Oikeudenkäynnin kulut

Oikeudenkäyntimaksu korkeimmassa hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä 510 euroa. Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan maksu voi olla suurempi. Oikeudenkäyntimaksu on samansuuruinen sekä valituslupa- että valitusasioissa.

Voimassa olevista oikeudenkäyntimaksuista ja tapauksista, joissa maksua ei peritä, säädetään tuomioistuinmaksulaissa: (1455/2015).

Oikeudenkäyntimaksun määrää asian esittelijä. Maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua maksun määränneeltä virkamieheltä tai viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa säädetään.

Oikeusapu

Asian käsittelyyn voi saada oikeusapua.

Vastuu toisen osapuolen oikeudenkäyntikuluista

Hallintolainkäyttöasioissa asianosainen voidaan tietyin edellytyksin velvoittaa korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja.

 
Julkaistu 3.1.2019