Muu päätös 5503/2016

Osayleiskaavan hyväksymistä koskeva valitus (Nousiainen)

Antopäivä: 22.12.2016
Taltionumero: 5503
Diaarinumero: 672/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5503

Asia Osayleiskaavan hyväksymistä koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Turun hallinto-oikeus 5.2.2016 nro 16/0026/1

Asian aikaisempi käsittely

Nousiaisten kunnanvaltuusto on 8.6.2015 (§ 44) tekemällään päätöksellä hyväksynyt Nousiaisten kunnan keskustan ja kirkonseudun osayleiskaavan.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Turun hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavien säännösten sisältö

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa.

Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon muun ohella yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö, asumisen tarpeet, mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön, kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset, ympäristöhaittojen vähentäminen ja rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. Edellä tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

Suomen perustuslaista ilmenevää yhdenvertaisuusperiaatetta on sovellettava myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituksessa. Periaate, jonka toteutumistapa viime kädessä riippuu kulloinkin kysymyksessä olevasta kaavamuodosta, edellyttää muun ohella, ettei alueiden omistajia kaavassa aseteta toisistaan poikkeavaan asemaan, ellei siihen kaavan sisältöä koskevat säännökset huomioon ottaen ole maankäytöllisiä perusteita.

Alueen olosuhteet ja kaavan ratkaisut

Kaavaselostuksen mukaan osayleiskaavan alue käsittää Nousiaisten keskustaajaman eli Nummen ympäristöineen, valtatie 8:n lähialueet Maskun kunnan rajalta Mynämäen kunnan rajalle, aseman seudun sekä kirkon­kylän eli Koljalan ympäristöineen. Alueella sijaitsevat kaikki kunnan asemakaavoitetut alueet ja suurin osa julkisista ja yksityisistä palveluista. Alueelle todennäköisesti sijoittuvat kaikki kunnan seuraavat asemakaavoitettavat asunto-, liike- ja yritysalueet sekä pääosa julkisista palveluista.

Valituksessa tarkoitettu Alastuvan kiinteistön palsta sijaitsee laajan peltoaukean keskellä, noin kahden kilometrin etäisyydellä tiiviisti rakennetuista asemakaavoitetuista asuinalueista sekä Nousiaisten kirkonkylän keskustassa että Maskun kunnan puolella. Kiinteistöllä toimii sikatalouden suuryksikkö. Kiinteistö sijaitsee Varsinais-Suomen maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M), joka kuuluu koillis-kaakkois-suuntaiseen laajaan kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tärkeään alueeseen (Hirvijokilaakso).

Alastuvan kiinteistön kysymyksessä olevalle palstalle on olemassa olevan rakennuskannan kohdalle osoitettu kotieläintalouden suuryksikön alue (ME). Kaavamääräyksen mukaan kotieläintalouden suuryksikön ympäristölupamenettelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota toiminnalle asetettaviin ympäristönsuojelumääräyksiin. Alueelle tulee sijoittaa suuryksikköä palvelevat rakennukset ja rakennelmat. Alueella ei sallita asuntorakentamista muutoin kuin maatilan tarpeita varten. Muilta osin Alastuvan kiinteistön kyseinen palsta kuin myös sitä ympäröivät alueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Kaavamääräyksen mukaan alue on tarkoitettu maatalouskäyttöön ja säilytettäväksi avoimena. Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätaloutta palvelevia tuotanto- ja talousrakennuksia vain, mikäli ne on mahdollista sijoittaa maatilojen talouskeskusten, olemassa olevien rakennusten tai metsien reunojen tuntumaan ja siten, että ne eivät sulje avoimia näkymiä tai pilaa maisemaa. Rakennusten sopeutumiseen olemassa oleviin rakennuksiin ja maisemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Olemassa olevia rakennuksia saa korjata ja uusia. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maisematyölupaa.

Vastaselityksessä mainitut muut ME-alueet on myös osoitettu niiden nykykäyttöä vastaavasti ja laajuisesti.

Kaavaselostuksessa on todettu, että osayleiskaavassa on osoitettu kaikki alueella sijaitsevat kotieläintalouden suuryksiköt, joiden toiminta vaatii eläinmäärän perusteella ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Kaavalla on mahdollistettu jokaisen yrittäjän nykyinen tuotantotoiminta, vaikka ne sijaitsevatkin keskustaajaman alueella. Alueet on rajattu olevien rakennusten muodostaman pihapiirin mukaisesti, etteivät toiminnan ympäristövaikutukset alueella lisääntyisi. Kotieläintalous voi jatkaa toimintaansa kuitenkaan heikentämättä elinympäristön viihtyisyyttä tai sosiaalista toimivuutta. Samalla täytetään maakuntakaavan avoimen maisematilan suunnittelumääräys, eikä vaikeuteta Maskun kunnan voimassa olevan yleiskaavan toteutumista.

Hallinto-oikeuden johtopäätökset

Kunta päättää itsehallintonsa nojalla kaavan sisällöstä. Kunnan ratkaisuvaltaa rajoittavat ainoastaan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt kaavan sisältövaatimukset sekä yleiset harkintavaltaa rajoittavat periaatteet. Valituksessa mainitulla A:n sikalatoimintaa koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tuloksilla ei ole kaavoittajan harkintavaltaa rajoittavaa merkitystä.

Kaavassa Alastuvan kiinteistölle osoitettu maankäyttö on yleiskaavoitusta ohjaavan maakuntakaavan aluevarausten mukaista. Kaavoituksessa joudutaan usein sovittamaan yhteen keskenään ristiriitaisiakin tavoitteita, kuten esimerkiksi asumisen tarpeet, elinkeinoelämän toimintaedellytykset, ympäristöhaittojen vähentäminen ja maiseman vaaliminen. Kun otetaan huomioon Alastuvan kiinteistöllä sijaitsevan kotieläintalouden suuryksikön sijainti maisemallisesti arvokkaalla alueella ja asemakaavoitettujen asuinalueiden läheisyydessä, kunta on sille kuuluvan harkintavallan nojalla voinut rajata ME-alueen kaavassa osoitetulla tavalla. Toisin kuin vastaselityksessä on esitetty, kaikki kaava-alueen ME-alueet on rajattu olemassa olevien rakennusten laajuisena eikä A:ta siten ole kohdeltu vastaselityksessä esitetyllä tavalla epätasapuolisesti.

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Alueen käyttäminen kotieläintalouden suuryksiköiden rakentamiseen tarkentuu vasta mahdollisessa yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa sekä myöhemmässä lupamenettelyssä. Tähän nähden ja kun otetaan huomioon myös ME-aluetta ympäröivän MY-aluetta koskevan kaavamääräyksen sisältö, osayleiskaava ei aiheuta A:lle kohtuutonta haittaa.

Kunnanvaltuuston päätös on lainmukainen.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Suomen perustuslaki 6 §

Maankäyttö- ja rakennuslaki 32 § 1 momentti, 35 §, 39 § 1–4 momentit, ja 188 § 1 momentti

Kuntalaki 90 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Tuire Nurmio, Heikki Toivanen ja Veronica Storträsk, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että Turun hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan Nousiaisten kunnanvaltuustolle uudelleen käsiteltäväksi yleiskaavan muuttamiseksi siten, että ME-alue ulotetaan koskemaan koko kiinteistöä 538-438-1-28.

Vaatimuksensa tueksi A on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Kyseessä oleva kiinteistö on osoitettu maakuntakaavassa maa- ja metsätalousalueeksi. Sikalatoiminta kiinteistöllä on aloitettu vuonna 2004. Toimintaa on nykyisessä muodossaan 1 250 emakon ja 400 siitossian sikalana harjoitettu vuodesta 2009 lähtien. Toiminnalle on voimassa oleva ympäristölupa.

Toiminnan laajentamiseksi on haettu ympäristölupaa ja rakennuslupaa. Rakennushankkeen toteutussuunta on poispäin lähimmistä häiriintyvistä kohteista eli etelän suuntaan. Uuden ympäristölupa-asian yhteydessä on suoritettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). YVA-selvityksen mukaan alueelle on mahdollista tehdä sikalatoiminnan laajennus.

Valtioneuvoston sikojen hyvinvoinnista 1.1.2013 antama asetus edellyttää tilojen laajentamista ja muita muutoksia, vaikka eläinmäärä pysyisi samana. Siten osayleiskaavan kaavamääräykset rajoittavat jopa nykyisen laajuista toimintaa ja tarkoittavat käytännössä sitä, ettei edellytyksiä toiminnan harjoittamiselle ole enää lainkaan.

ME-alueen rajaamisesta kaavassa määritetyllä tavalla aiheutuu valittajalle kohtuutonta haittaa. Kiinteistöllä sijaitsevan sikalatoiminnan vaikeutuminen voidaan välttää ulottamalla kaavamerkintä ME koskemaan koko kiinteistöä. Kunta on myös laiminlyönyt tehdä riittävät selvitykset sekä laajennushankkeiden osalta että lainsäädännön vaatimien laajennusten osalta. On myös huomattava, että muu osa kiinteistöstä on osoitettu MY-alueeksi, joka kaavamääräyksen mukaan on tarkoitettu säilytettäväksi avoimena.

Kaava on sisällöltään maankäyttö- ja rakennuslain vastainen, koska määräystensä perusteella se ei turvaa edes nykyisen kaltaisen ja nykyisen laajuisen elinkeinotoiminnan ylläpitämistä. Kaava on myös Suomen perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaatteen ja 18 §:n elinkeinovapausperiaatteen vastainen.

Nousiaisten kunnanhallitus on antanut selityksen, jossa se on esittänyt valituksen hylkäämistä.

Osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä yleiskaavalle osoitettujen periaatteiden sekä kunnan asettamien tavoitteiden ja viranomaisten ohjauksen mukaisesti. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi osayleiskaavatyössä ei laadittu yhden toimijan laajennustavoitteiden vaatimia selvityksiä. Valituksen kohteena olevan tilan viiden hehtaarin ME-alue on riittävän laaja mahdollistamaan sikojen hyvinvoinnista annetun asetuksen pinta-alavaatimusten täyttämisen.

Kaikki kuusi kaava-alueella sijaitsevaa kotieläintalouden suuryksikköä on osoitettu ME-alueina niiden nykyisen käytön mukaisesti. Suuryksiköiksi on osoitettu ne alueet, joiden toiminta vaatii eläinmäärän perusteella ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Osayleiskaava ei aiheuta maanomistajalle kohtuutonta haittaa, sillä ympäristölupaa vaativan eläinsuojan kulloinkin aiheuttama haitta arvioidaan ympäristölupamenettelyssä.

A on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Turun hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen

perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset, Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 22.12.2016