Muu päätös 4590/2016

Ympäristölupaa koskeva valitus (lentopaikan lento- ja ajoneuvotoiminnot, Vihti)

Antopäivä: 1.11.2016
Taltionumero: 4590
Diaarinumero: 943/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4590

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittajat A ja B

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 11.3.2016 n:o 16/0057/2

Asian taustaa

Nummelan Lentokeskus ry:lle oli 7.5.2008 (muutos 1.4.2009) myönnetty ympäristölupa Nummelan lentopaikan toimintaan Vihdissä. Ympäristöluvassa on annettu muun ohessa seuraavat lupamääräykset:

5.1. Onnettomuustilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, viemäriin, maaperään tai pohjaveteen on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin laitteistojen kuntoon saattamiseksi ja päästöjen estämiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi.

= = = = = =

5.3. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta on lentokenttäalueella oltava riittävästi torjuntalaitteita ja -tarvikkeita saatavilla. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kentällä toimivat henkilöt on koulutettu ja perehdytetty torjuntalaitteiden ja -tarvikkeiden käyttöön.

= = = = = =

6.3. Nummelan Lentokeskuksen käytössä oleva maanalainen polttonestesäiliö on poistettava käytöstä 30.9.2009 mennessä. Maanalainen polttonestesäiliö täyttöputkineen on poistettava kiinteistöltä. = = = = = = = =

Uusi polttonestesäiliö on sijoitettava maan päälle.

6.4. Polttonesteiden jakeluaseman suojausvaatimuksessa tulee ottaa huomioon polttonesteiden jakeluasemia koskevien kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen KTM 415/1998 ja standardin SFS 3352 mukaiset vaatimukset.

6.5. Polttonesteet tulee varastoida tiiviissä kaksivaippaisessa säiliössä, joka on varustettu ylitäytönestimellä ja vuodonilmaisujärjestelmällä.

6.6. Jakelualueen, säiliön täyttöalueen ja liikennealueen tulee olla tiivistä asfalttibetonia tai asfalttia.

Jakelualueen ja säiliön täyttöalueen pintavedet tulee pintakallistuksin johtaa I-luokan polttonesteen erottimeen ja edelleen tiiviissä viemärissä kunnalliseen jätevesiviemäriin, umpisäiliöön tai pohjavesialueen ulkopuolelle.

Erityisesti on varmistettava, että viemäri öljynerottimeen on tiivis, tankkauksessa ja säiliön täytössä ollaan huolellisia, öljynerotin tarkastetaan säännöllisesti ja mahdollisesti kertynyt polttoainekerros poistetaan ja hälyttimen toiminta testataan.

Viemäriputken purkupäästä ojan pohjalietteestä tulee asiantuntijan toimesta tutkia lyijypitoisuus ennen hulevesiviemärin käyttöönottoa ja sen jälkeen kertaluonteisesti kolmen vuoden kuluttua. Tulokset tulee toimittaa Vihdin ympäristövalvontaan, joka tulosten perusteella päättää erikseen seurannan jatkamisesta.

Polttonesteiden jakelualueen, täyttöalueen ja polttonestesäiliöiden alle tulee asentaa tiivistyskerros HDPE-muovikalvosta. Tiivistyskerros tulee salaojittaa tarkkailukaivon kautta polttonesteenerottimeen.

6.7. Jakelupisteen putkistot tulee varustaa kaksoisvaippaputkilla tai tiivisteen suojakanavaan sijoitettavilla putkilla. Välitilat tai suojakanavat tulee varustaa vuodonilmaisulaitteistolla.

Vuodonilmaisulaitteet ja polttonesteenerottimen hälytykset tulee ohjata paikkaan, jossa on ympärivuorokautinen valvonta.

= = = = = =

6.10. Polttonesteet tulee säilyttää kaksoisvaipallisessa säiliössä tai siten, että kemikaaliastiat on sijoitettu maan päälle, katokselliseen, reunukselliseen ja pinnaltaan tiivistettyyn suoja-altaaseen. Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vähintään 100 %:a alueelle sijoitettavien astioiden ja säiliöiden yhteenlasketusta tilavuudesta.

6.11. Jakelualueen, säiliön täyttöalueen ja liikennealueen tulee olla tiivistä asfalttibetonia tai asfalttia.

Jakelualueen ja säiliön täyttöalueen pintavedet tulee pintakallistuksin johtaa polttonesteenerottimeen ja edelleen tiiviissä viemärissä kunnalliseen jätevesiviemäriin, umpisäiliöön tai pohjavesialueen ulkopuolelle. Polttonesteiden jakelualueen, täyttöalueen ja polttonestesäiliöiden alle tulee asentaa tiivistyskerros HDPE-muovikalvosta. Tiivistyskerros tulee salaojittaa tarkkailukaivon kautta polttonesteenerottimeen.

Hakemus ympäristöluvan muuttamisesta

Yhdistys on hakenut ympäristöluvan muuttamista 10.6.2012 päivätyllä ja 8.10.2014 päivätyllä täydennetyllä hakemuksella. Hakemus on koskenut muutoksia olemassa olevaan lentotoimintaan sekä uusia toimintoja lentokenttäalueella.

Hakemuksen mukaan muutokset koskisivat muun muassa purjelentokoneiden hinausta autolla ja myös klo 18 jälkeen (pääosin hinaus tapahtuu kuitenkin moottorilentokoneella klo 9–18 välillä), polttoaineen tankkauksen sallimista myös kilpailuihin osallistuville tai niissä avustaville ilma-aluksille sekä jäsenyhdistyksen jäsenten omistamille Nummelaa kotikenttänään pitäville koneille.

Uusia toimintoja olisivat muun muassa autojen esittely-, testi- ja koeajotilaisuudet esimerkiksi myyjien ja maahantuojien toimesta, liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävät ajoharjoittelutapahtumat toimintaa edistävien järjestöjen ja yhtiöiden toimesta sekä Vihtiä kotipaikkanaan pitävien yhdistysten ja yritysten sekä Vihdin kunnan järjestämät avoimet tapahtumat, joista ei peritä pääsymaksua.

Ympäristölautakunnan muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Vihdin ympäristölautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on 19.11.2014 (§ 49) tekemällään ja 28.11.2014 antamallaan päätöksellä myöntänyt ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentin mukaiseen toiminnan muutokseen Nummelan Lentokeskus ry:n lentopaikalle, kiinteistölle Lentokenttäalue RN:o 2:885 Vihdin kunnan Haapakylässä. Toiminta on sijoitettava ja mitoitettava sekä toimintaa harjoitettava hakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.

Ympäristölautakunnan muuttamat ja lisäämät määräykset

(Lisäykset ja muutokset on esitetty lihavoidulla fontilla ja poistettavat kohdat yliviivauksella)

1. Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi (YSL 42 § ja 43 §, JL 19 §, NaapL 17 §)

1.1. Kiitoratoja ja rullausteitä saa käyttää ainoastaan pääsääntöisesti pienkoneiden ja kevytilmailun nousu- ja laskeutumispaikkana.

Mikäli kiitoratoja ja rullausteitä käytetään muuhun hakemuksessa esitettyyn toimintaan, johon liittyy polttoainekäyttöisiä ajoneuvoja, tulee toimintaan käytettävien kiitoratojen ja rullausteiden olla nesteitä läpäisemättömiä. Toiminnanharjoittajan on esitettävä suunnitelma pintojen tiivistämisestä valvovalle viranomaiselle vähintään 1 kk ennen tiivistystoimenpiteitä. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee esittää dokumentti tiiveydestä valvovalle viranomaiselle vähintään 2 viikkoa ennen muun kuin lentotoiminnan tapahtuman ajankohtaa.

Lentokenttäalueella tapahtuva muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen tai koneiden kuin lentokoneiden ajoneuvotoiminta on mahdollista vain luvan haltijan erikseen antamalla luvalla ja valvottuna toimintana. Ajoneuvotoiminta ei saa sisältää törmäystestejä tai muita ajosuorituksia, joissa törmääminen esimerkiksi toiseen ajoneuvoon/ esteeseen tai penkkaan on todennäköistä. Ajoneuvotoimintaan kulloinkin varattava alue tulee osoittaa kentällä selkeästi (esimerkiksi lippusiimoilla). Ajoharjoittelutapahtumiin osallistuvat ajoneuvot eivät saa olla ns. raskasta kalustoa. Alueella ei saa järjestää lentotoimintaan liittymättömiä moottoriurheilukilpailuja.

Muiden, paitsi välittömästi purjelentotoimintaan ja sen turvallisuuteen liittyvien ajoneuvojen, pysäköinti lentokenttäalueella on sallittu ainoastaan alueella, joiden pinta on nestettä läpäisemätön. Lento- tai lennokkitoimintaan liittymätön pysäköinti lentokenttäalueella on kielletty. Lennokkitoimintaan liittyvien autojen parkkeerauksesta lentokenttäalueella (nesteitä läpäisemättömällä pinnalla) tulee esittää suunnitelma valvovalle viranomaiselle ennen toimintakauden alkua. Tapahtumia varten on oltava osoitettavissa riittävästi pysäköintitilaa.

1.2. Lentokentällä tapahtuva moottorilento- ja muita ajoneuvoja sisältävä toiminta on ajoitettava klo 9–21 välille siten, että moottorilentotoiminta tai muu erityisen häiritsevää melua aiheuttava toiminta kuitenkin pyritään lopettamaan kello 18 mennessä. Rajoitukset eivät koske etsintä-, pelastus- ja palolentoja.

6. Polttonesteiden jakelutoiminta (YSL 7 §, 8 §, 42 §, 43 §)

Yleiset määräykset

6.1. Kaikkien lentopaikkaa käyttävien lentokoneiden ja muiden koneiden tankkaukset tulee suorittaa ainoastaan tarkoitukseen varatussa yhteisessä paikassa. Toiminnasta vastaavan henkilön on huolehdittava, että tankkausalustalle ei jää polttoainetta tai sen jäämiä. Muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen tai koneiden kuin lentokoneiden tankkaus- ja huoltotoimenpiteet on alueella kielletty.

7. Tarkkailua ja raportointia koskevat määräykset (YSL 7 §, 42 §, 43 § ja 46 §, JL 6 §, 51 § ja 52 §)

7.6. Laitoksen päästö- ja vaikutustarkkailuntuloksista on toimitettava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Vihdin ympäristövalvontaan toiminnan edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi muun muassa seuraavat tiedot:

‒ Lentokeskuksen nousujen ja laskujen määrä, niiden jakautuminen arkipäiviin ja viikonloppuun sekä päivä- ja ilta-aikaan

‒ yhteenveto kemikaalien käyttömääristä (polttonesteet, öljyt)

‒ yhteenveto veden kulutuksesta ja energian käytöstä

‒ yhteenveto jäteveden käsittelystä, johdetun jäteveden laadusta ja määrästä

‒ toiminnassa muodostuneet jätteet ja ongelmajätteet, niiden laji, määrät (kg/a) ja toimituskohteet

‒ pohjavedentarkkailutulokset

‒ yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä

‒ erillinen yhteenveto mahdollisista häiriö- ja vuototilanteista.

‒ yhteenveto lentokentän alueella järjestetyistä muita ajoneuvoja kuin lentokoneita sisältävistä tapahtumista

7.7. Luvan haltijan tulee tiedottaa lentokentän alueella järjestettävistä muista kuin lentotoimintaa sisältävistä tapahtumista, joihin liittyy moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, sekä lennokkikilpailuista, vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa, vähintään yhdessä paikallislehdessä sekä yhdistyksen internetsivuilla. Tiedotteen tulee sisältää vähintään tapahtuman kuvaus, kesto ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Lisäksi tiedot tulee toimittaa Vihdin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

Lentokentän eri toimintojen yleisiä toiminta-aikoja koskevista määräyksistä tulee tiedottaa lentokeskuksen alueella kirjallisesti (esim. ilmoitustaululla tai porttien yhteydessä) sekä yhdistyksen internetsivuilla.

7.8. Mikäli muun kuin lentotoiminnan tai lento- ja muiden toimintojen yhteisvaikutuksen epäillään aiheuttavan kohtuutonta meluhaittaa naapurustolle, voi ympäristönsuojelun valvontaviranomainen edellyttää Nummelan Lentokeskus ry:tä selvittämään melusta aiheutuvaa päästöä esimerkiksi melumittauksin tai melumallinnuksin.

Ympäristölautakunnan ratkaisun perustelut

Yleiset perustelut

Vihdin kunnan ympäristölautakunta katsoo, että annetut lupamääräykset ja toiminnanharjoittajan esittämät ympäristönsuojelutoimenpiteet ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ympäristöluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset sekä jätelain vaatimukset jätteiden ja jätehuollon osalta.

Ympäristöluvan muutoksen myöntämisen perustelut

Vihdin kunnan ympäristölautakunta katsoo, ettei toiminnan muutoksista, asetettavat lupamääräykset huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset.

Lupamääräysten perustelut

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Ympäristönsuojelulain 42 §:ssä edellytettyjen luvan myöntämisen edellytysten turvaamiseksi on asetettu seuraavia lupamääräyksiä:

Kiitoratojen ja rullausteiden käytön rajaaminen ja vaatimus nesteitä läpäisemättömästä pinnasta ovat tarpeellisia pohjavesien suojelun takia. Kiito- ja rullausteiden kunto on todettu puutteelliseksi, jonka vuoksi viranomainen voi vaatia suunnitelmaa tilanteen korjaamiseksi. Asettamalla muulle kuin lentotoiminnalle, joka sisältää moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, rajoituksia, vähennetään merkittävästi toiminnasta aiheutuvaa onnettomuusriskiä sekä toiminnasta syntyvää melua. (Määräys 1.1.)

Ajoneuvojen pysäköinnin rajoittamisella lentokenttäalueella vähennetään maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Lennokkitoimintaan liittyviä autoja on parkkeerattu pinnoittamattomalla alueella eikä se ole ollut sallittua aikaisemminkaan. Toiminnanharjoittaja voi esittää valvovalle viranomaiselle suunnitelman, miten parkkeeraus voidaan toteuttaa nesteitä läpäisemättömällä pinnalla, mikäli tällä alueella halutaan parkkeerata autoja lennokkitoimintaan liittyen. (Määräys 1.1.)

Rajoittamalla toiminta-aikoja voidaan aamu- ja ilta-aikoihin ajoittuvaa meluhaittaa vähentää lentokentän ulkopuolisilla alueilla. (Määräys 1.2.)

Ympäristönsuojelulain 7 § ja 8 § käsittelevät maaperän ja pohjaveden ehdotonta pilaamiskieltoa. Näiden mukaan maahan ei saa päästää tai johtaa jätettä tai ainetta, joka aiheuttaa maaperän tai pohjaveden sellaisen laadun huonontumisen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muuta niihin verrattavaa yleisen tai yksityisen edun loukkaamista.

Koska tässä tapauksessa on kysymys yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeästä pohjavesialueesta, on polttonesteiden ja muiden haitallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estettävä parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisin suojaustoimenpitein. Muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen tai koneiden kuin lentokoneiden tankkaus- ja huoltotoimenpiteet alueella on tarpeen kieltää maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaran estämiseksi. (Määräykset 1.1., 6.1.)

Määräykset tarkkailusta ja raportoinnista on annettu ympäristövaikutusten selvittämiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelun edistämiseksi ja elinympäristön haittojen ehkäisemiseksi ja poistamiseksi on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista. Lisäksi lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toimintojen ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Valvontaviranomaiset tarvitsevat vuosiraportin käyttöönsä tämän luvan valvontaa varten. (Määräykset 7.6.–7.7.)

Alueen yleisistä toiminta-ajoista sekä alueella tapahtuvista tapahtumista, joihin liittyy moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, on tarpeen tiedottaa sekä lähialueen asukkaille että valvovalle viranomaiselle. Lentokentän alue sijaitsee keskellä asutusta ja etukäteistiedotus voi vähentää mahdollisen melun häiritsevyyttä. Viranomaisen tulee saada tieto tapahtumista etukäteen mahdollisia valvontatoimia varten. (Määräys 7.7.)

Melupäästöjen selvittämistä voidaan edellyttää, mikäli toiminnasta epäillään aiheutuvan kohtuutonta meluhaittaa. (Määräys 7.8)

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n ja B:n valituksen ympäristölautakunnan päätöksestä.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti, siltä osin kuin nyt kysymys:

Sovellettuja oikeusohjeita

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) on tullut voimaan 1.9.2014. Tämän lain 229 §:n mukaan tällöin vireillä ollut asia käsitellään ja ratkaistaan kun uuden lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksistä ei muuta johdu, vanhan ympäristönsuojelulain (86/2000) säännösten mukaisesti. Nyt sovelletaan vanhaa ympäristönsuojelulakia.

Ympäristönsuojelulain 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä, rajoitetaan ne mahdollisimman vähäisiksi (ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate) ja että menetellään muutoin toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate).

Ympäristönsuojelulain 6 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantuminen voidaan ehkäistä. Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon 1) toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski, 2) alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset sekä 3) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.

Ympäristönsuojelulain 8 §:n 1 momentin mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että 1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua, 2) toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää tai 3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentin mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 3) edellä 7–9 §:ssä kiellettyä seurausta, 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Pykälän 2 momentin mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä 6 §:ssä säädetään.

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen johtopäätös

Asiassa on valituksen johdosta ratkaistavana kysymys, aiheutuuko hakemuksen mukaisesta toiminnasta, etenkin lentopaikan polttonesteiden jakelun lisääntymisestä ja alueelle suunnitelluista uusista toiminnoista vaaraa pohjavesien pilaantumiselle.

Nummelan lentopaikka sijaitsee Nummelanharjun (0192755) tärkeällä I-luokan pohjavesialueella, sen varsinaisella muodostumisalueella. Vihdin kunnan päävedenottamo sijaitsee vajaan 2 kilometrin päässä pohjoisessa. Pohjaveden virtaussuunta on lentopaikalta kohti vedenottamoa. Nummelan taajama alkaa välittömästi lentopaikan itä- ja eteläpuolelta. Lentopaikan pohjoispuolelle kulkee valtatie 25.

Ympäristölautakunta on valituksenalaisella päätöksellään myöntäessään ympäristöluvan toiminnan muutokselle muuttanut eräin osin 7.5.2008 myönnettyä ja 1.4.2009 muutettua ympäristölupaa ja lisännyt siihen lupamääräyksiä. Lentobensiinin ja E95-bensiinin varastointia ja jakelua koskevia määräyksiä 6.3.–6.7. ja 6.10.–6.11. ei ole muutettu. Valituksenalaisessa päätöksessä on sallittu tankkaus paitsi lentopaikan jäsenyhdistysten omistamille Nummelaa kotikenttänään pitäville koneille myös kilpailuihin osallistuville tai niissä avustaville ilma-aluksille. Polttonestesäiliöiden lukumäärään tai tilavuuteen ei ole haettu muutosta. Ottaen huomioon polttonestesäiliöitä ja tankkausta koskevat edellä mainitut lupamääräykset sekä lupamääräys 6.1. tankkaustoiminnan lisääntymisestä ei ennalta arvioiden aiheudu pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Lupa toiminnan muutokselle on siten voitu myöntää.

Hakemuksen mukaiset autojen esittely-, testi- ja koeajotilaisuudet sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävä ajoharjoittelu suoritetaan päällystetyllä kenttäalueella tieliikenteeseen rekisteröidyillä autoilla yksi auto kerrallaan. Edellä mainittuja tilaisuuksia on vuodessa yhteensä arviolta 15–20. Valituksenalaisessa luvassa on annettu moottoriajoneuvojen toimintaa alueella rajoittavat lupamääräykset 1.1. = = =. Lisäksi määräyksissä on edellytetty toimenpiteitä mahdollisten haittavaikutusten estämiseksi. Hallinto-oikeus toteaa, että toiminta on pienimuotoista. Ottaen huomioon valituksenalaisessa ympäristöluvassa annetut lupamääräykset sekä lisäksi muun muassa poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta annetut lupamääräykset 5.1. ja 5.3., luvan mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa = = =. Valitus on näin ollen tältäkin osin hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja Lampi, Marjatta Korsbäck ja Pirjo-Liisa Saloranta. Esittelijä Matti Suontausta.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja B ovat valituksessaan vaatineet, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan.

Vaatimuksensa tueksi valittajat ovat uudistaneet asiassa aikaisemmin esittämänsä ja lisäksi lausuneet seuraavaa:

Nummelan lentokenttä sijaitsee Nummelanharjun tärkeällä pohjaveden muodostumisalueella, josta virtaussuunta on kohti Vihdin kunnan päävedenottamoa. Sen vuoksi Nummelan Lentokeskus ry:n suunnittelemia lisätoimintoja ei alueella tule sallia.

Valittajat ovat viitanneet muun ohella Vihdin Veden lausuntoon 8.5.2013 ja erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 9.2.1999 taltionumero 188, jonka perusteella autoilutoiminnat tulee estää lentokentällä, koska sitä ei ole päällystetty ja viemäröity.

Vaikka Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä on viitattu ympäristönsuojelulain ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin sekä varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteisiin ja myös pohjaveden pilaamiskieltoon, Vihdin ympäristölautakunnan päätöstä (§ 49) ei kuitenkaan ole kumottu. Sen sijaan päätöksessä on perusteluja esittämättä arvioitu, ettei suunnitelluista lisätoiminnoista aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Jälkiä bensiini-, öljy- ja jäähdytysnestevuodoista voidaan kuitenkin havaita missä tahansa, missä autoja käytetään, esimerkiksi päällystetyillä paikoitusalueilla. Valittajat ovat viitanneet hallinto-oikeuden päätökseen liitettyyn äänestyslausuntoon sekä esittelijän eriävään mielipiteeseen. Nummelan lentokentälle suunnitellut lisätoiminnot voidaan katsoa pohjaveden pilaamiskiellon vastaisiksi, joten niitä ei tule sallia.

Vihdin ympäristölautakunta on antanut valituksen johdosta selityksen. Valituksessa ei ole tullut esiin uutta. Lautakunta on viitannut selitykseensä hallinto-oikeudelle ja katsonut, että edellytykset luvan myöntämiseen täyttyvät lupamääräykset huomioon ottaen. Lautakunta on esittänyt valituksen hylkäämistä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on antanut valituksen johdosta lausunnon, jossa ELY-keskus on ilmoittanut, ettei sillä ole lisättävää lupahakemuksen johdosta ympäristölautakunnalle antamaansa lausuntoon.

Vihdin Vedelle on varattu tilaisuus antaa selityksensä valituksen johdosta. Selitystä ei ole annettu.

Nummelan Lentokeskus ry:lle on varattu tilaisuus antaa selityksensä valituksen, Vihdin ympäristölautakunnan selityksen ja ELY-keskuksen lausunnon johdosta. Selitystä ei ole annettu.

A ja B ovat antaneet vastaselityksen Vihdin ympäristölautakunnan selityksen ja ELY-keskuksen lausunnon johdosta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 42 §:n 1 momentin 3 kohta huomioon ottaen saman lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu pohjaveden pilaamiskiellon vastainen seuraus on ympäristöluvan myöntämisen ehdoton este. Pohjaveden pilaamiskielto sisältää myös vaaran aiheuttamisen kiellon, eikä toiminnan tarvitse aiheuttaa konkreettista pilaantumista ollakseen pohjaveden pilaamiskiellon vastaista. Pohjaveden pilaantumisen vaaraa arvioitaessa on otettava huomioon mahdollisuus lupaan liitettävin määräyksin torjua tällainen vaara.

Hakemuksen mukaan autojen esittely-, testi- ja koeajotilaisuuksissa sekä ajoharjoittelutapahtumissa ajetaan kerrallaan vain yhtä autoa päällystetyllä kenttäalueella. Lupapäätöksen mukaan toiminta on sijoitettava ja mitoitettava sekä toimintaa harjoitettava hakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. Muilla ajoneuvoilla kuin lentotoiminnassa harjoitettava toiminta on pienimuotoista ja tapahtuu lupamääräysten mukaan päällystetyllä alueella.

Kun otetaan huomioon myös ympäristölautakunnan toiminnan muutokseen myöntämässä lupapäätöksessä pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi annetut lupamääräykset 1.1. ja 1.6. sekä voimaan edelleen jääneet aiemmat lupamääräykset samoin kuin hakemuksessa esitetty selvitys toiminnan harjoittamisesta, luvan mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Näillä perusteilla ja kun lisäksi otetaan huomioon hallinto-oikeuden päätöksessä lausutut perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen ja Mika Seppälä sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Mikael Hildén ja Taina Nystén. Asian esittelijä Irene Mäenpää.

 
Julkaistu 1.11.2016