Muu päätös 4967/2016

Julkinen hankinta (terapiapalvelut, Kansaneläkelaitos)

Antopäivä: 30.11.2016
Taltionumero: 4967
Diaarinumero: 419/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4967

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Tutoris Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 19.12.2014 nro 922/14

Asian aikaisempi käsittely

Kansaneläkelaitos on pyytänyt vakuutuspiireittäin tarjouksia vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen (yksilöterapiat sekä ryhmäterapia, monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus) puitejärjestelyjen perustamiseksi vuosille 2015–2018. Hankinnasta on 3.3.2014 julkaistu avointa menettelyä koskevat kansalliset hankintailmoitukset.

Kansaneläkelaitoksen Tampereen vakuutuspiirin johtaja on hankintapäätöksillään 15.9.2014 (dnro 30/331/2014) hyväksynyt toimintaterapian ja puheterapian osalta muun ohella Tutoris Oy:n ja perustettavan yhtiön Colibri Oy:n (nykyisin Coronaria Kuntoutus Oy) puitejärjestelyihin.

Kansaneläkelaitoksen Tampereen vakuutuspiirin johtaja on hankintaoikaisupäätöksellään 29.10.2014 (dnro 30/331/2014) hylännyt Tutoris Oy:n oikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 8,7 miljoonaa euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Tutoris Oy on ollut valittajana, Kansaneläkelaitos vastapuolena ja Coronaria Kuntoutus Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valituksen ja velvoittanut Tutoris Oy:n korvaamaan Kansaneläkelaitoksen oikeudenkäyntikulut 500 eurolla ja Coronaria Kuntoutus Oy:n oikeudenkäyntikulut 1 000 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 21 §:n 3 momenttiin sisältyvän viittaussäännöksen nojalla tässä asiassa sovellettavaksi tulevan hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp, s. 91) yksityiskohtaisissa perusteluissa on 46 §:n kohdalla todettu muun ohella, että hankintayksikön tulee hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Siten esimerkiksi sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä eritelmiä tai muita hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjous on hylättävä tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomana myös, jos se on saapunut myöhässä tai on puutteellinen. Tarjouksen hylkäämistä tulee hankintalain esitöiden mukaan arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulee pääsääntöisesti hylätä. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää tarjoajia täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.

Hankintamenettelyn kulku

Kansaneläkelaitoksen Länsi-Suomen hankeryhmän alueen vakuutuspiirit ovat pyytäneet 3.3.2014 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia vaikeavammaisten avoterapiapalveluihin kuuluvien yksilöterapiapalvelujen hankinnasta vuosille 2015–2018. Tarjouspyyntö on koskenut muun ohella puhe- ja toimintaterapiapalveluja.

Tarjouspyynnön mukaan kysymyksessä on ollut puitejärjestelynä toteutettava hankinta. Tarjousten valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus ja sen vertailuperusteina laatu 50 prosentin ja hinta 50 prosentin painoarvolla.

Tarjouspyynnön kohdassa 1.1 "Hankittava palvelu" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjouskilpailussa valitaan palveluntuottajat vakuutuspiireittäin hankintalain (348/2007) mukaiseen puitejärjestelyyn. Kelan kuntoutusasiakas valitsee keneltä puitejärjestelyyn valitulta palveluntuottajalta palvelut hänelle ostetaan. Kuntoutuspalvelut ostetaan puitejärjestelyyn hyväksytyiltä palveluntuottajilta Kelan kuntoutusasiakkaan tekemän oman valinnan perusteella.

Tarjouskilpailussa ei hyväksytä osatarjouksia."

Tarjouspyynnön kohdassa 1.2 "Kelpoisuusehdot" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan ja tarjottavan palvelun on täytettävä lomakkeella KU 125 (Tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot, vaikeavammaisten yksilöterapiat) tarkemmin määritellyt kelpoisuusehdot. Jos kelpoisuusehdot eivät täyty, tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta."

Tarjouspyynnön kohdassa 1.2 "Kelpoisuusehdot" on lisäksi todettu muun ohella seuraavaa:

"Jos tarjoajalla ei ole olemassa tarjouksen jättöhetkellä kaikkia palvelun tuottamisen edellytyksiä (esim. AVIn toimilupa ja vakuutukset), tulee tarjouksessa antaa kirjallisena luotettava selvitys siitä, että hankinnan ehdot toteutuvat viimeistään 1.11.2014 mennessä. Luotettava selvitys on sellainen, jonka perusteella hankintayksikkö voi varmistua siitä, että tarjoajalle ja tarjottavalle palvelulle asetetut kelpoisuusehdot täyttyvät em. ajankohtaan mennessä."

Tarjouspyynnön kohdassa 1.3 "Tarjousten vertailuperusteet" on ilmoitettu, että tarjousvertailussa laatuun vaikuttavina tekijöinä otetaan huomioon muun ohella tarjottujen terapeuttien koulutus ja kokemus.

Tarjouspyynnön kohdassa 2 "Tarjousten antaminen" on todettu, että tarjouksessa pitää ilmoittaa lomakkeella KU 115 se asiakasmäärä, jolle tarjoaja voi antaa palvelua vuoden aikana (asiakaskapasiteetti) ja että tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan toteuttamaan ilmoittamansa vuosittaisen asiakaskapasiteetin koko sopimuskauden 2015–2018.

Tarjouspyynnön kohdassa 2.3 "Terapeuttien pätevyys, koulutus ja työkokemustiedot" on todettu seuraavaa: "Tiedot terapeuttien pätevyydestä, koulutuksesta ja työkokemuksesta ilmoitetaan lomakkeilla KU 116 ja KU 124. Tarjousten käsittelyssä otetaan huomioon vain tarjouksesta ilmenevät tiedot."

Tarjouspyynnön kohdassa 2.5 "Tiedot tarjottavan kuntoutuksen toteuttamisesta" on todettu, että tarjouksessa voidaan ilmoittaa useampia terapeutteja. Pisteytyksessä useammasta terapeutista ilmoitetut koulutus- ja työkokemustiedot huomioidaan siten, että terapeuttien tietojen mukaiset pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan ne terapeuttien määrällä.

Perustettava yhtiö Colibri Oy on antanut 21.4.2014 päivätyt tarjoukset koskien puhe- ja toimintaterapiaa. Tarjousten liitteenä on ollut selvitys perustettavasta yhtiöstä. Selvityksestä on käynyt ilmi, että A, B ja Coronaria Hoitoketju Oy perustavat Colibri Oy:n 1.11.2014 mennessä ja että tarjoukset on tehty perustettavan yhtiön nimiin. Lisäksi selvityksessä on todettu, että Colibri Oy:n perustajat sitoutuvat siihen, että tarjouspyynnön mukaiset tarjoajaa ja palvelua koskevat kelpoisuusehdot täyttyvät 1.11.2014 mennessä.

Hankintayksikkö on 15.9.2014 tekemillään hankintapäätöksillä hyväksynyt sekä puhe- että toimintaterapiapalvelujen osalta kaikki tarjousvertailussa olleet tarjoukset puitejärjestelyihin, mukaan lukien valittajan sekä Colibri Oy:n puhe- ja toimintaterapiaa koskevat tarjoukset.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, olisiko hankintayksikön tullut sulkea perustettavan yhtiön Colibri Oy:n lukuun tehdyt tarjoukset tarjouskilpailuista.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajat ovat voineet tarjota kukin haluamansa määrän terapeutteja, koska tarjouspyynnössä ei ole asetettu terapeuttien määrää koskevia vaatimuksia.

Valittaja on esittänyt, että perustettavan yhtiön Colibri Oy:n lukuun tehdyt tarjoukset olisi tullut sulkea tarjouskilpailuista kaikissa vakuutuspiireissä sillä perusteella, että kyseinen tarjoaja on ilmoittanut samat henkilöt eri terapiapalvelujen suorittajiksi yhteensä 12 vakuutuspiirissä ja ilmoittanut asiakasmääräksi valtakunnallisesti yhteensä 2 160 asiakasta. Valittajan mukaan on selvää, että tarjotut terapeutit eivät käytännössä pysty suoriutumaan tarjotusta palvelusta. Valittaja ei sen sijaan ole esittänyt, etteivät Colibri Oy:n lukuun tehdyt tarjoukset sinänsä täyttäisi tarjouspyynnön edellytyksiä nyt kysymyksessä olevissa Kansaneläkelaitoksen Tampereen vakuutuspiirin puhe- ja toimintaterapian hankinnoissa.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintapäätökset on tehty vakuutuspiireittäin. Hankintayksikkö ei siten ole nyt kysymyksessä olevissa tarjouskilpailuissa voinut ottaa huomioon muissa vakuutuspiireissä annettuja tarjouksia ja niissä esitettyjä tietoja.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Vastaavasti tarjoajat vastaavat tarjouksensa sisällöstä. Mikäli tarjoaja ei kykene tarjouksensa mukaiseen suoritukseen, kysymys on sopimusrikkomusasiasta. Mahdollisten sopimusrikkomusten arvioiminen tai sen selvittäminen, noudattaako tarjoaja hankintayksikköön nähden sitä, mihin se on tarjouksessaan sitoutunut, ei kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Lisäksi valittaja on esittänyt, että perustettavan yhtiön Colibri Oy:n tarjouksissa yhden terapeutin osalta ilmoitetussa työkokemuksessa on ollut virhe ja että kyseinen virhe on vaikuttanut tarjousvertailussa.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on sekä puhe- että toimintaterapiapalveluiden osalta hyväksynyt puitejärjestelyyn kaikki tarjousvertailussa olleet tarjoukset. Lisäksi kuntoutusasiakkaat valitsevat itse, keneltä puitejärjestelyyn hyväksytyltä palveluntuottajalta kuntoutuspalvelu ostetaan. Näin ollen mahdollisella virheellä yhden terapeutin työkokemusta koskevien tietojen osalta ei ole ollut vaikutusta tarjouskilpailun lopputulokseen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnoissaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja kuultavan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Kimmo Mikkola, Nina Korjus ja Tomi Rantasaari.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Tutoris Oy on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden ja Kansaneläkelaitoksen Tampereen vakuutuspiirin johtajan tekemät puheterapiaa ja toimintaterapiaa koskevat päätökset kumotaan eikä Colibri Oy:n (jäljempänä Coronaria Kuntoutus Oy) tarjousta hyväksytä puitejärjestelyihin. Lisäksi Tutoris Oy on vaatinut Kansaneläkelaitoksen velvoittamista korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Tutoris Oy on valituksessaan ja sen täydennyksessä esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Coronaria Kuntoutus Oy on ilmoittanut tarjottavaksi asiakasmääräksi sekä puheterapian että toimintaterapian osalta 80 asiakasta vakuutuspiiriä kohden. Käytännössä Coronaria Kuntoutus Oy on väittänyt pystyvänsä valtakunnallisesti palvelemaan neljällä terapeutilla yhteensä 1 920 asiakasta. Tämä asiakasmäärä edellyttää 48 terapeuttia. Coronaria Kuntoutus Oy on kaikissa vakuutuspiireissä osallistunut tarjouskilpailuun olemattomilla henkilöillä. Tarjous ei ole ollut realistinen, eikä se ole vastannut tosiasioita ja on johtanut viranomaista harhaan.

Coronaria Kuntoutus Oy ei ole liittänyt tarjouksiinsa luotettavaa selvitystä mahdollisesti myöhemmin palkattavista terapeuteista eikä siten voi ilmoittaa täydennystä terapeutteihin 1.11.2014 mennessä. Kysymys ei myöskään ole sopimuskauden aikaisesta täydennyksestä.

Muodollisuuksien täyttyminen ei ole julkisista hankinnoista annetun lain tarkoituksen mukaista, jos on syytä epäillä, ettei tehty tarjous vastaa tosiasioita. Coronaria Kuntoutus Oy:n tarjous ja Kansaneläkelaitoksen menettely valtakunnallisesti eivät ole edistäneet laadukkaiden hankintojen tekemistä eivätkä turvanneet yritysten tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota palveluja.

Kansaneläkelaitoksen olisi tullut oma-aloitteisesti ottaa uudelleen harkintaan kaikki Coronaria Kuntoutus Oy:n tarjoukset valtakunnallisesti. Coronaria Kuntoutus Oy:n menettely on tullut Kansaneläkelaitoksen tietoon Tutoris Oy:n kyseessä olevassa asiassa tekemän oikaisuvaatimuksen jälkeen.

Coronaria Kuntoutus Oy:n tarjousta ei voida hyväksyä yhdessäkään vakuutuspiirissä, vaikka ilmoitetut terapeutit teoriassa voisivatkin suoriutua tarjotusta palvelusta yhdessä tai kahdessa vakuutuspiirissä. Tarjouksen hyväksyminen yhdessäkin vakuutuspiirissä merkitsisi, että ilmoittamalla yhden terapeutin voisi osallistua tarjouskilpailuun koko maassa. Jos tarjous hyväksyttäisiin, tarjoaja voisi ryhtyä hankkimaan työntekijöitä, ilmoittaa nämä 1.11.2014 mennessä ja ryhtyä harjoittamaan toimintaa niissä vakuutuspiireissä, joihin on onnistunut hankkimaan työntekijöitä tarjouskilpailun jälkeen. Kuvattu menettely romuttaisi tarjouskilpailun perustan.

Kansaneläkelaitoksen verkkosivuilta on helmikuussa 2015 ollut nähtävissä, kuinka monessa vakuutuspiirissä Coronaria Kuntoutus Oy toimii hyväksyttynä palveluntarjoajana. Sivuilta ei ole nähtävissä Coronaria Kuntoutus Oy:n palveluksessa olevien terapeuttien tietoja, mutta yhtiön verkkosivuilta ilmenevät kuntoutusta yhtiön palveluksessa tarjoavien terapeuttien nimet.

Tämän perusteella on havaittavissa, että yksikään Coronaria Kuntoutus Oy:n tarjouskilpailussa ilmoittamista terapeuteista ei ole sopimuskaudella hoitamassa tarjottua palvelua eikä yksikään yhtiön palveluksessa olevista terapeuteista ole ollut tarjouskilpailussa mukana ainakaan yhtiön pistevertailussa. Coronaria Kuntoutus Oy:n tarjouksessa tarjottujen terapeuttien työ- ja palvelussuhteet muualla ovat olleet voimassa ennen kilpailutusta ja jatkuvat edelleen.

Kansaneläkelaitos ei ole asetettuun määräaikaan mennessä voinut varmistua tarjouskilpailun edellytysten täyttymisestä Coronaria Kuntoutus Oy:n tarjoamien palvelujen osalta. Yhtiö ei ole liittänyt tarjoukseensa luotettavaa selvitystä niistä terapeuteista, jotka on mainittu sen verkkosivuilla.

Espoon vakuutuspiiri on Tutoris Oy:lle lähettämässään sähköpostiviestissä linjannut, että henkilöstön vaihtuminen tarjottua henkilöstöä vastaavaan on eri tilanne kuin huomattavan lisähenkilöstön ilmoittaminen ja lisähenkilöiden vaikutus laatupisteisiin muuttaa tarjoajan tilannetta, jolloin joudutaan tarkistamaan, säilyvätkö laatupisteet samoina.

Kansaneläkelaitoksen linja on valtakunnallisesti epäselvä ja ristiriitainen. Perusteita valtakunnallisesti erilaisille linjauksille ei voi olla, koska kilpailutus hoidetaan periaatteessa julkisista hankinnoista annetun lain ja Kansaneläkelaitoksen keskushallinnon määräämien linjausten mukaisesti.

Selitykset

Kansaneläkelaitos on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää Tutoris Oy:n vaatimukset kokonaisuudessaan ja velvoittaa Tutoris Oy:n korvaamaan Kansaneläkelaitoksen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 000 eurolla viivästyskorkoineen.

Kansaneläkelaitos on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeuden päätös on oikea. Kansaneläkelaitoksen 25 vakuutuspiiriä vastaavat oman alueensa vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden järjestämisestä ja kilpailutuksesta. Vakuutuspiirit ovat muodostaneet kilpailutusta varten kuusi hankeryhmää. Hankeryhmään kuuluvat vakuutuspiirit ovat julkaisseet hankinnasta yhteisen hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön, jossa tarjouksia on pyydetty vakuutuspiirikohtaisesti. Vakuutuspiirit ovat myös käsitelleet tarjoukset itsenäisesti. Tämä on käynyt selvästi ilmi tarjouspyynnöstä. Vakuutuspiirit ovat tehneet saatujen tarjousten perusteella hankintapäätökset sekä hankintasopimukset. Tampereen vakuutuspiirillä ei ole ollut käytössään muiden vakuutuspiirien tarjouksia, eikä se olisi edes voinut ottaa huomioon muissa vakuutuspiireissä annettuja tarjouksia ja niissä esitettyjä tietoja.

Kaikki vakuutuspiirit yhteenlaskettuina vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tarjouskilpailussa on annettu noin 4 100 paperilomakkeilla tehtyä tarjousta yksilöterapiapalveluista, joten olisi ollut käytännössä lähes mahdotonta järjestää niin, että myös muiden vakuutuspiirien saamat tarjoukset olisi tarkastettu ja vertailtu tarjouksia keskenään.

Kyseessä olevassa valituksessa muutoksenhaun kohteena voi olla ainoastaan Tampereen vakuutuspiirin 15.9.2014 tekemät hankintapäätökset koskien puhe- ja toimintaterapiapalveluja. Kaikki muut yhtiön esittämät väitteet on joko jätettävä tutkimatta tai hylättävä.

Coronaria Kuntoutus Oy:n tarjoukset ovat vastanneet tarjouspyyntöä, minkä myös markkinaoikeus on todennut, eikä Tutoris Oy ole väittänyt toisin. Kansaneläkelaitoksella on ollut oikeus luottaa Coronaria Kuntoutus Oy:n tarjouksissaan esittämiin tietoihin. Hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä, etteivätkö tarjouksissa ilmoitetut tiedot pitäisi paikkaansa, eivätkä tarjotut vuosittaiset asiakasmäärät ole myöskään vaikuttaneet suurilta tarjottujen terapeuttien lukumäärään nähden.

Tampereen vakuutuspiiri on tarjouspyynnön ja julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti arvioinut vain saamansa tarjoukset, eikä sillä ole ollut tarvetta eikä edes mahdollisuutta ottaa huomioon saman tarjoajan muihin vakuutuspiireihin mahdollisesti antamia tarjouksia. Menettely ei ole vaarantanut tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Coronaria Kuntoutus Oy on tarjouksissaan ilmoittanut tarjoamansa terapeutit, eikä se ole määräaikaan mennessä pyrkinyt tarjoamaan hankintayksikölle muita kuin tarjouksissa ilmoitettuja terapeutteja.

Se, miten hankintayksikkö organisoi hankintansa, ei kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan. Vakuutuspiirit ovat kyseessä olevia hankintoja suunnitellessaan päätyneet siihen, että ne kilpailuttavat ja hankkivat kyseiset palvelut kukin itse ja tässä tarkoituksessa pyytävät kukin omat tarjoukset. Kyse on hankintayksikölle kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. Tampereen vakuutuspiirin menettely ei ole estänyt laadukkaiden hankintojen tekemistä ja on turvannut yritysten sekä muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota kyseisiä palveluja tarjouskilpailussa.

Väite siitä, että Coronaria Kuntoutus Oy:n tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset olisi tullut sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle kaikissa tarjouksen saaneissa vakuutuspiireissä, on perusteeton, tarjouspyynnön ja julkisista hankinnoista annetun lain vastainen sekä epätarkoituksenmukainen kyseiselle hankinnalle asetettujen tavoitteiden kannalta.

Tampereen vakuutuspiiri on turvannut asemansa oikeudellisesti, sillä se on voinut lähteä siitä, että mikäli tarjoaja ei ehdollisen hankintapäätöksen saatuaan pysty määräaikaan 1.11.2014 mennessä toimittamaan hankintayksikölle selvityksiä hankinnan ehtojen täyttymisestä, hankintapäätös rauetetaan. Toisaalta vakuutuspiiri on voinut luottaa myös siihen, että mikäli Coronaria Kuntoutus Oy ei kykene tarjouksensa mukaiseen suoritukseen sopimuskaudella, kyse on sopimusrikkomuksesta, johon hankintayksikkö voi puuttua sopimusehtojen mukaisesti ja tarvittaessa myös vahingonkorvausvaatimusten avulla.

Markkinaoikeus ei ole toimivaltainen tutkimaan hankintayksikön sekä tarjoajien toimintaa ja menettelytapoja yleisesti, eikä sen toimivaltaan kuulu myöskään hankintapäätöksen perusteella myöhemmin tehdyn hankintasopimuksen sisällön tutkiminen tai sen selvittäminen, onko tarjoaja noudattanut sitä, mihin se on tarjouksessaan sitoutunut.

Sillä, että Tutoris Oy on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen asiaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä esittänyt selvitystä, jonka mukaan Coronaria Kuntoutus Oy:n tarjouksessa nimetyt terapeutit eivät enää olisi kyseisen palveluntuottajan palveluksessa, ei ole merkitystä. Väitteille, jotka kohdistuvat hankintapäätösten tekemisen jälkeiseen aikaan, ei voida antaa merkitystä kyseessä olevassa valitusasiassa eikä niitä tule ottaa huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Tampereen vakuutuspiirin hankintapäätökset eivät ole perustuneet julkisista hankinnoista annetun lain tai muunkaan lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen, joten niitä ei ole tullut poistaa eikä ratkaista uudelleen hankintaoikaisussa.

Coronaria Kuntoutus Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta selityksen antamiseen valituksen johdosta.

Vastaselitys

Tutoris Oy on selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä vaatinut Kansaneläkelaitosta esittämään päätökset ja muut tarvittavat asiakirjat kaikista niistä puhe‑, toiminta‑ ja fysioterapeuteista, jotka Kansaneläkelaitos on hyväksynyt terapeuteiksi Colibri Oy:n / Coronaria Kuntoutus Oy:n kanssa tehdyissä sopimuksissa vuosille 2015–2018.

Tutoris Oy on esittänyt vastaselityksessä muun ohella seuraavaa:

Asiassa ei ole kyse sopimusasiasta vaan julkisen viranomaisen päätöksen laillisuuden tutkimisesta sekä hallintoa yleisesti velvoittavien että julkisia hankintoja koskevien säädösten osalta. Kansaneläkelaitoksen sopimusvapaus ei myöskään ole rajoittamaton.

Hankintayksiköllä on nimenomaan ollut perusteltua syytä epäillä, että Coronaria Kuntoutus Oy:n tarjoukset perustuvat samoihin terapeutteihin.

Tutoris Oy:n tietoon on syyskuussa 2014 tullut epäily, että Coronaria Kuntoutus Oy:n tarjouksiin on liitetty samojen terapeuttien tiedot useissa vakuutuspiireissä. Tutoris Oy on tuolloin ryhtynyt selvittämään, voidaanko eri vakuutuspiirien päätöksistä valittaa. Valitusaikaa on 22.9.2014 ollut jäljellä kahdeksassa piirissä. Tutoris Oy on tilannut mainituista vakuutuspiireistä Coronaria Kuntoutus Oy:tä koskevat asiakirjat varmistaakseen, onko samat terapeuttitiedot ilmoitettu kaikissa vakuutuspiireissä. Tutoris Oy on saanut valituksen tekemiseen tarvittavat tiedot vain Tampereen vakuutuspiiristä valituksen tekemiselle säädetyn määräajan puitteissa.

Valituksille välttämättömien tietojen ja asiakirjojen luovuttamista on tarkoituksella pitkitetty yli määräaikojen. Pyydetyt tiedot on saatu vasta 8.10.2014 tai sen jälkeen. Koska useat vakuutuspiirit ovat lähettäneet tiedot samana päivänä, on ilmeistä, että piirit ovat toimineet keskitetyn ohjauksen perusteella. Keskitetty asian hoito on osoittanut vähintäänkin normaalia tuottamusta vahvempaa huolimattomuutta hankintapäätösten julkisuutta ja päätöksiin kuuluvaa valitusoikeutta kohtaan. Kansaneläkelaitoksella vakuutuspiireineen on ollut tiedossa Coronaria Kuntoutus Oy:n menettely viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Koska Tutoris Oy voi Kansaneläkelaitoksen verkkosivuilta saada tiedon vain siitä, että yksi hyväksytyistä puhe-, toiminta- ja fysioterapiaa tarjoavista yhtiöistä on Coronaria Kuntoutus Oy, mutta ei tietoa siitä, ketkä ovat ne yhtiön terapeutit, jotka on hyväksytty kyseessä olevassa tarjouskilpailussa, yhtiö vaatii hallintomenettelylain 42 §:n nojalla Kansaneläkelaitosta esittämään asiakirjat, joista käyvät ilmi kaikki ne puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit, jotka Kansaneläkelaitos on hyväksynyt terapeuteiksi Coronaria Kuntoutus Oy:n kanssa tehdyissä sopimuksissa vuosille 2015–2018 järjestetyn tarjouskilpailun perusteella.

Tutoris Oy:n vastaselitys on lähetetty tiedoksi Kansaneläkelaitokselle ja Coronaria Kuntoutus Oy:lle.

Muut ilmoitukset ja selvitykset

Kansaneläkelaitos on ilmoittanut vastaselityksen tiedoksi saatuaan, ettei se tule toimittamaan asiassa lisäselitystä.

Kansaneläkelaitos on toimittanut oikeudenkäyntikulujensa määrää koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi Tutoris Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus hylkää Tutoris Oy:n vaatimuksen asiakirjojen esittämisestä.

2. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Tutoris Oy:n valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

3. Tutoris Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Tutoris Oy määrätään korvaamaan Kansaneläkelaitoksen oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. Tutoris Oy on korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaatinut Kansaneläkelaitosta esittämään asiakirjat, joista käyvät ilmi ne puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit, jotka Kansaneläkelaitos on hyväksynyt terapeuteiksi Coronaria Kuntoutus Oy:n (aiemmin perustettava yhtiö Colibri Oy) kanssa tehdyissä sopimuksissa vuosille 2015–2018.

Kun otetaan huomioon asiassa esitetty selvitys, korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos sekä hallintolainkäyttölain 42 §, Tutoris Oy:n vaatimien asiakirjojen esittäminen ei ole asian ratkaisemiseksi tarpeen. Tämän vuoksi Tutoris Oy:n vaatimus asiakirjojen esittämisestä on hylättävä.

2. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

3. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Tutoris Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Kansaneläkelaitos joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Tutoris Oy on määrättävä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla korvaamaan Kansaneläkelaitoksen oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 30.11.2016