Muu päätös 1936/2015

Hakemus hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä ja täytäntöönpanon kieltämisestä (maaseutuliikenteen kannusteurakat, Kuopio)

Antopäivä: 7.7.2015
Taltionumero: 1936
Diaarinumero: 792/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T1936

Asia Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva hakemus sekä hankinnan väliaikaista järjestämistä koskeva hakemus

Hakijat Linja-Karjala Oy, Joensuu

Kuopion kaupunki

Hakemuksen kohde

Markkinaoikeus 9.2.2015 nro 84/15

Asian aikaisempi käsittely

Kuopion kaupunki on ilmoittanut 4.12.2013 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavista Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakoista 1.7.2014 alkavalle hankintakaudelle. Hankintaan on sisältynyt seitsemän erikseen kilpailutettavaa kohdetta.

Kuopion kaupungin kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 27.2.2014 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 9) valinnut kohteen 7 osalta Linja-Karjala Oy:n tarjouksen.

Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiö on markkinaoikeudelle tekemässään valituksessa vaatinut muun ohella, että hankintayksikön päätös 27.2.2014 (§ 9) kumotaan ja hankintayksikkö velvoitetaan korjaamaan virheellinen menettelynsä.

Markkinaoikeus on valituksen kohteena olevalla päätöksellään muun ohella kumonnut Kuopion kaupungin kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tekemän hankintapäätöksen 27.2.2014 (§ 9) kohteen 7 osalta ja kieltänyt asettamansa 30 000 euron sakon uhalla kaupunkia tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön. Markkinaoikeus on seuraamusten määräämisen osalta lisäksi lausunut, että mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan maaseutuliikenteen järjestämistä koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä kohteen 7 osalta uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon markkinaoikeu­den päätöksessä mainitut seikat.

Hakemukset

1) Linja-Karjala Oy on hakiessaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa muutosta markkinaoikeuden päätökseen 9.2.2015 nro 84/15 vaatinut muun ohella, että hankintayksikkö määrätään keskeyttämään markkinaoikeuden ratkaisun noudattaminen ja valituksen kohteena olevan hankinnan uudelleen kilpailuttaminen.

Linja-Karjala Oy on perustellut täytäntöönpanon kieltämistä koskevaa vaatimustaan muun ohella sillä, että markkinaoikeuden päätös on valittajan näkemyksen mukaan perustunut virheellisiin johtopäätöksiin. Hankintayksikön ja valittajan välisen sopimuksen keskeyttäminen ja aloitetun uudelleen kilpailutuksen loppuun saattaminen on omiaan aiheuttamaan merkittävää sekaannusta, ylimääräisiä kuluja ja ylimääräistä haittaa osallisille, mikäli valitus hyväksytään. Palvelun luonteesta johtuen sen katkeamaton saatavuus asiakkaille on välttämätöntä. Hankintayksikkö on velvollinen järjestämään palvelun ja markkinaoikeuden valituksenalaisen päätöksen keskeyttämistä koskevalla määräyksellä turvataan palvelun katkeamaton saatavuus.

Valittaja on voittanut tarjouskilpailun parhaalla pistemäärällä. Siten keskeytysmääräyksestä ei aiheudu muulle taholle määräyksellä saavutettavaan etuun nähden suurempaa haittaa.

Valittaja on resursoinut muutoksenhaun kohteena olevaan palveluun merkittävästi eri tuotantotekijöitä, joita ei voida tällä aikataululla sijoittaa uudelleen.

2) Kuopion kaupunki on pyytänyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa hankinnan väliaikaiseksi järjestämiseksi.

Kuopion kaupunki on perustellut hakemustaan muun ohella sillä, ettei hankintaa voida lykätä sen luonteen vuoksi tuomioistuinkäsittelyn ajaksi. Hankintayksiköllä on perusopetuslain 32 §:n nojalla velvoite koulumatkojen järjestämiseen. Hankinnan kohteena olevalla liikenteellä kulkee oppilaita Nilsiän alueella yhteensä 216 oppilasta. Koulut alkavat 13.8.2015, jolloin oppilaille tulee olla järjestettynä perusopetuslain mukainen kuljetus.

Koska markkinaoikeuden ratkaisuun on haettu muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja koska hankintalain 93 §:n sanamuodon mukaan väliaikainen järjestely on mahdollinen, kun asiasta on valitettu nimenomaisesti markkinaoikeuteen, pyydetään asiassa lupaa hankinnan väliaikaiseen järjestämiseen. Säännöksen esitöissä (HE 190/2009 vp) sanamuoto on laajempi ja väliaikainen järjestely on todettu mahdolliseksi tuomioistuimen käsittelyn ajaksi.

Väliaikainen järjestely ei estä korkeinta hallinto-oikeutta käyttämästä hankintalain 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdan mukaisia ensisijaisia seuraamusvaihtoehtoja. Hankinnan väliaikainen järjestäminen ei vaarantaisi valittajan oikeusturvaa.

Kuopion kaupunki on korkeimman hallinto-oikeuden selvityspyynnön johdosta ilmoittanut, että Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on julkaissut markkinaoikeuden päätöksen johdosta hankinnan kohdetta koskevan tarjouspyynnön. Tässä vaiheessa hankintayksiköllä ei ole ollut tietoa siitä, onko markkinaoikeuden ratkaisuihin haettu muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Jos markkinaoikeuden ratkaisut olisivat saaneet lainvoiman, olisi hankinnat tullut kilpailuttaa siten, että perusopetuslain mukainen oppilaiden kuljetus olisi ollut toiminnassa 13.8.2013, oikeammin 13.8.2014, alkaen. Hankintayksikkö on pitänyt tarkoituksenmukaisena käynnistää hankintamenettely uudelleen mahdollisimman pikaisesti kuljetusten järjestämiseksi alueella.

Kun hankintayksikkö on saanut tiedon siitä, että markkinaoikeuden ratkaisuihin oli haettu muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, on hankintayksikkö poistanut hankintailmoituksen HILMA-järjestelmästä. Uusi tarjouskilpailu on keskeytetty muutoksenhaun vuoksi. Hankintayksikkö odottaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua asiassa ja toimii ratkaisun edellyttämällä tavalla.

Hakemusten käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Linja-Karjala Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa Kuopion kaupungin hakemuksen johdosta.

Linja-autoliike E Ahonen, kommandiittiyhtiö on hakemusten johdosta antamassaan selityksessä vaatinut hakemusten hylkäämistä perustellen vaatimustaan muun ohella seuraavasti:

Markkinaoikeuden määräämää uutta tarjouskilpailua olisi voitu jatkaa varauksin, että kaikki tarjoukset voidaan hylätä, jos korkeimman hallinto-oikeuden myöhemmin annettavan ratkaisun täytäntöönpano sitä edellyttää.

Väliaikaisille järjestelyille ei ole tarvetta kuin vasta 13.8.2015 alkaen. Sopimuksen kohteena voisi olla tuosta alkaen yksi lukukausi kerrallaan, kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian. Väliaikaiset järjestelyt tulisi tehdä Linja-autoliike E Ahonen kommandiittiyhtiöltä, koska se on hoitanut kohteen 7 tarkoittamasta liikenteestä suurinta osaa aikaisemmin ja koska se on markkinaoikeudessa osoittanut hankintayksikön tehneen kilpailutuksessa olennaisia virheitä yhtiön vahingoksi.

Kuopion kaupunki on antanut vastaselityksen, jossa se on lausunut muun ohella seuraava:

Kuopion kaupunki on joukkoliikennelain 12 §:n mukainen toimivaltainen viranomainen, joka on lakisääteisen velvoitteen perusteella määritellyt alueelleen palvelutason joukkoliikennelain 4 §:n mukaisesti. Kuopion kaupunki on velvollinen järjestämään liikenteen.

Palvelutason mukaisen liikenteen turvaamiseksi hankinta tulee järjestää väliaikaisesti. Hankintaa ei voida sen luonteen vuoksi lykätä tuomioistuimen käsittelyn ajaksi.

Hankintalain nojalla ei voida syrjäyttää muun erityislain nojalla syntyviä velvoitteita. Näin kuitenkin tapahtuu, jos asiassa ei myönnetä lupaa hankinnan väliaikaiseksi järjestämiseksi. Hankinnan väliaikainen järjestäminen ei vaaranna asianosaisten oikeusturvaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus hylkää Linja-Karjala Oy:n hakemuksen markkinaoikeuden valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä sekä Kuopion kaupungin hakemuksen hankinnan väliaikaista järjestämistä.

Perustelut

Linja-Karjala Oy on yllä esittämillään perusteilla vaatinut markkinaoikeuden valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.

Kuopion kaupunki on korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoittamansa hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevan hakemuksen yhteydessä tuonut esiin, että kaupunki on keskeyttänyt markkinaoikeuden valituksenalaisen päätöksen antamisen jälkeen käynnistetyn tarjouskilpailun Linja-Karjala Oy:n korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekemän muutoksenhaun vuoksi. Kaupunki on ilmoittanut odottavansa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua asiassa ja toimivansa ratkaisun edellyttämällä tavalla.

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 106 §:n (1532/2011) 1 momentin mukaan markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin mukaan, kun valitus on tehty, valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskeva määräyksen.

Kun otetaan huomioon asianosaisten lausunnot täytäntöönpanon kieltoa koskevasta kysymyksestä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 91 §:n 2 momentista (321/2010) ilmenevät periaatteet, asiassa ei ole aihetta kieltää markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanoa.

Hankintalain 93 §:ssä on säädetty hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Hankintalain 106 §:n 1 momentti huomioon ottaen hankinnan väliaikaisen järjestämisen jatkaminen korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn ajaksi ilman, että hankintayksikkö samalla ryhtyy markkinaoikeuden päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin edellyttäisi korkeimman hallinto-oikeuden tämän sallivaa markkinaoikeuden päätökseen kohdistuvaa täytäntöönpanomääräystä, minkä antamiselle ei edellä todetusti ole käsillä olevassa asiassa perusteita.

Saadun selvityksen mukaan Kuopion kaupungilla on perusopetuslain 32 §:n mukaisia oppilaiden kuljettamista koskevia lakisääteisiä tehtäviä, jotka liittyvät valituksen kohteena olevaan hankintamenettelyyn. Asiassa ei ole kuitenkaan todettavissa, että kaupunki ei voisi näiden lakisääteisten tehtävien vaarantumatta ryhtyä markkinaoikeuden päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin jo asian korkeimmassa hallinto-oikeudessa tapahtuvan käsittelyn yhteydessä. Muutakaan hyväksyttävää syytä olla ryhtymättä näihin toimenpiteisiin ei ole esitetty.

Koska kysymys siitä, onko hankinnan väliaikaiselle järjestämiselle ollut alun perin hankintalain 93 §:n 1 momentissa tarkoitettu peruste, tulee ratkaistavaksi vasta pääasian yhteydessä, on Kuopion kaupungin hankinnan väliaikaista järjestämistä koskeva hakemus hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Alice Guimaraes-Purokoski ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Saija Laitinen.

 
Julkaistu 7.7.2015