Muu päätös 5273/2016

Julkinen hankinta (katujen kunnossapitokalusto, Lempäälä)

Antopäivä: 13.12.2016
Taltionumero: 5273
Diaarinumero: 2410/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5273

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Pimara Oy, Ylöjärvi

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 17.6.2016 nro 367/16

Asian aikaisempi käsittely

Lempäälän kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on 5.9.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ilmoittanut avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta katujen kunnossapitokalustohankinnasta ajalle 1.1.2016–31.12.2017 ja kahdelle mahdolliselle yhden vuoden optiokaudelle.

Lempäälän kunnan tekninen lautakunta on 10.11.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 89) muun ohella valinnut Pimara Oy:n katujen kunnossapitokalustohankintojen toteuttajaksi kolmiakselisen tienhoitoauton osalta. Hankintayksikkö on sulkenut A Oy:n tarjouksen mainitulta osin tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena kaluston iän takia.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 1 200 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa muun ohella A Oy on ollut valittajana, Lempäälän kunta vastapuolena ja Pimara Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään A Oy:n valituksesta kumonnut Lempäälän kunnan teknisen lautakunnan 10.11.2015 tekemän hankintapäätöksen (§ 89) siltä osin kuin se on koskenut kolmiakselista tienhoitoautoa (Tarjouspyynnön kohta: K-A 3-akselinen, alusterä) ja kieltänyt Lempäälän kuntaa asettamansa 30 000 euron sakon uhalla tekemästä tältä osin hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään, siltä osin kuin nyt on kysymys, seuraavasti:

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

(- - -)

Hankintalain 46 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Viimeksi mainittua pykälää koskevissa esitöissä (HE 50/2006 vp s. 157) on todettu, että tarjouksen sulkemista tarjouskilpailusta tulee arvioida tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteet edellyttävät tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomien tarjousten sulkemista tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia katujen kunnossapitokalustosta. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus.

(- - -)

Tarjouspyynnön kohdassa 12 "Edullisuusvertailu" on muun ohella eritelty tarjouspyynnön kohteena ollut kunnossapitokalusto ja ilmoitettu kuorma-autojen ja muun kunnossapitokaluston osalta käyttöönottovuodet alkaen vuodesta 2000, ja käyttöönottovuodesta riippuvat kertoimet. Mainitussa kohdassa on lisäksi ilmoitettu, että vanhempia ajoneuvoja tai koneita ei oteta vertailuun.

Asian arviointi

(- - -)

Hankintayksikkö on edelleen hankintapäätöksellään sulkenut A Oy:n kolmiakselista tienhoitokonetta koskevan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena kaluston iän takia.

A Oy on esittänyt, että se on tarjouslomakkeessaan antanut hankintalupauksen uudemmasta kalustosta.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei tarjoajalta voida edellyttää, että sillä täytyisi jo tarjouksentekohetkellä olla käytettävissään esimerkiksi tarpeelliset luvat tai resurssit. Kaluston osalta kysymys on palvelun tuottamiseen liittyvästä resurssista, jonka osalta oikeuskäytännössä on katsottu sallituksi, että tarjoaja hankkii hankintasopimuksen toteuttamisessa tarvitsemansa resurssit vasta hankintasopimuksen varmistumisen jälkeen. Riittävää on, että tarjouksessa on sitouduttu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyillä resursseilla sopimuskauden alkaessa.

A Oy on tienhoitoautoa koskevan tarjouksensa kohdassa lisätietoja ilmoittanut, että "Mikäli tarjous tulee hyväksytyksi hankitaan tienhoitoautoksi nuorempi (vm 2008 tai nuorempi) ajoneuvo".

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat tiedot pitävät paikkansa.

Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että A Oy on tarjouksessaan sitoutunut hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyillä resursseilla sopimuskauden alkaessa eikä sen tarjousta siten ole tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena kaluston iän perusteella.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Lempäälän kunta aikoo edelleen toteuttaa katujen kunnossapitokalustoa koskevan hankinnan kolmiakselisen tienhoitoauton osalta kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Kimmo Mikkola, Reima Jussila ja Olli Wikberg.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Pimara Oy on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin markkinaoikeus on A Oy:n valituksesta kumonnut Lempäälän kunnan teknisen lautakunnan hankintapäätöksen 10.11.2015 (§ 89).

Pimara Oy on esittänyt perusteluina vaatimukselleen muun ohella seuraavaa:

A Oy:n tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen.

A Oy on tarjouksessaan lupautunut hankkimaan vuosimallin 2008 tai uudemman tienhoitoauton. Auton vuosimalli ei kuitenkaan kerro kaluston Euro-luokitusta. Esimerkiksi vuosimallin 2008 auton luokitus voi olla Euro 4 tai Euro 5. Euro-luokituksen puuttuminen tarjouksesta estää tarjousten keskinäisen vertailun.

Asiassa on otettava huomioon myös tarjoajan mahdollisuudet ostaa tarvittava tienhoitoauto. Tällä hetkellä Suomessa on myynnissä vain muutama tienhoitoauto. Koska tienhoitoauton rakentaminen kestää useita kuukausia, uuden auton saaminen sopimuskauden alkuun mennessä olisi ollut lähes mahdotonta. A Oy:n taloudellisen tilanteen vuoksi on myös mahdollista, ettei uutta autoa olisi todellisuudessa ostettu.

Lempäälän kunta on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus antaa täytäntöönpanoa koskevan määräyksen, jolla sallitaan hankinnan järjestäminen väliaikaisesti siihen saakka, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Hankintayksikkö on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hankintayksiköllä ei ole A Oy:n tarjouksen perusteella tarpeeksi tietoa ajoneuvosta, jonka tarjoaja aikoo hankkia. Hankintayksikkö tarvitsee vertailun tehdäkseen ajoneuvon käyttöönottovuoden, kuljettajan kuntainfran kunnossapitotyökokemuksen ja ajoneuvon Euro-päästöluokituksen. Näitä tietoja ei edellä mainitun yhtiön tekemä hankintalupaus sisällä. Markkinaoikeuden päätöksen perusteella jää epäselväksi, miten kyseisen yhtiön tarjous tulisi vertailla.

Hankintayksikkö on järjestänyt hankinnan väliaikaisesti hankintalain 93 §:n nojalla 10.2.2016 tehdyllä väliaikaisella sopimuksella. Koska hankintayksikölle on epäselvää, miten uusi tarjousten vertailu tulisi markkinaoikeuden päätöksen nojalla tehdä, hankintayksikkö pyytää lupaa saada jatkaa hankintaa väliaikaisin järjestelyin, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

A Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen.

A Oy on esittänyt perusteluina vaatimukselleen muun ohella seuraavaa:

Euro-luokituksen puuttuminen ei ole estänyt muidenkaan tarjousten käsittelemistä. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei tarjoajalta voida edellyttää, että sillä pitäisi olla tarjouksentekohetkellä tarpeelliset luvat tai resurssit. Auton Euro-luokitukset tarkistetaan sopimusta allekirjoitettaessa. Kaikkien vuosimallin 2008 autojen luokitus on vähintään Euro 4, mikä riittää tarjousvertailussa.

Koska A Oy:n tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, eräs toinen tarjoaja on saanut yhtiön tarjoaman tienhoitoauton. Uuden tienhoitoauton saaminen sopimuskauden alkuun mennessä on ollut täysin mahdollista. Valittajalla ei ole tietoa A Oy:n kaupankäyntikanavista eikä resursseista rakentaa sopivasti varusteltu tienhoitoauto. A Oy:n omistuksessa on lukuisia kuorma-autoja, linja-autoja sekä pakettiautoja. On täysin mahdollista, että yhtiö myy kalustoansa tai antaa vaihdossa kalustoa uusiin hankintoihin. Kalustohankintoja ei ole välttämätöntä rahoittaa tulorahoituksella tai ulkopuolisella rahoituksella.

Pimara Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta vastaselityksen antamiseen Lempäälän kunnan ja A Oy:n selitysten johdosta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Pimara Oy:n valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. Täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antamista koskevasta vaatimuksesta lausuminen raukeaa.

Perustelut

1. Markkinaoikeus on päätöksessään katsonut hankintamenettelyn virheelliseksi siltä osin kuin hankintayksikkö on sulkenut A Oy:n kolmiakselista tienhoitoautoa koskevan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena kaluston iän takia.

Markkinaoikeuden päätöksen mukaan hankintayksikön virheellinen menettely voidaan korjata siten, että hankintayksikkö vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen. Markkinaoikeuden päätös on merkinnyt, että hankintayksikön on tehtävä, mikäli se aikoo edelleen toteuttaa katujen kunnossapitokalustoa koskevan hankinnan kolmiakselisen tienhoitoauton osalta kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, kolmiakselisen tienhoitoauton osalta uusi tarjousten vertailu ja uusi perusteltu hankintapäätös, joita tehdessään hankintayksikön on otettava huomioon markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat.

Hankintayksikön on tehtävä tarjousten vertailu tarjouspyynnössä ilmoitettujen perusteiden ja pisteytystavan mukaisesti. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjouspyynnön asettamissa rajoissa päättää siitä, miten tarjoukset vertaillaan. Hankintayksikön on tarjousten vertailussa kohdeltava tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Hankintapäätöksestä tulee ilmetä, miten tarjouksia on verrattu ja millä perusteella hankintayksikkö on valinnut voittaneen tarjouksen.

Edellä olevan perusteella ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanomääräyksen antamista koskevasta Lempäälän kunnan vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 13.12.2016