KHO:2020:142

Hankintapäätös oli lähetetty tiedoksi valittajalle käyttäen tämän päätöksen tiedoksiantoa varten antamaa sähköpostiosoitetta. Valittajan ilmoittamassa sähköpostiosoitteessa oli kuitenkin ollut virheellisesti o-kirjaimen sijaan ö-kirjain.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muutoksenhakijalla on oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan. On yleisesti tunnettua, että kansallisia merkkejä sisältävien verkkotunnusten käyttöön sähköpostiosoitteissa liittyy teknisiä rajoitteita. Hankintayksikkö ei ollut väittänytkään, että valittajan ilmoittama ö-kirjaimen sisältävä sähköpostiosoite olisi voinut olla teknisesti toimiva. Näin ollen ja kun tarjouksen toisessa kohdassa sama sähköpostiosoite oli ilmoitettu ilman ö-kirjainta, korkein hallinto-oikeus katsoi, että hankintayksikön olisi tullut havaita sähköpostiosoitteessa olleen ilmeinen kirjoitusvirhe.

Tämän vuoksi valittajan oli katsottava saaneen päätöksestä tiedon vasta silloin, kun hankintayksikkö oli lähettänyt valittajan pyynnöstä hankintapäätöksen valittajan oikeaan sähköpostiosoitteeseen. Näin ollen markkinaoikeuden ei olisi tullut jättää valitusta tutkimatta ja asia palautettiin markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Äänestys 3-2. Esittelijän eriävä mielipide.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 127 § 1 momentti

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 13.6.2019 nro 271/19

Asian aikaisempi käsittely

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 19.2.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Ounasjoen monitoimitalon piha-alueen urakasta.

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja on 16.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut Ykkös Infra Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta sekä valinnut Lapin Kuljetus Oy:n tarjouksen.

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n hallitus on 9.4.2018 tekemällään päätöksellä § 17 valinnut Lapin Kuljetus Oy:n tarjouksen ja valtuuttanut yhtiön toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 500 000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 19.4.2018.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Ykkös Infra Oy on ollut valittajana ja Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy vastapuolena, on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt valituksen tutkimatta ja velvoittanut Ykkös Infra Oy:n korvaamaan Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n oikeudenkäyntikulut 2 420 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut ratkaisuaan seuraavasti:

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Hankintalain 146 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa mainitussa laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköi-nen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on täyttämänsä tarjouslomakkeen kohdassa ”sähköposti (sähköpostiosoite; päätöksen tiedoksiantoa varten)” ilmoittanut yhteystiedokseen ”juuso.siltanen@ykkösinfra.fi”.

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja on 16.3.2018 päivätyn ”Tarjouskäsittely/päätöspöytäkirja”-nimisen asiakirjan mukaan valinnut Lapin Kuljetus Oy:n tarjouksen. Asiakirjasta ovat ilmenneet saapuneet tarjoukset, niiden arvonlisäverottomat hinnat ja se, että Ykkös Infra Oy:n tarjous on hylätty.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö on 29.3.2018 lähettänyt sähköpostitse edellä mainittuun Ykkös Infra Oy:n ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tiedoksiantokirjeen hankintamenettelystä. Kyseisessä tiedoksiantokirjeessä on selostettu hankintamenettelyn etenemistä ja saapuneita tarjouksia sekä ilmoitettu voittaneen tarjoajan nimi, tarjoushinta ja perusteet valittajan tarjouksen sulkemiselle tarjouskilpailusta, minkä lisäksi tiedoksiantokirje on sisältänyt yhteenvedon hankintamenettelystä sekä valitusosoituksen markkinaoikeuteen.

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n hallitus on sittemmin 9.4.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 17 valinnut Lapin Kuljetus Oy:n tarjouksen ja valtuuttanut yhtiön toimitusjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat. Päätöksessä on todettu lisäksi muun ohella, että hankintayksikön toimitusjohtaja oli esitellyt urakan tarjousten avauspöytäkirjan ja että määräaikaan mennessä oli saatu neljä tarjousta, joista yksi oli hylätty. Asiassa saadun selvityksen mukaan kyseistä Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n hallituksen päätöstä tai sitä koskevaa tiedoksiantokirjettä ei ole toimitettu tarjoajille.

Valittaja on 5.6.2018 ilmoittanut hankintayksikölle, että se ei ollut saanut edellä mainittua hankintayksikön 29.3.2018 lähettämää ilmoituskirjettä. Hankintayksikkö on tämän jälkeen 5.6.2018 toimittanut ilmoituskirjeen kaikkine liitteineen valittajalle sähköpostitse osoitteeseen ”[email protected]”. Valittajan mukaan kyseinen sähköpostiosoite on ollut oikea ja valittaja on saanut hankintapäätöksen tiedoksi vasta tuolloin.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja vastaa tarjouksessaan esittämiensä tietojen paikkansapitävyydestä. Asiassa esitetyn mukaan valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut hankintalain 127 §:n 1 momentissa tarkoitetun sähköisen yhteystiedon, jota käyttäen hankintayksikkö on 29.3.2018 toimittanut valittajalle edellä selostetun tiedoksiantokirjeen. Ottaen huomioon, että valittajan hankintayksikölle ilmoittama sähköinen yhteystieto on ollut virheellisesti muotoa ”juuso.siltanen@ykkösinfra.fi”, on katsottava, ettei sen, ettei valittaja ole mahdollisesti saanut kyseistä hankintayksikön 29.3.2018 lähettämää tiedoksiantokirjettä tiedoksi, ole johtunut hankintayksikön vastuulla olevasta seikasta.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että hankintalain 123 §:ssä tarkoitetun hankintapäätöksen asiassa on muodostanut nimenomaan edellä selostettu Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan 16.3.2018 tekemä päätös, josta hankintayksikkö on tiedoksiantokirjeellään toimittanut tiedon tarjoajille. Kuten edellä on selostettu, myös Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n hallitus on sinänsä sittemmin 9.4.2018 tekemällään päätöksellä päättänyt muun ohella Lapin Kuljetus Oy:n tarjouksen valitsemisesta. Sitä, että viimeksi mainitussa Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n hallituksen 9.4.2018 tekemässä päätöksessä on ollut kyse lähinnä hankintayksikön sisäiseen päätöksentekoon rinnastuvasta toimenpiteestä, eikä hankintalain 123 §:ssä tarkoitetusta hankintapäätöksestä, on kuitenkin osaltaan katsottava osoittavan sen, ettei hankintayksikkö ole toimittanut kyseistä päätöstä tiedoksi lainkaan tarjoajille.

Edellä selostettu hankintayksikön 29.3.2018 valittajalle lähettämä tiedoksiantokirje on sisältänyt valittajan tarjouskilpailusta sulkemisen osalta hankintalain 123 §:ssä tarkoitetut tiedot ja valitusosoituksen markkinaoikeuteen. Valittajan on siten katsottava saaneen hankintapäätöksen valitusosoituksineen tiedoksi 29.3.2018. Hankintalain 147 §:n 1 momentissa säädetty 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on edellä lausutun perusteella päättynyt 12.4.2018. Koska valitus on saapunut markkinaoikeuteen vasta 11.6.2018, se on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Jussi Karttunen Jaakko Ritvala ja Markus Ukkola.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Ykkös Infra Oy (jäljempänä myös valittaja) on pyytänyt valitusluvan myöntämistä ja vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen, palauttaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja velvoittaa Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n korvaamaan Ykkös Infra Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Markkinaoikeus on virheellisesti jättänyt Ykkös Infra Oy:n valituksen tutkimatta. Markkinaoikeus on katsonut, että valitusaika on alkanut 29.3.2018. Ykkös Infra Oy on saanut tiedon hankintapäätöksestä vasta 5.6.2018. Näin ollen 11.6.2018 markkinaoikeudelle toimitettu valitus ei ole saapunut myöhässä.

Asiassa on tapahtunut Ykkös Infra Oy:n toimesta kirjoitusvirhe, kun se on tarjouksensa yhteen kohtaan kirjoittanut epähuomiossa ö:n pisteet sähköpostiosoitteeseensa. Hankintayksikkö on lähettänyt tiedon hankintapäätöksestä tähän osoitteeseen. Tarjouksen toisessa kohtaa sähköpostiosoite on kuitenkin ollut oikein. Lisäksi on yleistä tietoutta, että sähköpostiosoitteessa ei voi olla ö:n pisteitä. Samoin on yleisesti tiedossa, että mikäli sähköposti lähetetään osoitteeseen jota ei ole olemassa, tulee siitä lähettäjälle ilmoitus. Markkinoilla ei ole yhtään sähköpostipalvelinta, joka ei lähettäisi kyseistä ilmoitusta virheellisestä osoitteesta lähettäjälle. Lähettäjän olisi tullut havaita virhe tai pyytää kuittaus viestin perille tulosta. Mikäli kuittausta ei ole pyytänyt, määräävintä asiassa tulee olla se, milloin vastaanottaja näyttää luotettavasti, että on saanut tiedon hankintapäätöksestä. Hankintalaissa ei myöskään määritellä millainen seikka voisi olla tietoliikenneyhteyden toimimattomuutta vastaava seikka, jonka johdosta sähköisen viestin on katsottava saapuneen vastaanottajalle myöhemmin. Joka tapauksessa Ykkös Infra Oy saanut hankintapäätöksen tiedokseen vasta pyyntönsä jälkeen 5.6.2018.

Viimesijaisesti on otettava huomioon, että Ykkös Infra Oy ei ole saanut tiedoksi toimitusjohtajan ja hallituksen tekemiä lopullisia hankintapäätöksiä, vaan konsultin lähettämän ilmoituskirjeen. Valitusaika ei ole siten voinut päättyä 12.4.2018. Vähintään Ykkös Infra Oy:lle toimitettu päätös on ollut niin puutteellinen, että asiassa on sovellettava kuuden kuukauden valitusaikaa.

Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut valituksen hylkäämistä ja Ykkös Infra Oy:n velvoittamista korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksikkö on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hankintalain mukaan hankintayksikön tekemä päätös annetaan tiedoksi käyttäen tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Ykkös Infra Oy on ilmoittanut hankinnassa käytetyllä tarjouslomakkeella sähköpostiosoitteekseen ”juuso.siltanen@ykkösinfra.fi”. Tarjouslomakkeessa on ilmoitettu, että sähköpostiosoitetta pyydetään päätöksen tiedoksiantoa varten. Hankintayksikkö on antanut päätöksen tiedoksi Ykkös Infra Oy:lle sen edellä mainitulla tavoin ilmoittamalla osoitteella. Vastuu virheellisenä annetusta osoitteesta on osoitteen antajalla. Se ei voi olla hankintayksiköllä erityisesti tilanteessa, jossa pyydetyn osoitteen tarkoitusta tiedoksiantoa varten on nimenomaisesti korostettu. Valittajayhtiö on lisäksi ammattimainen toimija, jolloin sen huolellisuusvelvoite on korostettu.

Asia ei ole rinnastettavissa hankintalaissa tarkoitettuun tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuteen taikka sitä vastaavaan tilanteeseen.

Ykkös Infra Oy on antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella, että hankintapäätös on sellainen viranomaisen toimittama asiakirja, jolla on vaikutusta oikeuksiin ja se tulisi näin ollen toimittaa siten, että on olemassa riittävän luotettava tieto sen vastaanottamisesta.

Ykkös Infra Oy:n antama vastaselitys on lähetetty tiedoksi Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii valituksen.

Markkinaoikeuden päätös kumotaan. Asia palautetaan markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Markkinaoikeuden tulee asian ratkaistessaan lausua korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja asiaa markkinaoikeudessa edellisen kerran käsiteltäessä esitetyistä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä.

EUT on asiassa C-406/08, Uniplex (UK) Ltd antamansa tuomion kohdassa 26 todennut, että direktiivin 89/665/ETY tavoitteena on taata se, että julkisia hankintoja koskevan yhteisön oikeuden tai sen täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomisen varalta on käytettävissä tehokkaita muutoksenhakukeinoja, jotta voidaan varmistaa julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettujen direktiivien tehokas soveltaminen. Saman tuomion kohdan 27 mukaan menettelysäännöt, jotka koskevat sellaisia muutoksenhakuja tuomioistuimissa, joilla pyritään varmistamaan oikeudet, joita yhteisön oikeudessa myönnetään ehdokkaille ja tarjousten tekijöille, joiden etuja hankintaviranomaisten päätökset loukkaavat, eivät saa vaarantaa direktiivin 89/665 tehokasta vaikutusta.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintapäätös on 29.3.2018 lähetetty tiedoksi valittajalle käyttäen tämän päätöksen tiedoksiantoa varten ilmoittamaa sähköpostiosoitetta. Valittajan ilmoittamassa sähköpostiosoitteessa on kuitenkin ollut virheellisesti o-kirjaimen sijaan ö-kirjain.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin nojalla hankintayksikön ei sinänsä tarvitse selvittää tarjoajan sähköistä yhteystietoa vaan hankintayksikkö voi toimia tarjoajan antamien tietojen mukaan, kun se antaa päätöksensä tarjoajalle tiedoksi. Jotta tarjoajalla kuitenkin olisi oikeus tehokkaisiin muutoksenhakukeinoihin, hankintayksilöllä ei ole katsottava olevan oikeutta antaa päätöstään ilmeisen virheelliseen sähköpostiosoitteeseen.

Muutoksenhakijalla on oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan. On yleisesti tunnettua, että kansallisia merkkejä sisältävien verkkotunnusten käyttöön sähköpostiosoitteissa liittyy teknisiä rajoitteita. Hankintayksikkö ei ole väittänytkään, että valittajan ilmoittama ö-kirjaimen sisältävä sähköpostiosoite olisi voinut olla teknisesti toimiva. Näin ollen ja kun esillä olevassa asiassa tarjouksen toisessa kohdassa sama sähköpostiosoite on ilmoitettu ilman ö-kirjainta, korkein hallinto-oikeus katsoo, että hankintayksikön olisi tullut havaita sähköpostiosoitteessa olleen ilmeinen kirjoitusvirhe. Näissä olosuhteissa ja kun saadun selvityksen perusteella hankintayksikön 29.3.2018 lähettämän sähköisen asiakirjan ei ole katsottava olleen viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa 29.3.2018 tai myöhemminkään, valittajan on katsottava hankintalain 127 §:n 1 momentin perusteella saaneen päätöksestä tiedon vasta 5.6.2018, jolloin hankintayksikkö on lähettänyt valittajan pyynnöstä hankintapäätöksen valittajan oikeaan sähköpostiosoitteeseen. Muutoksenhakuaika on siten päättynyt tiistaina 19.6.2018.

Näin ollen markkinaoikeuden ei olisi tullut jättää valittajan 11.6.2018 markkinaoikeuteen toimittamaa valitusta tutkimatta. Tämän vuoksi markkinaoikeuden päätös on kumottava ja asia palautettava markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Joni Heliskoski ja Tero Leskinen. Asian esittelijä Jukka Koivusalo.

Äänestyslausunto

Eri mieltä olleen oikeusneuvos Joni Heliskosken äänestyslausunto, johon oikeusneuvos Irma Telivuo yhtyi:

"Myönnän valitusluvan ja tutkin valituksen. En muuta markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta.

Velvollisena lausumaan oikeudenkäyntikuluja koskevasta vaatimuksesta enemmistön pääasiaratkaisun pohjalta olen niiden osalta samalla kannalla kuin enemmistö.

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Ykkös Infra Oy on 15.3.2018 allekirjoitetussa urakkatarjouslomakkeessa ilmoittanut lomakkeen kohdassa ”sähköpostiosoite; päätöksen tiedoksiantoa varten” käsin kirjoitettuna sähköpostiosoitteen JUUSO.SILTANEN@YKKÖSINFRA.FI. Asiassa saadun selvityksen mukaan Ounasjoen monitoimitalon pihaurakkaa koskeva ilmoituskirje on 29.3.2018 lähetetty tiedoksi sähköpostiosoitteella juuso.siltanen@ykkösinfra.fi.

Hankintapäätös on annettu tiedoksi hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaisesti käyttäen yhtiön hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Saman lainkohdan perusteella yhtiön katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään saman lainkohdan mukaan lähtökohtaisesti viestin lähettämispäivää, joka tässä tapauksessa on 29.3.2018.

Katson, että asiassa on sinänsä käynyt luotettavasti ilmi, ettei kysymyksessä oleva sähköinen asiakirja ole ollut hankintalain 127 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yhtiön käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa. Kysymys ei kuitenkaan ole hankintalain 127 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tilanteesta, jossa sähköinen viesti olisi lainkohdassa mainituista syistä saapunut vastaanottajalle myöhemmin, vaan siitä, että yhtiön hankintayksikölle ilmoittaman sähköpostiosoitteen virheellisyyden vuoksi viesti ei ole lainkaan saapunut yhtiölle.

Siihen nähden, että hankintayksiköllä on hankintalain 127 §:n 1 momentin nojalla oikeus ja velvollisuus antaa hankintapäätös tiedoksi tarjoajalle käyttäen tämän ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa ja että saman lainkohdan mukaan käytettäessä sähköistä yhteystietoa tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon viestin lähettämispäivänä, ja kun otan huomioon, mitä markkinaoikeus on lausunut tiedoksiantokirjeen sisällöstä ja valituksen tekemiselle säädetyn määräajan päättymisestä, katson, ettei markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta jättää yhtiön valitus tutkimatta ole syytä muuttaa.”

Asian esittelijän esittelijäneuvos Jukka Koivusalon esitys asian ratkaisemiseksi oli samansisältöinen kuin oikeusneuvos Joni Heliskosken äänestyslausunto.