Muu päätös 2926/2015

Louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa koskeva valitus (Lahti)

Antopäivä: 14.10.2015
Taltionumero: 2926
Diaarinumero: 3053/1/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T2926

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittajat A ja B

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 29.8.2014 nro 14/0288/1

Asian aikaisempi käsittely

Lahden seudun ympäristölautakunta on päätöksellään 11.9.2012 § 75 myöntänyt Maarakennus M. Laivola Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen neljä vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta voimassa olevan ympäristöluvan kivenlouhinnalle ja siirrettävälle kivenmurskaamolle Lahden kaupungin Okeroisten kylään tilalle Mäkelä RN:o 15:44 hakemuksen ja annettujen lupaehtojen mukaisesti. Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta on hylätty. Päätöksessä on annettu seuraavat lupamääräykset:

1. Ainoastaan tontilla syntyvää louhetta saa murskata.

2. Louhintatöistä rikotusta ja räjäytyksiä voidaan tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00 ja poraamista arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–20.00. Murskausta ja seulontaa voidaan tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–20.00. Kuormaamista ja kuljetuksia voidaan tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 6.00–22.00 välisenä aikana ja satunnaisesti lauantaisin klo 7.00–16.00 edellyttäen, ettei kuormaus- ja kuljetustoiminnasta aiheudu häiritsevää melu- ja pölyhaittaa. Mahdollisista toiminnan muutoksista tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille.

3. Rikotusta, räjäytyksiä, porausta ja murskausta ei saa tehdä 15.6.–31.7. välisenä aikana.

4. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmillä asuinkiinteistöillä päivällä klo 7.00–22.00 keskiäänitasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä klo 22.00–7.00 keskiäänitasoa 50 dB (LAeq).

5. Murskan ja seulan ympärille on rakennettava 5–7 metrin korkuiset meluvallit 3.8.2012 päivätyn melumallinnuksen mukaisesti. Vallien korot ja pituudet on mittautettava ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen ja mittaustulokset on toimitettava karttapohjalla esitettyinä Lahden seudun ympäristöpalveluille ennen murskaustyön aloittamista.

Murskauslaitos ja seula voivat sijaita vain em. selvityksen osoittamissa paikoissa.

6. Toiminnasta asutukselle aiheutuva melutaso on mittautettava ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen lähimmillä asuinkiinteistöillä kuukauden sisällä toiminnan käynnistymisestä. Melutasot on mittautettava louhinnalle, rikotukselle ja murskaukselle erikseen ja yhdessä. Mittaussuunnitelma on toimitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille hyväksyttäväksi neljä viikkoa ennen mittausten suorittamista. Mittaustulokset on toimitettava tiedoksi Lahden seudun ympäristöpalveluille viikon sisällä mittauksen tekemisestä.

Murskan siirtyessä uuteen paikkaan on melumittaukset uusittava ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen viikon sisällä murskan käynnistymisestä. Murskan siirtymisestä on myös ilmoitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille ennen laitoksen käynnistämistä.

Mikäli melun raja-arvot ylittyvät on laitos pysäytettävä. Meluntorjuntatoimien jälkeen melumittaukset uusitaan viikon sisällä laitoksen käynnistymisestä.

Tarvittaessa Lahden seudun ympäristöpalvelut voi antaa meluhaittaa ja toiminta-aikoja koskevia tiukempia määräyksiä.

7. Kiven porauksessa ja murskauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä sijoittamalla porausvaunuihin pölynkeräyslaitteet tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Työmaateiden pölyäminen on estettävä riittävällä kastelulla tai muulla riittävällä pölyn sidontakeinolla.

8. Toiminnasta asutukselle aiheutuva pölypitoisuus on mittautettava ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen alueen lähimmillä asuinkiinteistöillä kuukauden sisällä toiminnan käynnistymisestä ja sen jälkeen neljästi vuodessa urakkaohjelman mukaisesti. Mittaussuunnitelma on toimitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille hyväksyttäväksi neljä viikkoa ennen mittausten suorittamista. Mittaustulokset on toimitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille viikon sisällä mittauksista.

9. Voiteluaineet ja muut nestemäisiä kemikaaleja tai ongelmajätteitä sisältävät astiat, kuten tynnyrit ja nestekontit on varastoitava suoja-altaassa, joka on mitoitettu vähintään suurimman irtosäiliön tilavuuden mukaan tai varastointiin on käytettävä kaksivaippaisia säiliöitä. Lisäksi säiliöt on varastoitava lukittavassa ja katetussa tilassa.

Polttonesteet on varastoitava kaksivaippaisissa tai kiinteästi valuma-altaallisissa säiliöissä ja ne on varustettava ylitäytön estimillä. Tankkauslaitteistossa on oltava lukittavat sulkuventtiilit. Työkoneiden tankkauspaikan alustassa on oltava polttonesteitä pidättävä pinta.

10. Kiinteistöllä Havulinna 398-406-2-182 sijaitsevan talousvesikaivon veden laatu ja vedenpinnan korkeus tulee tutkituttaa ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen ennen louhinnan aloittamista. Tutkimustulokset on toimitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille.

11. Toiminnasta syntyvien jätteiden käsittelystä tai varastoinnista ei saa aiheutua haittaa ympäristölle. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet on kerättävä ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn.

12. Syntyvät ongelmajätteet on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa käsitellä kyseisiä ongelmajätteitä. Ongelmajätteet on varastoitava asianmukaisesti merkityissä astioissa sekä säilytettävä lukittavissa ja katetuissa tiloissa.

13. Mikäli laitteistoihin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin päästöjen ehkäisemiseksi, niistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Laitteet tulee saattaa normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se teknisesti on mahdollista. Laitoksen päästöjä olennaisesti lisäävistä häiriöistä on ilmoitettava välittömästi Lahden seudun ympäristöpalveluille.

14. Jos kiinteistöllä sattuu vahinko tai onnettomuus, joissa polttonesteitä tai muita kemikaaleja pääsee vuotamaan maaperään, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin päästöjen leviämisen estämiseksi ja päästöstä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi. Tapauksesta on ilmoitettava viipymättä Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle ja Lahden seudun ympäristöpalveluille. Jos päästöstä aiheutuu maaperän pilaantumista, toiminnanharjoittajan on tehtävä maaperän puhdistamista koskeva ilmoitus Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Polttonestesäiliöiden läheisyydessä on oltava käytettävissä riittävästi imeytysaineita. Öljyinen maa tai imeytysaine on toimitettava asianmukaiseen käsittelypaikkaan.

15. Toiminnan ympäristönsuojelua koskeva yhteenvetoraportti on toimitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Raportissa tulee olla ainakin:

- louhitun ja murskatun kiven kokonaismäärä

- eri työvaiheiden toiminta-ajat

- kirjanpito lauantaisin tehdystä kuormaus- ja kuljetustyöstä

- yhteenveto mahdollisista päästöjä lisänneistä häiriöistä (ajankohta,

syyt, vaikutukset, päästölisäys, valitukset, korjaustoimenpiteet)

- yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä

- syntyvät jätteet ja niiden eteenpäin toimittaminen

Vuosiyhteenvedon pohjana olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.

16. Toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus Lahden seudun ympäristöpalveluille. Toiminnanharjoittajan tulee ennakolta ilmoittaa toiminnan loppumisajankohdasta ja esittää selvitys alueen siistimisestä ja mahdollisesta puhdistamistarpeesta ja puhdistamisesta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään A:n ja B:n valituksen muutoin hyläten muuttanut lupamääräyksiä 2 ja 6 seuraavasti (muutokset kursiivilla):

2. Louhintatöistä rikotusta ja räjäytyksiä voidaan tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00 ja poraamista arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–20.00. Murskausta ja seulontaa voidaan tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–20.00. Kuormaamista ja kuljetuksia voidaan tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 6.00–22.00 välisenä aikana. Mahdollisista toiminnan muutoksista tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille.

6. Toiminnasta asutukselle aiheutuva melutaso on mittautettava ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen lähimmillä asuinkiinteistöillä kuukauden sisällä toiminnan käynnistymisestä. Melutasot on mittautettava louhinnalle, rikotukselle ja murskaukselle erikseen ja yhdessä. Kuormauksista aiheutuva melu on otettava huomioon melutasoja mitattaessa. Mittauksia tehtäessä on arvioitava melun mahdollinen kapeakaistaisuus ja impulssimaisuus lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mittaussuunnitelma on toimitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille hyväksyttäväksi neljä viikkoa ennen mittausten suorittamista. Mittaustulokset on toimitettava tiedoksi Lahden seudun ympäristöpalveluille viikon sisällä mittauksen tekemisestä.

Murskan siirtyessä uuteen paikkaan on melumittaukset uusittava ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen viikon sisällä murskan käynnistymisestä. Murskan siirtymisestä on myös ilmoitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille ennen laitoksen käynnistämistä. Lisäksi luvanhakijan on tarkennettava melumallinnusta vaiheen 3 melutasosta. Mallinnuksessa on arvioitava louhinnan, rikotuksen ja murskauksen melu yhdessä ja erikseen ja lisäksi on otettava huomioon mahdollinen melun impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tehtyjen mittausten perusteella. Myös kuormauksesta ja kuljetuksista aiheutuva melu on otettava huomioon mallinnuksessa. Tarkennettu mallinnus on esitettävä Lahden seudun ympäristöpalveluille vähintään kaksi kuukautta ennen vaiheen 3 aloittamista.

Mikäli melun raja-arvot ylittyvät on laitos pysäytettävä. Meluntorjuntatoimien jälkeen melumittaukset uusitaan viikon sisällä laitoksen käynnistymisestä.

Tarvittaessa Lahden seudun ympäristöpalvelut voi antaa meluhaittaa ja toiminta-aikoja koskevia tiukempia määräyksiä.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupahakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 3) maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 3) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä; 5) muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelulain 55 §:n 3 momentin mukaan luvassa voidaan erityisestä syystä määrätä, että lupaviranomainen voi täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa 43 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisen selvityksen perusteella.

Ympäristönsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukaan tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta aiheutuvien ympäristövahinkojen korvaamiseen sovelletaan ympäristövahinkojen korvaamisesta annettua lakia.

Ympäristönsuojelulain 67 §:n 1 momentin mukaan myöntäessään ympäristöluvan on lupaviranomaisen samalla, jollei 68 §:stä muuta johdu, viran puolesta määrättävä toiminnasta johtuvasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvat vahingot korvattavaksi.

Ympäristönsuojelulain 100 §:n 1 momentin mukaan toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen.

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 1 §:n mukaan asetuksessa säädetään kivenlouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa.

Saman asetuksen 2 §:n 2 kohdan mukaan muulla kivenlouhinnalla tarkoitetaan kiven louhintaa siten, että kiveä voidaan hyödyntää louheena tai murskeen raaka-aineena, jos louhinta ei liity maarakennukseen taikka muuhun rakennustoimintaan, eikä siihen tarvitse hakea lupaa maa-aineslain (555/1981) 4 §:n 2 momentin nojalla.

Saman asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Saman asetuksen 3 §:n 3 momentin mukaan kivenmurskaamo voidaan sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta ainoastaan, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla toiminta rakennukseen tai muita teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti ja ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminta häiriöille alttiissa kohteessa ei ylitä 7 §:ssä tarkoitettuja melutason arvoja.

Saman asetuksen 7 §:n mukaan toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja.

Saman asetuksen 8 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkipäivisin kello 6.00 ja 22.00 välisenä aikana. Ympäristöluvassa voidaan lisäksi erityisistä syistä sallia kuormaus ja kuljetus lauantaisin kello 7.00–18.00 välisenä aikana.

Melutasojen ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 2 §:n 1 momentin mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB.

Saman päätöksen 4 §:n mukaan jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä 2 tai 3 §:ssä mainittuun ohjearvoon.

Asiassa saatu selvitys

Louhittava alue on asemakaavassa varattu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-6). Louhinnan ja siihen liittyvän murskauksen tarkoituksena on tonttien tasaaminen ja kadun rakentaminen. Lupahakemuksen täydennyksen 16.5.2012 mukaan irrotettavan louheen määrä on arviolta 800 000 tonnia, jonka murskaaminen kestäisi noin 3,5 kuukautta vuodessa olettaen, että murskausta tehdään 16 tuntia päivässä arkipäivisin. Rakentamiseen käytettävän murskeen määrä on arviolta noin 25 000 tonnia.

Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat 180–220 metrin päässä louhittavan alueen reunasta. Valittajien kiinteistö Havulinna RN:o 2:182 sijaitsee valituksen mukaan noin 180 metrin päässä louhittavasta alueesta, karttatarkastelun perusteella lounaassa. Louhittavan alueen ja kiinteistön Havulinna RN:o 2:182 välissä kulkee tie.

Melumallinnuksen 3.8.2012 mukaan toiminta jakautuu kolmeen vaiheeseen. Melutaso valittajien kiinteistöllä Havulinna RN:o 2:182 on 37,7 dB vaiheissa 1 ja 2 ja 53,5 dB vaiheessa 3. Meluarvoihin pääseminen edellyttää melumallinnuksessa esitettyjen meluvallien rakentamista. Melumallinnuksessa ei ole otettu huomioon kuormauksen aiheuttamaa melua eikä tehty korjauksia laskettuun melutasoon melun impulssimaisuuden tai kapeakaistaisuuden vuoksi.

Valittajien selvityksen mukaan toiminta-alueen ympäristössä on useita niin sanottuja hiljaisia alueita. Toiminta-alue tai kiinteistö Havulinna RN:o 2:182 eivät kuitenkaan sijaitse tällaisilla alueilla.

Tarkkailusuunnitelman 11.5.2012 mukaan tärinää tarkkaillaan kiinteistön Havulinna RN:o 2:182 osalta seuraavasti: kiinteistö katselmoidaan louhinnan aluksi ja lopuksi ja tärinää mitataan koko louhinta-ajan. Kiinteistön talouskaivon vedenlaatu tarkastetaan ennen louhinnan aloitusta ja sen aikana.

Oikeudellinen arviointi

Asemakaavan valmistelun yhteydessä mahdollisesti annetut puutteelliset tai virheelliset tiedot eivät kuulu tämän asian yhteydessä käsiteltäviin asioihin.

Ympäristöluvassa käsitellään vain vesistön pilaantumisesta aiheutuvia korvauksia. Muista toiminnan ympäristövaikutuksista mahdollisesti vaadittavat korvaukset käsitellään erikseen. Koska valittajat eivät ole esittäneet, että heihin kohdistuisi vesistön pilaantumisesta aiheutuvaa haittaa, eivät korvausasiat tule käsiteltäviksi tämän asian yhteydessä.

Alueen louhinta on saadun selvityksen perusteella tarpeen voimassa olevan asemakaavan toteuttamiseksi. Tämän vuoksi kyse on sellaisesta maarakennukseen tai muuhun rakentamiseen liittyvästä louhinnasta, johon valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta ei sovelleta. Ympäristölautakunnan päätöstä ei siksi ole kumottava pelkästään siitä syystä, että louhinta-alueen raja on alle 300 metrin päässä valittajien kiinteistöstä.

Louhittava kiviaines murskataan toiminta-alueella. Edellä mainittua asetusta sovelletaan murskaukseen. Asiassa saadun selvityksen perusteella ei ole täysin selvää, tuleeko murskaus koko ajan olemaan vähintään 300 metrin päässä häiriintyvistä kohteista. Koska asetuksen vaatimus kivenmurskaamon vähimmäisetäisyydestä häiriölle alttiista kohteesta ei ole ehdoton ja koska toiminta on jäljempänä mainituista syistä harjoitettavissa aiheuttamatta kohtuutonta rasitusta valittajille tai muuta ympäristönsuojelulaissa kiellettyä seurausta, ei ympäristölautakunnan päätöstä ole tarpeen kumota tälläkään perusteella.

Niin sanotuilla hiljaisilla alueilla ei ole sellaista oikeudellisesti sitovaa statusta, joka estäisi luvan myöntämisen. Lisäksi kiinteistö Havulinna RN:o 2:182 ja toiminta-alue eivät sijaitse tällaisella alueella. Toiminta sijoittuu alueelle, joka on tarkoitettu teollista toimintaa varten. Kysymys on olemassa olevan teollisuusalueen laajentamisesta. Teolliseen toimintaan liittyy aina tiettyä melua, joten kyse ei ole muutenkaan erityisen hiljaisesta alueesta. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon, että louhinta- ja murskaustoiminnassa on kyse tilapäisestä, neljä vuotta kestävästä toiminnasta, ei meluselvitystä voida pitää puutteellisena sen vuoksi, että alueen nykyistä melutasoa ei ole selvitetty.

Melumallinnuksen perusteella melulle asetetut raja-arvot valittajien kiinteistöllä Havulinna RN:o 2:182 alittuvat selvästi vaiheissa 1 ja 2. Sen sijaan vaiheen 3 aikana melutasot ovat raja-arvon tuntumassa. Melumallinnuksessa ei ole otettu huomioon melun mahdollista impulssimaisuutta tai kapeakaistaisuutta eikä laskentamallin virhemarginaalia ole ilmoitettu. Tämän vuoksi hallinto-oikeus on muuttanut lupamääräystä 6 ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla. Selvyyden vuoksi hallinto-oikeus on myös lisännyt määräykseen maininnan, että myös kuormauksesta aiheutuva melu on otettava huomioon melumittauksissa.

Kuormauksista ja kuljetuksista aiheutuu jossain määrin melu- ja pölyhaittaa. Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamoiden ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan kuormaukset ja kuljetukset voidaan sallia lauantaisin erityisistä syistä. Hakemuksesta ei ilmene erityistä syytä kuormausten ja kuljetusten sallimiselle viikonloppuisin. Ottaen huomioon myös valittajien kiinteistön läheisyys, on hallinto-oikeus muuttanut lupamääräystä 2 päätöksestä ilmenevällä tavalla.

Pölyä koskevat lupamääräykset ovat riittävät eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitetun kohtuuttoman rasituksen ja ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun pölystä aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemiseksi. Hakemuksessaan toiminnan harjoittaja on tarkkailusuunnitelman mukaan sitoutunut muun muassa valittajien kiinteistöllä suoritettavaan katselmointiin louhinnan aluksi ja lopuksi, katselmoinnin perusteella asetettaviin kohdekohtaisiin tärinän raja-arvoihin sekä tärinämittaukseen muun muassa valittajien kiinteistöllä koko louhinnan ajan. Esitettyä seurantaa on pidettävä riittävänä. Luvassa on edellytetty, että mittaukset tehdään ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Ympäristölautakunnan päätöstä ei siten ole tarpeen muuttaa tältä osin.

Valituksessa on vaadittu, että toimintaa ei saa aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Koska lupaviranomainen ei ole myöntänyt luvanhakijalle lupaa aloittaa toimintaa muutoksenhausta huolimatta, eikä toimintaa siten saa aloittaa ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa, raukeaa lausunnon antaminen tältä osin.

Toimittaessa lupamääräysten ja hallinto-oikeuden niihin tekemien muutosten mukaisesti ei ole odotettavissa, että toiminnasta aiheutuisi terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella taikka eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Pertti Raikio, Patrick Sahlström, joka on myös esitellyt asian, ja Pirjo-Liisa Saloranta.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja B ovat valituksessaan vaatineet, että ympäristölupapäätös on kumottava. Mikäli päätöstä ei kumota, on lupaan tehtävä muutoksia liittyen murskan ja seulan sijoittamiseen, raskaan liikenteen reittiin, mittaustuloksista tiedottamiseen, tarkkailuun, toiminta-aikoihin sekä korvausvastuuseen. Toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista on kiellettävä.

A ja B ovat esittäneet vaatimustensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Ympäristöluvan mukaan alueelle tuotaisiin siirrettävä murska ja seula, joille on suunniteltu kolme sijoituspaikkaa louhintatyön edetessä kohti lounasta eli kohti valittajien kiinteistöä Havulinna RN:o 2:182. Melumallinnuksen 3.8.2012 mukaan toiminta jakautuu kolmeen vaiheeseen siten, että murskan ja seulan sijoituspaikat ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa sijaitsevat noin 300 metrin päässä kiinteistöstä ja kolmas sijoituspaikka siirtyisi edelleen luoteeseen kohti kiinteistöä ja olisi vain noin 180 metrin etäisyydellä Havulinnan tilasta. On varsin todennäköistä, että melutaso nousee vaiheessa 3 raja-arvojen yläpuolelle. Melumallinnuksissa ei ole otettu huomioon melun impulssimaisuutta eikä kaikkien melulähteiden eli porauksen, louhinnan, murskauksen, lastauksen, kuormauksen ja kuljetusten yhdessä aikaansaamaa melutasoa. Toiminnasta aiheutuu vakituisesti asutun Havulinnan asukkaille kohtuutonta haittaa.

Kaiken raskaan liikenteen louhinta- ja murskausalueelta Helsingintielle on kuljettava Syväojankadun kautta. Ympäristölupa- ja valitusprosessin aikana on avattu Kalliokatu eli uusi kulkuyhteys Syväojan teollisuusalueelta Helsingintielle. Kalliokatu on kohtisuorassa suunnassa kohti Havulinnan tilaa Helsingintien vastakkaisella puolella. Kalliokatu on nykyisellään melko vähäisessä, lähinnä henkilö- tai pakettiautojen käytössä. Kalliokatua ei pidä käyttää raskailla ajoneuvoilla tehtäviin kuljetuksiin.

Uusi ajoyhteys Helsingintielle Kalliokadun kautta sijaitsee paikassa, jossa kumpaankin suuntaan on lähietäisyydellä mäki, minkä vuoksi näkyvyys on rajoitettu. Helsingintiellä ei ole kiihdytyskaistaa. Raskaan ajoneuvon kiihdytys aiheuttaa todella kovaa melua ja tämä melu suoraan asuintalon kohdalla aiheuttaa jatkuvaa kohtuutonta haittaa. Lupahakemuksen mukaan laitoksen toiminnasta aiheutuvaa raskasta liikennettä olisi 20–80 käyntiä päivässä.

Ennen louhinnan ja murskauksen aloitusta sekä työn kestäessä on määrätty tehtäväksi melu-, pöly- ja vedenlaatumittauksia, joiden tulokset on määrätty toimitettavaksi Lahden seudun ympäristölautakunnalle. Mittaustulokset, jotka koskevat Havulinnan tilaa, on toimitettava A:lle ja B:lle samanaikaisesti kuin ne toimitetaan ympäristölautakunnalle. Asukkailla on oikeus tietää, millä tasolla mittaukset ovat ja miten ne vaikuttavat louhinta- ja murskaustyöhön ja ylittyvätkö raja-arvot.

Havulinnan tilalla asutaan vakituisesti ympäri vuoden. Asukkaat ovat iäkkäitä ja heille on vuosien myötä tietyt lepo- ja uniajat tulleet välttämättömiksi. Mikäli hallinto-oikeuden päätöksen mukaiset toiminta-ajat jäisivät voimaan, se aiheuttaisi kohtuutonta haittaa kiinteistön asukkaille. Lain ohella on otettava huomioon erityisesti jo aiemmin esitetyt psykososiaaliset perusteet.

Toiminta-aikoja on muutettava seuraavasti:

- poraamista voidaan tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00

- murskausta ja seulontaa voidaan tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00

- kuormaamista ja kuljetuksia voidaan tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00.

Toiminta on keskeytettävä myös siinä tapauksessa, että kiinteistön RN:o 2:182 kaivon rakenteissa, veden laadussa, korkeudessa tai veden laadun muutosten takia vesijohtoverkostossa tapahtuu muutoksia. Kaivoveden laatua ja korkeutta on tarkkailtava koko toiminta-ajan. Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden on päätettävä, kuka vastaa kaivon rakenteille ja kaivoveden laadulle tapahtuvista vahingoista sekä kiinteistön rakennuksille ja rakenteille mahdollisesti syntyvistä vaurioista. Toiminnan keskeyttäminen ei poista kiinteistölle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja.

Lahden seudun ympäristölautakunta on valituksen johdosta antamassaan selityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Ympäristöluvassa ei ole ollut mainintaa uudesta Kalliokadun katuyhteydestä, joten raskaan liikenteen vaikutusta kyseisellä katuosuudella ei ole huomioitu. Katuyhteyden sallimisesta muuhun kuin kevyen liikenteen käyttöön voi aiheutua ylimääräistä rasitusta valittajien tontille.

Lautakunta pitää kohtuullisena vaatimusta saada tieto mittaustuloksista. Valituksessa esitetty lisävaatimus kaivoveden laadun ja korkeuden tarkkailusta koko toiminta-aikana yhtä lailla kuin korjausvastuiden määrittely etukäteen selkeyttäisi tilannetta ja vähentäisi asukkaiden huolta mahdollisesti aiheutuvista haitoista. Luvan kertoelmaosassa on mainittu, että kaivoveden laatu tarkastetaan ennen louhinnan aloitusta ja louhinnan aikana kiinteistöillä RN:o 2:182 ja 2:183.

Toiminta-aikojen muutokselle ei ole tarvetta, sillä ne noudattavat kivenmurskaamoille annettua valtioneuvoston asetusta. Työvaiheen 3 kohdalla saattaa olla tarvetta tarkastaa työskentelyaikoja, mikäli melutaso lähimmällä kiinteistöllä on aivan ohjearvon tuntumassa.

Keskeytysvaatimusta lautakunta ei katso välttämättömäksi toimeksi. Hyvän käytännön mukaista olisi, että valituksessa mainitut korvausvastuut olisi selkeästi osoitettu ja esitetty mahdollisille haitankärsijöille etukäteen ennen työn aloitusta.

Mitään ympäristöluvassa mainituista toiminnoista ei ympäristönsuojelulain mukaan saa aloittaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Maarakennus M. Laivola Oy on valituksen ja lautakunnan selityksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut valituksen hylkäämistä sekä esittänyt seuraavaa:

Myönnetyn ympäristöluvan määräykset ovat voimassa olevien lakien ja asetusten mukaiset. Valittajien vaatimukset ovat kohtuuttomia ja estäisivät olemassa olevan ja hyväksytyn kaavan mukaisen toiminnan toteuttamisen. Käytännössä vaatimukset estäisivät koko hankkeen toteuttamisen. Jos kuitenkin esitetyt tiukennukset otettaisiin huomioon, pitäisi työaikaa louhinnan ja murskauksen osalta jatkaa vähintään kahdeksan vuoden mittaiseksi. Tämä aiheuttaisi koko lupaprosessin uudelleen käynnistämisen, koska annetuilla määräajoilla työn kesto olisi ollut neljä vuotta.

Kalliokadun liikennekäyttö ei ole ollut asiassa aiemmin esillä. Kalliokatu on tarkoitettu julkiseen liikennöintiin ja on kaavan mukaisessa paikassa teollisuusalueen liittymäksi rakennettuna, joten olisi kohtuutonta rajoittaa liikennöintiä tästä liittymästä. Jos materiaalitoimitus kohdistuisi Helsingin suuntaan, aiheutuisi Syväojankadun käyttämisestä valittajien kiinteistölle suurempi haitta kuin Kalliokadun käytöstä.

A ja B ovat vastaselityksessään esittäneet muun ohella seuraavaa:

Hankkeessa ei ole kysymys ainoastaan kaavan mukaisen tonttimaan tasauksesta vaan kaupalliseen tarkoitukseen tehtävästä kiviaineksen louhinnasta ja murskauksesta. Mikäli kyse olisi vain kaavan mukaisen tonttimaan tasauksesta, louhitut kivet kuljetettaisiin alueelta sellaisenaan pois ja myös toiminta-aika olisi huomattavasti lyhyempi. Tonttimaan tasaus ei edellytä neljän vuoden toiminta-aikaa. Vuorokautinen muutaman tunnin toiminta-ajan lyhennys, joka parantaisi huomattavasti valittajien elämänlaatua, ei edellytä lupa-ajan kaksinkertaistamista.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

Lupamääräys 10 muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutos kursiivilla):

Kiinteistöllä Havulinna 398-406-2-182 sijaitsevan talousvesikaivon veden laatu ja vedenpinnan korkeus tulee tutkituttaa ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen ennen louhinnan aloittamista ja louhinnan aikana Lahden seudun ympäristöpalvelujen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tutkimustulokset on toimitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille.

Muilta osin valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muutoin muuteta.

Perustelut

Lupamääräyksen muuttaminen

Yhtiö on Lahden seudun ympäristölautakunnalle toimittamassaan 15.5.2012 päivätyssä lisäselvityksessä esittänyt, että talousvesikaivojen vedenlaatu tarkistetaan ennen louhinnan aloitusta ja louhinnan aikana valittajien omistamalla kiinteistöllä Havulinna RN:o 2:182. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 5 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus). Louhinnan suorittaminen alle 200 metrin päässä kiinteistöllä Havulinna olevasta talousvesikaivosta saattaa vaikuttaa haitallisesti kaivon vedenlaatuun ja vedenpinnan korkeuteen. Tämän vuoksi luvan saaja on velvoitettu tarkkailemaan toiminnan vaikutuksia kaivon vedenlaatuun ja vedenpinnan korkeuteen myös louhinnan aikana.

Kun otetaan huomioon muut ympäristönsuojelulaissa säädetyt keinot puuttua tilanteeseen, jossa toiminnasta aiheutuu ennakoimatonta haittaa, ei ole tarpeen asettaa lupamääräystä, jonka mukaan toiminta olisi keskeytettävä kaivon vedenlaadussa tai vedenpinnan korkeudessa havaittavien muutosten johdosta. Korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu antaa määräyksiä korjausvastuusta mahdollisissa vahinkotilanteissa.

Valituksen hylkääminen muilta osin

A ja B ovat vaatineet, ettei Kalliokatua saa käyttää nyt kyseessä olevan louhinta- ja murskaustyömaan raskaaseen liikenteeseen. Ympäristölupaharkintaan ei lähtökohtaisesti kuulu liikenteen yleisten ympäristöhaittojen huomioon ottaminen alueella, joka ei kuulu suoranaisesti toiminnanharjoittajan vastuulle ja joka on osoitettu yleiseen liikenteeseen. Luvan myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa on kuitenkin varmistauduttava siitä, ettei toiminnasta aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa laissa tarkoitettuja kiellettyjä seurauksia. Tällöin harkinnassa on otettava huomioon myös alueen taustamelu sekä muun ohella liikenteestä johtuva melu. Liikenteen huomioon ottaminen ympäristölupaharkinnassa on mahdollista vain siltä osin kuin kysymys on ylipäätään liikenteestä aiheutuvasta ympäristön pilaantumisesta. Teiden ja katujen käyttäjien liikenneturvallisuus ei liity toiminnasta aiheutuvaan ympäristön pilaantumiseen, eikä liikenneturvallisuutta voida tämän vuoksi ottaa huomioon lupaharkinnassa.

Hakemuksessa on esitetty, että työmaaliikenne kulkee reittiä Moukaritie-Syväojankatu-Helsingintie. Hakemuksessa ei ole esitetty, että hankealueelta olisi tieyhteyttä Kalliokadulle. Kalliokadun ajoyhteys Helsingintielle on ilmeisesti avattu vasta sen jälkeen, kun yhtiö on jättänyt lupahakemuksensa lautakunnalle. On mahdollista, että lupapäätöksen mukainen hanke lisää liikennettä Kalliokadulla. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että Kalliokatu on yleiseen liikenteeseen osoitettu katu ja että kyse on teollisuus- ja maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta, jolla on muutakin liikennettä, sekä alueen melutasoista saatu selvitys, ei Kalliokadun käytön rajoittaminen lupapäätöksessä ole perusteltua.

Valittajat ovat vaatineet, että luvan saaja velvoitetaan toimittamaan heille kiinteistöä Havulinna RN:o 2:182 koskevat melu-, pöly- ja tärinämittausten sekä kaivon vedenlaadun ja vedenpinnan korkeusmittausten tulokset. Luvan saaja on velvoitettu toimittamaan mainitut mittaustulokset Lahden seudun ympäristöpalveluille, jonka tehtäviin ympäristölupapäätöksen noudattamisen valvonta kuuluu. Valittajat voivat halutessaan pyytää mittaustuloksia valvontaviranomaiselta. Tämän vuoksi ei ole tarpeen määrätä luvan saajaa toimittamaan mittaustuloksia suoraan valittajille.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen muilta osin ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Olli Varis ja Harri Koivusalo. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.

 
Julkaistu 14.10.2015