Muu päätös 663/2016

Ympäristölupaa koskeva valitus (Förby, Salo), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste

Antopäivä: 3.3.2016
Taltionumero: 663
Diaarinumero: 1686/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T663

Asia Ympäristölupa-asiaa koskeva valitus

Valittajat A ja B

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 8.5.2015 nro 15/0121/2

Asian aikaisempi käsittely

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on viraston ympäristölupavastuualueella tehdyllä päätöksellään 27.7.2012 nro 119/2012/1 myöntänyt Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn tuotantolaitokselle ympäristöluvan Salon kaupungin Förbyn kylässä.

Förbyn tuotantolaitoksella on kalkkikiven murskaamo, rikastamo, hienotuotetehdas, kuivatuotetehdas, käänteisosmoosilaitos ja satamatoiminnot sekä myytävien tuotteiden tuotevarastoja.

Ympäristölupa koskee toimintaa, jossa CaCO3-tuotannon vuosikapasiteetti on enintään 500 000 tonnia ja tuontikapasiteetti enintään 600 000 tonnia. Kuivatuotetehtaan kapasiteetti on enintään 100 000 t/a. Oma tuotanto ja tuonti saa olla yhteensä enintään 800 000 tonnia/a.

Päätös ei koske rikastushiekan sijoittamista kaivoksen louhostiloihin.

Päätös sisältää lupamääräykset 1–19. Lupamääräykset 1–2 kuuluvat seuraavasti:

Meluntorjunta

1. Förbyn tuotantolaitoksen toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuva melu ei saa melulle altistuvilla vakituiseen asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla eikä muissa toimintojen lähialueiden häiriintyvissä kohteissa ylittää päivällä klo 7–22 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB eikä yöllä klo 22–7 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 50 dB. Rantayleiskaavaan merkityllä loma-asuntoalueella loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei saa ylittää päiväsaikaan arvoa 45 dB(LAeq) eikä yöllä arvoa 40 dB(LAeq). Enimmäismelutaso häiriintyvillä kiinteistöillä ei saa ylittää 65 dB(AFmax).

Luvan saajan on laadittava teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, konkreettisia meluntorjuntatoimia (kuten kuljettimien kotelointi, kuljetuskaluston kehittäminen, muut koteloinnit, äänenvaimentimet, laivojen lastinpurkamisen ajallinen rajoittaminen, meluseinät, aitaamiset, tuotantorakennusten ovien ja ikkunoiden suljettuina pitäminen melulle altistuvien kohteiden suuntaan, yms.) sisältävä suunnitelma edellytettyjen melutasojen saavuttamisen varmistamiseksi. Suunnitelma on esitettävä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tarkastettavaksi 31.3.2013 mennessä.

Toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa on seurattava ja tarvittaessa vähennettävä. Luvan saajan on vuonna 2013 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein tehtävä toiminta-alueellaan melukartoitus, tai jos toiminnassa tai ympäristön olosuhteissa tapahtuu merkittäviä ympäristömeluun tai sen leviämiseen vaikuttavia muutoksia. Tarvittaessa selvitystä on täydennettävä laitekohtaisilla äänitehotasomittauksilla, jos yksittäinen melulähde osoittautuu häiritseväksi. Melumittaukset on toteutettava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Käyttöön otettavien uusien melua aiheuttavien laitteiden tai niiden käytön muutoksesta aiheutuvien olennaisten melupäästöjen muutosten vaikutus ympäristön melutasoihin on mitattava tai arvioitava melun leviämismallilaskelmilla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Uudistettavat tai korjattavat prosessit ja laitteet on suunniteltava ja rakennettava niin, että niiden käyttö mahdollistaa läheisillä asuinalueilla edellä mainitun melutason alittamisen. Tarvittaessa luvan saajan on rakenteellisin tai käyttötoimenpitein estettävä melun leviäminen ympäristöön.

2. Laivojen purkausta ja lastausta saa suorittaa arkipäivisin kello 7–22 välisenä aikana ja vain poikkeustapauksissa muuna aikana. Muuna aikana tapahtuvista laivojen purusta ja lastauksesta on etukäteen tiedotettava lähiympäristön asuin- ja lomakiinteistöjen käyttäjille sekä Salon kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Aluehallintovirasto on perustellut ratkaisuaan seuraavasti:

Lupamääräysten tarkistamisen perustelut

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarvittavat määräykset päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, jätteistä ja niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä, toimista häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa ja muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Lupamääräyksillä rajoitetaan toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa lähiympäristössä. Lupamääräyksillä myös varmistetaan, että tehtaan toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja luonnonsuojelulaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset. Päästöjen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi annetut lupamääräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja ympäristönsuojelun kannalta parhaan käytännön vaatimuksiin. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä Euroopan yhteisön komission laatima BREF-vertailuasiakirja "BAT for Management of tailings and Waste-Rock in Mining Activities, 2009" sekä laitoksessa käytössä oleva ympäristöasioiden hallintajärjestelmä.

Lupamääräysten yksityiskohtaisia perusteluja

Määräykset 1 ja 2, jotka koskevat toiminnasta aiheutuvan melun rajoittamista, annetaan terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi ympäristönsuojelulain 43 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 19 §:n nojalla. Määräyksessä käytetyt meluarvot vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja sekä myös sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 1997 antamia melu­tason terveydellisiä raja-arvoja. Melutason ohjearvoja koskeva päätös annettiin meluntorjuntalain (382/1987) nojalla. Ohjearvopäätös jäi voimaan, vaikka meluntorjuntalaki kumoutui ympäristönsuojelulain tullessa voimaan vuonna 2000. Ohjearvopäätöksen soveltamiskäytäntö on sittemmin vakiintunut oikeuskäytännössä.

Tehtaiden aiheuttama melutaso eniten häiriintyvillä asuinalueilla tehtaan ympäristössä saattaa toiminnan hakemuksen mukaisesti kasvaessa, suoritetuista meluntorjuntatoimista huolimatta, olla samaa luokkaa tai suurempi kuin terveydelle haitattomina pidetyt keskiäänitasot. Läheisen asutuksen ja suoritettujen meluselvitysten tulosten vuoksi on perusteltua seurata melualueen ja melutason mahdollisia muutoksia säännöllisesti ja toiminnasta syntyvää meluemissiota on edelleen syytä suunnitelmallisesti vähentää. Tästä syystä on asetettu velvoite seurata melutilannetta sekä suunnitella ja toteuttaa melunvähentämistoimia valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Samasta syystä on pyrittävä välttämään yöaikana tapahtuvia laivojen lastauksia ja purkauksia.

(---)

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on, siltä osin kuin nyt on kysymys, muuttanut Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n valituksesta aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 1 ensimmäisen kappaleen ja lupamääräyksen 2, ja muuttanut A:n ja B:n sekä C:n ja hänen asiakumppaneidensa valituksesta lupamääräyksen 1 toisen kappaleen kuulumaan seuraavasti (muutokset kursiivilla):

"1. Förbyn tuotantolaitoksen toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuva melu ei saa melulle altistuvilla vakituiseen asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla eikä muissa toimintojen lähialueiden häiriintyvissä kohteissa ylittää päivällä klo 7–22 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB eikä yöllä klo 22–7 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 50 dB. Rantayleiskaavaan merkityllä loma-asuntoalueella loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei saa ylittää arvoa 45 dB(LAeq). Lisäksi tavoitteena on, että rantayleiskaavaan merkityllä loma-asuntoalueella loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei yöllä klo 22–7 ylitä arvoa 40 dB(LAeq). Enimmäismelutaso häiriintyvillä kiinteistöillä ei saa ylittää 65 dB(AFmax).

Luvan saajan on laadittava teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, konkreettisia meluntorjuntatoimia (kuten kuljettimien kotelointi, kuljetuskaluston kehittäminen, muut koteloinnit, äänenvaimentimet, laivojen lastinpurkamisen ajallinen rajoittaminen, meluseinät, aitaamiset, tuotantorakennusten ovien ja ikkunoiden suljettuina pitäminen melulle altistuvien kohteiden suuntaan, yms.) sisältävä suunnitelma edellytettyjen melutasojen saavuttamisen varmistamiseksi. Suunnitelma on esitettävä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tarkastettavaksi 31.3.2016 mennessä. Selvityksen perusteella aluehallintovirasto voi tarvittaessa antaa melun torjuntaa koskevia täydentäviä lupamääräyksiä."

"2. Kemikaalisäiliöalusten purkausta (poistettu tekstiä) saa suorittaa juhannusaatosta heinäkuun loppuun ainoastaan (poistettu tekstiä) kello 7–22 (poistettu tekstiä)."

Muutoin hallinto-oikeus on hylännyt valitukset.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti:

Sovellettavat säännökset

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n 2 momentin mukaan lupahakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, ympäristönsuojelulain 7–9 §:ssä kiellettyä seurausta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset:

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista;

2) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä;

3) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa;

4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä;

5) muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Ympäristönsuojelulain 46 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon, toiminnan vaikutusten sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä sekä siitä, miten tulokset arvioidaan ja miten tarkkailun tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan myös määrätä antamaan valvontaa varten muita tarpeellisia tietoja.

Saman pykälän 4 momentin mukaan luvassa voidaan toiminnanharjoittaja velvoittaa esittämään tarkkailusuunnitelma 1 momentissa tarkoitetun tarkkailun tarkemmasta järjestämisestä lupaviranomaisen tai sen määräämän viranomaisen hyväksyttäväksi niin ajoissa, että tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna toiminnan vaikutusten kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Tarkkailumääräyksiä ja hyväksyttyä tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa luvan voimassaolosta huolimatta.

Ympäristönsuojelulain 55 §:n 3 momentin mukaan luvassa voidaan erityisestä syystä määrätä, että lupaviranomainen voi täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa 43 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisen selvityksen perusteella.

Asiassa saatu selvitys

Aluehallintovirasto on valituksenalaisella päätöksellään myöntänyt Omya Oy:n ja Salon Mineraali Oy:n Förbyn olemassa olevalle tuotantolaitokselle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Toiminnalle on aikaisemmin myönnetty ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä 18.5.2000 nro 23 YLO.

Tuotantolaitoksella on kalkkikiven murskaamo, rikastamo, hienotuotetehdas, kuivatuotetehdas, käänteisosmoosilaitos ja satamatoiminnot sekä myytävien tuotteiden tuotevarastoja. Kalsiumkarbonaatti (CaCO3) -tuotannon vuosikapasiteetti on enintään 500 000 tonnia ja tuontikapasiteetti enintään 600 000 tonnia. Kuivatuotetehtaan kapasiteetti on enintään 100 000 tonnia/a. Oma tuotanto ja tuonti saavat olla yhteensä enintään 800 000 tonnia/a.

Tehdasalue sijaitsee Förbyn kylässä meren äärellä. Alueella voimassa olevassa 2.4.1990 vahvistetussa rakennuskaavassa toiminnan sijaintipaikka on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi ja satama-alueeksi.

Tehdasalueen ympäristössä Förbyn kylässä on harvaa asutusta. Tehdasalueen ympäristön ranta-alueilla on voimassa 14.12.1999 hyväksytty ja 26.3.2003 vahvistettu Särkisalon rantayleiskaava. Myös teollisuusalueen vastarannalla Kemiönsaaren ranta-alueilla on voimassa 10.4.2001 hyväksytty rantayleiskaava.

Särkisalon rantayleiskaavassa asutus tehdasalueen ympäristössä on pääosin osoitettu kyläkeskuksen alueeksi (AT) ja erillispientalojen alueeksi (A). Yksi toiminnan lähimmistä häiriintyvistä kohteista on tehdasalueen läheisyydessä rantayleiskaavassa loma-asutukseen osoitettu kiinteistö. Muutoksenhakijoista A:n ja B:n omistama Särkisalon rantayleiskaavassa ympärivuotiseen asutukseen osoitettu kiinteistö Karhumäki 1:110 sijaitsee tehdasalueen toiminnoista lähimmillään noin 450 metrin etäisyydellä. (---)

Oikeudellinen arviointi

(---)

Toimintaa koskevien ympäristöselvitysten riittävyys

Muutoksenhakijoista A ja B sekä C asiakumppaneineen ovat vedonneet valituksissaan tarkemmin yksilöimiinsä puutteisiin ja epäkohtiin toimintaa koskevien ympäristömeluselvitysten osalta.

Ympäristölupahakemuksessa on esitettävä sellaiset tiedot ja selvitykset, joiden perusteella voidaan ympäristönsuojelulain 35 §:n 2 momentin mukaisesti harkita ympäristöluvan edellytysten täyttyminen. Mittaukset ja selvitykset on tehtävä ympäristönsuojelulain 108 §:n 1 momentin mukaisesti pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Lupahakemukseen on muun muassa liitetty Förbyn tehtaan meluselvityksen päivitys 11.8.2010 (Ramboll). Kyse on vuonna 2009 tehdyn selvityksen päivityksestä. Selvityksessä on arvioitu kiven murskauksen ja seulonnan meluvaikutuksia laskennallisesti ja mittauksin. Hakemukseen on liitetty ympäristömelumittaukset 15.9.2002, 1.9.2003, 13.9.2004, 9.7.2006, 17.9.2009 ja 11.–12.10.2009 (Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy). Lisäksi hakemukseen on liitetty tehtaan ja sataman toimintaa koskeva ympäristömeluselvitys 14.3.2012 (Envimetria Oy). Mainittu uusin selvitys keskittyy toimintakokonaisuudesta aiheutuvan melun arviointiin mittaamalla ja mallintamalla.

Asiakirjoista ilmenee, että toiminnasta aiheutuvan meluhaitan selvittäminen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa on erityisesti satamatoimintojen osalta ollut mittaamalla melko vaikeaa, erityisesti sääolosuhteista ja ympäristön äänistä johtuen. Hakemukseen liitettyihin aikaisemman lupapäätöksen perusteella suoritettujen melumittausten tuloksiin sisältyykin osin tulkinnanvaraisuuksia. Lupahakemuksessa on selvitetty murskaustoiminnasta aiheutuvaa melua laskennallisesti ja mittaamalla. Envimetria Oy:n selvityksessä on nyt myös arvioitu tehtaan ja satamatoimintojen melun yhteisvaikutuksia mallintamalla ja mittaamalla. Envimetria Oy:n selvityksen mukaan keskeisimmät melumittaukset oli voitu toteuttaa poikkeuksellisen edustavissa sääolosuhteissa, vaikka toiminnan sijaintipaikka on haasteellinen sen sijaitessa meren läheisyydessä. Envimetria Oy:n selvityksessä on arvioitu myös toiminnasta aiheutuvan melun mahdollista kapeakaistaisuutta tai impulssimaisuutta.

Hallinto-oikeus on katsonut, että hakemukseen liitetyt ympäristömeluselvitykset ovat osittaisista tulkinnanvaraisuuksista ja selvitysten tietojen muutamista yksittäisistä eroavaisuuksista huolimatta asianmukaiset ja riittävät osoittamaan toiminnasta aiheutuvan melun leviämistä ympäristöön. Näin ollen hakemukseen liitettyjen selvitysten perusteella on voitu arvioida toiminnasta aiheutuvat meluvaikutukset lupaharkinnan suorittamiseksi ympäristönsuojelulain 35 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla.

(---)

Lupamääräysten 1 ja 2 muutosvaatimukset

Lupamääräyksen 1 ensimmäisen kappaleen osittainen muuttaminen

Omya Oy ja Salon Mineraali Oy ovat vaatineet lupamääräyksessä 1 olevien melutason raja-arvojen muuttamista tavoitteellisiksi siltä osin kuin on kyse rantayleiskaavaan merkitystä loma-asuntoalueesta.

Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 1 rantayleiskaavan loma-asuntoalueella melun ekvivalenttiset raja-arvot ovat päivällä 45 dB ja yöllä 40 dB. Vakituiseen asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ja muissa lähialueiden häiriintyvissä kohteissa raja-arvot ovat päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB. Aikaisemmassa ympäristölupapäätöksessä toiminnasta aiheutuvaa melua oli rajoitettu siten, että melutaso ei saanut päivällä ylittää ekvivalenttista tasoa 50 dB ja yöllä 45 dB. Määräys koski kaikkia häiriintyviä kohteita alueen käyttötarkoituksesta riippumatta.

Valituksenalaisessa päätöksessä melun raja-arvot on siten asetettu erikseen ympärivuotiselle asutukselle, johon sisältyy myös muut häiriintyvät kohteet sekä erikseen rantayleiskaavassa loma-asuntoalueeksi osoitetulle alueelle melutasojen ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisesti. Rantayleiskaavoja ei ole hakemusasiakirjoissa tai lupapäätöksessä yksilöity, mutta kaavoilla tarkoitettaneen sekä Särkisalon että Kemiönsaaren rantayleiskaavoja, jotka ovat tulleet voimaan toiminnalle aikaisemmin myönnetyn ympäristöluvan antamisen jälkeen siten kuin edellä Asiassa saatu selvitys -kohdassa on yksilöity. Asiakirjoista ei ole saatavilla yksityiskohtaisesti tietoja tehdasaluetta ympäröivien alueiden käyttötarkoituksista ennen rantayleiskaavojen voimaan tuloa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinto-oikeudelle antaman vastineen mukaan kyse on toiminnan sijaintipaikkaa ympäröivän loma-asutuksen ohjaamisesta osoittamalla siihen tarkoitetut alueet rantayleiskaavassa.

Toiminnalle asetettavia lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 43 §:n 3 momentin mukaisesti otettava muun ohella huomioon toiminnan sijaintipaikkaa ympäröivän alueen ominaisuudet. Ympäristön kaavoitus osoittaa alueen käyttömuotoja ja ominaisuuksia ja sen perusteella voidaan arvioida toiminnasta aiheutuvan rasituksen hyväksyttävyyttä. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista ei ole oikeudellisesti sitova ympäristölupaharkinnassa. Mainitun päätöksen melutasojen ohjearvoja on kuitenkin vakiintuneesti sovellettu ympäristölupamenettelyssä arvioitaessa toiminnan lähialueelle aiheuttaman melurasituksen sallittavuutta.

Edellä lausutun perusteella hallinto-oikeus on katsonut, että aluehallintovirasto on lähtökohtaisesti voinut asettaa toiminnasta aiheutuvan melun rajoittamiseksi melun raja-arvot rantayleiskaavan loma-asuntoalueelle valtioneuvoston päätöksen mukaisesti.

Hakemukseen liitettyjen ympäristömeluselvitysten mukaan melutaso Kemiönsaarella Vadholmenissa pääsääntöisesti alittaa päätöksessä asetetut loma-asuntoalueen melun raja-arvot päivällä 45 ja yöllä 40 dB. Yöaikainen raja-arvo 40 dB saattaa kuitenkin ylittyä satamatoimintojen aiheuttaman melun johdosta tietyissä sääolosuhteissa. Särkisalossa rantayleiskaavassa lähimmän loma-asuntoalueeksi osoitetun kiinteistön alueella myös yöaikainen 40 dB:n melutaso saattaa ylittyä satamatoimintojen ja murskaustoiminnan johdosta. Melun raja-arvojen mahdollisen ylityksen aiheuttajasta ei ympäristöolosuhteet huomioon ottaen ole kuitenkaan varmuutta. Meluselvitysten perusteella satamatoiminnoista alusten lastin purusta syntyvä ääni on kuitenkin jossain määrin kuultavissa lähiympäristössä.

Rantayleiskaavan loma-asuntoalueelle nyt asetettu yöaikainen alhaisempi melun raja-arvo ei siten ole yksiselitteisesti suoraan saavutettavissa. Näin ollen ja kun kysymyksessä on olemassa oleva toiminta, joka ei ole olennaisesti laajempi kuin aiemmassa lupapäätöksessä luvitettu toiminta, rantayleiskaavan loma-asuntoalueelle asetettu yöajan raja-arvo on muutettava vastaamaan aikaisemmassa lupapäätöksessä asetettua yöajan raja-arvoa 45 dB, ja valituksenalaisessa päätöksessä rantayleiskaavan loma-asuntoalueelle asetettu yöajan raja-arvo 40 dB on tässä vaiheessa muutettava tavoitteelliseksi. Yöaikaisen melutason rajoitusta näin muutettuna voidaan pitää riittävänä, kun otetaan huomioon kemikaalisäiliöalusten lastin purkamista koskevat rajoitukset lupamääräyksessä 2 ja se että, hakijan esittämän mukaan kuivalastialusten purkaus tehdään pääsääntöisesti ajalla klo 6–22 ja murskaustoimintaa harjoitetaan pääsääntöisesti päiväaikaan.

Hallinto-oikeus on siten luvan hakijoiden valituksesta muuttanut lupamääräyksen 1 ensimmäistä kappaletta ratkaisuosasta ilmenevästi.

Lupamääräyksen 1 toisen kappaleen osittainen muuttaminen

Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 1 mukaan luvan saajan on laadittava meluntorjuntasuunnitelma, joka on toimitettava valvontaviranomaiselle eli Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tarkastettavaksi määräajassa.

Kysymyksessä oleva suunnitelma on, aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksiä 1 ja 2 koskevat yksityiskohtaiset perustelutkin huomioon ottaen, keskeinen toiminnasta aiheutuvaa melua koskeva selvitys. Näin ollen on perusteltua, että suunnitelma esitetään lupaviranomaiselle, joka voi ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 §:n 3 momentti huomioon ottaen tarvittaessa antaa melun torjuntaa koskevat täydentävät lupamääräykset. Tämän vuoksi hallinto-oikeus on A:n ja B:n sekä C:n ja hänen asiakumppaneidensa valitusten johdosta muuttanut aluehallinto­viraston päätöksen lupamääräyksen 1 toista kappaletta siten, että siinä tarkoitettu meluntorjuntasuunnitelma on esitettävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sijaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Lupamääräyksen 2 osittainen muuttaminen

Lupamääräyksen 2 mukaan laivojen purkausta ja lastausta saa suorittaa arkipäivisin klo 7–22 ja vain poikkeustapauksissa muuna aikana. Määräykseen on liitetty tiedottamisvelvollisuus muuna aikana tapahtuvan laivan purusta ja lastauksesta.

Omya Oy ja Salon Mineraali Oy ovat vaatineet, että määräys poistetaan tai määräys muutetaan rajoittamaan vain kemikaalisäiliöalusten purkua heinäkuussa yöaikaan. Luvan hakijoiden esittämän mukaan aluehallinto- viraston päätöksen lupamääräyksen 2 mukainen yöaikaa ja viikonloppuja koskeva toimintarajoitus pidentää laivan satamassaoloaikaa, ja tällöin osa laivan apukoneista on pidettävä käynnissä laivan toimintojen ylläpitämiseksi. Toiminta-aikarajoituksella on hakijan mukaan myös kerrannaisvaikutuksia muiden tahojen rahtitoimituksiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vastineessaan esittänyt, että lupamääräys 2 ei ole kovin selkeä ja sen lieventäminen joiltain osin voi olla tarpeen.

Hallinto-oikeus on todennut ensinnäkin, että hakemusasiakirjoissa on esitetty vähäisesti tietoja toimintaan liittyvästä laivaliikenteestä. Hakemuksessa ei ole tietoja kemikaalisäiliöalusten liikennöinnistä. Vastineessaan aluehallintovirastossa hakija on todennut, että kemikaalisäiliöalus tulee noin kolmen viikon välein Förbyn satamaan. Asiakirjoissa ei ole arvioita kemikaalisäiliöalusliikenteen mahdollisesta kehittymisestä. Hakijan valituksessaan esittämän mukaan vuonna 2011 satamassa kävi 16 kemikaalisäiliöalusta. Yöaikana aluksen lastia purettiin 15 kertana. Keskimääräinen satamassaoloaika oli 13 tuntia. Alusten kokonaissatamassaoloaika oli noin 217 tuntia. Tästä tuntimäärästä noin puolet sijoittui arkisin päiväaikaan klo 7–22 ja noin puolet arkisin yöaikaan klo 22–7 sekä arkipyhiin ja viikonloppuihin. Kuivatuotealusten osalta hakijan vastineessa on todettu, että kuivatuotealuksia oli vuoden 2011 aikana kahdeksan, tuotannon laajentuessa laivauksia tulisi olemaan noin 20 alusta vuodessa. Hakijan valituksen mukaan kuivatuotealusten kokonaissatamassaoloaika vuonna 2011 oli noin 160 tuntia, josta pääosa sijoittuu arkipäiville ja päiväaikaan.

Asiakirjoissa esitetyn selvityksen perusteella kemikaalisäiliöalusten purkaminen aiheuttaa satamatoiminnoista eniten melua. Melumallinnuksessa 14.3.2012 on selvitetty erityisesti tästä toiminnasta aiheutuvaa melua. Kemikaalisäiliöalusten lastin purusta saattaa ajoittain aiheutua 40 dB:n melutason ylittymisiä. Alusten lastin purusta voi aiheutua kuultavissa olevaa melua, joka selvitysten mukaan ei kuitenkaan ole impulssimaista eikä kapeakaistaista, mutta on matalataajuista. Tietyissä sääolosuhteissa melu voi olla helpommin kuultavissa.

Kemikaalisäiliöalusten lastin lastauksesta aiheutuvaa melua ei ole mittauksin selvitetty. Hakijan esittämän mukaan lastauksen melutaso on arvioitavissa lastin purkua huomattavasti pienemmäksi, koska kalsiumkarbonaattituotteita lastattaessa tuote siirtyy varastosäiliöstä laivaan ilman pumppausta omalla paineella.

Kuivatuotealusten meluvaikutuksia ei ole mallinnettu. Asiakirjojen mukaan kuivatuotealusten lastin käsittelystä syntyvä melu aiheutuu lähinnä laiturialueella toimivista lastauskoneiden äänistä.

Edellä olevan perusteella ja kun erityisesti otetaan huomioon, että kyse on satunnaisesti yöaikaan tapahtuvista alusten lastauksista, asiassa ei ole perusteita pääsääntöisesti kieltää lastin käsittelyä yöaikaan siten kuin aluehallintovirasto on lupamääräyksessä 2 määrännyt. Meluselvitysten tulokset huomioon ottaen eniten melua aiheuttava satamatoiminto on kuitenkin tässä vaiheessa ennalta ehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate huomioon ottaen tarpeen kieltää yöaikaan keskikesällä. Näin ollen hallinto-oikeus on luvan hakijoiden toissijaisen vaatimuksen johdosta muuttanut lupamääräystä 2 siten, että yöaikaiset alusten lastausrajoitukset kohdistuvat ainoastaan kemikaalisäiliöalusten lastin purkamiseen juhannusaatosta heinäkuun loppuun. Muutosten johdosta lupamääräyksen 2 mukainen tiedotusvelvollisuus ei ole tarpeellinen.

Vaatimusten hylkääminen enemmälti lupamääräysten 1 ja 2 osalta

Muutoksenhakijoista A ja B sekä C asiakumppaneineen ovat vaatineet, että lupamääräystä 1 muutetaan siten, että kaikkien ympäristön loma-asutukseen käytettävien kiinteistöjen osalta melun raja-arvot ovat päivällä 45 dB ja yöllä 40 dB riippumatta siitä, sijaitsevatko kiinteistöt rantayleiskaavassa loma-asuntoalueeksi osoitetulla alueella. (---) A ja B ovat vaatineet luvan saajaa ryhtymään välittömästi vuoden 2007 meluntorjuntasuunnitelmassa esitettyihin meluntorjuntatoimiin. Muutoksenhakijat ovat vaatineet toiminnan jatkuvatoimista mittaamista (---). Muutoksenhakijat ovat vaatineet, että melun impulssimaisuus tai kapeakaistaisuus on lisättävä mittaustulokseen asianmukaisesti. Muutoksenhakijat ovat vaatineet määräysten asettamista melun mallintamisesta, A ja B myös laivaliikenteen ja alusten lastausten osalta sekä kyselytutkimuksista. (---)

Selvyyden vuoksi hallinto-oikeus on ensinnäkin todennut, että lupamääräyksen 1 mukaisilla muilla toimintojen lähialueiden häiriintyvillä kohteilla tarkoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastineessa esitetyllä tavalla rantayleiskaavaan merkityn loma-asuntoalueen ulkopuolella sijaitsevia loma-asuntoja. Hallinto-oikeus on todennut edellä lupamääräyksen 1 muutoskohdan perusteluihin viitaten, että toiminta-alueen ympäristössä voimassa oleva kaava osoittaa alueen käyttömuotoja ja ominaisuuksia. Aluehallintovirasto on näin ollen ympäristönsuojelulain 43 § huomioon ottaen voinut rajoittaa toiminnasta aiheutuvaa melua rantayleiskaavassa osoitettujen alueiden käyttötarkoitusten mukaisesti.

Lupamääräyksen 1 toisessa kappaleessa luvan saaja on määrätty laatimaan meluntorjuntasuunnitelma, jonka hallinto-oikeus on määrännyt toimitettavaksi aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi. Toiminnasta aiheutuvan meluhaitan edelleen vähentämiseksi on selvitettävä ja tarvittaessa toteutettava ajanmukaisia torjuntatoimia. A:n ja B:n valituksessa esitettyä, toiminnasta vuonna 2007 laadittua meluntorjuntasuunnitelmaa ei ole pidettävä ajanmukaisena, viime vuosien aikana laaditut meluselvitykset ja esitetyt jo toteutetut meluntorjuntatoimenpiteetkin huomioon ottaen.

Melun mittaamista koskevien muutosvaatimusten osalta hallinto-oikeus on katsonut, että lupamääräyksen 1 kolmannessa kappaleessa asetettu melunmittausvelvoite on ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaisesti riittävä, ottaen lisäksi huomioon lupamääräyksessä 1 asetettu velvoite murskaustoiminnasta aiheutuvan melun vähentämiseksi sekä toimintaan liittyvä vähäinen, kuukausittain muutamaan kertaan ajoittuva alusten lastinkäsittelytoiminta ja sen osittainen rajoittaminen keskikesällä yöaikaan. Toiminnan jatkuvatoimista mittaamista tai melun mallintamista valituksissa vaaditulla tavalla ei siten ole pidettävä toiminnan ympäristövaikutusten seuraamisen kannalta tarpeellisena. Kun määräyksessä tarkoitetut melumittaukset on tehtävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla, ei vaadittujen yksityiskohtaisten määräysten antaminen ole myöskään asiassa tarpeen.

(---)

Muiltakin osin valituksissa esitettyjen melua koskevien seikkojen osalta hallinto-oikeus on katsonut, että lupamääräykset 1 ja 2 hallinto-oikeuden muuttamassa muodossa ovat ympäristönsuojelulain 43 ja 46 § huomioon ottaen toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuvien melupäästöjen minimoiseksi riittävät.

Hylätyt muut vaatimukset

(---)

A:n ja B:n esittämään vaatimukseen hallinto-oikeus on todennut, että valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta ei sen 1 § ja 2 §:n 1 kohta huomioon ottaen sovelleta kaivosmineraalien osalta.

(---)

Yhteenveto

Edellä mainituilla perusteilla ja kun muutoin otetaan huomioon aluehallintoviraston ratkaisu perusteluineen, asiassa esitetyt vaatimukset ja saatu selvitys, aluehallintoviraston päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen enemmälti ei ole valitusten johdosta perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja Lampi, Kirsti Stark, Pirjo-Liisa Saloranta ja Merja Manninen. Esittelijä Janika Gummerus.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja B ovat valituksessaan vaatineet, että melumittaukset on suoritettava uudestaan. Melumittauksissa on siirryttävä jatkuvatoimiseen mittaukseen, mittaus on suoritettava myös laitoksen eteläpuolella olevien lähimpien häiriintyvien kohteiden pihapiirissä, impulssimaisuuskorjaukset on tehtävä täysimääräisinä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ja melun vaikutus asutukseen on selvitettävä kyselytutkimuksella. Lisäksi sallittu melutaso on määritettävä selkeästi. Vaasan hallinto-oikeuden lupamääräykseen 1 lisäämä tavoitteellinen melun yöaikainen raja-arvo on muutettava sitovaksi. Toiminnanharjoittaja on velvoitettava noudattamaan valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) murskaamon toiminnassa kaikilta osin. Toiminnassa on myös noudatettava valtioneuvoston päätöstä 993/1992 melurajoista loma-asumiseen käytettävillä alueilla myös silloin, kun loma-asutus ei sijaitse taajamassa.

Melumittaukset on suoritettava uudelleen, koska lupamääräyksen 1 kolmas kappale melumittausten suorittamisesta jatkossa on puolueellinen toiminnanharjoittajan toteuttaessa mittauksen ja saadessa valita mittauksen suorittavan konsultin. Laitoksen sijainti meren rannalla aiheuttaa teknisiä ongelmia mittausolosuhteisiin, muun muassa tuuliolosuhteet ovat mittauksen kannalta haastavat. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat noin 160 ja 200 metrin päässä laitoksen eteläpuolella ja 300 metrin päässä laitoksen pohjoispuolella ja 700–800 metrin etäisyydellä lännessä. Jatkuvatoiminen mittaus, esimerkiksi yhden kuukauden mittausjakso vuosittain, vähentäisi puolueellisuuteen liittyviä ja teknisiä ongelmia. Melumittaus ylipäätään on hyvin epäluotettavaa nykyisillä menetelmillä, eikä mittauksia ole voitu aina suorittaa ympäristöluvan mukaisesti. Eri mittaustuloksissa on ollut suuria keskinäisiä eroja.

Envimetria Oy:n 27.6.2012 päivättyyn raporttiin liittyy tulkinnanvaraisuuksia ja epäselvyyksiä. Koska Förbyn satamaa lähinnä olevat häiriintyvät kohteet sijaitsevat eri ilmansuunnissa, eivät tuuliolosuhteet voi olla melumittausten suorittamisen kannalta suotuisat kaikissa mittauspisteissä samanaikaisesti. Nykyisillä mittausmenetelmillä on siis vaikea saada luotettavia tuloksia. Raportin kohdassa 4, sataman melulähteiden kuvaus, Envimetria Oy on ilmoittanut lähimmän häiriintyvän kohteen olevan noin 500 metrin päässä, vaikka se todellisuudessa on noin 250 metrin päässä. Raportin kohdassa 5 on todettu, että tuuliolosuhteet eivät täyttäneet tuulen suunnan osalta ympäristöministeriön mittausohjeen 1995 "ympäristömelun mittaaminen" vaatimuksia. Näin ollen mittausta ei tältä osin suoritettu ympäristöluvassa vaaditun mukaisesti. Raportin mittaustulokset sisältävät merkittäviä epävarmuuksia, eikä niitä siten tulisi voida käyttää päätöksen perusteluna.

Envimetria Oy:n 14.3.2012 päivätyssä raportissa on myös tulkinnanvaraisuuksia ja epävarmuustekijöitä. Myös tässä raportissa lähimpien häiriintyvien kohteiden etäisyys on ilmoitettu väärin. Mittausaika eri pisteissä on erittäin lyhyt, 1–10 minuuttia. Pistemittauksissa mittausajan tulisi olla vähintään 1 tunti, jotta melutasosta saataisiin edustava kuva. Raportissa on esitetty melun impulssimaisuuskorjaus hyvin epäuskottavasti. Noin 300 metrin etäisyydellä murskaamosta impulssimaisuuskorjaus tulisi tehdä täysimääräisenä.

Yöaikaisen melun raja-arvon 40 dB LAeq saavuttaminen on mahdollista toteuttamalla tehokkaat meluntorjuntatoimenpiteet, eli seula ja murska halleissa (kotelointi). Seula ja murska halleissa on parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukainen ratkaisu. Luvan hakijoiden taloudellisia edellytyksiä haittojen torjuntaan tarkasteltaessa on huomattava, että Salon Mineraali Oy on erittäin kannattava yhtiö.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue on antanut lausunnon.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut vastineen.

Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen.

Omya Oy ja Salon Mineraali Oy ovat antaneet selityksen, jossa on muun ohella todettu, että päätöstä melutason ohjearvoista ei sovelleta teollisuusalueilla, joten teollisuusalueeksi kaavoitetulla alueella sijaitsevia rakennuksia 160 ja 200 metrin päässä laitoksesta ei voida pitää sellaisina häiriintyvinä kohteina, joita ympäristölupapäätöksen melurajat koskevat. Kiinteistö Björnbacka, jonka valituksessa esitetään sijaitsevan 250 metrin etäisyydellä melulähteestä, on Förbyn tehdasalueen ja sataman lähistöllä oleva ainoa loma-asunnoksi kaavoitettu kiinteistö. Kiinteistölle on rakennettu ainoastaan saunarakennus, jota ei kuitenkaan luokitella loma-asunnoksi. Koska kiinteistöllä ei ole loma-asuntoa, ei siihen sovelleta asetettuja meluraja-arvoja.

A ja B ovat antaneet vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

Korkein hallinto-oikeus A:n ja B:n valituksen enemmälti hyläten muuttaa lupamääräyksen 1 toisen kappaleen kuulumaan seuraavasti (muutokset kursiivilla):

"Luvan saajan on laadittava teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, konkreettisia meluntorjuntatoimia (kuten kuljettimien kotelointi, kuljetuskaluston kehittäminen, muut koteloinnit, äänenvaimentimet, laivojen lastinpurkamisen ajallinen rajoittaminen, meluseinät, aitaamiset, tuotantorakennusten ovien ja ikkunoiden suljettuina pitäminen melulle altistuvien kohteiden suuntaan, yms.) sisältävä suunnitelma edellytettyjen melutasojen saavuttamisen varmistamiseksi. Suunnitelma on esitettävä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tarkastettavaksi 31.3.2016 mennessä. Selvityksen perusteella aluehallintovirasto voi tarvittaessa antaa melun torjuntaa koskevia täydentäviä lupamääräyksiä sekä muuttaa ensimmäisessä kappaleessa määrätyn yöaikaisen tavoitearvon raja-arvoksi."

Muilta osin hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Melutason ohjearvosta annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutasoarvot ovat ohjearvoja, jotka on otettava huomioon lupaharkinnassa melusta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ohjearvoissa tarkoitettuina loma-asuntoalueina on pidettävä sellaisia loma-asuntojen alueeksi kaavoitettuja alueita, joita myös tosiasiallisesti käytetään tähän tarkoitukseen. Tällaisena alueena on pidettävä nyt käsillä olevassa asiassa rantaosayleiskaavassa osoitettujen loma-asuntojen pihapiirejä, jotka ovat käytössä.

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010, niin sanottu muraus-asetus) 2 §:n 3 kohdan mukaan asetuksessa tarkoitetaan kivenmurskaamolla louheen, soran tai moreenin murskaamista murskaustuotteeksi murskauslaitteistolla. Förbyn tuotantolaitokseen kuuluu kalkkikiven murskaamo, rikastamo, hienotuotetehdas, kuivatuotetehdas ja satamatoiminnot sekä tuotevarastoja. Tuotantolaitoksella muun ohella murskataan kalkkikiveä eli louhetta. Murskattua kalkkikiveä ei Förbyn tuotantolaitoksessa kuitenkaan hyödynnetä murskaustuotteena, vaan se jatkokäsitellään tehtaalla päällystys- ja täyteainepigmenteiksi. Tämän vuoksi toimintaan ei ole sovellettava muraus-asetusta.

Saadun selvityksen perusteella on ollut osin epäselvää, voidaanko valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaista loma-asuntoalueen yöaikaista ohjearvoa saavuttaa kaikissa olosuhteissa mainituilla alueilla muun muassa yöaikaisten laivojen purkaus- ja lastaustoimintojen vuoksi. Kun otetaan huomioon Förbyn tuotantolaitoksen ja sen sataman historia alueella sekä toiminnan luonne, hallinto-oikeus on voinut sinänsä muuttaa lupamääräyksen mukaisen yöaikaisen melutasoraja-arvon tavoitearvoksi.

Aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan lupamääräyksessä 1 on edellytetty laadittavaksi meluntorjuntasuunnitelma, jonka perusteella on mahdollista, että aluehallintovirasto täydentää lupamääräyksiä melun torjumiseksi tarpeellisilla toimilla. Meluntorjuntasuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä saattaa olla vaikutusta myös muutoin tavoitteellisten melutasoarvojen saavuttamiseen loma-asutusalueilla. Meluntorjuntasuunnitelmassa on lisäksi esitettävä muutoinkin selvitystä melun leviämisestä ja siihen vaikuttavista seikoista. Arvioitaessa selvityksen hyväksyttävyyttä aluehallintovirasto voi edellyttää luotettavien mittausten ja selvitysten tekemistä. Samassa yhteydessä on esitettävissä selvitystä siitä, onko satamatoiminta järjestettävissä siten, että tavoitteellisten melutasoarvojen saavuttamisesta voidaan varmistua. Tämän vuoksi määräystä 1 on täydennettävä siten, että meluntorjuntaa koskevien määräysten riittävyyttä arvioitaessa on lisäksi mahdollista muuttaa tavoitteellinen melutasoarvo raja-arvoksi.

Kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei muilta osin ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Janne Aer sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Janne Hukkinen ja Olli Dahl. Asian esittelijä Elina Nyholm.

Lyhyt ratkaisuseloste 3.3.2016/663

 
Julkaistu 3.3.2016