KHO:2020:148

Asiassa oli kysymys siitä, oliko markkinaoikeus voinut arvioida hankintayksikön menetelleen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun hankintayksikkö ei ollut katsonut tarjoajan luottoluokituksestaan esittämän selvityksen vastaavan vaadittua luottoluokitustasoa ja kun hankintayksikkö oli sulkenut tarjoajan tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden vuoksi.

Hankintayksikkö oli edellyttänyt hankintailmoituksessa tarjoajalta vähintään Rating Alfa A tai vastaavaa luottoluokitusta. Tarjoaja oli ilmoittanut tarjouksessaan Bisnode Finland Oy:n mukaisen luottoluokituksensa olevan AA – Hyvä. Hankintayksikön oman selvityksen mukaan tarjoajan Suomen Asiakastieto Oy:n mukainen Rating Alfa -luottoluokitus oli B – Välttävä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin markkinaoikeus, että hankintayksikkö ei ollut menetellyt hankintalain vastaisesti arvioidessaan, että tarjoaja ei ollut täyttänyt vaatimusta luottoluokituksesta Rating Alfa A tai vastaava. Korkein hallinto-oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 83 §, 85 § 1 momentti ja 105 § 1 momentti

Ks. ja vrt. KHO 2017:70 ja KHO 2019:145

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 28.2.2019 nro 95/19

Asian aikaisempi käsittely

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 9.1.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kauhajoen kaupungin keskusta-alueella sijaitsevan rakennuksen A muutos- ja peruskorjausurakan hankinnasta.

Suupohjan Koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on 7.2.2008 tekemällään hankintapäätöksellä § 8 muun ohella sulkenut Oy Gun Exin Finland Ltd:n tarjouskilpailusta ja valinnut Rakennus- ja suunnittelutoimisto Hämäläiset Oy:n rakennusurakkatarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ylittänyt kansallisen kynnysarvon.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 26.2.2018.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Oy Gun Exin Finland Ltd on ollut valittajana ja Suupohjan Koulutuskuntayhtymä vastapuolena, on valituksenalaisella päätöksellään määrännyt Suupohjan Koulutuskuntayhtymän maksamaan Oy Gun Exin Finland Ltd:lle hyvitysmaksuna 150 000 euroa ja velvoittanut Suupohjan Koulutuskuntayhtymän korvaamaan Oy Gun Exin Finland Ltd:n oikeudenkäyntikulut 7 500 eurolla viivästyskorkoineen. Markkinaoikeus on lisäksi hylännyt Suupohjan Koulutuskuntayhtymän vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus on, selostettuaan oikeusohjeet ja hankinnan kulun, perustellut päätöstään seuraavasti:

(- - -)

Asian arviointi

Hankintailmoituksessa on edellä todetusti edellytetty, että tarjoaja toimittaa luottolaitoksen lausunnon yrityksen luottokelpoisuudesta. Tarjouslomakkeessa on lisäksi viitattu pankin tai luottolaitoksen lausuntoon. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole kuitenkaan mainittu, että luottokelpoisuutta koskevaksi lausunnoksi hyväksyttäisiin ainoastaan Suomen Asiakastieto Oy:n antama lausunto. Edellä sanotun perusteella markkinaoikeus katsoo, että tarjoaja on voinut perustellusti lähteä siitä, että tarjouskilpailussa hyväksytään myös Bisnode Finland Oy:n lausunto yrityksen luottokelpoisuudesta.

Valittaja on toimittanut tarjouksensa mukana Tilaajavastuu.fi-raportin, josta on ilmennyt, että yhtiön rating on AA, eli yhtiöllä on hyvä luottokelpoisuus. Tarjouspyyntölomakkeen täyttöohje huomioon ottaen riittävää on ollut se, että luottokelpoisuus on ilmennyt mainitusta Tilaajavastuu.fi-raportista, eikä merkitystä ole sillä hankintayksikön esittämällä seikalla, että valittaja ei ole liittänyt raporttia tarjoukseen tai rastittanut lomakkeen etusivulla luottokelpoisuuteen liittyvää kohtaa. Kun lisäksi hankintailmoituksessa on mainittu, että vaatimuksena on ollut Rating Alfa A tai vastaava, on valittaja voinut tarjousta laatiessaan perustellusti lähteä siitä, että Bisnode Finland Oy:n antama rating ”AA – Hyvä luottokelpoisuus” on tarjouskilpailun vaatimukset täyttävä. Näin ollen hankintayksikkö on toiminut hankinta-asiakirjoissa ilmoitettuun nähden virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta luottokelpoisuuteen liittyvistä syistä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole myöskään mainittu, että liikevaihtoa koskevan vaatimuksen täyttyminen olisi tullut osoittaa Suomen Asiakastieto Oy:n raportin perusteella. Sen sijaan hankintailmoituksessa on edellytetty tilinpäätöstietojen toimittamista. Kuten edellä on selostettu, valittaja on tarjouksessaan toimittanut tiedot, joiden perusteella sen kolmen viimeisen vuoden keskimääräinen liikevaihto on ylittänyt vaaditun 1 500 000 euron rajan. Valittaja on siten täyttänyt vähimmäisliikevaihtoa koskevan vaatimuksen. Näin ollen hankintayksikkö on toiminut virheellisesti sulkiessaan valittajan liikevaihtovaatimukseen liittyvillä perusteilla tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimus on allekirjoitettu 26.2.2018. Hankintalain 155 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain 155 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 240) mukaan pykälässä säädetään tarkemmin 154 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta hyvitysmaksusta. Pykälä vastaa aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä vanha hankintalaki) 95 §:ssä säädettyä.

Vanhan hankintalain 95 §:ää koskevissa esitöissä (HE 190/2009 vp s. 69) on tuotu esiin hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä olevan, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Valittajan on osoitettava, että sillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä tulee edellä todetun mukaisesti arvioida sen perusteella, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä.

Suupohjan Koulutuskuntayhtymän menettely on edellä todetuin tavoin ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista siltä osin kuin se on arvioinut, että valittaja ei ole täyttänyt luottokelpoisuutta ja liikevaihtoa koskevia vaatimuksia.

Valittajan todellisesta mahdollisuudesta voittaa tarjouskilpailu markkinaoikeus toteaa, että hankinta-asiakirjojen perusteella kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta. Valittajan tarjoushinta on ollut hankintapäätöksen ja tarjousasiakirjojen mukaan 2 121 561 euroa, kun taas voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut 2 181 000 euroa. Valittajalla olisi näin ollen ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset täyttyvät.

Hankintalain 155 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan tai käyttöoikeussopimuksen arvo ja valittajalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Pykälän 2 momentin mukaan hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Pykälän esitöiden (HE 108/2016 vp s. 240) mukaan pykälä vastaa vanhan hankintalain 95 §:ssä säädettyä. Tätä lainkohtaa koskevien esitöiden (HE 190/2009 vp s. 70) mukaan hyvitysmaksun suuruutta arvioitaessa markkinaoikeuden tulee ottaa huomioon ensisijaisesti hankintayksikön virheelliseen toimintaan liittyvät seikat, kuten virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo sekä hakijana olevalle tarjoajalle aiheutuneet kustannukset ja muu vahinko. Valittajalla on velvollisuus näyttää toteen virheellisestä menettelystä aiheutuneen vahingon määrä.

Hankintasopimuksen arvo on voittaneen tarjoajan tarjouksen perusteella ollut 2 181 000 euroa. Valittaja on vaatinut hyvitysmaksuna 200 000 euroa. Valittaja ei ole esittänyt selvitystä sille aiheutuneista kustannuksista ja vahingosta. Mainittuihin seikkoihin nähden ja kun otetaan huomioon hankintayksikön virheen laatu, markkinaoikeus harkitsee hyvitysmaksun määräksi 150 000 euroa.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on vaatinut osana oikeudenkäyntikulujaan korvattavaksi myös sellaisia kuluja, jotka ovat liittyneet kirjelmöintiin hankintayksikölle ennen hankintapäätöksen tekemistä. Lisäksi korvattaviksi vaadittuihin kuluihin on sisällytetty kuluja, jotka ovat liittyneet Suomen Asiakastieto Oy:lle tehtyyn oikaisupyyntöön. Näiltä osin kyse on sellaisista kustannuksista, joista valittajalla ei ole oikeutta saada oikeudenkäyntikuluina korvausta. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Nina Korjus, Jukka Koivusalo ja Anu Pitkänen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja velvoittaa Oy Gun Exin Finland Ltd:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa yhteensä 10 080 eurolla, josta määrästä markkinaoikeudessa esitetty oikeudenkäyntikuluvaatimus on ollut 4 320 euroa viivästyskorkoineen.

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hankintailmoituksessa ja urakkaohjelmassa on vaadittu, että urakoitsija toimittaa luottolaitoksen antaman selvityksen yrityksen luottokelpoisuudesta. Vaatimusluokaksi on ilmoitettu ”Alfa Rating A tai vastaava".

Oy Gun Exin Finland Ltd on ilmoittanut tarjouslomakkeen viimeisen sivun liitteessä täyttävänsä vaatimuksen "Pankin tai luottolaitoksen lausunto yrityksen luottokelpoisuudesta, minimivaatimus Alfa rating A". Sopimusneuvotteluissa yhtiö on esittänyt Bisnode Finland Oy -luottolaitoksen luokituksen.

Sopimusneuvotteluiden jälkeen hankintayksikkö on tullut tietoiseksi siitä, että Oy Gun Exin Finland Ltd ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n 1.2.2018 päivätyn rating-yhteenvedon mukaan täyttänyt tarjouspyyntöasiakirjoissa vaadittua luottokelpoisuutta A tai sen vastaavuutta.

Hankintayksiköllä tulee olla harkintavaltaa arvioida, täyttääkö tarjoaja tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset. Jos tarjoajan luokitus on ollut Suomen Asiakastieto Oy:n luokituksen mukaan Alfa Rating B, mutta toisen luottoluokittajan samoilla taloustiedoilla antama luokitus on ollut A, on hankintayksiköllä oltava harkintavaltaa arvioida eri luottoluokittajien antamia luokituksia. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun KHO 2017:70 mukaan kahden eri luottolaitoksen käyttämät luottoluokituskaavat ovat erilaiset, josta syystä sama luottoluokitus ei tarkoita niiden automaattista vastaavuutta.

Jos toimittaja huomaa luottotiedoissaan olevan virheen, tulee sen itse korjauttaa se luottoluokittajan kanssa. Hankintayksikkö on voinut perustellusti luottaa Suomen Asiakastieto Oy:n raporttiin sellaisenaan.

Kyseessä on projektiin liittyvien riskien arviointi ja hallinta. Hankintayksiköllä täytyy olla mahdollisuus arvioida tarjoajiin liittyvää riskiä. Tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan valitun toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Koska kyseessä on ollut hankintayksikön kannalta aikataulu- ja laatuvaatimuksiltaan vaativa projekti, on ollut perusteltua käyttää luottoluokitusvaatimusta. Vaatimus ei ole ollut kohtuuton.

Tarjousten tekohetkellä Oy Gun Exin Finland Ltd ei ole täyttänyt myöskään kolmen vuoden keskimääräistä liikevaihtovaatimusta.

Markkinaoikeuden ratkaisu poikkeaa markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännöstä.

Merkitään, että Oy Gun Exin Finland Ltd on 18.12.2019 asetettu konkurssiin. Oy Gun Exin Finland Ltd:iä markkinaoikeudessa edustaneelta asiamieheltä on tiedusteltu, toimiiko hän edelleen Oy Gun Exin Finland Ltd:n asiamiehenä tässä asiassa. Asiamies on ilmoittanut toimivansa edelleen asiamiehenä tässä asiassa. Samalla hän on ilmoittanut, että koska yhtiö on asetettu konkurssiin, asianosaisena on yhtiön konkurssipesä, jonka asiamiehenä hän toimii.

Oy Gun Exin Finland Ltd:n konkurssipesä on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja Suupohjan koulutuskuntayhtymä velvoitettaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeuden päätös ei poikkea markkinaoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden aikaisemmasta oikeuskäytännöstä.

Hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, koska se on käyttänyt tarjouskilpailusta poissulkemisperusteena sellaista vaatimusta, jota ei ole tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettu. Hankintayksikkö ei ole hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esittänyt vaatimusta nimenomaisesti Suomen Asiakastieto Oy:n antamasta lausunnosta luottokelpoisuuden osoittamiseksi.

Nyt esillä oleva asia poikkeaa vuosikirjaratkaisun KHO 2017:70. Lisäksi kyseisessä ratkaisussa on sovellettu vanhaa hankintalakia, ja nyt kyseessä olevassa asiassa sovellettavan hankintalain sääntely eroaa vanhan hankintalain sääntelystä.

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan KHO 2019:145 linjannut, että tarjoajan soveltuvuutta koskevan vaatimuksen täyttyminen voidaan tarvittaessa osoittaa muullakin vastaavanlaisella selvityksellä kuin vain hankintayksikön tarjousasiakirjoissa vaatimalla selvityksellä. Kansallisessa hankinnassa tarjousasiakirjoista tulee ilmetä tarjoajan mahdollisuus toimittaa vaihtoehtoinen korvaava selvitys tarjoajan soveltuvuudesta.

Hankintailmoituksessa esittämänsä vaatimuksen sisällön perusteella hankintayksikön olisi tullut hyväksyä Oy Gun Exin Finland Ltd:n toimittama luottotietoyhtiö Bisnode Finland Oy:n asianmukainen lausunto luottokelpoisuudesta.

Hankintapäätöstä ei ole perusteltu julkista hankintaa koskevien oikeusohjeiden mukaisesti siten, että asianosainen olisi voinut asianmukaisesti arvioida päätöksen oikeellisuutta.

Tuloslaskemat osoittavat, että Oy Gun Exin Finland Ltd on ylittänyt keskimääräiselle liikevaihdolle asetetut vaatimukset.

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä on antanut vastaselityksen sekä ilmoittanut oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määrän.

Oy Gun Exin Finland Ltd:n konkurssipesälle on lähetetty tiedoksi Suupohjan Koulutuskuntayhtymän vastaselitys sekä oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii asian. Markkinaoikeuden päätös kumotaan kokonaisuudessaan sekä hyvitysmaksun määräämisen että oikeudenkäyntikuluja koskevan ratkaisun osalta. Oy Gun Exin Finland Ltd:n markkinaoikeudelle tekemä valitus hylätään.

Oy Gun Exin Finland Ltd velvoitetaan korvaamaan Suupohjan Koulutuskuntayhtymän oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 3 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

2. Oy Gun Exin Finland Ltd:n konkurssipesä velvoitetaan korvaamaan Suupohjan Koulutuskuntayhtymän oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 3 000 eurolla.

Oy Gun Exin Finland Ltd:n konkurssipesän oikeudenkäyntikulujen korvaamista korkeimmassa hallinto-oikeudessa koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Pääasiaratkaisu

1.1 Kysymyksenasettelu korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana kysymys siitä, onko markkinaoikeus voinut arvioida hankintayksikön menetelleen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti sulkiessaan Oy Gun Exin Finland Ltd:n tarjouskilpailusta hankintayksikön katsottua, että yhtiö ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikön mukaan Oy Gun Exin Finland Ltd ei ole täyttänyt tarjoajalle asetettuja luottoluokitusta ja liikevaihtoa koskevia vaatimuksia.

1.2 Sovellettavat oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä lain I (1–31 §) ja IV (123–174 §) osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan tämän luvun säännöksiä. (---).

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Pykälän 2 momentin mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle ja soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamisessa voidaan noudattaa, mitä lain 80–86 §:ssä säädetään.

Hankintalain 105 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp) mukaan soveltuvuutta koskevat vaatimukset olisi laadittava siten, että ne ovat oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. (- - -) soveltuvuutta koskevilla ehdoilla pyritään ennakollisesti varmistumaan siitä, että tarjoaja kykenee suoriutumaan hankinnan kohteen toteuttamisesta. Jos ehdot asetetaan liian tiukaksi, voi se johtaa tasapuolisen ja syrjimättömän hankintamenettelyn vaarantumiseen.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia lain 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 85 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on hankintasopimuksen toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat. Tätä varten hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia vähimmäisliikevaihdosta tai varojen ja velkojen välisestä suhteesta. Hankintayksikkö voi myös vaatia riittävää vastuuvakuutusta.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

1.3 Tarjouspyyntö ja tarjoajan poissulkemispäätös

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia Kauhajoen kaupungin keskusta-alueella sijaitsevan rakennuksen muutos- ja peruskorjausurakasta.

Urakasta 9.1.2018 julkaistussa kansallisessa hankintailmoituksessa on tarjoajia pyydetty toimittamaan tarjoajan hankinnan toteuttamiseen liittyvän taloudellisen teknisen suorituskyvyn arviointiin luottolaitoksen lausunto yrityksen luottokelpoisuudesta. Hankintailmoituksen kysymyksessä olevassa kohdassa on edellytetty tarjoajalta ”vähintään Rating Alfa A tai vastaavaa luottoluokitusta”.

Tarjouspyynnön urakkaohjelman kohdan 17.2.1 mukaan urakoitsijan on tullut toimittaa muun ohella luottolaitoksen antama selvitys yrityksen luottokelpoisuudesta, vaatimusluokka Alfa Rating A.

Oy Gun Exin Finland Ltd on ilmoittanut rakennusurakkatarjouslomakkeen liitteellä täyttävänsä minimivaatimuksen Alfa Rating A ja toimittavansa pankin tai luottolaitoksen lausunnon yhtiön luottokelpoisuudesta. Tarjoukseen sisältyneen 11.1.2018 päivätyn tilaajavastuuraportin mukaan yhtiön Bisnode Finland Oy:n mukainen luottoluokitus on ollut AA – Hyvä.

Hankintayksikön ja halvimman tarjouksen tarjouskilpailuun jättäneen Oy Gun Exin Finland Ltd:n välisen 1.2.2018 käydyn urakkaneuvottelun jälkeen hankintayksikkö tarkistanut yhtiön luottoluokitukseen Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Suomen Asiakastieto Oy:n 1.2.2018 päivätyn raportin mukaan yhtiön luottoluokitus on ollut B – Välttävä.

Hankintayksikkö on ilmoittanut 2.2.2018 päivätyllä kirjeellä Oy Gun Exin Finland Ltd:lle, että se tulee esittämään yhtiön tarjouksen hylkäämistä Suupohjan Koulutuskuntayhtymän rakennustoimikunnalle ja hallitukselle muun ohella sen vuoksi, että Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterin mukaan yhtiön Rating Alfa on B, mikä ei täytä tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimustasoa.

Oy Gun Exin Finland Ltd:n tarjous on hylätty hankintapäätöksellä 7.2.2018. Hankintapäätöksessä on todettu, ettei yhtiön tarjous täytä tarjouspyynnön kohdan 17.2.1 ehtoa.

1.4 Oikeudellinen arviointi

Hankintailmoituksessa on tarjoajilta edellytetyksi soveltuvuuden vähimmäisvaatimukseksi asetettu muun ohella se, että tarjoaja toimittaa tarjouksessaan luottolaitoksen lausunnon luottokelpoisuudestaan. Tarjoajalta on edellytetty vähintään Rating Alfa A tai vastaavaa luottoluokitusta.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden ja suhteellisuuden vaatimukset edellyttävät kansallisessa hankinnassa, että tarjoajan soveltuvuutta koskevan vaatimuksen täyttyminen voidaan osoittaa muullakin vastaavanlaisella selvityksellä kuin vain vaaditulla Rating Alfa A luottoluokituksella, jolla on tässä katsottava viitatun sinänsä yleisesti tunnettuun Suomen Asiakastieto Oy:n mukaiseen luottoluokitukseen. Tarjoajan luottoluokitusta koskevan soveltuvuusvaatimuksen täyttyminen onkin kysymyksessä olevan hankinnan hankintailmoituksen mukaan voitu tarvittaessa osoittaa muulla vastaavanlaisella selvityksellä kuin vain luottoluokituksella Rating Alfa A. Tarjoaja on siten voinut esittää vaatimuksen täyttymisen muulla korvaavalla vaihtoehtoisella selvityksellä luottoluokituksestaan ja taloudellisesta tilastaan, kunhan selvityksen perusteella on ollut osoitettavissa, että tarjoaja täyttää vastaavat edellytykset kuin mitä Suomen Asiakastieto Oy:n mukaisen luottoluokituksen Rating Alfa A täyttyminen edellyttäisi (katso ja vertaa KHO 2017:70 ja KHO 2019:145).

Tarjoajan soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan tarjoajan kyvystä toteuttaa hankinta. Oy Gun Exin Finland Ltd on esittänyt tarjouksessaan Bisnode Finland Oy:n luottoluokituksen AA - Hyvä. Kun Oy Gun Exin Finland Ltd ei ole osoittanut, että sanottu luottoluokitus vastaisi Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitusta Alfa Rating A ja kun hankintayksikön hankkiman selvityksen mukaan yhtiön Suomen Asiakastieto Oy:n mukainen luottoluokitus on ollut B - Välttävä, korkein hallinto-oikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut arvioida, että Oy Gun Exin Finland Ltd ei täytä vaatimusta luottoluokituksesta Rating Alfa A tai vastaava.

Edellä lausuttuun nähden asiassa ei ole tarpeen lausua Oy Gun Exin Finland Ltd:n sulkemisesta tarjouskilpailusta liikevaihtoa koskevan vaatimuksen vuoksi.

Edellä Oy Gun Exin Finland Ltd:n hylkäämisestä hankintapäätöksessä 7.2.2019 todetun sekä yhtiölle 2.2.2019 ilmoitetun perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo, että hankintapäätöksestä ja siihen liittyvistä asiakirjoista on käynyt ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat siten, että Oy Gun Exin Finland Ltd on voinut niiden perusteella arvioida hankintapäätöksen oikeellisuutta, eikä hankintapäätöstä siten voida pitää puutteellisesti perusteltuna. Hankintayksikön menettely ei ole ollut tältäkään osin hankintalain vastaista.

1.5 Lopputulos

Edellä olevan perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt kysymyksessä olevassa hankinnassa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti sulkiessaan Oy Gun Exin Finland Ltd:n tarjouskilpailusta. Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä ei siten ole. Markkinaoikeuden päätös on kumottava.

1.6 Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa

Kun otetaan huomioon asian laatu, asiassa saatu selvitys sekä erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, olisi kohtuutonta, jos Suupohjan Koulutuskuntayhtymä joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa vahinkonaan. Tämän vuoksi markkinaoikeuden päätös on kumottava myös siltä osin kuin markkinaoikeus on hylännyt Suupohjan Koulutuskuntayhtymän markkinaoikeudessa esittämän oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Oy Gun Exin Finland Ltd on hankintalain 89 §:n 2 momentin ja hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin nojalla velvoitettava korvaamaan Suupohjan Koulutuskuntayhtymän oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Kun otetaan huomioon korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, ei ole kohtuutonta, että Oy Gun Exin Finland Ltd joutuu markkinaoikeudessa pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Suupohjan Koulutuskuntayhtymä on vapautettava velvollisuudesta korvata Oy Gun Exin Finland Ltd:n oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudessa.

2. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Suupohjan Koulutuskuntayhtymä joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Oy Gun Exin Finland Ltd:n konkurssipesä on hallintolainkäyttölain 74 §:n nojalla velvoitettava korvaamaan Suupohjan Koulutuskuntayhtymän oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Oy Gun Exin Finland Ltd:n konkurssipesälle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen ja Joni Heliskoski. Asian esittelijä Saija Laitinen.