Muu päätös 4418/2016

Taksin tilausvälityskeskuksen toimintaa koskeva valitus (Ylitornio)

Antopäivä: 19.10.2016
Taltionumero: 4418
Diaarinumero: 443/2/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4418

Asia Taksin tilausvälityskeskuksen toimintaa koskeva valitus

Valittaja Jokivarren Taksi ja Kuljetuspalvelut Oy

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 22.12.2014 nro 14/5304/3

Asian aikaisempi käsittely

Jokivarren Taksi ja Kuljetuspalvelut Oy oli 6.6.2012 tehnyt Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (jäljempänä myös ELY-keskus) valvontapyynnön koskien tilausvälityskeskuksen toimintaa Kansaneläkelaitoksen korvaamien taksimatkojen välittämisessä Ylitornion kunnan alueella. Yhtiö oli pyytänyt, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrää taksiliikennelain 15 §:n perusteella Ylitornion tilausvälityskeskuksen sakon uhalla muuttamaan ja korjaamaan tilausvälityskeskuksen harjoittaman epäasiallisen toiminnan.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään 14.5.2013 katsonut, että tilausvälityskeskuksen toiminnassa ei ole voitu todeta niin olennaisia ja vakavia puutteita tai laiminlyöntejä, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen olisi syytä määrätä tilausvälityskeskus muuttamaan tai korjaamaan epäasiallinen toiminta taksiliikennelain 15 §:n tarkoittamalla tavalla. Asia ei näin ollen anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ELY-keskuksen taholta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hylännyt Jokivarren Taksi ja Kuljetuspalvelut Oy:n suullisen käsittelyn toimittamista koskevan vaatimuksen, valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Suullisen käsittelyn toimittaminen

Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Hallinto-oikeus katsoo, että Jokivarren Taksi ja Kuljetuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja A:n kuulemisella ei ole saatavissa sellaista selvitystä, joka ei jo ilmenisi asiakirjoista tai joka olisi asian ratkaisemisen kannalta välttämätöntä. Näin ollen suullisen käsittelyn toimittamista on pidettävä ilmeisen tarpeettomana.

Taksien tilausvälityskeskuksen valvonta

Sovellettava säännös

Taksiliikennelain 15 §:n 2 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää tilausvälityskeskuksen toiminnan, tai jos tällaista toimintaa ei vielä ole aloitettu, kieltää toiminnan aloittamisen taikka määrätä tilausvälityskeskuksen muuttamaan tai korjaamaan epäasiallinen toiminta. Kielto ja määräys ovat voimassa, kunnes puutteet on korjattu. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa kieltonsa ja määräyksensä tehosteeksi uhkasakon siten kuin uhkasakkolaissa säädetään. Tilausvälityskeskuksen toiminta on epäasiallista, jos tilausvälitystoimintaa ei ole järjestetty ympärivuorokautiseksi tai ennakkotilausten vastaanottoa ei ole järjestetty tai jos tilausvälitystoimintaa harjoitettaessa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä taikka jos tilausvälityskeskus kieltäytyy välittämästä tilauksia ajovuoron ulkopuolella liikennettä harjoittaville taksiluvan haltijoille silloin, kun se on teknisesti mahdollista.

Asiassa esitetty selvitys

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnosta ilmenee, että Lapin ja Länsipohjan sairaanhoitopiirien alueella on siirrytty Kelan korvaamien taksimatkojen osalta niin sanottuun suorakorvausmenettelyyn. Taksiyrittäjät ovat allekirjoittaneet suorakorvausmenettelystä sopimuksen ja Kelan korvaamien kuljetusten välitys tapahtuu sopimuksissa määritellysti. Lapissa Kelan korvaamien taksimatkojen suorakorvausmenettelyä hallinnoi Lapin Taksit Oy, joka puolestaan ostaa välityspalvelun tilausvälityskeskuksena toimivalta Rovaniemen Aluetaksi Oy:ltä.

Jokivarren Taksi ja Kuljetuspalvelut Oy:llä on kaksi voimassa olevaa taksilupaa asemapaikkana Ylitornion kunta, ja yhtiö on tehnyt edellä mainitun sopimuksen sähköisestä suorakorvausmenettelystä Lapin Taksit Oy:n kanssa. Yhtiö on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tekemässään valvontapyynnössä ja hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa katsonut, että tilausvälityskeskuksen käyttämä menettely eli hakuketjut ja ruudutukset ajojen välityksessä asettaa yhtiön eriarvoiseen asemaan muihin taksiyrittäjiin nähden sen jälkeen kun niin kutsuttu Pekanpään ruutu suljettiin. Yhtiö on edelleen vastaselityksessään todennut, että Pekanpään ruudun sulkemisen vuoksi taksinvälitys ei enää toimi sopimuksen mukaisesti.

Lapin Taksit Oy:n antamasta vastineen mukaan teknisesti ei ole mahdollista rakentaa tilausvälitysjärjestelmää ilman auton valintaan liittyviä määrityksiä, kuten ruudutuksia ja hakuketjuja.

Hallinto-oikeuden johtopäätös

Hallinto-oikeus katsoo, että valittajan tekemässä valvontapyynnössä on ollut kysymys siitä, onko tilausvälityskeskuksen ajojen välityksessä noudattama käytäntö ollut sopimuksen mukaista ja tasapuolista. Tämän tilausvälitysjärjestelmän käytännön toimintaan liittyvän kysymyksen arvioiminen ei kuulu taksiliikennelain 15 §:n nojalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimivaltaan, vaan kysymys on tältä osin tilausvälityskeskuksen Lapin Taksit Oy:n ja taksiluvan haltijan välisestä yksityisoikeudellista sopimusta koskevasta riidasta, jonka ratkaiseminen kuuluu viime kädessä käräjäoikeudelle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että tilausvälityskeskuksen toimintaa ei ole valvontapyynnössä esitetyillä perusteilla pidettävä taksiliikennelain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla epäasiallisena ja todennut, että asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Päätös ei ole lainvastainen eikä sitä ole syytä muuttaa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Antti Pekkala, Tuula Vilenius ja Anne Niemi, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Jokivarren Taksi ja Kuljetuspalvelut Oy on valituksessaan vaatinut, että hal­lin­to-oikeuden ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökset kumotaan ja Ylitornion tilausvälityskes­kus velvoitetaan sakon uhalla muuttamaan tai korjaamaan epäasiallinen toi­mintansa. Vasta­puolet on velvoitettava korvaamaan yhtiön oi­keudenkäyntikulut ELY-keskuksessa, hallinto-oikeudessa ja kor­keim­massa hallinto-oikeudessa laillisine korkoineen.

Yhtiö on perustellut valitustaan muun ohella seuraavasti:

Yhtiöllä on kaksi voimassa olevaa taksilupaa Ylitornion kunnan alueella. Tilausvälityskeskuksen on tarkoitus toimia tasapuolises­ti kaikkia autoilijoita kohtaan, koska järjestelmä hakee aina lähimmän vapaana olevan auton. Näin asia ei kuitenkaan ole Pekanpään ruudun osalta. Kansaeläkelaitoksen ja taksiyhtiön sekä autoilijoiden tekemä sopimus ei toteudu. Pekanpään ruudussa oleva taksi ei ole saatavilla, koska Pekanpään ruutu on ohjattu Ylitornion taksiasemalle ja sen jälkeen keskustaan. Tämän vuoksi taksinvälitys ei toimi sopimuksen mukaisesti.

Kaikki Ylitornion kunnan alueen taksiluvat ovat kuntakohtaisia eikä niillä edellytetä olevan kiinteää asemapaikkaa. Nyt kuitenkin pyritään pakottamaan yhtiön toinenkin auto Pekanpään ruudusta Ylitornion keskustan ruutuun. Käytännössä siis pyritään sulkemaan Pekanpään ruutu eli estämään yhtiön toisen taksin ajot. Välitys taksiyrittäjälle voidaan kuitenkin lopettaa vain väärinkäytösten tai sopimuksen taikka ohjeiden vastaisen menettelyn takia, minkä edellytysten kukaan ei ole edes väittänyt toteutuvan yhtiön kohdalla. Tilausvälityskeskus kieltäytyy myös välittämästä tilauksia ajovuoron ulkopuolella liikennettä harjoittaville taksiluvan haltijoille sil­loin, kun se on teknisesti mahdollista.

Yhtiö on toivonut, että asiaan löydet­täisiin sovinnollinen ratkaisu, mutta se on osoittautunut mahdottomaksi, koska eri ruutujen tai alueiden yrittäjiä ei kohdella tasapuolisesti. Alkuperäisen ruudutuksen mukaan Pekanpään ruutu toimi sopimuksen mukaisesti. Myöhemmin on tehty muutoksia yhtiötä kuulematta ja huomioimatta asiakkaita ja sopimusta. Koska Pekanpään ruudusta tulee joka päivä useampia tilauksia, lähimmän taksin saaminen ei onnistu.

Sopimuksessa ei mainita mitään siitä, että muutokset tehdään enemmistön mukaisesti, vaan kaikille tasapuolisesti. Ylitornion taksiluvat ovat kuntakohtaiset. Se tarkoittaa, että taksien pitää olla saatavilla joka paikassa, missä taksi liikkuu, siis myös Pekanpään alueella. Sopimuksessa ei myöskään ole sovittu, että kaikkien autojen pitäisi olla asemalla, vaan tilausketju pitää rakentaa niin, että kaikki autot ovat saatavilla tasapuolisesti. Jos yhtiön autot ovatkin päivät asemalla, niin kello 16 jälkeen ne ovat Pekanpään ruudussa ja vapaavuoroilla.

Etäisyydellä ei ole tämän asian ratkaisun kannalta mitään merkitystä. Sen sijaan sillä on, että nyt kun Pekanpään ruutu on kiinni, yrittäjän on mahdotonta päivystää kotoa kuten alueen muut taksiautoilijat poikkeuksetta tekevät.

Kysymyksessä oleva asia on kuulunut ELY-keskuksen toimivallan piiriin ja sen olisi pitänyt asia käsitellä ja ratkaista. Tämän vuoksi valittaja vaatii edelleen hallinto-oikeutta ratkaisemaan asian valittajan vaatimalla tavalla. Kilpailu­vi­rastosta yhtiölle annettujen tietojen mukaan tällä valituksella esitettyjen vaatimusten ja niitä koskevien asioiden käsittely ei kuulu miltään osin kilpailuviranomaisten eikä myöskään yleisten tuomioistuinten toimivaltaan, vaan ne ovat heidän ilmoituksensa mukaan nimenomaan ELY-keskuksen ratkaistavaksi saatettavia asioita.

Suullisen käsittelyn ja erityisesti hen­ki­lötodistelun esittämisen tarpeellisuus korkeimmassa hal­linto-oikeudessa selviää, kun vastapuolten kanta ja sen perustelut asiaan on saatu. Tähän otetaan siis kantaa myöhemmin eli erillisellä kirjallisella lisälausumalla. Sama koskee soveltuvin osin myös asiaan nimettäviä kirjallisia todisteita.

ELY-keskus on lausunnossaan muun ohella esittänyt, että asia on ratkaistu voimassa olevaa lakia noudattaen. Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta, jonka johdosta asia tulisi ratkaista toisin. Yhtiön valitus ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on hylättävä.

Jokivarren Taksi ja Kuljetuspalvelut Oy on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Yhtiön oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Jokivarren Taksi ja Kuljetuspalvelut Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 19.10.2016