Muu päätös 451/2016

Maa-aineslupaa koskeva valitus (Kärkölä)

Antopäivä: 11.2.2016
Taltionumero: 451
Diaarinumero: 0899/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T451

Asia Maa-aineslupaa koskeva valitus

Valittajat A, Ohjelmatyö Oy, B, C ry, D, E ja F

Päätös, jota valitus koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 2.3.2015 nro 15/0052/3

Asian aikaisempi käsittely

Kärkölän kunnanhallitus on päätöksellään 30.9.2013 § 140 myöntänyt Rudus Oy:lle luvan ottaa 420 000 kiintokuutiometriä soraa ja hiekkaa Kärkölän kunnan Uusikylässä sijaitsevan tilan Hiekkanummisto RN:o 2:114 alueelta. Lupa on myönnetty kymmeneksi vuodeksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu siltä osin kuin nyt on kysymys

Itä-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt tutkimatta A:n ja tämän asiakumppaneiden valituksessa esitetyt kanteluksi katsottavat vaatimukset sekä vahingonkorvausta koskevat vaatimukset.

Hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen ja palauttanut asian Kärkölän kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti:

Tutkimatta jättäminen

Hallinto-oikeuslain 3 §:n mukaan hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan hallintolainkäyttölaissa tai muussa laissa.

Valituksessa ja vastineissa on esitetty erilaisia moitteita ja arvostelua Kärkölän kunnan virkamiehiä ja luottamushenkilöiden toimintaa kohtaan. Valittajat ovat katsoneet, ettei valvonta toimi. Asiassa on kyse maa-aineslupaa koskevasta päätöksestä tehdystä valituksesta. Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu tutkia valittajan esittämiä mainittujen tahojen toimintaan tai menettelytapoihin yleisesti liittyviä kantelutyyppisiä vaatimuksia. Hallinto-oikeus ei voi ensi asteena ratkaista maa-ainesten ottamista koskevia valvonta-asioita.

Maa-aineslain 20 §:n 1 momentin mukaan ottamislupaa koskevaan lupaviranomaisen päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeuden ja muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä kuntalaissa säädetään. Kuntalain (365/1995) 90 §:n 3 momentin mukaan valittajan tulee esittää valituksensa perusteet ennen valitusajan päättymistä. Valituksenalaisen päätöksen on maa-aineslain 19 §:n 1 momentin mukaisesti katsottava tulleen asianosaisten tietoon päätöksen julkipanopäivänä eli 8.10.2013. Valitusaika on alkanut tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä eli 9.10.2013 ja 30 päivän valitusaika on päättynyt 7.11.2013. Hallinto-oikeuteen 15.11.2013 saapuneet vahingonkorvausta koskevat vaatimukset on näin ollen jätettävä myöhään tehtynä tutkimatta.

Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että vahingonkorvausta ja vastaavia korvauksia koskevien vaatimusten käsitteleminen ei kuulu hallinto-oikeuden, vaan yleisten tuomioistuinten toimivaltaan.

(= = =)

Lopputulos

Asian käsittelyssä Kärkölän kunnassa on tapahtunut menettelyvirhe, koska kunnanhallituksessa asiasta päätettäessä päätöksentekoon on osallistunut esteellinen henkilö. Päätös on tämän vuoksi kumottava.

Asian näin päättyessä muista valitusperusteista ei ole syytä lausua.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riikka Tiainen, Jaana Malinen ja Terhi Helttunen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A asiakumppaneineen on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus vahvistaa hallinto-oikeuden päätöksen ja määrää Rudus Oy:n ennallistamaan kiinteistönsä ennen vuotta 2003 vallinneeseen tilaan omalla kustannuksellaan. Lisäksi kunnan on ryhdyttävä toimiin, jotta asiassa osallisina olleet kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat saatetaan edesvastuuseen toimistaan. Valittajat ovat lisäksi vaatineet, että korkein hallinto-oikeus kumoaa myös Kärkölän Sora Oy:lle vuonna 2012 myönnetyn maa-ainesluvan.

Vaatimustensa tueksi valittajat ovat esittäneet muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeus ei ole ottanut kantaa hankkeesta aiheutuviin haittoihin ja taloudellisiin menetyksiin, kunnan menettelyihin ja valvonnan puutteisiin. Hallinto-oikeus on selvittänyt puutteellisesti kunnan eri elinten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimia.

Lupa-asiaa on valmisteltu salassa eikä naapureita ole kuultu asiassa.

Valituksessa on lisäksi tuotu esiin useisiin maa-aineslupiin ja kiinteistökauppoihin liittyviä epäselvyyksiä, maa-aineshankkeista aiheutuvia haittoja sekä maa-aineslupien valvontaan liittyviä puutteita.

A asiakumppaneineen on toimittanut useita lisäkirjoituksia korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen siltä osin kuin siinä on ollut kyse siitä, onko hallinto-oikeuden tullut jättää A:n ja tämän asiakumppaneiden valitus osin tutkimatta. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Muilta osin korkein hallinto-oikeus ei tutki valitusta ja siinä esitettyjä vaatimuksia.

Perustelut

Valituksen hylkääminen

Hallinto-oikeuden on tullut esittämillään perusteilla jättää valitus tutkimatta kanteluksi katsottavien vaatimusten sekä vahingonkorvausta koskevien vaatimusten osalta.

Tutkimatta jättäminen

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.

Hallinto-oikeus on kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttanut asian kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi sillä perusteella, että kunnanhallituksen puheenjohtaja on ollut esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Kun hallinto-oikeuden päätös on perustunut vain kunnanhallituksen tekemään menettelyvirheeseen, hallinto-oikeuden päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta A:lla ja tämän asiakumppaneilla on oikeus valittaa. Valitusta ei myöskään saa tehdä päätöksen perusteluista.

Koska lupapäätös on kumottu ja palautettu kunnanhallitukselle, alueen ennallistamista koskeva vaatimus on jätettävä tutkimatta. Rudus Oy:lle myönnettyä maa-aineslupaa koskevan asian yhteydessä ei liioin voida tutkia valituksessa esitettyjä vaatimuksia toiselle yhtiölle myönnetyn maa-aineslupapäätöksen kumoamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten saattamisesta vastuuseen toimistaan. Korkeimmalla hallinto-oikeudella ei myöskään ole toimivaltaa tutkia kunnan toimielinten, luottamushenkilöiden ja virkamiesten toiminnan yleistä lainmukaisuutta.

A:n ja tämän asiakumppaneiden valitus on näistä syistä jätettävä tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Janne Aer. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.

 
Julkaistu 11.2.2016