KHO:2022:108

A Oy oli vuonna 2017 sijoittanut varojaan B Oy:n velkakirjaohjelmaan. B Oy oli taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi hakeutunut yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen saneerausmenettelyyn, joka oli alkanut maaliskuussa vuonna 2020. Käräjäoikeus oli lokakuussa vuonna 2020 vahvistanut B Oy:n saneerausohjelman, jossa A Oy:n saatavaa oli leikattu 30 prosenttia.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun A Oy:n velkasaatavan pääomaa oli leikattu saneerausohjelmassa, tästä aiheutuvaa menetystä oli pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna lopulliseksi todettuna arvonalenemisena. Menetys oli vähennyskelpoinen A Oy:n verovuoden 2020 verotuksessa.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu verovuodelle 2020

Laki elinkeinotulon verottamisesta 17 § 2 kohta

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Keskusverolautakunta 24.9.2021 nro 30/2021

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus tutkii asian.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitus hylätään. Keskusverolautakunnan päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Asian tausta

Ennakkoratkaisuhakemus keskusverolautakunnalle

(1) A Oy on ennakkoratkaisuhakemuksessaan esittänyt muun ohella seuraavaa:

(2) A Oy on vuonna 2017 sijoittanut varojaan yhteensä 501 000 euroa B Oy:n vieraan pääoman ehtoiseen velkakirjaan. Velkakirjalle on sen ehtojen mukaisesti maksettu vuosittain korkoa, jota on pidetty yhtiön veronalaisena tulona. A Oy on hankkinut velkakirjan tulonhankkimistarkoituksessa, eikä yhtiöllä ole ollut intressiyhteyttä velalliseen.

(3) A Oy:n omistama velkakirja liittyy B Oy:n vuonna 2017 toteuttamaan velkakirjaohjelmaan. Velkakirja on kirjattu velkakirjan välittäjän C Oy:n ylläpitämään rekisteriin.

(4) B Oy on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin loppuvuodesta 2019. Yhtiö on hakeutunut yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen saneerausmenettelyyn, joka on alkanut 20.3.2020. A Oy:n velkakirjan mukaista saatavaa ja saneerausmenettelyn alkuun mennessä kertyneitä mutta maksamattomia korkoja on käräjäoikeuden 28.10.2020 vahvistaman saneerausohjelman mukaisesti leikattu 30 prosenttia.

Ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetyt kysymykset

(5) A Oy on pyytänyt keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisua seuraavista kysymyksistä:

1. Onko A Oy:n B Oy:ltä olevaan velkakirjaan perustuvaan saatavaan vahvistetun saneerausohjelman mukaisesti tehty leikkaus A Oy:n verotuksessa vähennyskelpoinen menetys elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisena saamisen lopullisena arvonalenemisena saneerausohjelman vahvistamisvuonna 2020?

2. Realisoituuko verotuksessa vähennyskelpoinen arvonaleneminen saneerausohjelman vahvistamisvuonna 2020?

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu 24.9.2021 verovuodelle 2020

(6) Keskusverolautakunta on lausunut antamanaan ennakkoratkaisuna seuraavaa:

1. ja 2. Hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa B Oy:n saneerausohjelmassa A Oy:n velkasaatavan pääomaan tehty leikkaus on A Oy:n verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:n 2 kohdan mukaisena lopulliseksi todettuna arvonalentumisena vähennyskelpoinen verovuonna 2020.

Vaatimukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(7) Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valituksessaan vaatinut, että keskusverolautakunnan päätös kumotaan ja uutena ennakkoratkaisuna lausutaan, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa B Oy:n saneerausohjelmassa A Oy:n velkasaatavan pääomaan tehty leikkaus ei ole A Oy:n verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti lopulliseksi todettuna arvonalentumisena vähennyskelpoinen verovuonna 2020.

(8) A Oy on vaatinut valituksen hylkäämistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

(9) Asiassa on ratkaistavana, onko yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisessa saneerausohjelmassa vuonna 2020 velkasaatavan pääomaan tehtyä leikkausta pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:n 2 kohdan mukaisena lopulliseksi todettuna arvonalenemisena ja siten vähennyskelpoisena verovuonna 2020.

(10) Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on katsonut, että saneerausohjelman vahvistaminen vuonna 2020 ei osoita, että lainapääoman leikkaus olisi jo tuossa vaiheessa lopullinen. Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen alkaa sen varsinainen toteuttamisvaihe, ja saneerausohjelman mukaiset maksut tapahtuvat vuosina 2021–2026. Vahvistetun saneerausohjelman ehtojen perusteella leikattu saneerausvelka on mahdollista maksaa velkojalle takaisin. Velallisen on mahdollista hankkia lisää pääomaa ja tervehdyttää toimintansa. Lähtökohtaisesti vasta saneerausohjelman lopussa selviää velkojan lainapääoman menetyksen tarkka määrä.

(11) A Oy on katsonut, että velkakirjan ehdot määräytyvät saneerausohjelman vahvistamisen myötä saneerausohjelman perusteella, jolloin yhtiön saatava on pienentynyt 30 prosentilla. Saneerausmenettelyn tavoitteella tervehdyttää velallisyhtiön toiminta ei ole vaikutusta siihen, että A Oy:n saatavaa on saneerausohjelman mukaisesti leikattu. Saatavan menetyksen lopullisuudelle ei tule asettaa tiukkoja edellytyksiä. Saatavan lopullinen arvonalentuminen voi realisoitua myös muuten kuin konkurssissa, eivätkä saatavan arvonalentumiseen vaikuta myöhemmät teoreettiset mahdollisuudet lisätuottojen saamiseen.

Sovelletut oikeusohjeet

(12) Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:n 2 kohdan mukaan edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia menetyksiä ovat tämän momentin 2 ja 3 kohdan osalta 16 §:ssä säädetyin poikkeuksin muun ohessa myyntisaamisten arvonalenemiset, muun rahoitusomaisuuden lopullisiksi todetut arvonalenemiset sekä muuhun omaisuuteen kuuluvien saamisten lopullisiksi todetut arvonalenemiset.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

(13) A Oy on vuonna 2017 sijoittanut 501 000 euroa B Oy:n velkakirjaohjelmaan.

(14) B Oy on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin vuonna 2019. Käräjäoikeus on 28.10.2020 vahvistanut yhtiön saneerausohjelman, jossa A Oy:n ja muiden sijoittajien saneerausvelkoihin kuuluneita saatavia on leikattu 30 prosenttia.

(15) Korkein hallinto-oikeus katsoo samoin kuin keskusverolautakunta, että kun A Oy:n B Oy:lle tulonhankkimistarkoituksessa antaman lainan pääomaa on leikattu käräjäoikeuden vahvistamassa yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisessa saneerausohjelmassa ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatulla tavalla, tästä aiheutuvaa menetystä on pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna lopulliseksi todettuna arvonalenemisena. Siten kyseinen menetys voidaan vähentää mainitun lainkohdan mukaisesti A Oy:n verotuksessa verovuonna 2020.

(16) Tämän vuoksi keskusverolautakunnan päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Vesa-Pekka Nuotio, Joni Heliskoski, Tero Leskinen ja Toni Kaarresalo. Asian esittelijä Anna Ahlberg.