Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (hallintoprosessilaki) on yleissäännökset muutoksenhausta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muissa laeissa voi olla täydentäviä tai eriäviä säädöksiä.

Hallintoprosessilain siirtymäsäännösten nojalla osaan käsiteltävänä olevista asioista sovelletaan edelleen vanhaa hallintolainkäyttölakia (586/1996).

Valitusosoitus ja valituskielto

Alemman hallintotuomioistuimen tai muun viranomaisen on liitettävä ratkaisuunsa valitusosoitus eli ohjeet valituksen tekemisestä. Valitusosoituksesta tulee ilmetä:

 • valitusaika ja miten se lasketaan
 • tuomioistuin, johon päätöksestä saa valittaa
 • tuomioistuin tai viranomainen, jolle valitus toimitetaan, sekä tarvittavat yhteystiedot
 • valittajan velvollisuus ilmoittaa yhteystietonsa sekä niiden muutokset

Kun asiassa tarvitaan valituslupa, valitusosoituksessa mainitaan perusteet, joilla valituslupa voidaan myöntää.

Jos päätöksestä ei saa valittaa ( valituskielto ), se mainitaan päätöksessä.

Valituslupahakemus ja valitus

Hallinto-oikeuden antamaan päätökseen saa pääsäännön mukaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen ainoastaan, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Sama pätee pääosaan markkinaoikeuden päätöksistä. Poikkeuksena tästä ovat lastensuojelulaissa määritellyt tahdonvastaista huostaanottoa koskevat hallinto-oikeuden päätökset, joista voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa.

Jos valituslupa on tarpeen, valituksen käsittelyn edellytyksenä on, että korkein hallinto-oikeus myöntää (ensiksi) valitusluvan. Jos valituslupaa ei myönnetä, valitukseen ei anneta ratkaisua.

Valituslupa myönnetään, jos:

 • lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi,
 • asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi, tai
 • valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Korkein hallinto-oikeus voi myöntää valitusluvan myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta päätöksestä.

Valitusluvan hakeminen

Valittajan on valituslupaa hakiessaan ilmoitettava edellä mainittu peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valittaja katsoo, että valitusluvan myöntämiseen on edellä tarkoitettu peruste.

Nämä seikat valittaja voi ilmoittaa samassa kirjelmässä (muutoksenhakukirjelmä), joka sisältää valituksen.

Valituslupahakemuksen käsittely

Korkein hallinto-oikeus käsittelee kaikki valituslupahakemukset perusteellisesti ja arvioi, täyttyvätkö laissa säädetyt valitusluvan myöntämisen edellytykset.

Valituslupahakemus etenee tuomioistuimessa esittelijälle, ja tuomareiden kokoonpano päättää istunnossa kaiken asiassa kertyneen aineiston perusteella, onko valituslupahakemus hyväksyttävä ja onko valituksen kohteena oleva asia ratkaistava.

Valituslupahakemukset voidaan ratkaista ilman osapuolten kirjallista kuulemista tai kuulemisten jälkeen.

Jos valituslupaa ei myönnetä, hakemuksen hylkäämisestä annetaan aina päätös. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaan valituslupaa koskeva päätös voidaan perustella esittämällä pelkästään sovelletut lainkohdat, jollei asian luonne edellytä muita perusteluja.

Jos valituslupaa ei myönnetä, asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa päättyy eikä korkein hallinto-oikeus siten anna ratkaisua valituksen kohteena olevaan asiaan. Hallinto-oikeuden päätös asiassa saa lainvoiman.

Jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan, lupahakemuksen kohteena olevaa asiaa koskeva valitus ratkaistaan yleensä istunnossa samalla kertaa, kun valituslupa myönnetään.

Valituksen sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:

 • mihin päätökseen haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • mitkä ovat vaatimusten perustelut
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajasta tarvitaan seuraavat tiedot:

 • nimi
 • yhteystiedot eli postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä prosessiosoite eli se postiosoite tai muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
 • jos valittajaa edustaa toinen henkilö, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava
 • yhteystietojen muutoksesta asian käsittelyn aikana on ilmoitettava viipymättä

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • päätöksen tiedoksiantotodistus tai muu selvitys siitä, milloin valitusaika on alkanut
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Muutoksenhakukirjelmän toimittaminen

Edellä selostetut seikat sisältävä muutoksenhakukirjelmä on toimittava valitusosoituksessa mainitussa määräajassa. Valitusaikaa ei ole mahdollista pidentää. Yleinen valitusaika on 30 päivää. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa. Määräajan jälkeen tehtyjä valituksia ei tutkita.

Kirjelmän voi lähettää hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa, sähköpostitse, postitse tai faksitse tai tuoda KHO:n kirjaamoon.

Näistä sähköinen asiointipalvelu on tietoturvallisuuden kannalta varmin tapa asioida tuomioistuimen kanssa. Palvelu ohjaa ilmoittamaan valittajasta tarvittavat tiedot ja mahdollistaa myös tuomioistuimen lähettämien asiakirjojen tarkastelun.

Siirry tästä kansalaisille, yhteisöille ja asiamiehille tarkoitettuun hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköiseen asiointipalveluun.

Siirry tästä viranomaisten käyttöön tarkoitettuun hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköiseen asiointipalveluun.

Oikeusministeriön turvaposti on vaihtoehtoinen tapa toimittaa salassa pidettäviä ja arkaluontoisia asiakirjoja. Täältä löydät oikeuslaitoksen yhteisillä verkkosivuilla olevan ohjeen turvapostin lähettämiseen.

Muutoksenhakukirjelmän tulee olla perillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15. Tämä koskee myös sähköisessä asiointipalvelussa, sähköpostitse, postitse tai faksitse lähetettäviä muutoksenhakukirjelmiä.

Kirjelmän saapuminen perille ajoissa on lähettäjän vastuulla. Asiointipalvelussa on helppo varmistua siitä, että lähetys on tallentunut järjestelmään. Virastosähköpostiin vastaanotetusta viestistä lähetetään automaattinen vastaanottokuittaus. Huomaa kuitenkin, että automaattisissa vastaanottokuittauksissa voi esiintyä teknisiä viiveitä.

Muutoksenhakuasiaan liittyvä sähköposti on lähetettävä aina korkeimman hallinto-oikeuden virastosähköpostiin. Henkilökohtaisia virkasähköposteja ei ole tarkoitettu tähän käyttöön.

Muutoksenhakua voi pääsäännön mukaan tarvittaessa täydentää asian vireilläoloaikana. Täytäntöönpanokieltoa koskeva hakemus tai muu sivuvaatimus on mahdollinen. Uuden vaatimuksen saa esittää valitusajan jälkeen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai valitusajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan

Julkaistu 16.1.2023