaksoa.

Mikäli korkein hallinto-oikeus katsoisi, että Porin kaupungin ja hankintarenkaan hankintojen on voitu olettaa koskevan joiltain osin samaa jätteen hyödyntämispalvelua tai samaa hankintaa, hankintojen päällekkäisyys on voinut koskea ainoastaan vuotta 2015 ja sitäkin vain osittain. Muilta osin hankintakaudet ovat olleet selvästi erilliset, mikä on myös potentiaalisten tarjoajien tullut ymmärtää. Markkinaoikeuden päätös kumota vuosia 2016 ja 2017 koskevat Porin Jätehuollon hankintapäätökset on virheellinen.

Porin Jätehuollon ja hankintarenkaan hankinnat ovat koskeneet eri jätemääriä

Porin Jätehuollon ja hankintarenkaan hankintailmoituksilla ilmoitetut hankinnat poikkeavat toisistaan olennaisesti myös hankittavan palvelun määrän eli hyödyntämispalvelun kohteena olevan jätteen määrän osalta. Hankintarenkaan hankintailmoituksessa hankinnan kohteena on jätteen hyödyntämispalvelu huomattavan suurelle jätemäärälle. Kyseessä oleva jätemäärä on noin 80 000–160 000 tonnia vuodessa ja enimmillään koko hankintakauden aikana hyödynnettävä jätteen määrä on noin neljä miljoonaa tonnia. Porin Jätehuollon hankintailmoituksessa hyödyntämispalvelun kohteena olevan jätteen määrä on sen sijaan vain noin 14.000–18 000 tonnia vuodessa, joka 1,5 vuoden hankintakaudella tarkoittaa enimmilläänkin noin 27 000 tonnia hyödynnettävää jätettä. Alalla ammattimaisesti toimivan potentiaalisen tarjoajan on tullut myös hyödyntämispalvelun määrän perusteella ymmärtää, että hankintailmoitukset ovat koskeneet eri hankintaa.

Porin kaupungin mahdollisesta liittymisestä hankintarenkaaseen on ilmoitettu hankintailmoituksessa

Potentiaalisille ehdokkaille on hankintailmoituksen ja sen liitteenä olleen hankekuvauksen perusteella ollut selvää, että hankintarenkaaseen voi ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä liittyä uusia jätelaitoksia, mukaan lukien Porin Jätehuolto, joka on yksi hankintailmoituksen määritelmän mukaisista lounaisen Suomen jätelaitoksista. Porin Jätehuollon liittyminen hankintarenkaaseen ei ole ollut potentiaalisten tarjoajien kannalta yllättävää.

Hankinnan tarkoituksena ja kohteena on ollut nimenomaan hyödyntämispalvelun hankkiminen eikä jonkin tietyn jätelaitoksen tai kunnan jäte-erän toimittaminen. Potentiaalisille tarjoajille on palvelun tuottamisen kannalta samantekevää, miltä alueelta kerättyä jätettä hankittavalla hyödyntämispalvelulla hyödynnetään. Hyödynnettävä jäte joka tapauksessa vastaa laadultaan ja määrältään hankekuvauksessa määritettyä kunnan vastuulle kuuluvaa syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä. Hankintarengas myös vastaa jätteen kuljettamisesta palveluntuottajan vastaanottopaikkaan tai hyödyntämislaitokseen. Hankinnan ehtojen mukaan hankintarenkaalla on oikeus kuljettaa jäte palveluntarjoajalle hyödynnettäväksi minkä tahansa jätelaitoksen alueelta.

Potentiaalisten tarjoajien kannalta ei ole ollut merkitystä sillä, mikä lounaisen Suomen jätelaitos tai kunta hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen mahdollisesti liittyy hankintarenkaaseen ja kyseiseen hankintaan. Se, mistä jätteet tullaan todellisuudessa kuljettamaan palveluntarjoajan hyödynnettäväksi, ei ole ollut ehdokkaiden tiedossa silloin, kun osallistumishakemukset tai tarjoukset on tehty, eikä tämä siten ole voinut vaikuttaa potentiaalisten tarjoajien osallistumishalukkuuteen. Osallistumishakemuksen tekemisen ja tarjouksen mitoittamisen kannalta olennaista on ollut ainoastaan hankittavan hyödyntämispalvelun määrä, joka on yksiselitteisesti ilmoitettu hankintailmoituksessa kattaen myös Porin Jätehuollon osuuden hankittavasta palvelusta. Porin Jätehuollon samanaikainen eri hankintakautta ja hyödyntämispalvelua koskeva hankintailmoitus ei ole voinut vaikuttaa potentiaalisten tarjoajien harkintaan halukkuudestaan osallistua hankintarenkaan kilpailutukseen.

Hankintarenkaan ja Porin Jätehuollon menettely on ollut avointa sekä syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun vaatimukset täyttävää.

Porin Jätehuollon liittyminen hankintarenkaaseen

Markkinaoikeuden vakiintuneessa oikeuskäytännössä on säännönmukaisesti hyväksytty myös sellaisten hankintayksiköiden jälkikäteinen liittyminen hankintaan, joita ei ole nimeltä yksilöity hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Edellytyksenä hankintayksikön jälkikäteiselle liittymiselle hankintaan on, että muut hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä annetut tiedot koskien esimerkiksi hankinnan ennakoitua kokonaisarvoa ja järjestelyyn myöhemmin todennäköisemmin liittyvien hankintayksiköiden lukumäärää ovat olleet riittäviä tarjousten mitoittamiselle ja hinnoittelulle. Hankintayksikön liittyminen hankintaan menettelyn kuluessa ei kuitenkaan saa laajentaa tai muuttaa hankinnan kohdetta olennaisesti eikä johtaa siihen, että hankintamenettely muodostuu epätasapuoliseksi tai syrjiväksi. Valittaja on viitannut muun muassa markkinaoikeuden päätökseen nro 102/12.

Tarjoajat ovat saaneet riittävät tiedot osallistumishakemuksen tekemiseksi

Hankintarenkaan hankintailmoituksessa ja sen liitteenä olevassa hankekuvauksessa on yksilöity hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ja hyödynnettävän jätteen määrä. Ilmoitettu hyödynnettävän jätteen määrä on sisältänyt myös hankintarenkaaseen myöhemmin mahdollisesti liittyvien jäsenten hyödynnettävät jätteet. Porin Jätehuollon myöhempi liittyminen hankintarenkaaseen ei siten ole vaikuttanut tarjousten mitoittamiseen ja hinnoitteluun tai potentiaalisten tarjoajien osallistumishalukkuuteen, sillä hankittavan palvelun määrä on ollut ehdokkaiden ja potentiaalisten tarjoajien tiedossa hankintarenkaan hankintailmoituksen julkaisemisesta lukien. Koska myöskään käsittelypaikan sijainnilla ei ole merkitystä hankinnan kannalta, ei sillä seikalla, mikä lounaisen Suomen kunta tai jätelaitos tulee myöhemmin liittymään hankintaan, ole merkitystä osallistumishakemuksen tekemistä koskevan harkinnan kannalta.

Menettely ei ole syrjinyt ehdokkaita ja tarjoajia

Uusien jäsenten liittyminen hankintaan ei ole millään tavalla syrjinyt ehdokkaita taikka rikkonut ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksia. Kaikki ehdokkaat ovat saaneet samat hankintaa koskevat tiedot ja heillä on ollut yhtäläiset mahdollisuudet harkita osallistumistaan kilpailutukseen.

Porin Jätehuollon liittyminen hankintarenkaaseen ei ole merkinnyt hankinnan ehtojen olennaista muutosta

Porin Jätehuollon liittyminen hankintarenkaaseen ei ole merkinnyt olennaista muutosta hankinnan ehtoihin eikä Porin Jätehuolto ole jättänyt hankintaa kilpailuttamatta. Hankintarengas on hankintailmoituksessa avoimesti kertonut, että se edelleen neuvottelee lounaisen Suomen kuntien ja jätelaitosten liittymisestä hankintarenkaaseen. Hankintaan jälkikäteen liittyvien hankintayksiköiden hyödynnettävän jätteen määrä on sisältynyt hankintailmoituksessa määritettyyn hankittavan palvelun kohteena olevan jätteen määrään. Pelkästään se seikka, että jälkikäteen on täsmentynyt, mikä jätelaitos hankintarenkaaseen päättää liittyä, ei ole merkinnyt hankinnan olennaista muutosta, ottaen erityisesti huomioon, ettei jätteen syntypaikalla ole tarjoajien kannalta merkitystä.

Porin Jätehuollon jätteen määrä ja hyödyksi tulevan palvelun määrä ovat joka tapauksessa hyvin vähäiset suhteessa koko hankintaan, eikä Porin Jätehuollon liittymistä hankintamenettelyyn voida tälläkään perusteella pitää olennaisena muutoksena hankinnan ehtoihin. Kyseessä ei edes ylipäänsä ole muutos, vaan hankinnan ehtojen täsmentyminen hankintamenettelyn kuluessa.

Kilpailullisesta neuvottelumenettelystä

Markkinaoikeus ei ratkaisussaan ole ottanut huomioon sitä, että hankintarenkaan tarjouskilpailussa on noudatettu kilpailullista neuvottelumenettelyä, jossa menettely on joustavaa ja jossa hankintayksiköillä on laajempi liikkumatila ja harkintavalta kuin esimerkiksi avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä. Hankinnan toteuttamiselle kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on tunnusomaista se, että tarjouskilpailun alkaessa tiedossa ei välttämättä ole vielä kaikkia hankinnan yksityiskohtia, minkä vuoksi näitä yksityiskohtia on tarpeen täsmentää vielä menettelyn myöhemmässä vaiheessa. Hankintarenkaan jäsenten täsmentäminen hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen ja ennen tarjouspyynnön lähettämistä on sallittu menettelytapa erityisesti kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä.

Veikko Lehti Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas/Porin kaupunki velvoitetaan korvaamaan Veikko Lehti Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa laillisine korkoineen myöhemmin esitettävän tarkemman oikeudenkäyntikuluvaatimuksen mukaisesti.

Veikko Lehti Oy on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Veikko Lehti Oy:n asianosaisasema

Veikko Lehti Oy:n osallistumishakemuksen toimittamatta jättäminen ei johtunut yksin Veikko Lehti Oy:stä, ja se on asiassa hankintalain 85 §:n 1 momentin mukainen asianosainen. Veikko Lehti Oy ja muut Porin seudulla toimivat jätehuoltoyritykset eivät perustellusti voineet käsittää hankintarenkaan hankintailmoituksen koskevan myös Porin kaupunkia. Samanaikaisten ja samankaltaisten hankintailmoitusten johdosta käsitys oli, että Porin Jätehuolto kilpailuttaa sen vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa eikä Porin kaupunki ole mukana hankintarenkaan menettelyssä. Tämän vuoksi jätehuoltoyritykset jättivät osallistumatta hankintarenkaan hankintamenettelyyn.

Veikko Lehti Oy on aikaisemmin huolehtinut Porin seudulla kuntien vastuulle kuuluvan syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä. Veikko Lehti Oy:n intressi on ollut osallistua sen toiminta-aluetta koskevaan eli Porin seudun jätehuollon järjestämään kilpailuun. Markkinaoikeuden päätöstä ei tule muuttaa, jotta jätehuoltoyritykset pääsevät osallistumaan hankintalainsäädännön mukaiseen Porin kaupungin jätehuoltokilpailuun.

Porin Jätehuolto kilpailutti 4.6.2013 julkaistulla hankintailmoituksella sen vastuulle kuuluvien yhdyskuntajätteiden hyötykäyttöä optiokausi huomioon ottaen vuoden 2017 loppuun saakka. Tarjouskilpailun kohteena oleva jätemäärä vastasi Porin seudulla syntyvän yhdyskuntajätteen määrää. Veikko Lehti Oy valmistautui osallistumaan tähän kilpailuun. Samaan aikaan sijoittuvassa hankintarenkaan samaa palvelua koskevassa hankintailmoituksessa 7.5.2014 (oikeastaan 7.5.2013) mainitaan hankinta-ajaksi vuosi 2015 – noin vuosi 2040. Ilmoituksessa ei miltään osin mainita Porin Jätehuollon osallisuutta tai ilmoiteta hankinnan koskevan Porin seudun jätehuoltoa. Hankintailmoituksessa on selkeästi kerrottu mukana olevat Turun, Salon, Forssan, Rauman ja Säkylän jätelaitokset sekä se, että hankinta koskee kuntien vastuulle kuuluvaa jätettä.

Veikko Lehti Oy ei ole voinut tehdä sellaista johtopäätöstä, että Porin kaupunki olisi mukana molemmissa menettelyissä ja että Veikko Lehti Oy:n tulisi laatia tarjous tai osallistumishakemus samaa ajanjaksoa ja käytännössä täysin samaa operatiivista jätehuoltopalvelua koskeviin kahteen eri hankintamenettelyyn. Hankintayksiköiden ja erityisesti Porin kaupungin olisi tullut ymmärtää, että samojen palveluiden päällekkäinen hankintailmoitus johtaa siihen, että potentiaalisia tarjoajia jää osallistumatta hankintarenkaan menettelyyn.

Porin kaupungin ja hankintarenkaan menettelyn moitittavuutta lisää se, että ne olivat keskinäisissä ja salaisissa neuvotteluissaan jo keväällä 2013 sopineet Porin kaupungin osallisuudesta hankintarenkaan menettelyyn. Tämä ilmenee Porin apulaiskaupunginjohtajan selvityksestä Porin kaupunginhallitukselle 30.9.2013. Porin Jätehuollon peruutusilmoituksessa esitetyillä seikoilla ei ole merkitystä. Porin kaupungin ja hankintarenkaan menettely ei ole hankintalain 2 §:n 1 momentissa säädettyjen velvollisuuksien mukaista.

Menettelyn virhe eli hankinnan kielletty muuttaminen ja laajentaminen sekä tästä johtuva kilpailuttamatta jättäminen koskee kokonaisuudessaan Porin kaupungin osallisuutta hankintarenkaan menettelyyn. Hankinta tulee Porin kaupungin osalta järjestää kokonaisuudessaan uudestaan myös vuodesta 2018 alkaen.

Ab Stormossen Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut selitystä valituksen johdosta.

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas/ Porin kaupunki on antanut vastaselityksen Veikko Lehti Oy:n selityksen johdosta. Vastaselityksessä on lausuttu muun ohella, että tarjouksen jättäminen vain Porin aluetta koskevana, minkä Veikko Lehti Oy esittää asianosaisintressinsä perustaksi, ei olisi ollut mahdollista. Hankintarengas on saanut osallistumishakemuksen esimerkiksi Pori Energialta, joka on Porin seudulla toimiva alan yritys. Porin kaupungilla ei ole ollut mitään syytä viivästyttää tai salata osallistumistaan hankintarenkaan menettelyyn. Veikko Lehti Oy:n valitus markkinaoikeudessa on koskenut vain hankintakauden 2015–2017 hankintapäätöksiä Porin kaupungin osalta. Valitus ei ole kohdistunut hankintakaudesta 2018 lähtien Porin kaupungin osallisuuteen hankintarenkaan menettelyssä, vaikka yhtiö korkeimmassa hallinto-oikeudessa näin esittääkin. Korkein hallinto-oikeus ei ole toimivaltainen lausumaan hankintamenettelystä kuin vuosien 2015–2017 osalta.

Veikko Lehti Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määrää.

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas/ Porin kaupunki on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa 13 960 euroa (alv 0).

Veikko Lehti Oy:lle ja Ab Stormossen Oy:lle on lähetetty tiedoksi valittajan vastaselitys ja oikeudenkäyntikuluvaatimus.

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas/ Porin kaupunki on toimittanut kiirehtimispyynnön, joka on lähetetty Veikko Lehti Oy:lle tiedoksi.

Merkitään, että korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 16.10.2014 taltionumero 3152 hylännyt Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan/Porin kaupungin täytäntöönpanon kieltämistä koskevan hakemuksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan/Porin kaupungin oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas/ Porin kaupunki määrätään korvaamaan Veikko Lehti Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. Markkinaoikeuden päätöstä koskeva valitus

1.1 Veikko Lehti Oy:n markkinaoikeudelle tekemän valituksen tutkiminen

Korkein hallinto-oikeus katsoo, kuten markkinaoikeus, että Veikko Lehti Oy:n valitus on tullut tutkia Porin Jätehuolto -liikelaitoksen hankintapäätökseen kohdistuvalta osalta.

1.2 Muutoksenhaun kohteena olevat hankintapäätökset

Porin Jätehuolto -liikelaitoksen johtokunta on 18.12.2013 tekemillään hankintapäätöksillä (§ 61) valinnut tarjoukset syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämispalvelusta kalenterivuosille 2015–2017, kullekin vuodelle erikseen. Asiassa on kysymys siitä, onko mainitulla Porin Jätehuolto -liikelaitoksen hankintapäätöksellä päätetyssä hankinnassa menetelty julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

1.3 Asian vaiheet ja hankintailmoituksen sisältö

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas on ilmoittanut 8.5.2013 julkaistulla EU-hankintailmoituksella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämistä koskevasta palveluhankinnasta enintään noin 25 vuodeksi vuodesta 2015 alkaen.

Hankinnasta julkaistussa hankintailmoituksessa hankintaviranomaiseksi on ilmoitettu Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas. Hankintailmoituksen mukaan hankintaviranomainen tekee hankintasopimuksen muiden hankintaviranomaisten puolesta. Näinä muina hankintaviranomaisina hankintailmoituksessa on ilmoitettu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Rauman Seudun Jätehuoltolaitos, Rouskis Oy, Hallavaara Oy ja Turun Seudun Jätehuolto Oy. Hankintailmoituksessa ei ole ilmoitettu Porin Jätehuolto -liikelaitosta tai Porin kaupunkia tällaisena hankintaviranomaisena, jonka puolesta hankinta tehdään.

Hankintailmoituksen kohdassa "Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta" on muun ohella todettu, että hankinnan sisältö on tarkemmin kuvattu hankintailmoituksen liitteenä olevassa hankekuvauksessa. Kyseisessä hankintailmoituksen liitteessä "Hankekuvaus syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä" on kohdassa "Tausta ja hankinnan tarkoitus" lausuttu, että "Hankintarenkaaseen voi ennen lopullisen tarjouspyynnön laatimista liittyä muita lounaisen Suomen jätelaitoksia ja kuntia. Hankintarengas neuvottelee parhaillaan näiden jätelaitosten ja kuntien kanssa niiden liittymisestä hankintarenkaaseen." Mainitussa liitteessä ei ole mainittu jätelaitoksia tai kuntia, joiden kanssa käydään neuvotteluja hankintarenkaaseen liittymisestä.

Hankintailmoituksen kohdassa "Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus" on ilmoitettu, että jätelaitosten alustava yhteenlaskettu jätemäärä on 80 000–160 000 tonnia vuodessa. Kohdassa todetaan, että hyödynnettävän jätteen vähimmäismäärä kutakin ehdokkaan hyödyntämisratkaisua kohti on 10 000 tonnia vuodessa, hankintakauden vähimmäisajan ollessa 2 vuotta.

Hankintailmoituksen mukaan tarjouksen valinnan ratkaisuperusteena on taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon jäljempänä esitetyt perusteet. Perusteiksi on ilmoitettu yksikköhinta (euroa/tonni) sekä tilaajalle aiheutuvat kustannukset, kuten kuljetuskustannukset, painotuksella 80 ja laatu- ja ympäristönäkökohdat, kuten hyödyntämislaitoksen päästöt, hyötysuhde, energiatehokkuus ja kierrätysaste painotuksella 20.

Hankintailmoituksen mukaan osallistumishakemusten vastaanottamisen määräpäivä on ollut 6.6.2013.

Porin kaupunginhallitus on 3.6.2013 oikeuttanut Porin Jätehuolto -liikelaitoksen liittymään hankintarenkaaseen. Porin Jätehuolto -liikelaitoksen johtokunta on 25.9.2013 hyväksynyt sopimuksen liittymisestä hankintarenkaaseen.

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas on tarjouspyynnöllään 30.10.2013 pyytänyt valitsemiltaan tarjoajilta tarjousta syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä kalenterivuosina 2015, 2016 ja 2017. Tarjouspyynnössä on todettu, että hankintarenkaan hankinnassa on mukana Porin Jätehuolto -liikelaitos, joka on liittynyt hankintarenkaaseen alustavan tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen.

1.4 Asian oikeudellinen arviointi

Asiassa on ratkaistava kysymys siitä, onko Porin Jätehuolto -liikelaitoksen hankintapäätöksellä päätetyssä hankintamenettelyssä menetelty virheellisesti, kun Porin Jätehuolto -liikelaitosta ei ole mainittu lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan hankintailmoituksessa hankintaviranomaisena, jonka puolesta hankinta tehdään, mutta hankintailmoituksen liitteessä on kuitenkin todettu, että ennen lopullisen tarjouspyynnön laatimista muita lounaisen Suomen jätelaitoksia ja kuntia voi liittyä mukaan hankintamenettelyyn.

Valittaja on valituksessaan lausunut, että potentiaalisten tarjoajien kan­nalta ei ole ollut merkitystä sillä, mikä lounaisen Suomen jätelaitos tai kunta hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen mahdollisesti liittyy hankintarenkaaseen ja kyseiseen hankintaan. Valittajan mukaan maini­tulla seikalla ei ole merkitystä osallistumishakemuksen tekemistä kos­kevan harkinnan kannalta. Valituksessa lausutun mukaan hankinta­ilmoituksessa ilmoitettu hyödynnettävän jätteen määrä on sisältänyt myös hankintarenkaaseen myöhemmin mahdollisesti liittyvien jäsenten hyödynnettävät jätteet.

Asiassa on arvioitava, olisiko Porin Jätehuolto -liikelaitoksen ilmoit­ta­minen hankintailmoituksessa hankintaviranomaisena, jonka puolesta hankinta tehdään, mahdollistanut sen, että hyväksyttyjen tarjoajien lisäksi muutkin tarjoajat olisivat voineet tehdä tarjouksen tai että jokin muu kuin voittanut tarjous olisi voinut tulla valituksi (vrt. asia C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur, tuomio 19.6.2008, kohta 35).

Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaan järjestämässä tarjouskilpailussa hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaan tarjouskilpailun toisena ratkaisuperusteena on ollut "yksikköhinta (euroa/tonni) sekä tilaajalle aiheutuvat kustannukset, kuten kuljetuskustannukset". Hankintapäätöksen perusteena olevassa tarjousten vertailussa on todettu, että "Hankintarenkaan jätteet on jaettu yhteispisteiden vertailussa tarjoajien kesken siten, että hankinta tulee kokonaisuudessaan hankintarenkaalle kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Yhteispisteiden tarjousvertailussa arvioitiin sitä, minkä jätelaitoksen jätekiintiöstä tarjoajien kapasiteetti tulee täyttää, jotta varmistetaan valitun ratkaisun olevan kokonaistaloudellisesti edullisin." Tarjousvertailusta ilmenee, että Ab Stormossen Oy:n kapasiteetti on arvioitu olevan edullisinta täyttää Porin Hangassuon jätelaitoksen jätekiintiöstä. Vastaavasti Porin Jätehuolto -liikelaitos on markkinaoikeudessa ilmoittanut, että tarjousvertailussa Ab Stormossen Oy on ollut edullisin nimenomaan Porin Jätehuolto -liikelaitoksen yhdyskuntajätteiden osalta.

Tarjousten vertailussa annettaviin pisteisiin on vaikuttanut siten se, mistä jätelaitoksesta tai kunnasta jätettä kuljetetaan hyödynnettäväksi ja mikä on kuljetuksesta aiheutuva kustannus. Hankintailmoituksessa ilmoitettu tieto siitä, mitkä jätelaitokset ja kunnat ovat mukana hankintarenkaassa, on näin ollen voinut vaikuttaa tarjoajien harkintaan tarjouskilpailuun osallistumisesta. Hankintailmoituksen liitteessä ollut toteamus siitä, että ennen lopullisen tarjouspyynnön laatimista muita lounaisen Suomen jätelaitoksia ja kuntia voi liittyä mukaan hankintamenettelyyn, ei ole ollut riittävän täsmällinen, että potentiaaliset tarjoajat olisivat sen perusteella voineet arvioida, onko niiden kannattavaa osallistua hankintamenettelyyn. Tieto Porin Jätehuolto -liikelaitoksen liittymisestä hankintaan olisi mahdollistanut sen, että hyväksyttyjen tarjoajien lisäksi muutkin tarjoajat olisivat voineet tehdä tarjouksen tai että jokin muu kuin voittanut tarjous olisi voinut tulla valituksi. Porin Jätehuolto -liikelaitos on valitessaan hankintapäätöksellään päätetyssä hankinnassa, jonka olennaisen osan mainittu hankintailmoitus on muodostanut, tarjoukset syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämispalvelusta kalenterivuosille 2015–2017 menetellyt tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun ja siten julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on siten tullut määrätä markkinaoikeuden päätöksessä todettu seuraamus.

1.5. Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa

Porin kaupungin edellä todettu julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastainen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli Veikko Lehti Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa kokonaan vahinkonaan.

1.6. Lopputulos

Edellä lausutun perusteella ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarenkaalle/Porin kaupungille ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Veikko Lehti Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen hankintarengas/Porin kaupunki on hallintolainkäyttölain 74 §:n nojalla määrättävä korvaamaan Veikko Lehti Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Anne E. Niemi, Matti Halén, Eila Rother, Alice Guimaraes-Purokoski ja Leena Äärilä. Asian esittelijä Anne Nenonen.

 
Julkaistu 5.6.2015