Muu päätös 3752/2016

Poikkeamista rakentamisessa koskeva valitus (Virrat)

Antopäivä: 8.9.2016
Taltionumero: 3752
Diaarinumero: 3309/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T3752

Asia Poikkeamista rakentamisessa koskeva valitus

Valittaja Virtain kaupungin lupapalvelulautakunta

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 16.9.2015 nro 15/0349/2

Asian aikaisempi käsittely

Virtain lupapalvelulautakunta on päätöksellään 14.10.2014 (§ 46) myöntänyt A:lle ja B:lle luvan poiketa rantaosayleiskaavassa osoitetusta rakennusoikeuden määrästä 107 kerrosneliömetrin suuruisen loma-asunnon rakentamiseksi Virtain kaupungin Vaskiveden kylässä sijaitsevalle tilalle Koukkulahti RN:o 1:267.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään C:n ja D:n sekä E:n ja F:n valituksista kumonnut lupapalvelulautakunnan päätöksen ja hylännyt A:n ja B:n hakemuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Poikkeamispäätöstä koskevat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentin mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 172 §:n 1 momentin mukaan poikkeaminen ei saa:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Rakennuspaikkaa koskeva selvitys

Hankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 107 neliömetrin suuruisen lomarakennuksen rakentamisesta Virtain kaupungin Vaskiveden kylässä sijaitsevalle tilalle Koukkulahti RN:o 1:267. Rakennuksen kerrosluku on 1/3 k I. Pirkanmaan ELY-keskus on 30.7.2014 antamallaan päätöksellä PIRELY/247/07.01/2014 myöntänyt rakennushankkeelle poikkeamisluvan ranta-alueen suunnittelutarpeesta. Päätöksen mukaan lomarakennuksen kerrosala saa olla enintään 75 neliömetriä ja rantaosayleiskaavassa osoitetun rakennusoikeuden ylityksen osalta hakemus jätetään kunnan ratkaistavaksi.

Alueella on voimassa 24.3.1997 hyväksytty ja 21.12.2000 vahvistettu Koronselän-Oikanselän rantaosayleiskaava, jossa rakennuspaikka on osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA). Aluetta koskevan kaavamääräyksen mukaan rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 neliömetriä. Alueelle saa rakentaa kullekin rakennuspaikalle yhden loma-asunnon ja siihen liittyviä talousrakennuksia. Loma-asunnon ja saunan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 neliömetriä, talousrakennuksen enintään 20 neliömetriä. Erillisen saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 25 neliömetriä.

Rakennuspaikan koko on kiinteistörekisteriotteen mukaan 4030 neliömetriä. Rakennuspaikalla sijaitsee ennestään 25 kerrosneliömetrin suuruinen saunarakennus ja 9 kerrosneliömetrin suuruinen aittarakennus. Suunnitellun lomarakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on 35 metriä.

Hakemukseen suostuminen johtaisi rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeuden 120 kerrosneliömetriä ylittymiseen 21 kerrosneliömetrillä eli 17,5 %:lla ja loma-asunnon ja saunan yhteenlasketun rakennusoikeuden 100 kerrosneliömetriä ylittymiseen 32 kerrosneliömetrillä eli 32 %:lla. Rakennusoikeuden ylitystä on hakemuksessa perusteltu muun ohella rakentamisen hyvällä tehokkuudella, kun talousrakennus rakennetaan samaan rakennusmassaan sekä sillä, että rakennuspaikka puoltaa kellarikerroksen rakentamista maastonmuotojen ja ympäristön perusteella.

Lupapalvelulautakunnan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta antaman lausunnon mukaan Virtain kaupunki on viimeisen kymmenen vuoden aikana myöntänyt yhteensä 15 poikkeamislupaa rakennusoikeuden ylitykselle rantaosayleiskaavojen alueilla. Lausunnon mukaan useassa aiemmin myönnetyssä poikkeamisluvassa ylitykset ovat olleet nyt kyseessä olevaa suurempiakin. Asiassa saadun selvityksen mukaan valittajana olevien C:n ja D:n omistamalla, nyt kyseessä olevaan rakennuspaikkaan rajoittuvalla, 1,26 hehtaarin suuruisella tilalla Näntönkallio RN:o 1:255 on 20 kerrosneliömetrin suuruisen saunarakennuksen lisäksi 120 kerrosneliömetrin suuruinen lomarakennus sekä talousrakennuksia.

Hallinto-oikeuden johtopäätökset

Tässä asiassa on kysymys poikkeamisesta rantaosayleiskaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.

Koronselän-Oikanselän rantaosayleiskaavaa laadittaessa on tutkittu rantarakentamisen määrä ja laatu kyseisellä ranta-alueella. Hakemuksessa esitetty rakennusoikeus poikkeaa lomarakennuksen ja saunan yhteenlasketun kerrosalan osalta merkittävästi kaavassa muille vastaaville rakennuspaikoille hyväksytystä rakennusoikeudesta. Rakennuspaikan tasaisuudesta ja muista ominaisuuksista karttatarkastelun ja valokuvien perusteella saatu selvitys huomioon ottaen näin merkittävälle poikkeamiselle ei ole perusteita. Haetun laajuinen rakentaminen olisi vastoin maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Tätä arviota ei muuta se, että kaupunki on myöntänyt poikkeamisluvan rakennusoikeuden ylittämiseen rakennuspaikan pohjoiselle naapurille, kun otetaan huomioon kyseisen rakennuspaikan huomattavasti nyt kyseessä olevaa rakennuspaikkaa suurempi koko.

Edellä kerrotuilla perusteilla hakemuksen tueksi ei ole esitetty erityisiä syitä. Hanke aiheuttaa haittaa kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hakemus ei täytä laissa säädettyjä poikkeamisen edellytyksiä. Lupapalvelulautakunnan olisi tullut hylätä hakemus. Näin ollen sen päätös on kumottava ja A:n ja B:n hakemus hylättävä.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Ulla-Maarit Heljasvuo, Elina Tanskanen ja Ville Härmä. Esittelijä Hanna-Maria Schiestl.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Virtain lupapalvelulautakunta on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja lupapalvelulautakunnan päätös saatetaan voimaan.

Vaatimuksensa tueksi lautakunta on viitannut myöntämänsä poikkeamisluvan perusteluihin sekä hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa lausumaansa ja esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hakija on esittänyt hakemuksensa tueksi erityisiä syitä, joiden perusteella poikkeamislupa on voitu myöntää.

Käytettävä rakennusoikeus on 3,5 % Koukkulahden kiinteistön pinta-alasta. Suunniteltuun loma-asuntoon tulee kellari, jota ei lasketa rakennuksen kerrosalaan ja rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Kellari toimii varastotilana, jolloin uuden erillisen talousrakennuksen rakentaminen jää tarpeettomaksi. Näin ollen tässä poikkeuksessa on oleellisinta kokonaisrakennusoikeuden ylitys, joka on varsin kohtuullinen.

Rantaosayleiskaava ohjaa ranta-asemakaavoitusta. Virroilla on laadittu useita ranta-asemakaavoja, joissa rantaosayleiskaavan rakennusoikeus on voitu ylittää, mikäli rakennuspaikan koko ja rakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisessa rantaviivasta ovat osayleiskaavassa määrättyjä suuremmat ja ranta-asemakaavan muut sisältövaatimukset täyttyvät.

Koronselän-Oikanselän rantaosayleiskaavan alueelle on vuosien saatossa myönnetty useita vastaavia poikkeamislupia. Luvan myöntämättä jättäminen olisi vastoin maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

C ja D ovat antaneet selityksen.

E ja F ovat antaneet selityksen.

A:lle ja B:lle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Selitystä ei ole annettu.

Virtain lupapalvelulautakunta on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Poikkeamishakemukseen suostuminen johtaisi rantaosayleiskaavassa sallitun loma-asunnon ja saunan yhteenlasketun rakennusoikeuden ylittymiseen 32 kerrosneliömetrillä ja rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeuden ylittymiseen 21 kerrosneliömetrillä. Kun otetaan huomioon haetun rakennusoikeudesta poikkeamisen määrä suhteessa rantaosayleiskaavan sallimaan rakennusoikeuteen, poikkeamisen myöntäminen vaarantaisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun kaava-alueella sekä aiheuttaisi haittaa kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Oikeudellisia edellytyksiä haetun poikkeamisen myöntämiseen ei siten ole.

Tämän vuoksi ja kun lisäksi otetaan huomioon edellä ilmenevien hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen oikeusohjeita ja selvitystä koskevat osat, korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Joonas Ahtonen.

 
Julkaistu 8.9.2016