Muutoksenhakuasian käsittely

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa on yleensä kirjallista.

Esivalmistelu

Esivalmistelusta vastaa korkeakoulututkinnon suorittanut notaari, joka tarvittaessa pyytää valittajaa täydentämään hakemustaan. Notaari hankkii selvityksiä, lisäperusteluja ja täsmennyksiä asianosaiselta ja päätöksen tehneeltä viranomaiselta siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu vaativat.

Asianosainen saa antaa selvityksensä vaatimuksiin, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asianosaista ei kuulla, jos vaatimus jätetään tutkimatta, hylätään heti tai jos kuuleminen on muusta syystä tarpeetonta.

Selvityksen antamisen ja valituksen täydentämisen määräaika on yleensä enintään 30 päivää. Pidennystä voi hakea perustellusta syystä.

Korkein hallinto-oikeus voi järjestää suullisen käsittelyn tai tehdä katselmuksen paikan päällä havainnoidakseen oikeudenkäynnin kohdetta. Suullista käsittelyä koskevan pyynnön hylkääminen mainitaan lopullisessa päätöksessä.

Euroopan unionin tuomioistuimelta (EUT) voidaan pyytää ennakkoratkaisua tulkintakysymykseen, joka liittyy unionin oikeuden tulkintaan tai säädösten pätevyyteen.

Päätösesitys ja asian ratkaiseminen oikeuden istunnossa

Aineiston kokoamisesta ja muusta valmistelusta sekä asian esittelystä vastaa oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut esittelijä.

Asia ratkaistaan aina oikeuden istunnossa. Tuomioistuin ottaa kantaa esitettyihin vaatimuksiin, mutta ratkaisua ei lavenneta niiden ulkopuolelle.

Korkeimman hallinto-oikeuden peruskokoonpanossa on viisi tuomaria (oikeuden jäsentä eli oikeusneuvosta) ja esittelijä. Muun muassa valituslupa-asioissa ratkaisun tekee kolme tuomaria. Tietyissä ympäristö- ja vesiasioissa tuomareiden lisäksi istuntoon osallistuu kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta ja patenttiasioissa kaksi yli-insinöörineuvosta. Periaatteellisesti merkittävä asia voidaan ratkaista vähintään seitsemän tuomarin kokoonpanossa tai poikkeuksellisesti kaikista tuomareista koostuvassa täysistunnossa eli plenumissa.

Täytäntöönpanokielto

Täytäntöönpano voidaan hakemuksesta kieltää erillisellä päätöksellä ennen pääasian ratkaisemista. Täytäntöönpanokieltohakemukseen annetaan päätös viimeistään pääasiaa koskevan ratkaisun yhteydessä.

Käsittelyn aikataulu

Lain mukaan tietyt asiat on käsiteltävä kiireellisenä. Keskimääräinen käsittelyaika korkeimmassa hallinto-oikeudessa on noin vuosi. Valitusasiat käsitellään noin 14 kuukaudessa ja valituslupa-asiat 10 kuukaudessa. Asioiden luonteen ja kiireellisyyden vuoksi ratkaisuajoissa voi olla huomattavaa vaihtelua.

Tilastotietoa keskimääräisistä käsittelyajoista

 
Julkaistu 31.12.2016