Muu päätös 3353/2015

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista koskeva valitus (tuulivoimapuistohanke, Salla)

Antopäivä: 19.11.2015
Taltionumero: 3353
Diaarinumero: 3077/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T3353

Asia Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista koskeva valitus

Valittaja Kemijärven Kehitys Oy

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 27.8.2015 nro 15/0288/1

Asian aikaisempi käsittely

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päätöksellään 16.7.2015 Nro LAPELY/2148/2015 päättänyt, että Puhuri Oy:n suunnittelemaan Sallan Portin tuulivoimapuistohankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt Kemijärven Kehitys Oy:n valituksen ELY-keskuksen päätöksestä tutkimatta.

Hallinto-oikeus on päätöksensä perusteluissa lausunut seuraavaa:

Sovellettavat säännökset

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen edellyttää arviointia taikka joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavista hankkeista ja niiden muutoksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan sen lisäksi, mitä muutoksenhausta erikseen säädetään, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus valittaa 4 §:ssä tarkoitettua hanketta koskevasta muun lain mukaisen lupa-asian ratkaisusta tai hankkeen toteuttamisen kannalta muusta olennaisesta päätöksestä sillä perusteella, että tässä laissa tarkoitettua ympäristövaikutusten arviointia ei ole suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta osin puutteellisesti. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan se, jolla muutoin on oikeus hakea päätökseen valittamalla muutosta, voi valituksessaan vedota siihen, ettei arviointimenettelyä ole suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta osin puutteellisesti.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 19 §:n 1 momentin mukaan hankkeesta vastaava saa hakea 6 §:n 1 momentin nojalla tehtyyn päätökseen valittamalla muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (589/1996) säädetään. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus hakea hallinto- ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden turvaamiseksi valittamalla muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 6 §:n 1 momentin nojalla tekemän päätöksen. Edelleen mainitun pykälän 3 momentin mukaan lain 6 §:n 1 momentin nojalla tehtyyn päätökseen ei saa muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta. Edellä 17 §:n 2 momentissa tarkoitetut tahot saavat kuitenkin hakea muutosta päätökseen, jolla on katsottu, ettei arviointimenettelyn soveltaminen ole tarpeen, samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin 4 §:ssä tarkoitettua hanketta koskevasta muun lain mukaisen lupa-asian ratkaisusta tai hankkeen toteuttamisen kannalta muusta olennaisesta päätöksestä valitetaan.

Asian oikeudellinen arviointi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 6 §:n 1 momentin nojalla antamassaan päätöksessä todennut, ettei Sallan Portin tuulivoimapuistohankkeeseen ole sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 19 §:n 3 momentti sisältää erityssäännöksen arviointimenettelyn soveltamista koskevasta päätöksestä valittamisesta. Mainitun säännöksen mukaan lain 6 §:n 1 momentin nojalla tehtyyn päätökseen ei saa sen lisäksi mitä pykälän 1 ja 2 momentissa on hankkeesta vastaavan sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitusoikeudesta säädetty, muutoin erikseen hakea valittamalla muutosta. Kuitenkin lain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetut tahot saavat hakea muutosta päätökseen, jolla on katsottu, ettei arviointimenettelyn soveltaminen ole tarpeen, samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin 4 §:ssä tarkoitettua hanketta koskevasta muun lain mukaisen lupa-asian ratkaisusta tai hankeen toteuttamisen kannalta muusta olennaisesta päätöksestä valitetaan.

Yhtiön valituksessa ei ole kysymys Sallan Portin tuulivoimapuistohanketta koskevasta muun lain kuin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisesta lupa-asian ratkaisusta tai muusta hankkeen toteuttamisen kannalta olennaisesta päätöksestä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 19 §:n 1 ja 3 momentissa säädetty huomioon ottaen yhtiöllä ei ole oikeutta valittaa erikseen pelkästään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista koskevasta päätöksestä. Tämän vuoksi yhtiön valitus on hallinto-oikeudessa jätettävä tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Aino Oksala, Martti Raunio ja Anne-Mari Keskitalo. Asian esittelijä Kaisa Hagman.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kemijärven Kehitys Oy on valituksessaan hallinto-oikeuden päätöksestä vaatinut muun ohella, että korkein hallinto-oikeus tutkii asian ja tekee asiassa oikeudenmukaisen päätöksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylkää sen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Hallinto-oikeuden on ratkaisustaan ilmenevien perustelujen ja siinä mainittujen lainkohtien nojalla tullut jättää valitus tutkimatta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Riitta Mutikainen ja Hannu Ranta. Asian esittelijä Petteri Leppikorpi.

 
Julkaistu 19.11.2015