KHO on antanut asuntojen lyhytaikaista vuokraustoimintaa koskevia päätöksiä

Korkein hallinto-oikeus on antanut tänään kolme vuosikirjapäätöstä, jotta liittyvät lyhytaikaiseen asuntojen vuokraustoimintaan. Kahdessa päätöksessään KHO otti kantaa asuinhuoneistojen käyttöön majoitustiloina. Kolmas päätös liittyi asunnon luovutuksen verovapauteen.

Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään (KHO 2021:77), että kalustettujen huoneistojen toistuva vuokraaminen lyhytkestoisilla sopimuksilla oli luonteeltaan majoitustoimintaa, jota ei voitu pitää asuinalueelle tyypillisenä ja joka ei myöskään vaikutuksiltaan vastannut tavanomaista pientaloasumista. KHO:ssa käsiteltävässä asiassa vuokraustoiminta ei ollut alueelle tyypillistä yksinomaan sillä perusteella, että yhdelle asuinpientalojen korttelialueelle sijoittuvista tonteista oli myönnetty kolmea huoneistoa koskeva poikkeamislupa majoitustoimintaan. Näin ollen kaupungin rakennusvalvontaviranomainen ei ollut voinut olla ryhtymättä toimenpiteisiin huoneistojen vuokraustoiminnan lopettamiseksi.

Toisessa ratkaistavana olleessa asiassa (KHO 2021:76) korkein hallinto-oikeus katsoi, että kaupungin rakennusvalvontaviranomainen oli voinut velvoittaa kerrostalossa kalustettujen asuinhuoneistojen vuokraustoimintaa harjoittavan yhtiön sakon uhalla lopettamaan huoneistojen käyttö majoitustiloina, sillä asuinhuoneistojen käyttötarkoitusta oli olennaisesti muutettu eikä käyttötarkoituksen muutokselle ollut haettu eikä myönnetty rakennuslupaa. Toiminnan laajuus ja huoneistojen vuokraamisen yhteydessä tarjotut palvelut huomioon ottaen kysymys oli ollut majoitustoiminnan luonteisesta lyhytkestoisten majoitusjaksojen toistuvasta tarjoamisesta. Toiminta ei tyypillisiltä vaikutuksiltaan ollut vastannut asemakaavan ja rakennusluvan mukaista asuinkerrostaloasumista. Velvoite lopettaa sakon uhalla asuinhuoneiston käyttö majoitustilana oli voitu kohdistaa myös osakkeenomistajaan siltä osin kuin kysymys oli asuinhuoneistosta, jonka hän oli vuokrannut yhtiölle.

Kolmannessa tänään annetussa päätöksessä (KHO 2021:75) korkein hallinto-oikeus otti kantaa lyhytaikaisen vuokrauksen vaikutukseen oman asunnon luovutuksen verotukseen. KHO katsoi, että lyhytaikainenkin vuokraus katkaisee kahden vuoden yhtäjaksoisen asumisajan, joka on oman asunnon verovapaan luovutuksen yksi edellytys.

KHO 2021:77

KHO 2021:76

KHO 2021:75

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, projektipäällikkö, viestintäpäällikön sijainen, korkein hallinto-oikeus, puh. 050 308 7574, [email protected]

Julkaistu 7.6.2021