KHO:2020:102

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt muutoksenhakijan oleskelulupahakemuksen, koska oleskeluluvan kaikkien edellytysten ei katsottu täyttyneen. Hallinto-oikeus oli hylännyt muutoksenhakijan valituksen.

Muutoksenhakija oli korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamassaan valituslupahakemuksessa katsonut, että valitusluvan myöntämiselle on olemassa muu erityisen painava syy, koska hän uuden selvityksen myötä täyttää kaikki oleskeluluvan myöntämisen edellytykset.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että uuden selvityksen esittäminen vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ollut ulkomaalaislain 196 §:n 4 momentissa tarkoitettu erityisen painava syy, jonka perusteella valituslupa tulisi myöntää. Valituslupahakemus hylättiin.

Ulkomaalaislaki 196 § 4 momentti

Hallituksen esitys 32/2016 vp

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Turun hallinto-oikeus 5.6.2019 nro 19/0546/3

Asian tausta ja aikaisempi käsittely

Muutoksenhakija on 29.9.2015 hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua. Maahanmuuttovirasto on 19.8.2016 tekemällään päätöksellä hylännyt hakemuksen ja päättänyt käännyttää muutoksenhakijan kotimaahansa Irakiin. Hallinto-oikeus on 5.6.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen ja korkein hallinto-oikeus on 11.10.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt valituslupahakemuksen.

Maahanmuuttovirasto on päätöksellään 31.7.2018 jättänyt muutoksenhakijan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen uusintahakemuksena tutkimatta. Maahanmuuttovirasto on samalla päätöksellä hylännyt muutoksenhakijan erillisen oleskelulupaa koskevan hakemuksen ja lisäksi päättänyt käännyttää hänet kotimaahansa Irakiin sekä määrännyt hänet kahden vuoden Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon. Oleskelulupahakemus on hylätty, koska muutoksenhakija ei ole esittänyt voimassa olevaa matkustusasiakirjaa, joka on ulkomaalaislain 35 §:n mukainen edellytys oleskeluluvan myöntämiselle. Maahanmuuttovirasto ei ole ottanut kantaa siihen, täyttyvätkö muut oleskeluluvan myöntämisen edellytykset.

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen oleskeluluvan osalta, koska muutoksenhakija ei ole esittänyt matkustusasiakirjaa tai hyväksyttävää selitystä sille, miksi hän ei itsestään riippumattomista syistä voi saada matkustusasiakirjaa. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen myös käännyttämisen ja maahantulokiellon osalta. Muutoksenhakija ei ole valittanut päätöksestä kansainvälistä suojelua koskevilta osin.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Ulla Partanen ja Antti Jukarainen. Esittelijä Jenna Willisi.

Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Muutoksenhakija on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituslupahakemuksessaan katsonut, että valitusluvan myöntämiselle on muu erityisen painava syy. Muutoksenhakijan olosuhteissa on tapahtunut merkittävä muutos hänen saatuaan hankittua kansallisen passin. Muutoksenhakija täyttää nyt oleskeluluvan kaikki edellytykset.

Merkitään, että korkein hallinto-oikeus on 14.6.2019 antamallaan välipäätöksellä taltionumero 2914 kieltänyt maasta poistamisen täytäntöönpanon, kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut valituslupahakemuksen tai asiassa toisin määrätään.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Perustelut

Ulkomaalaislain 196 §:n 1 momentin mukaan mainitussa laissa tarkoitettuun hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Saman pykälän 4 momentin mukaan valituslupa voidaan myöntää, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi tai jos luvan myöntämiseen on muu erityisen painava syy.

Ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 32/2016 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan 196 §:n 4 momentin osalta seuraavaa:

”Säännöstä valitusluvan myöntämisestä muun painavan syyn perusteella rajattaisiin niin, että se koskisi ulkomaalaisasioissa vain tilanteita, joissa on kyse erityisen painavasta muusta syystä. Valituslupa voitaisiin siten jatkossa myöntää ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi olisi tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi tai jos valitusluvan myöntämiseen on muu erityisen painava syy. Tästä otettaisiin säännökset pykälän 4 momenttiin. Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on korostaa korkeimman hallinto-oikeuden asemaa ennen muuta oikeuskäytäntöä ohjaavana ylimpänä oikeusasteena ulkomaalaisasioissa. Valituslupa voitaisiin ehdotuksen mukaan myöntää muissa kuin ennakkopäätöstä vaativissa tilanteissa vain, jos käsillä on esimerkiksi palautuskiellon rikkomisen tai verraten selvä muu oikeudenloukkauksen vaara. Säännös erityisen painavan syyn perusteesta antaisikin korkeimmalle hallinto-oikeudelle mahdollisuuden turvata ihmisoikeuksien toteutuminen tämän kaltaisissa yksittäistapauksissa.”

Muutoksenhakija on valituslupahakemuksessaan katsonut, että luvan myöntämiselle on muu erityisen painava syy, koska hän on saanut hankittua kansallisen passin ja täyttää tämän myötä oleskeluluvan kaikki edellytykset.

Muutoksenhakija ei ole esittänyt vaadittua asiakirjaa Maahanmuuttovirastolle tai hallinto-oikeudelle niiden käsitellessä asiaa. Asiakirja on esitetty vasta korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Lainvoiman saanut kielteinen päätös ei ole esteenä uuden oleskelulupahakemuksen tekemiselle. Tämän vuoksi uuden selvityksen esittäminen vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole sellainen ulkomaalaislain 196 §:n 4 momentissa tarkoitettu erityisen painava syy, jonka perusteella valituslupa tulisi myöntää.

Muutoksenhakijan kansainvälistä suojelua koskevat kielteiset päätökset ovat saaneet lainvoiman. Asiassa ei voida käännyttämisen osalta katsoa olevan kyse palautuskiellon rikkomisesta tai muustakaan oikeudenloukkauksen vaarasta.

Edellä lausuttuun nähden ja sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Anne Nenonen ja Joni Heliskoski. Asian esittelijä Paul Karlsson.