Muu päätös 3194/2016

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja hallituksen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valintaa koskeva valitus

Antopäivä: 18.7.2016
Taltionumero: 3194
Diaarinumero: 0902/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T3194

Asia Saamelaiskäräjien puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja hallituksen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valintaa koskeva valitus

Valittaja A, Inari

Päätös, jota valitus koskee

Saamelaiskäräjien kokous 23.‒24.2.2016 5 §, 7 §, 8 §, 9 § ja 14 §

Saamelaiskäräjien valituksenalainen ratkaisu

Saamelaiskäräjät on 23.‒24.2.2016 pitämässään järjestäytymiskokouksessa (1/2016), siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on A:n valituksesta ja sen täydennyksestä kysymys, valinnut keskuudessaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä asettanut hallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan toimikaudeksi 2016‒2019.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan ja sen täydennyksessä vaatinut, että saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksen kysymyksessä olevat ratkaisut 5, 7, 8, 9 ja 14 § kumotaan ja saamelaiskäräjät määrätään käsittelemään uudelleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinnat sekä hallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan asettamisen.

Saamelaiskäräjien hallitus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa vaatinut, että valittajan vaatimukset hylätään perusteettomina.

A on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus poistaa saamelaiskäräjien pöytäkirjaan liitetyn valitusosoituksen pykälien 5, 7, 8, 9 ja 14 osalta. Korkein hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon saamelaiskäräjistä annetussa laissa ja sen nojalla annetussa saamelaiskäräjien työjärjestyksessä määritellyt saamelaiskäräjien hallituksen valintaa ja tehtäviä sekä sosiaali- ja terveyslautakuntaa koskevat säännökset ja määräykset, saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksessa 23.‒24.2.2016 pöytäkirjan 5, 7, 8, 9 ja 14 §:n kohdalla tehtyjä päätöksiä saamelaiskäräjien puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja hallituksen jäsenten valinnasta toimikaudeksi 2016‒2019 ja sosiaali- ja terveyslautakunnan asettamisesta ei ole pidettävä hallintolainkäyttölaissa tarkoitettuna hallintoasiassa tehtynä hallintopäätöksenä, johon saa hakea valittamalla muutosta (vrt. KHO 17.3.2010 taltionumero 526, lyhyt ratkaisuseloste). Tämän vuoksi saamelaiskäräjien kokouksen pöytäkirjaan sanottujen pykälien osalta liitetty valitusosoitus on poistettava ja valitus on jätettävä tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kristina Björkvall.

 
Julkaistu 18.7.2016