Muu päätös 2234/2015

Kunnallisasiaa koskeva valitus (Tampereen kaupungin kanta jätevedenpuhdistamon sijoittamiseen)

Antopäivä: 21.8.2015
Taltionumero: 2234
Diaarinumero: 1888/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T2234

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja Koivistonkylän Omakotiyhdistys ry

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 20.5.2015 nro 15/0394/3

Asian aikaisempi käsittely

Tampereen kaupunginvaltuusto on 17.2.2014 (§ 29) päättänyt kaupunginhallituksen 3.2.2014 (§ 61) tekemän esityksen mukaisesti, että keskusjätevedenpuhdistamon sijaintipaikaksi valitaan Sulkavuori.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Koivistonkylän Omakotiyhdistys ry:n valituksen Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä täytäntöönpanokieltovaatimuksineen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Valmistelun riittävyyttä koskevat valitusperusteet

Saatu selvitys

Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto on valmistellut keskusjätevedenpuhdistamohanketta sen jälkeen, kun kaupunginhallituksen suunnittelukokous oli 20.5.2013 (§ 32) päättänyt ohjata vesihuollon organisoinnin jatkovalmistelua seudullisen vesihuolto-organisaation suuntaan. Pirkanmaan ELY-keskus on 29.5.2013 antanut hyväksyvän lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan, liiketoimintajohtaja Kristiina Michelssonin ja toimitusjohtaja Pekka Pesosen laatimassa ja kaupunginvaltuuston iltakoulussa 4.11.2013 käsitellyssä materiaalissa keskusjätevedenpuhdistamon sijoittamista Sulkavuoreen on perusteltu sillä, ettei puhdistamoa kannata viedä kauas naapurikuntiin, koska enin osa hankkeessa mukana olevien kuntien jätevesistä käsitellään nyt jo Tampereella. Lisäksi on todettu, että kalliotila on riittävä ja riittävän korkealla, jotta prosessitilat voidaan sijoittaa Pyhäjärven pinnan yläpuolelle. Siirto- ja purkutunnelit ovat lyhyempiä kuin muissa sijoituspaikkavaihtoehdoissa, ja Sulkavuori on halvin kalliopuhdistamon sijoitusvaihtoehto. Lisäksi investointikustannukset pienenevät samassa suhteessa kuin jätevesimäärä verrattuna 14 kunnan puhdistamoon, joten hankkeen vaikutukset jätevesimaksuun säilyvät ennallaan. Hankkeen toteutussuunnittelu ja kaavoitus on arvioitu aloitettavan vuonna 2013 ja rakennustöiden alkavan vuosina 2017–2018. Edelleen on arvioitu Sulkavuoren keskusjätevedenpuhdistamon maksavan siirto- ja purkulinjoineen noin 257 miljoonaa euroa ja sen käyttökustannuksiksi on arvioitu noin 7,3 miljoonaa euroa vuodessa. Jätevesimaksua hankkeen on arvioitu korottavan noin 0,68 euroa kuutiometriltä.

Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston päätöspöytäkirjasta 17.12.2013 (§ 147) ilmenee muun ohessa, että suunnittelun eri vaiheissa on ollut esillä eri sijoittumisvaihtoehtoja. Hankkeessa ovat mukana Tampereen kaupunkiseudun kunnista Tampereen lisäksi Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Näiden kuntien jätevesistä 96 prosenttia on jo aiemmin käsitelty Tampereella. Sen vuoksi keskusjätevedenpuhdistamolle on etsitty sopivia kalliotiloja Tampereen kaupungin alueelta. Tehtyjen selvitysten perusteella sijoituspaikkavaihtoehdoksi on valikoitunut Sulkavuori.

Kaupunginhallitus on liiketoimintajaoston esityksen mukaisesti päättänyt 3.2.2014 (§ 61) esittää valtuustolle, että keskusjätevedenpuhdistamon sijoituspaikaksi valitaan Sulkavuori.

Oikeudellinen arviointi

Valituksenalainen asia on kuntalain 23 §:n 1 momentin ja 53 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla valmisteltu kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuusto on voinut sille kuuluvan harkintavallan nojalla arvioida, että asiassa suoritettu valmistelu on ollut riittävää, jotta keskusjätevedenpuhdistamon sijoituspaikkaa koskeva asia on voitu sen perusteella ratkaista. Kaupunginvaltuusto on pitänyt asiassa suoritettua valmistelua riittävänä ja hyväksynyt lisäksi ponnen, jonka mukaan lopullinen investointipäätös tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi. Asiassa ei ole esitetty selvitystä, joka osoittaisi, että asiassa suoritettu valmistelu on ollut sillä tavoin puutteellista ja harhaanjohtavaa, että kaupunginvaltuustolla ei olisi ollut edellytyksiä arvioida kaupunginhallituksen esityksen merkitystä ja sisältöä.

Kaupunginvaltuuston valituksenalainen päätös ei ole syntynyt puutteellisen valmistelun vuoksi virheellisessä järjestyksessä.

Muut valitusperusteet

Kaupunginvaltuusto on eri sijoittumisvaihtoehtojen selvittelyn jälkeen valituksenalaisella päätöksellään päättänyt, että keskusjätevedenpuhdistamo sijoitetaan Sulkavuoreen. Kyseessä ei ole jätevedenpuhdistamon sijaintipaikkaa koskeva kaavapäätös tai lupaviranomaisen ratkaisu, vaan jätevedenpuhdistamon rakennushankkeeseen osallisen kunnan päätös hankkeen toteuttamispaikan valinnasta.

Kaupunginvaltuuston valituksenalaisella päätöksellä ei ole ratkaistu eikä voitukaan ratkaista alueen kaavoitusta koskevia kysymyksiä eikä jätevesipuhdistamon rakentamiseen ja toimintaan liittyviä maankäytöllisiä ja ympäristönsuojelullisia laillisuuskysymyksiä. Nuo kysymykset ratkaistaan erikseen muussa järjestyksessä, jossa yhteydessä järjestetään myös asianosaisten kuuleminen ja tarvittaessa varataan vaikuttamismahdollisuuksia muille kuin asianosaisille. Myös alueella tehdyn ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lainmukaisuus arvioidaan erikseen muussa järjestyksessä. Valituksenalaisen asian ratkaisulla ei näistä syistä ole huomattavaa vaikutusta alueen asukkaiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Asiassa ei siten ole ollut tarpeen ryhtyä hallintolain 41 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin vaikuttamismahdollisuuksien varaamiseksi alueen asukkaille. Valituksenalaisella sijoituspaikkaa koskevalla päätöksellä ei ole myöskään hyväksytty hankkeen kustannusarviota. Sen sijaan valtuusto on hyväksynyt ponnen, jonka mukaan lopullinen investointipäätös tuodaan erikseen valtuuston ratkaistavaksi.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksensä sille kuuluvan harkintavallan nojalla ja rajoissa. Päätös ei ole valituksessa mainituilla perusteilla syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä ole muutenkaan lainvastainen.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Kuntalaki (365/1995) 90 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Maija-Liisa Marttila, Elina Ranz ja Jussi-Pekka Lajunen. Esittelijä Vuokko Alitalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Koivistonkylän Omakotiyhdistys ry on valituksessaan vaatinut, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja Tampereen kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan. Hanke on asetettava täytäntöönpanokieltoon.

Vaatimustensa tueksi yhdistys on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Valtuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päättänyt keskusjätevedenpuhdistamon sijoittamisesta Sulkavuoreen vastoin voimassa olevaa maakuntakaavaa, yleiskaavaa ja asemakaavaa. Asemakaavassa alue on esitetty virkistysalueeksi.

Toivomusponsi ei sido valtuustoa eikä sillä muutoinkaan ole enää merkitystä, koska kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 9.6.2015 siirtää keskusjätevedenpuhdistamon yhtiöön nimeltä Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy. Valtuustolla ei siis ole enää tosiasiallista mahdollisuutta hyväksyä hankkeen kustannusarviota. Jos valtuustolla olisi tämä mahdollisuus, sijoituspaikkaa voitaisiin vielä harkita uudelleen tai päättää saneerata nykyiset puhdistamot.

Näin merkittävässä hankkeessa, jonka kustannusarvio on 257 miljoonaa euroa, olisi pitänyt mainita kustannusarvion indeksivuosi ja esittelytekstissä olisi pitänyt kertoa puhdistamon hinta indeksikorjattuna. Valtuustolle on tarkoitushakuisesti pyritty esittämään mahdollisimman alhainen hinta. Lisäksi alueella sijaitsevan kaatopaikan puhdistuskustannukset olisi pitänyt tuoda selkeästi esille.

Esittelytekstissä ei ole mainintaa kaavoituksen käynnistämisestä, mutta viiteaineistossa kaavoitus mainitaan. Esittelyaineistossa on ristiriitaisuuksia, joiden vuoksi päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska valmistelijat eivät ole saattaneet valtuutettujen tietoon kaikkia päätöksenteon kannalta merkittäviä tietoja.

Aineistossa ei ole mainittu samaan aikaan käynnissä ollutta Pirkamaan ELY-keskuksen Pirkanmaan vesihuollon yleissuunnitelmaa, jossa muun muassa selvitettiin Tampereen kaupunkiseudun keskuspuhdistamon paikkaa. Vertailussa oli sijoittuminen Pirkkalaan, Nokialle tai Tampereelle. Päätöksenteossa olisi pitänyt odottaa yleissuunnitelman valmistumista.

Valtuutetuille esitetyssä aineistossa mainitaan mahdollisuus rakentaa nykyisen puhdistamon paikalle asuntoja. Esittelytekstissä ei kuitenkaan mainita, että nykyinen puhdistamo sijoittuu Helsinki-Tampere -pääradan vaarallisten aineiden kuljetusten ja varastoinnin vuoksi niin sanotulle VAK-alueelle, jossa kaavoittaminen ei ole selvää.

Parhaillaan laaditaan Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040. Esittelyaineistossa ei viitata maakuntakaavan ohjausvaikutukseen. Seudullisen jätevedenpuhdistamon pitää olla esitettynä maakuntakaavassa. Maakuntakaava on vasta ehdotusvaiheessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Lausuminen Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Sakari Vanhala, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Janne Aer. Asian esittelijä Jukka Reinikainen.

 
Julkaistu 21.8.2015