Muutoksenhaku

Hallintolainkäyttölaissa on yleissäännökset valituksen tekemisestä. Muissa laeissa voi olla täydentäviä tai eriäviä säädöksiä.

Valitusosoitus ja valituskielto

Alemman hallintotuomioistuimen tai muun viranomaisen on liitettävä ratkaisuunsa valitusosoitus eli ohjeet valituksen tekemisestä:

 • mihin päätöksestä voi valittaa
 • mihin valituskirjelmä on toimitettava
 • aika, jonka kuluessa valitus on tehtävä
 • säännökset valituskirjelmän sisällöstä.

Jos asiassa tarvitaan valituslupa, valitusosoituksessa mainitaan lainkohta ja perusteet, joilla valituslupa voidaan myöntää.

Jos päätöksestä ei saa valittaa (valituskielto), se mainitaan päätöksessä.

Valituslupa

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole yleistä valituslupajärjestelmää.

Valituslupaa on kuitenkin haettava useissa asiaryhmissä, mm:

 • ulkomaalaisasioissa
 • toimeentulotukiasioissa
 • useimmissa veroasioissa
 • maankäyttö- ja rakennusalaan kuuluvissa asioissa
 • ympäristöasioissa
 • ampuma-aseasioissa.

Valituslupahakemus ja sen sisältö

Valituslupahakemuksessa on perusteltava, miksi lupa tulisi myöntää. Luvan myöntämisen perusteet on säädetty laissa.

Valituslupahakemuksen hylkäämisestä annetaan aina päätös.

Valituksen sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on kerrottava:

 • mistä päätöksestä valitetaan
 • mihin kohtiin ja millaista muutosta halutaan
 • mitkä ovat vaatimusten perusteet

Valittajasta tarvitaan seuraavat tiedot:

 • nimi ja kotikunta
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • mahdollinen osoitteenmuutos asian vireilläoloaikana
 • mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja kotikunta

Valittajan, hänen laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon muutosta haetaan
 • päätöksen tiedoksiantotodistus
 • asiakirjat, joihin vedotaan, jollei niitä ole aiemmin toimitettu

Muutoksenhakukirjelmä

Muutoksenhakukirjelmä eli yleensä valitus tai valituslupahakemus on tehtävä valitusosoituksessa mainitussa määräajassa, jota ei voi ylittää. Yleinen valitusaika on 30 päivää. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa. Määräajan jälkeen tehtyjä valituksia ei tutkita.

Muutoksenhakukirjelmän voi lähettää hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa (muut kuin viranomaiset), sähköpostitse, postitse tai faksitse tai tuoda KHO:n kirjaamoon. Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisen asiointipalvelun osoite on https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköisen asiointipalvelun, sähköpostin, postin ja faksin käyttäminen on lähettäjän vastuulla.

Muutoksenhakukirjelmän tulee olla perillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15. Tämä koskee myös sähköisessä asiointipalvelussa, sähköpostitse, postitse tai faksitse lähetettäviä muutoksenhakukirjelmiä.

Muutoksenhakuasiaan liittyvä sähköposti on lähetettävä aina korkeimman hallinto-oikeuden virastosähköpostiin. Henkilökohtaisia virkasähköposteja ei ole tarkoitettu muutoksenhakijoiden käyttöön.

Muutoksenhakua voi tarvittaessa täydentää asian vireilläoloaikana. Täytäntöönpanokieltoa koskeva hakemus tai muu sivuvaatimus on mahdollinen. Uusia vaatimuksia voi esittää määräajan jälkeen, jos olosuhteet ovat muuttuneet tai valittaja saa uutta olennaista tietoa määräajan päättymisen jälkeen.

 
Julkaistu 10.10.2013  Päivitetty 14.6.2018
Sivun alkuun |