2015

joulukuu
28.12.2015
»

Oikeudenkäyntimaksut nousevat ja niiden määräytymisperusteet muuttuvat vuoden 2016 alusta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu nousee 500 euroon. Jatkossa oikeudenkäyntimaksu on saman suuruinen sekä valituslupa- että valitusasioissa.

17.12.2015
»

Tasavallan presidentti päätti 17.12.2015 seuraavat korkeinta hallinto-oikeutta koskevat nimitysasiat:

marraskuu
17.11.2015
»

Hallituksen lakiesitysten tekstin täytyy olla lyhyttä ja tiivistä, ja niiden sisällön selkeää. Korkein hallinto-oikeus korostaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa, että valtioneuvoston on tehtävä jatkuvasti työtä hallitusten esitysten rakenteen ja kielen kehittämiseksi. Näin taataan myös lainsäädännön laatu ja ihmisten oikeusturva. Lakiesityksillä on olennainen merkitys säätämisvaiheen lisäksi myös tulevaisuudessa tapahtuvalle lakien soveltamiselle.

lokakuu
22.10.2015
»

EU:n uudet julkisia hankintoja koskevat direktiivit tulevat sovellettavaksi ensi vuonna. Myös Suomen hankintalainsäädäntö uudistuu ja yksinkertaistuu muun ohella tämän vuoksi.

syyskuu
30.9.2015
»

Sámediggeválggat dollojuvvojit 7.9. – 4.10.2015.

30.9.2015
»

Alimus hálddahusriektái bohte áigemearis 24.8. – 17.9.2015 oktiibuot 182 váidalusa, mat čuhce sámedikki stivrra mearrádussii orrut dohkketkeahttá váidaleddjiid jagi 2015 válgalogahallamii. Alimus hálddahusriekti dohkkehii váidalusain 93.

30.9.2015
»

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi noin puolet saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista.

25.9.2015
»

Alimus hálddahusriekti addá gaskavahku 30.9.2015 áigge mearrádusaidis váidalusaide ja burginohcamušaide, mat čuhcet sámedikki stivrra válgalogahallama mearrádusaide.

25.9.2015
»

Korkein hallinto-oikeus antaa keskiviikon 30.9. 2015 aikana päätöksensä valituksiin ja purkuhakemuksiin, jotka kohdistuvat saamelaiskäräjien hallituksen vaaliluetteloa koskeviin päätöksiin.

10.9.2015
»

Korkein hallinto-oikeus pitää sinällään tärkeänä, että tuomioistuinten tehtäviä, organisaatiorakenteita, hallintoa ja tuomareiden asemaa arvioidaan aika ajoin uudelleen. Nyt lausunnon kohteena sisältyvään ehdotukseen uudeksi tuomioistuinlaiksi ja tuomareiden koulutusta koskevaan mietintöön sisältyy kuitenkin useita ongelmakohtia. Korkein hallinto-oikeus viittaa hallintoneuvos Eija Siitarin hallituksen esitysluonnoksesta jättämään eriävään lausumaan sekä nostaa erityisesti esille seuraavat kohdat:

9.9.2015
»

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt valtioneuvostolle esityksen lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. KHO esittää, että korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:ää pikaisesti muutetaan siten, että ulkomaalaislain 6 luvussa tarkoitettuja turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevat valituslupahakemukset voitaisiin ratkaista KHO:ssa kahden jäsenen kokoonpanossa nykyisen kolmen jäsenen sijaan, jos hakemus yksimielisesti hylätään. Mikäli valituslupahakemusta ei hylätä, asia siirretään laajempaan kokoonpanoon.

elokuu
26.8.2015
»

Pohjoismaiden korkeimpien oikeuksien ja korkeimpien hallinto-oikeuksien presidentit kokoontuvat Naantalissa 26.-28.8. pidettävään yhteiseen kokoukseen.

25.8.2015
»

Alimus hálddahusriekti lea 25.8.2015 registreren vuosttaš váidalusaid Sámedikki stivrra mearrádusain válgalogahallamii ohcalan olbmuid njulgengáibádusaide.

25.8.2015
»

Korkein hallinto-oikeus on kirjannut ensimmäiset valitukset Saamelaiskäräjien hallituksen päätöksistä vaaliluetteloon hakeutuneiden oikaisuvaatimuksiin.

10.8.2015
»

Korkein hallinto-oikeus tekee tarvittaessa katselmuksia yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja luonnonsuojelullisesti tärkeissä asioissa. Katselmuksessa oikeuden jäsenet pystyvät paikan päällä arvioimaan ja tekemään havaintoja esimerkiksi maisemasta, luonnonesiintymistä tai rakennuksista. Tarkoitus on, että oikeus saa mahdollisimman kattavan näkemyksen päätöksenteon tueksi. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittely on pääasiassa kirjallista.

3.8.2015
»

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut päätöksen (SATAKUNNAN MARKKINAPÖRSSI OY AND SATAMEDIA OY v. FINLAND) asiassa.

heinäkuu
10.7.2015
»

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaiseksi hallintoneuvokseksi Kuntaliiton johtavan lakimiehen, OTK, VT Heikki Harjulan ajalle 17.8.-31.12.2015.

toukokuu
29.5.2015
»

Oikeusturva on suomalaisille aina ollut itsestäänselvyys, näin myös suhteessa viranomaisiin. Toimiva tuomioistuinlaitos on tae demokratialle. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori piti merkittävänä, että tuore hallitusohjelma ei sisällä mitään mainintoja tuomioistuinlinjojen yhdistämisestä eikä erillisestä tuomioistuinvirastosta. Uhkana on sen sijaan se, ymmärretäänkö erilaisten säästöpaineiden keskellä toimivan oikeuslaitoksen merkitys kansalaisille ja yritykselle, myös suoranaisena tuottavuustekijänä.

huhtikuu
13.4.2015
»

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulevien asioiden määrä on hieman kasvanut aivan viime vuosina. Tuomioistuin ratkaisee vuosittain nelisentuhatta valitusta ja valituslupaa. Suurimpia asiaryhmiä ovat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä veroasiat. Vuosikertomuksessa käsitellään mm. siirtohinnoittelua.

1.4.2015
»

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori tuo Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita selvittäneen työryhmän raporttia koskevassa kannanotossaan oikeusministeriölle ja sisäministeriölle esille vakavan huolensa oikeusturvasta ja erityisesti hallintolainkäytöstä. Kannanotto vastaa KHO:n täysistunnon yksimielistä kantaa. Koko oikeuslaitosta ajatellen työryhmän näkökulma on ollut äärimmäisen kapea sen tarkastellessa supistuvista oikeushallinnon resursseista aiheutuvaa uhkaa yksinomaan rikosprosessin osalta. Hallintotuomioistuimilla (alueelliset hallinto-oikeudet, markkinaoikeus, vakuutusoikeus ja KHO) on kuitenkin yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävä tehtävä, kun ne osaltaan huolehtivat paitsi kansalaisten oikeusturvasta myös viranomaistoiminnan lainmukaisuudesta ja elinkeinotoiminnan kilpailukyvystä.

maaliskuu
17.3.2015
»

Korkein hallinto-oikeus ylimpänä hallintolainkäyttäjänä katsoo, että oikeusministeriön työryhmän esityksessään tuomioistuinmaksulaiksi ehdottama oikeudenkäyntimaksujen taso ei ainakaan hallintolainkäytössä näyttäisi vaarantavan kansalaisten oikeusturvaa.

12.3.2015
»

Korkein hallinto-oikeus arvostelee oikeusministeriön julkaisemaa selvitystä, jossa arvioidaan tuomioistuinviraston perustamista. Tuomioistuimen yksimielisen näkemyksen mukaan ehdotus lisäisi kuluja ja byrokratiaa eikä sitä pidä viedä eteenpäin. Kansalaisten oikeusturva heikkenee, jos yhteiskunnan varoja käytetään uuden hallintoviranomaisen perustamiseen. Nyt pitäisi ottaa ihmisten ja yritysten oikeusturva vakavasti ja varmistaa tuomioistuimille riittävät resurssit hoitaa perustehtävänsä eli asioiden mahdollisimman nopea käsittely ja ratkaiseminen.

6.3.2015
»

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori on pettynyt sisäministeriön ja oikeusministeriön yhteisen työryhmän tänään julkaisemaan raporttiin sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon tulevaisuudesta. Hyvästä tarkoituksesta huolimatta raportti ei turvaa oikeussuojan toteutumisen vaatimia voimavaroja siedettävälläkään tasolla. Taustalla näyttää olleen virheellinen oletus siitä, että kiistanalaiset ja tosiasiassa menoja lisäävät epäselvät hankkeet kuten ylimpien tuomioistuinten yhdistäminen tai uuden tuomioistuinkeskusviraston perustaminen tuottaisivat säästöjä.

6.3.2015
»

Tasavallan presidentti on nimittänyt korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen virkaan asianajaja, OTK, OTL, OTT Mikko Pikkujämsän. Pikkujämsä aloittaa KHO:n hallintoneuvoksena 1.8.2015.

6.3.2015
»

Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä on kymmeniä valituslupahakemuksia eläketulon lisäveron määräämistä koskevista eri alueellisten hallinto-oikeuksien päätöksistä. Hallinto-oikeudet ovat hylänneet verovelvollisten Verohallinnon päätöksistä tekemät valitukset. Valittajat ovat pitäneet eläketulon lisäveroa verovelvollisia iän perusteella syrjivänä ja vedonneet tässä suhteessa muun ohella unionin oikeuden ikäsyrjinnän kieltävään sääntelyyn.

4.3.2015
»

Korkein hallinto-oikeus arvostelee oikeusministeriön julkaisemaa selvitystä, jossa on arvioitu korkeimpien oikeuksien mahdollisesta yhdistymisestä aiheutuvia hyötyjä ja haittoja. Selvityksessä esitetyt johtopäätökset eivät perustu oikeusjärjestyksen tilan ja kehityksen asianmukaiseen ja riittävään analyysiin.

tammikuu
29.1.2015
»

Elämme yhteiskunnassa, yksilöiden ja yritysten arjessa, kansantaloudessa ja julkistaloudessa yhä hankalaa aikaa. Tämä on lisännyt oikeusturvan kysyntää erityisesti hallintolainkäytössä.

20.1.2015
»

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana Finavia Oyj:lle myönnetty ympäristölupa Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaan. Aluehallintovirasto oli myöntänyt ympäristöluvan ja asettanut meluhaitan ehkäisemiseksi lupamääräyksiä.

Julkaistu 20.1.2015