Tiedotteet

Tiedotteet
13.5.2020
»

Alkuvuosi 2020 tammikuusta huhtikuun loppuun on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ollut jopa tuloksellisempi kuin vastaava ajankohta vuonna 2019. KHO ratkaisi viime vuonna tammi-huhtikuussa 1823 asiaa. Tänä vuonna vastaavan ajankohdan määrä on ollut 1974 ratkaisua.

28.4.2020
»

Uuden asiahallintajärjestelmän (HAIPA) laajan päivityksen vuoksi korkein hallinto-oikeus ei välttämättä pysty vastaamaan kaikkia vireillä olevia asioita koskeviin tiedusteluihin 30.4. ja 4.5.2020.

27.4.2020
»

Korkein hallinto-oikeus antoi perjantaina päätöksensä Afarak Group Oyj:n julkista ostotarjousvelvoitetta ja uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi koskevissa asioissa.

14.4.2020
»

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila koko maailmassa tuottaa väistämättä lieveilmiöitä, jotka näkyvät myös tuomioistuinten toiminnassa. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit korostavat kuitenkin, että Suomessa tuomioistuimiin voi luottaa ja oikeusvaltio toimii poikkeusoloista huolimatta.

2.4.2020
»

Korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2019 vuosikertomus avaa tuomioistuimen menneen vuoden haasteita. Oikeudenkäynnin ja asioiden käsittelyn sähköistyminen eteni voimakkaasti. KHO:ssa valmistauduttiin myös uuteen hallinto-oikeuksien oikeudenkäyntimenettelyä ohjaavaan lakiin, joka tuli voimaan tammikuun alussa 2020.

25.3.2020
»

Suomen riistakeskuksen Enontekiöön vuonna 2017 myöntämä ahmojen metsästyslupa oli lainvastainen. Korkein hallinto-oikeus linjasi, että poikkeuslupaa kahden ahman tappamiseen ei olisi saanut myöntää ilman Natura-arviointia.

20.3.2020
»

Poikkeusoloissa on tärkeää ylläpitää kansalaisten luottamusta yhteiskunnan toimintaan.

19.3.2020
»

EU-tuomioistuin on korkeimman hallinto-oikeuden pyynnöstä antanut susien metsästykseen liittyvän ennakkoratkaisun. Ennakkoratkaisun pohjalta KHO arvioi kahta suteen liittyvää niin sanottua kannanhoidollista poikkeuslupaa.

13.3.2020
»

Asioinnissa korkeimman hallinto-oikeuden kanssa voi koronatilanteen ja valtion etäyhteyksien kuormittumisen vuoksi ilmetä häiriöitä ja viiveitä.

7.2.2020
»

Hallintotuomioistuimet jäävät helposti yleisiä tuomioistuimia tuntemattomammiksi. Riita tai rikos on usein kiinnostavampi aihe kuin hallintovalitus, purku tai viranomaisen vääräksi koettu päätös.

19.12.2019
»

Kuopion Sorsasaloon suunniteltu Finnpulp Oy:n biotuotetehdas ei saa ympäristölupaa. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian ja perustelee päätöstään muun ohessa Kallaveden ekologisella tilalla.

8.11.2019
»

Hallintotuomioistuimissa- ja erityistuomioistuimissa on käytössä sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta kansalaiset ja yhteisöt voivat esimerkiksi tehdä valituksen sekä toimittaa ja vastaanottaa asiakirjoja. Viranomaiskäyttöön tarkoitettu asiointipalvelu on vielä kehitysvaiheessa.

24.10.2019
»

Alimus hálddahusriekti lea odne addin mearrádusaidisguin hilgon sámedikki válgalávdegotti guoddalemiid, main gáibidedje sihkkut eret alimus hálddahusrievtti borge-čakčamánu mearrádusaid, maiguin gomihedje ja sihkko eret válgalávdegotti ng. iešvuigenmearrádusaid.

24.10.2019
»

Alemus haldâttâhriehti lii onne adelem čuávdusijdiskuin hilgom sämitige vaaljâlävdikode kuoddâlmijd, main váttojii meddâlistemnáál alemus haldâttâhrievti porge-čohčâmáánust toohâm miärádâsâid, moiguin vaaljâlävdikode nk. jiešvuoigimmiärádâsah komettuvvojii já meddâlistuvvojii.

24.10.2019
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan ratkaisuilla hylännyt saamelaiskäräjien vaalilautakunnan kantelut, joissa vaadittiin poistettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden elo-syyskuiset päätökset, joilla vaalilautakunnan nk. itseoikaisupäätökset kumottiin ja poistettiin.

14.10.2019
»

Alimus hálddahusriekti lea odne addán sullii 130 mearrádusa váidagiin, mat gusket sámedikki jagi 2019 válgalogahallamii. Dáin mearrádusain okta lea almmustahttojuvvon jahkegirjemearrádussan.

14.10.2019
»

Alemus haldâttâhriehti lii onne adelâm suullân 130 miärádâssâd vaidâlusâin, moh kyeskih sämitige ive 2019 vaaljâluvâttâlmân. Täin miärádâsâin ohtâ lii almostittum ihekirjemiärádâssân.

11.10.2019
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut noin 130 päätöstä valituksista, jotka koskevat saamelaiskäräjien vuoden 2019 vaaliluetteloa. Näistä päätöksistä yksi on julkaistu vuosikirjapäätöksenä.

8.10.2019
»

Oikeustieteen tohtori, varatuomari Niilo Jääskinen on aloittanut 7.10.2019 toimikautensa unionin tuomioistuimen tuomarina.

26.9.2019
»

Alimus hálddahusriekti lea otne addán vuosttas mearrádusaid váidagiin, mat gusket sámedikki válggaid jagi 2019 válgalogahallamii ohcalan olbmuid jietnavuoigatvuhtii. Dáin mearrádusain okta lea almmustahttojuvvon jahkegirjemearrádussan.

26.9.2019
»

Alemus haldâttâhriehti lii onne adelâm vuossâmuid miärádâsâid vaidâlusâin, moh kyeskih sämitige vaaljâi ive 2019 vaaljâluvâttâlmân uuccâm persovnij jienâstemvuoigâdvuotân. Täin miärádâsâin ohtâ lii olgosadelum ihekirjemiärádâssân.

26.9.2019
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut ensimmäiset päätökset valituksista, jotka koskevat saamelaiskäräjien vaalien vuoden 2019 vaaliluetteloon hakeutuneiden henkilöiden äänioikeutta. Yksi päätöksistä on julkaistu vuosikirjapäätöksenä.

19.9.2019
»

Korkein hallinto-oikeus muuttuu vuodenvaihteessa pääasiassa valituslupatuomioistuimeksi.

28.8.2019
»

Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 31.3.2017 Finnpulp Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan biotuotetehtaan toimintaan Kuopion Sorsasalossa. Vaasan hallinto-oikeuden asiaa koskevasta päätöksestä on vireillä useita valituslupahakemuksia korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

20.8.2019
»

Korkein hallinto-oikeus on korottanut seuraamusmaksuja nk. bussikartelliasiassa. Matkahuolto, seitsemän linja-autoyhtiötä ja Linja-autoliitto toimivat kilpailulain ja unionin kilpailusääntöjen vastaisesti vuosina 2010–2015.

19.8.2019
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan ratkaisulla pysyttänyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen, jolla Nord Stream 2 AG voi sijoittaa kaksi maakaasuputkea Suomen talousvyöhykkeelle. Putken pituus Itämerellä Venäjältä Saksaan on yhteensä 1200 kilometriä, Suomen talousvyöhykkeellä 374 kilometriä.

1.8.2019
»

Alemus haldâttâhriehti lii onne adelem čuávdusistis tuhhiittâm vaidâlusâid, moh kyeskih sämitige vaaljâlävdikode miärádâssáid meddâlistiđ persovnijd sämitige vaaljâluvâttâlmist jiešvuoigiimáin.

1.8.2019
»

Alimus hálddahusriekti lea odne addin čovdosiiddisguin dohkkehan váidalusaid, mat gusket sámedikki válgalávdegotti mearrádusaid sihkkut iešnjulgemin olbmuid sámedikki válgalogahallamis.

1.8.2019
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan ratkaisuilla hyväksynyt valituksia, jotka koskevat saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksiä poistaa itseoikaisuna henkilöitä saamelaiskäräjien vaaliluettelosta.

16.7.2019
»

Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 31.3.2017 Finnpulp Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan biotuotetehtaan toimintaan Kuopion Sorsasalossa. Vaasan hallinto-oikeuden asiaa koskevasta päätöksestä on vireillä useita valituslupahakemuksia korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

8.7.2019
»

Korkein hallinto-oikeus on vuoden 2019 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana ratkaissut lähes 3000 asiaa. Turvapaikka-asiat ovat työllistäneet KHO:tta vuodesta 2016 ja kokonaisasiamäärä on pysynyt suurena.

5.7.2019
»

Alemus haldâttâhriehti lii onne hilgom sämitige haldâttâs ucâmuš laavâvyeimi finnim miärádâsâi raččomist. Ucâmuš čuosâi ohtsis 97 alemus haldâttâhrievti ivij 2011 já 2015 adelem miärádâsân, mast alemus haldâttâhriehti lâi sämitige haldâttâs miärádâsâst tohhum vaidâlus keežild meridâm, et persovn merkkejuvvoo sämitige vaaljâluvâttâlmân.

5.7.2019
»

Alimus hálddahusriekti lea odne hilgon sámedikki stivrra ohcamuša láhkafámu ožžon mearrádusaid burgimis. Ohcamuš čuzii oktiibuot 97 alimus hálddahusrievtti jagiid 2011 ja 2015 addin mearrádussii, main alimus hálddahusriekti lei sámedikki stivrra mearrádusas dahkkon váidalusa geažil mearridan olbmo merkejuvvot sámedikki válgalogahallamii.

5.7.2019
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään hylännyt saamelaiskäräjien hallituksen hakemuksen lainvoiman saaneiden päätösten purkamisesta. Hakemus kohdistui yhteensä 97:ään korkeimman hallinto-oikeuden vuosina 2011 ja 2015 antamaan päätökseen, joissa korkein hallinto-oikeus oli saamelaiskäräjien hallituksen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta määrännyt henkilön merkittäväksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

17.6.2019
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään ratkaissut useita kansainvälistä suojelua Afganistanissa koskevia valituslupahakemuksia. Hakemuksissa oli kyse Afganistanin eräiden maakuntien ja piirikuntien turvallisuustilanteesta.

9.5.2019
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä ratkaissut useita varainsiirtoverovalituksia. Asioissa oli kyse siitä, oliko ammattikorkeakouluja yhtiöitettäessä maksettava varainsiirtoveroa kiinteistöjen omistamista ja hallintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita ja kiinteistöjä luovutettaessa. Varainsiirtoverolain mukaan vero voidaan tietyin edellytyksin palauttaa.

6.5.2019
»

Korkeimman hallinto-oikeuden kansliapäällikkö 1.5.2019 alkaen on OTM Emil Waris.

17.4.2019
»

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Vesiluonnon Puolesta ry:n ja Fennovoima Oy:n valitukset Pyhäjoen Hanhikiven niemelle rakennettavan ydinvoimalan ympäristö- ja vesitalousluvasta.

11.4.2019
»

Korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2018 vuosikertomus avaa satavuotiaan tuomioistuimen tämän päivän kuvaa. KHO:n presidentti vaihtui syyskuussa 2018, kun Pekka Vihervuori jäi eläkkeelle ja Kari Kuusiniemi aloitti virassaan.

29.3.2019
»

Virtuaalivaluutan luovutus on omaisuuden luovutusta, johon on sovellettava luovutusvoiton laskemista koskevia säännöksiä.

27.3.2019
»

Yleisradiolla ja sen toimittajilla oli oikeus olla luovuttamatta veroparatiisiyhtiöihin liittyvää nk. Panama-aineistoa Verohallinnolle.

7.2.2019
»

Korkein hallinto-oikeus järjesti 16. hallintotuomioistuinpäivän suurten asioiden äärellä. Päivän aikana 6.2.2019 pohdiskeltiin ilmastonmuutosta, tekoälyä, aivojemme kapasiteettia ja sivistyksen merkitystä.

7.2.2019
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään ratkaissut useita afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden valituksia. Ratkaisut koskevat sisäistä pakoa ja valittajien mahdollisuutta sijoittua Kabuliin.

29.1.2019
»

Sodankylän keskusvaalilautakunnan päätös vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen vahvistamisesta jää voimaan. Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen kuntavaalien tuloksen osittaisesta kumoamisesta.

25.1.2019
»

Vuonna 2018 korkein hallinto-oikeus antoi useita oikeus- ja hallintokäytäntöä ohjaavia ratkaisuja. Niistä vuosikirjapäätöksiä oli 178 ja lyhyitä ratkaisuselosteita 67. KHO:n julkaistavat päätökset voidaan jakaa kolmeen ryhmään.

17.12.2018
»

Jehovan todistajien on noudatettava tietosuojalautakunnan päätöstä, jolla lautakunta on kieltänyt Jehovan todistajia keräämästä nimilistoja tai käyttämästä muistiinpanoja käynneistään ovelta ovelle tapahtuvan saarnaamistyönsä yhteydessä. Nimilistojen ja muistiinpanojen laatimiseen ja käyttämiseen tarvitaan aina asianomaisten suostumus.

8.11.2018
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamassaan ratkaisussa hyväksynyt Helsingin yleiskaavasta tehdyt valitukset osittain.

30.10.2018
»

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Rauman Kanalin asemakaavaa koskevat valitukset ja pysyttänyt hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen, mutta on täydentänyt päätöksen perusteluita.

25.9.2018
»

Korkein hallinto-oikeus on nimittänyt esittelijäneuvoksia 1.10.2018 alkaen.

24.9.2018
»

Korkein hallinto-oikeus järjesti 21.9.2018 katselmuksen Raumalla. Katselmuksen tarkoitus oli käydä paikan päällä arvioimassa millaisia vaikutuksia asemakaavan muutoksella olisi kaupunkikuvaan, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön, erityisesti Vanhan Rauman maailmanperintökohteeseen.

4.9.2018
»

KHO hyväksyi valituslupajärjestelmän soveltamista koskevan julkilausuman satavuotisjuhliensa kunniaksi pidetyssä juhlatäysistunnossa 3.9.3018. Julkilausumassa korkein hallinto-oikeus korostaa kattavan valituslupajärjestelmän toteuttamisen tärkeyttä.

31.8.2018
»

Korkein hallinto-oikeus täyttää tänä syksynä 100 vuotta. Kutsuvieraille suunnatussa juhlaseminaarissa Finlandia-talolla 31.8.2018 pidetään monipuolisia alustuksia KHO:n tehtäviin liittyen. Seminaaripäivä on KHO:n presidentin Pekka Vihervuoren viimeinen työpäivä. Myös tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies kunnioittavat seminaaria läsnäolollaan ja puheenvuoroillaan.

30.8.2018
»

Korkeimman oikeuden (KKO) ja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Juhlavuotensa kunniaksi KHO ja KKO avaavat ovensa yleisölle lauantaina 15. päivä syyskuuta klo 11-15.

30.8.2018
»

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeeseen liittyvät valitukset. Tekopohjavesihanke on lupahakemuksen mukaan suunniteltu toteutettavaksi Kangasalla kahdella tuotantoalueella osin Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella ja Pälkäneellä kolmannella tuotantoalueella Keiniänrannan Natura-alueen läheisyydessä.

28.8.2018
»

Korkein hallinto-oikeus täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Oikeusvaltion rakentaja -juhlakirja avaa laajasti KHO:n merkitystä suomalaisen yhteiskunnan käänteissä vuodesta 1918. Kirjan kirjoittajat professori Jukka Kekkonen, dosentti Markku Jokisipilä ja OTT Markus Kari kirjoittavat KHO:n roolista monipuolisesti ja uutta tutkimustietoa antaen.

8.8.2018
»

Korkein hallinto-oikeus ja korkein oikeus täyttävät kuluvana vuonna sata vuotta. Ritarikuntien suurmestari, tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 30.5.2018 myöntänyt seuraavat kunniamerkit:

5.7.2018
»

Kiinan korkein oikeus järjesti 2.7.2018 kansainvälisen ympäristöoikeutta ja tuomioistuinten roolia ympäristöasioissa käsitelevän seminaarin. Suomesta seminaarissa oli mukana oikeusneuvos Kari Kuusiniemi korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

5.7.2018
»

Viestintävirasto oli keväällä 2015 televisio- ja radiolähetystoiminnan tukkumarkkinoita koskevassa päätöksessään katsonut Digitalla edelleen olevan huomattavan markkinavoiman (HMV) asema televisiolähetyspalveluiden ja valtakunnallisten radiolähetyspalvelujen tukkumarkkinoilla.

15.6.2018
»

Kansalaiset ja yhteisöt voivat jatkossa hoitaa hallinto- ja erityistuomioistuimissa käsiteltäviä asioitaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Uuden palvelun kautta voi tehdä esimerkiksi valituksen, toimittaa asiakirjoja sekä saada tuomioistuimen päätöksen tiedoksi.

13.6.2018
»

Korkein hallinto-oikeus järjesti 12.6.2018 suullisen käsittelyn ja katselmuksen tekopohjavesihanketta koskevassa asiassa Kangasalla ja Pälkäneellä.

6.6.2018
»

KHO arvioi vuosikirjapäätöksessään lain soveltamisen lopputuloksen ja perustuslain suhdetta antaen asiassa perustuslaille etusijan.

30.5.2018
»

KHO on myöntänyt useita valituslupia Helsingin yleiskaava-asiassa. Tuomioistuimeen tuli yhteensä 21 valituslupahakemusta.

24.5.2018
»

ACA-Europe on yleiskokouksessaan Haagissa toukokuussa ilmaissut vakavan huolensa siitä, että oikeusvaltion perusperiaatteet ovat eräissä unionin jäsenmaissa vaarantuneet.

23.5.2018
»

Konkurssilain tarkistamista pohtineen oikeusministeriön työryhmän ehdotuksen mukaan konkurssilakiin lisättäisiin uusi luku konkurssipesän julkisoikeudellisesta ympäristövastuusta.

18.5.2018
»

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) presidentiksi korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvos, oikeustieteen tohtori Kari Kuusiniemen. Vuonna 1960 syntynyt Kuusiniemi aloittaa uudessa virassaan 1.9.2018. KHO:n presidenttinä vuodesta 2012 toiminut Pekka Vihervuori jää eläkkeelle 31.8.2018.

20.4.2018
»

Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden edustajat presidenttien Timo Eskon ja Pekka Vihervuoren johdolla vierailivat 18.-19.4. Moskovassa Venäjän Korkeimman oikeuden presidentin Vjacheslav Lebedevin kutsumina.

11.4.2018
»

Korkein hallinto-oikeus on täysistunnossaan 10.4.2018 päättänyt nimittää uusia esittelijäneuvoksia.

5.4.2018
»

Turvapaikkahakemusten vuoksi korkeimman hallinto-oikeuden asiamäärät ovat kasvaneet vuosittain vuodesta 2016. Kun tuomioistuimeen saapui vuonna 2014 noin neljätuhatta asiaa, vuonna 2017 määrä oli jo lähes kuusi ja puolituhatta. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljännekselle asioita oli kirjattu jo puolisentoistatuhatta.

27.3.2018
»

Tasavallan presidentin oikeudelliseksi neuvonantajaksi ja kabinetin jäseneksi on nimitetty oikeustieteen kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri Päivi Pietarinen.

20.3.2018
»

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertomuksessa 2017 taustoitetaan ulkomaalaisasioiden käsittelyä ja tilastointia. Kirjoituksissa käydään läpi myös korkeimman hallinto-oikeuden suullisia käsittelyjä ja ohivalitusta veroasioissa sekä Talvivaaran kaivoksen ympäristökysymyksiä.

9.3.2018
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään palauttanut Forssan jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi asiat, jotka koskevat jätteen kuljetuksen järjestämistä Akaassa, Forssassa, Humppilassa, Jokioisilla, Koski Tl:ssä, Loimaalla, Oripäässä, Punkalaitumella, Sastamalassa (pois lukien Suodenniemen ja Mouhijärven alueet), Somerolla, Tammelassa, Urjalassa ja Ypäjällä.

27.2.2018
»

Korkein hallinto-oikeus uudistaa tunnuksensa ja visuaalisen ilmeensä 1.3.2018 alkaen.

16.2.2018
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään hylännyt Tampereen seudun sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää koskevista päätöksistä tehdyt valitukset.

14.2.2018
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään valtioneuvostolle tekemässään lainsäädäntöesityksessä kiinnittänyt huomiota oikeudenkäyntimaksuja koskevassa lainsäädännössä olevaan rakenteelliseen oikeusturvaongelmaan. KHO on esittänyt lainsäädännön muuttamista tilanteen ratkaisemiseksi.

13.2.2018
»

Sukupuolten tasa-arvo, turvapaikanhakija, veroparatiisi, ympäristönsuojelu – siinä sanoja, joilla ei vuonna 1918 olisi ollut kuulijalleen paljonkaan merkitystä. Maailman muuttuminen sadassa vuodessa on ollut valtava.

24.1.2018
»

Korkein hallinto-oikeus järjestää 25.-26.1.2018 suullisen käsittelyn asiassa, jossa selvitetään Digita Oy:n huomattavan markkinavoiman velvoitteita päälähetysasemien antennipaikkaan- ja kapasiteettiin pääsyn sekä televisio- ja valtakunnallisten radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla.

12.1.2018
»

Toimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta on kasvattanut hallinto-oikeuksiin tulevien toimeentulotukea koskevien valitusten määrää. On odotettavissa, että se lisää myös korkeimman hallinto-oikeuden työmäärää alkaneena vuonna. Kelassa on vireillä poikkeuksellisen paljon toimeentulotukeen liittyviä oikaisuvaatimuksia.

10.1.2018
»

Vuosi 2017 oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa poikkeuksellinen. Saapuneiden asioiden määrä edellisvuodesta kasvoi huomattavasti ja asioita ratkaistiin vuoden 2017 aikana ennätykselliset 6636.

20.12.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ennakkopäätösvalituslupaa koskevat hakemukset kolmessa asiassa, joissa on kysymys niin sanotun apuyhtiörakenteen käyttämisestä konsernissa ja verovelvollisyhtiön osakekaupan rahoittamiseksi ottaman konsernin sisäisen lainan korkojen vähennyskelpoisuudesta verotuksessa. Päätöksistä yksi on julkaistu vuosikirjapäätöksenä.

13.12.2017
»

Korkein hallinto-oikeus pitää hallituksen esitysluonnosta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ongelmallisena.

12.12.2017
»

Venäjän korkeimman oikeuden presidentti Vjacheslav Lebedev seurueineen tutustuu Suomen tuomioistuinlaitokseen.

1.12.2017
»

Tasavallan presidentti on tänään tehnyt seuraavat nimitykset korkeimpaan hallinto-oikeuteen:

28.11.2017
»

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta ratkaistavana kysymys siitä, ovatko metsästyslaissa ja luontodirektiivissä säädetyt edellytykset suden rauhoituksesta poikkeamiselle täyttyneet. Kysymys on tapauksista, joissa kahdella erillisellä poikkeusluvalla oli sallittu yhteensä seitsemän suden tappaminen Pohjois-Savossa.

24.11.2017
»

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori on huolestunut oikeudellisten perusarvojen ja kansainvälisesti vakiintuneiden peruslähtökohtien väheksymisestä eräissä Euroopan maissa. Yksikin heikko lenkki on liikaa, jotta unionin yhteinen oikeusjärjestelmä toteutuisi tarkoitetulla tavalla.

23.11.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriön esitysluonnoksesta liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

1.11.2017
»

Korkein hallinto-oikeus tekee tarvittaessa katselmuksia yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja luonnonsuojelullisesti tärkeissä asioissa.

10.10.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on huolestunut ympäristöministeriön ympäristönsuojelulakiin lisättäväksi esittämästä luvusta. Luvussa säädettäisiin uudesta ympäristölupaan liittyvästä ilmoitusmenettelystä.

6.10.2017
»

Tuomareiden osaaminen ja tasapainoinen erikoistuminen tekevät tuomioistuimen sisäisen syvällisen ja kriittisenkin keskustelun mahdolliseksi. Niitä arvostetaan myös tuomioistuinten ulkopuolella yhteiskunnassa.

3.10.2017
»

Helsingin poliisilaitoksen päätös kieltää hollantilaisen Dries Verhoevenin Ceci n`est pas... -tilataideteoksen sunnuntain 16.11.2014 esitys ”Mon corps” Lasipalatsin aukiolla Helsingissä on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan lainvastainen.

Julkaistu 13.5.2020