Muu päätös 3800/2016

Liikennesuunnitelman hyväksymistä koskevat valitukset ja katusuunnitelman hyväksymistä koskevat valituslupahakemukset (Mechelininkatu, Helsinki)

Antopäivä: 12.9.2016
Taltionumero: 3800
Diaarinumero: 3632/1/15 ja 3853/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T3800

Asiat Liikennesuunnitelman hyväksymistä koskevat valitukset (Asia I) ja katusuunnitelman hyväksymistä koskevat valituslupahakemukset (Asia II)

Asia I Liikennesuunnitelman hyväksymistä koskevat valitukset

Valittajat 1. Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 21

Asunto Oy Kalliotalo

Asunto Oy Mechelininkatu 16

2. Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 19

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 8

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 11

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 13

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 17

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 20

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 26

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 33

Giotto Oy

Taide ja työ ravintolat Oy

Asunto-osakeyhtiö Temppelikatu 17

Asunto-osakeyhtiö Väinämöisenkatu 15

Autoliiton Helsingin osasto ry

Oy Wagner Consulting Ab

Päätös, jota valitukset koskevat

Helsingin hallinto-oikeus 23.10.2015 nro 15/0890/5

Asian aikaisempi käsittely

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on 5.11.2013 (§ 348) tekemällään päätöksellä hyväksynyt liikennesuunnitelman (VE1, liikennesuunnitteluosaston piirustukset 6234-7, 6235-7, 6236-7), joka koskee Nordenskiöldin aukiota ja Nordenskiöldinkadun ja Leppäsuonkadun välistä osuutta Mechelininkadusta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 18.2.2014 (§ 42) tekemällään päätöksellä jättänyt tutkimatta Asunto Oy Mechelininkatu 21:n ja Asunto Oy Kalliotalon (Mechelininkatu 24), Autoliiton Helsingin osasto ry:n sekä Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 19:n, Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 8:n, Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 11:n, Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 13:n, Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 16:n, Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 17:n, Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 20:n, Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 26:n, Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 33:n, Asunto-osakeyhtiö Temppelikatu 17:n, Asunto-osakeyhtiö Väinämöisenkatu 15:n, Oy Wagner Consulting Ab:n, Giotto Oy:n ja Taide ja työ ravintolat Oy:n oikaisuvaatimukset lautakunnan päätöksestä 5.11.2013 § 348.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Asunto Oy Mechelininkatu 21:n ja sen asiakumppanien sekä Asunto Oy Mechelininkatu 19:n ja sen asiakumppanien valitukset kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä, jolla oikaisuvaatimukset oli jätetty tutkimatta. Hallinto-oikeus on myös hylännyt oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään tältä osin seuraavasti:

Kuntalain (365/1995) 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 6 §:n 17 kohdan mukaan kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtävänä on päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa, ellei toisin ole säädetty tai päätetty, katu- ja muulla yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella liikennejärjestelyperiaatteista ja liikennejärjestelyistä lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä asioita.

Helsingin kaupungin rakennustoimen johtosäännön 4 §:n 16 kohdan mukaan yleisten töiden lautakunta hyväksyy katusuunnitelman ottaen huomioon, mitä liikennejärjestelyperiaatteiden ja liikennejärjestelyjen hyväksymisestä on erikseen määrätty.

Hallinto-oikeus toteaa, että Mechelininkadun liikennesuunnitelma on varsin yksityiskohtainen suunnitelma alueen liikennöinnin järjestämisestä. Kaupungin sisäisten toimivaltasääntöjen perusteella liikennesuunnitelman periaatteet otetaan huomioon katusuunnitelmasta päätettäessä. Liikennesuunnitelma ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova ratkaisumalli katusuunnitelmasta päätettäessä. Katusuunnitelman tulee täyttää ainoastaan maankäyttö- ja rakennuslaissa ja maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sille säädetyt edellytykset eikä puheena oleva liikennesuunnitelma ole toteuttavissa ilman katusuunnitelmaa. Edellä todettuihin seikkoihin nähden Mechelininkadun liikennesuunnitelmapäätös 5.11.2013 § 348 on luonteeltaan periaatepäätös ja sellaisena kuntalain 91 §:ssä tarkoitettua valmistelua, jonka osalta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Näin ollen kaupunkisuunnittelulautakunnan on 18.2.2014 tullut poistaa päätökseen 5.11.2013 § 348 liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja jättää siitä tehdyt oikaisuvaatimukset tutkimatta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöstä § 42 ei ole syytä muuttaa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Setälä, Taina Pyysaari ja Minna Ruuskanen joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

1. Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 16, Asunto Oy Kalliotalo ja Asunto Oy Mechelininkatu 21 ovat valituksessaan vaatineet, että kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös sekä hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan uuteen valmisteluun.

2. Asunto Oy Mechelininkatu 19 ja sen 13 asiakumppania ovat valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökset kumotaan. Toissijaisesti asia on palautettava uudelleen käsiteltäväksi ja muutettava muutoksenhakijoiden vaatimin tavoin. Asia on kokonaisuudessaan määrättävä toimenpidekieltoon siihen asti, kunnes päätös on lainvoimainen. Helsingin kaupunki on velvoitettava maksamaan valittajien oikeudenkäyntikulut.

Vaatimustensa perusteeksi valittajat vetoavat asiassa aiemmin esittämäänsä sekä lausuvat lisäksi muun ohella seuraavaa:

Kaupungin sisäisten toimivaltasäännösten mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta päättää liikennejärjestelyistä ja yleisten töiden lautakunta hyväksyy katusuunnitelman ottaen huomioon, mitä liikennejärjestelyjen hyväksymisestä on erikseen määrätty. Näin ollen kaupungin esittämä väittämä, jonka mukaan liikennesuunnitelma olisi oikeudellisesti sitova vasta katusuunnitelmasta päätettäessä, on ristiriidassa kaupungin sisäisten toimivaltasäännösten kanssa. Vuonna 2012 kaupunkisuunnittelulautakunta on tutkinut vastaavanlaisen asian oikaisuvaatimuksena.

Hallinto-oikeus ei ole ottanut päätöksessään millään tavoin kantaa siihen, oliko kaupunkisuunnittelulautakunta sisäisten toimivaltasäännösten mukaan toimivaltainen päättämään liikennejärjestelyperiaatteista.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu asiassa I

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valitukset. Valitukset hylätään. Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 19 ja sen asiakumppaneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 19 ja sen asiakumppaneille ei ole määrättä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asia II Katusuunnitelman hyväksymistä koskevat valituslupahakemukset

Muutoksenhakijat 1. Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 21

Asunto Oy Kalliotalo

Asunto Oy Mechelininkatu 16

2. Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 19

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 8

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 11

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 13

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 17

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 20

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 26

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 33

Giotto Oy

Taide ja työ ravintolat Oy

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 2

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 10

Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 27

Asunto-osakeyhtiö Museokatu 37

Suomen Lähikauppa Oy

Päätös, jota valituslupahakemukset koskevat

Helsingin hallinto-oikeus 23.10.2015 nro 15/0890/5

Asian vaiheet

Helsingin yleisten töiden lautakunta on päätöksellään 18.2.2014 (§ 76) hyväksynyt Mechelininkadun (välillä Leppäsuonkatu–Pohjoinen Hesperiankatu) katusuunnitelman numerot 29998/1-3 siten tarkistettuna, että kadun rakennussuunnitelmassa pyöräteiden ja -kaistojen reunatukiratkaisut muutetaan keväällä 2014 hyväksyttävien pyöräliikenteen risteysratkaisujen suunnitteluohjeen ja siihen perustuvien katualueiden tyyppipiirustusten mukaiseksi.

Yleisten töiden lautakunta on päätöksellään 18.2.2014 (§ 77) hyväksynyt Mechelininkadun (välillä Pohjoinen Hesperiankatu–Nordenskiöldin aukio) katusuunnitelman numero 29998/4-7 siten tarkistettuna, että kadun rakennussuunnitelmassa pyöräteiden ja -kaistojen reunatukiratkaisut muutetaan keväällä 2014 hyväksyttävien pyöräliikenteen risteysratkaisujen suunnitteluohjeen ja siihen perustuvien katualueiden tyyppipiirustusten mukaiseksi.

Helsingin hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta Giotto Oy:n, Taide ja työ ravintolat Oy:n ja Suomen Lähikauppa Oy:n valitukset. Muiden muutoksenhakijoiden osalta hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset sekä oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Muutoksenhakijat ovat hakeneet lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä tältä osin.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu asiassa II

Valituslupia ei myönnetä. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valituksiin.

Sen perusteella, mitä asiassa on esitetty ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 190 §:n 3 momentissa ja hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentissa säädettyä valitusluvan myöntämisen perustetta.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 12.9.2016