Muu päätös 4486/2016

Valitus vesitalousasiassa ja menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus (pohjaveden ottaminen, Keuruu)

Antopäivä: 26.10.2016
Taltionumero: 4486
Diaarinumero: 1539/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4486

Asia Valitus vesitalousasiassa ja menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus

Valittajat A:n kuolinpesän osakkaat B, D ja C

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 19.4.2016 n:o 16/0083/2

Asian aikaisempi käsittely

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on viraston ympäristölupavastuualueella tehdyllä päätöksellään 8.6.2015 n:o 67/2012/2 (dnro LSSAVI/7172/2014) myöntänyt Keuruun Vesi liikelaitokselle luvan pohjavedenottamon rakentamiseen kiinteistölle Piilemä (kiinteistötunnus 249-408-2-58) ja veden ottamiseen siitä Keuruun kaupungissa Pohjaslahden kylässä Lintusyrjänharjun pohjavesialueella hakemuksen ja hakemuksen täydennyksen mukaisesti. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt tutkimatta A:n kuolinpesän osakkaiden menetetyn määräajan palauttamista koskevan vaatimuksen sekä aluehallintoviraston päätöksestä tehdyn kantelun.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Menetetyn määräajan palauttamista koskevan vaatimuksen tutkimatta jättäminen

Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu menetetyn määräajan palauttaminen. Hallintolainkäyttölain 62 §:n mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on korkein hallinto-oikeus.

Aluehallintoviraston päätöksestä tehdyn kantelun tutkimatta jättäminen

Sovellettavat oikeusohjeet

Hallintolainkäyttölain 59 §:n 1 momentin mukaan päätös voidaan kantelun johdosta poistaa: 1) jos sille, jota asia koskee, ei ole annettu tilaisuutta tulla kuulluksi ja päätös loukkaa hänen oikeuttaan; 2) jos asiaa käsiteltäessä on tapahtunut muu menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; tai 3) jos päätös on niin epäselvä tai puutteellinen, ettei siitä käy selville, miten asia on ratkaistu.

Hallintolainkäyttölain 60 §:n 2 momentin mukaan kantelu on tehtävä 59 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kantelija sai tiedon päätöksestä, ja 59 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun seikan perusteella samassa ajassa siitä, kun päätös sai lainvoiman.

Vesilain 11 luvun 22 §:n 1 momentin mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun se on annettu. Päätöksen antamisesta on ilmoitettava ennen sen antamispäivää lupaviranomaisen ilmoitustaululla.

Saman pykälän 3 momentin mukaan jäljennös päätöksestä on lähetettävä hankkeen vaikutusalueen kuntiin pidettäväksi yleisesti nähtävänä. Lupaviranomaisen on ilmoitettava päätöksen nähtäväksi asettamisesta näissä kunnissa julkisella kuulutuksella.

Asiassa saatu selvitys

Aluehallintoviraston kantelun kohteena oleva päätös n:o 67/2012/2 on annettu julkipanon jälkeen 8.6.2015. Päätöksen antamisessa on menetelty vesilain 11 luvun 22 §:ssä säädetyllä tavalla. Päätös on tullut lainvoimaiseksi. Kantelu on tullut hallinto-oikeudessa vireille 17.2.2016.

Oikeudellinen arviointi

Kantelu on perustunut erityisesti siihen, että kantelijoita läheisen kiinteistön omistajina ei ole kuultu lupahakemusta käsiteltäessä aluehallintovirastossa. Kysymys on näin ollen hallintolainkäyttölain 59 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kanteluperusteesta.

Vesilain 11 luvun 22 §:n säännös tarkoittaa sitä, että julkipanon jälkeen annetun päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon antopäivänä riippumatta siitä, koska he tosiasiassa saivat tiedon päätöksestä tai sen sisällöstä.

Hallintolainkäyttölain 60 §:n 2 momentin mukainen kuuden kuukauden määräaika on siten laskettava antopäivän 8.6.2015 perusteella. Näin ollen kuuden kuukauden määräaika kantelun tekemiselle kuulemisvirheen perusteella on päättynyt 8.12.2015.

Kantelu on tullut vireille yli kuuden kuukauden kuluttua antopäivästä eli säädetyn määräajan jälkeen. Kantelu on siksi jätettävä tutkimatta.

Tämän päätöksen estämättä menetetyn määräajan palauttamista on mahdollista hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta hallintolainkäyttölain 61 ja 62 §:n mukaisesti. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä perittävä tuomioistuinmaksulain mukainen oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos ylimääräinen muutoksenhakemus hyväksytään.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut ja hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja Lampi, Raija Uusi-Niemi ja Juha Väisänen. Esittelijä Matti Suontausta.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A:n kuolinpesän osakkaat ovat valituksessaan vaatineet, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös, jolla kantelu aluehallintoviraston päätöksestä on jätetty tutkimatta, kumotaan ja kantelu tutkitaan. Jollei kantelua tutkita, menetetty määräaika aluehallintoviraston päätöksestä valittamiseksi Vaasan hallin­to-oikeuteen on palautettava.

Vaatimustensa tueksi he ovat esittäneet seuraavaa:

Hallinto-oikeus on katsonut, että kuuden kuukauden määräaika kantelun tekemiselle on alkanut kulua aluehallintoviraston päätöksen antopäivästä 8.6.2015 lukien. Muutoksenhakijat kuitenkin katsovat, että koska heille ei ole vesilain 11 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuina asianosaisina lähetetty jäljennöstä kuulutuksesta, määräaika ei heidän osaltaan vielä ole alkanut kulua.

Kuolinpesälle ei ole toimitettu vesilain 11 luvun 22 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla jäljennöstä päätöksen antamista koskevasta kuulutuksesta. Lintulan tila RN:o 9:30 sijaitsee suunnitellun hankkeen lähinaapurina ja hankkeella on välittömiä vaikutuksia tilan omaan vedensaantiin ja maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Kuolinpesä on vesilain 11 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla asianosainen, jota asia erityisesti koskee.

Menetetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksensa (saapunut korkeimmalle hallinto-oikeudelle 16.5.2016) tueksi he ovat viitanneet erityistiedoksiantoa koskevaan vesilain 11 luvun 11 §:n 1 momenttiin. Menetetty määräaika aluehallintoviraston päätöksestä valittamiseksi Vaasan hallin­to-oikeuteen tulee palauttaa, koska A:n kuolinpesä ei ole voinut hallintolainkäyttölain 61 §:n tarkoittamalla tavalla erittäin painavan syyn vuoksi hakea muutosta aluehallintoviraston mainittuun päätökseen. Korkein hallinto-oikeus on oikeuskäytännössään palauttanut menetetyn määräajan kuulemisvirheen vuoksi muun muassa päätöksessään KHO 2003:86.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut A:n kuolinpesän osakkaiden menetetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta vastineen, jossa on esitetty seuraavaa:

Hakemuksen vireillä olosta on kuulutettu 12.3.–13.4.2015 ja päätöksestä 8.6.–8.7.2015 Keuruun kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Lisäksi asian vireillä olosta ja päätöksestä on annettu erikseen tieto kirjeellä aluehallintovirastossa laaditun asianosaislistan mukaisesti. Kuulutus ja päätös ovat olleet luettavissa myös aluehallintoviraston lupatietopalvelussa. Päätöksestä on tiedotettu lehti-ilmoituksella Suur-Keuruu -lehdessä 8.6.2015.

Asian vireilläolosta ja päätöksestä ei ole annettu erikseen tietoa kirjeellä A:n kuolinpesän osakkaille (osakkaat D, B, C).

Hakemuksen kappaleessa 3 taulukossa 5: Lintusyrjän pohjavesialueella sijaitsevat käytössä olevat yksityiskaivot on tilan Lintula RN:o 9:30 omistajaksi ilmoitettu A ja osoitteeksi Lintusyrjäntie 64, 42700 Keuruu. Taulukossa 5 ei ole ollut kaikkien asianosaisten yhteystietoja, minkä vuoksi aluehallintovirasto on pyytänyt hakijaa täydentämään asianosaistietoja 27.1.2015 lähetetyllä täydennyspyyntökirjeellä.

Hakijan toimittamien täydennysten mukaan tilojen Takaharju ja Lintula omistajien yhteystietoja ei ole saatavilla. Asianosaislista on aluehallintovirastossa laadittu hakijan toimittamien täydennysten mukaisesti.

Hakemusasiakirjojen mukaan tilalla Lintula on vesikaivo ja hakemuksessa on esitetty, että tilan Lintula kaivo otetaan vesipintatarkkailuun hyvissä ajoin ennen vedenottamon käyttöä. Hakemuksen mukaan vedenotto voi vaikuttaa muun muassa tilalla Lintula sijaitsevan kaivon antoisuuteen tai vedenlaatuun. Kaivon sijainti on käynyt ilmi hakemuksesta.

Pohjavedenottamon rakentaminen on tarpeen laadultaan ja määrältään riittävän yhdyskunnan vedensaannin turvaamisen kannalta. Hankkeesta yleisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Vedenotosta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset Lintulan tilalla olevan kaivon antoisuuteen ja veden laatuun on otettu huomioon lupamääräyksissä 6, 9 ja 12. Lupamääräyksen 6 mukaan Lintulan tilan RN:o 9:30 kaivon vedenpinnan tasoa tulee tarkkailla; tarkkailu tulee tehdä samalla tavoin kuin muiden vaikutusalueen kaivojen vedenpinnan tason tarkkailu. Lupamääräyksen 9 mukaan luvassa määrättyä tarkkailua on mahdollista muuttaa esimerkiksi tarkkailujen ajankohdan ja tarkkailtavien parametrien osalta Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tai edellyttämällä tavalla. Luvan saajan tulee korvata pohjaveden otosta mahdollisesti aiheutuvat vahingot, haitat ja muut edunmenetykset lupamääräyksestä 12 tarkemmin ilmenevästi.

Vaikka asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, niin siitä huolimatta kuolinpesän osakkaiden oikeus ja etu on otettu huomioon luvan edellytyksiä harkittaessa ja lupamääräyksiä asetettaessa samalla tavoin kuin muiden asianosaisten, joita asia erityisesti koskee. Kuolinpesän osakkaiden mahdolliset tarkkailua sekä vahinkoja ja muita edunmenetyksiä koskevat vaatimukset voidaan ratkaista erillisissä menettelyissä. Jos kuolinpesän osakkaille aiheutuu hankkeesta esimerkiksi vedensaannin huomattavaa vaikeutumista ja asianosaiset eivät pääse sovintoon asiassa, kuolinpesän osakkaat voivat lupamääräyksen 12 mukaisesti saattaa asian hakemuksella aluehallintoviraston ratkaistavaksi. Tarkkailun osalta kuolinpesän osakkaat voivat tehdä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vaatimuksen tarkkailun muuttamiseksi ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarkkailua koskevaan päätökseen on mahdollista hakea oikaisua aluehallintovirastolta.

A:n kuolinpesän osakkaat ovat antaneet vastaselityksen aluehallintoviraston vastineen johdosta. He ovat muun ohella esittäneet, että mikäli kantelua koskeva valitus hylätään, tulee menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus hyväksyä asiassa riidattomasti tapahtuneen menettelyvirheen vuoksi.

Keuruun Vesi liikelaitos on antanut vastineen A:n kuolinpesän osakkaiden menetetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksen ja aluehallintoviraston vastineen johdosta. Vastineessa on esitetty muun ohella seuraavaa:

Alkuperäisessä hakemuksessa on esitetty omistajatiedot koko pohjavesialueelta. Aluehallintoviraston lisäselvityspyynnössä pyydettiin omistajatiedot hankkeen arvioidulta vaikutusalueelta (suppeampi kuin koko pohjavesialue). Keuruun Vedellä ei ole ollut käytettävissään A:n kuolinpesän osakkaiden yhteystietoja lupahakemuksen laatimisvaiheessa eikä aluehallintoviraston lisäselvityspyyntövaiheessa. Vaikka kaupungin organisaation eri osastoilta on voitu lähettää asiakirjoja A:n kuolinpesälle aikaisemmin, kaupungilla ei ole virallista osoiterekisteriä, mistä Keruun Vesi voisi saada tiedot. Kun kyse on kuolinpesästä, asianosaisten yhteyshenkilöiden osoitetiedot voivat poiketa kiinteistön sijainnin mukaisesta osoitteesta. Hakemusta koskeva lisäselvitys aluehallintovirastolle on annettu 27.2.2015 ja A:n kuolinpesän yhteystiedot ovat tulleet kiinteistötietojärjestelmään selvennyslainhuudon 12.3.2015 jälkeen.

A:n kuolinpesän osakkaat ovat antaneet vastaselityksen Keuruun Vesi liikelaitoksen vastineen johdosta. Lintulan tilan RN:o 9:30 osoite Lintusyrjäntie 64, 42700 Keuruu on ollut hakemuksen liitteessä 5 (Lintusyrjän pohjavesialueen tilojen omistajatiedot). Tieto hakemusasian vireillä olosta olisi tullut toimittaa edellä mainittuun postiosoitteeseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Valitus hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen tutkimatta jättämisestä

Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus

Korkein hallinto-oikeus palauttaa A:n kuolinpesän osakkaille menetetyn määräajan ja oikeuttaa mainitun kuolinpesän osakkaat puhevallan menettämisen uhalla viimeistään 30. päivänä siitä, kun he ovat saaneet tiedon tästä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, toimittamaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetun valituskirjelmänsä aluehallintoviraston 8.6.2015 annetusta päätöksestä n:o 67/2012/2 (dnro LSSAVI/7172/2014) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Valitukseen on liitettävä tämä korkeimman hallinto-oikeuden päätös. Asiassa on muutoin noudatettava, mitä aluehallintoviraston päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa on valituskirjelmästä ja sen toimittamisesta lausuttu.

Perustelut

1. Valitus hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen tutkimatta jättämisestä

Hallinto-oikeuden on ratkaisustaan ilmenevät perustelut ja siinä mainitut lainkohdat huomioon ottaen tullut jättää toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus sekä kantelu säädetyn määräajan jälkeen tehtynä. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus

Hallintolainkäyttölain 61 §:n ja 62 §:n 1 momentin mukaan korkein hallinto-oikeus voi palauttaa menetetyn määräajan sille, joka laillisen esteen tai muun erittäin painavan syyn vuoksi ei ole voinut määräajassa hakea muutosta päätökseen.

Vesilain 11 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia asiasta.

Vesilain 11 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan hakemuksesta on tiedotettava kuulutuksella.

Vesilain 11 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan kuulutuksesta on annettava erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Vesilain 11 luvun 22 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun se on annettu. Päätöksen antamisesta on ilmoitettava ennen sen antamispäivää lupaviranomaisen ilmoitustaululla.

Saman pykälän 3 momentin mukaan jäljennös kuulutuksesta on lähetettävä tiedossa olevalla postiosoitteella saman luvun 11 §:ssä tarkoitetuille asianosaisille.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan A:n kuolinpesä omistaa tilat Takaharju RN:o 9:11 (249-408-9-11) ja Lintula RN:o 9:30 (249-408-9-30). Suunniteltu vedenottamo sijaitsee noin 80 metrin päässä kiinteistöstä Takaharju 249-408-9-11. Hakemuksen mukaan pohjavesialueella, vesilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella, sijaitsee viisi yksityistä kaivoa. Toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien yksityistalouksien kaivot, muun muassa kiinteistöllä Lintula 249-408-9-30, otetaan vesipintatarkkailuun hyvissä ajoin ennen vedenottamon käyttöönottoa. Lintulan tilan kaivo sijaitsee noin 500 metrin päässä suunnitellusta vedenottamosta. Hakemuksen mukaan vedenotto saattaa vaikuttaa muun muassa Lintulan kiinteistön veden saantiin tai veden laatuun. Tähän nähden A:n kuolinpesä on vesilain 11 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla asianosainen, jota asia erityisesti koskee.

Hakemuksen kappaleessa 3 taulukossa 5 (Lintusyrjän pohjavesialueella sijaitsevat käytössä olevat yksityiskaivot) on tilan Lintula RN:o 9:30 omistajaksi ilmoitettu A ja osoitteeksi Lintusyrjäntie 64, 42700 Keuruu. Sama osoitetieto mainitun tilan osalta ilmenee hakemuksen liitteestä 5 (luettelo Lintusyrjän pohjavesialueen tilojen omistajatiedot).

A:n kuolinpesälle ei ole toimitettu vesilain 11 luvun 22 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla jäljennöstä aluehallintoviraston päätöksen antamista koskevasta kuulutuksesta, eikä kuolinpesälle ole myöskään vesilain 11 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla annettu tietoa saman luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitetusta hakemuksen vireilläoloa koskeneesta kuulutuksesta. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei kuolinpesä ole erittäin painavan syyn vuoksi voinut hakea määräajassa muutosta hallinto-oikeuden päätökseen ja harkitsee oikeaksi hallintolainkäyttölain 61 ja 62 §:n sekä 67 §:n 1 momentti huomioon ottaen suostua A:n kuolinpesän osakkaiden menetetyn määräajan palauttamista koskevaan hakemukseen valituksen tekemiseksi aluehallintoviraston 8.6.2015 annetusta päätöksestä n:o 67/2012/2 (dnro LSSAVI/7172/2014) Vaasan hallin­to-oikeuteen, jolloin asiassa on meneteltävä edellä tämän päätöksen ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen ja Mika Seppälä sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Mikael Hildén ja Taina Nystén. Asian esittelijä Irene Mäenpää.

 
Julkaistu 26.10.2016