KHO:2022:118

Henkilöllä oli ollut julkisuuslain 12 §:n perusteella oikeus saada tieto häntä itseään koskevista salassa pidettävään potilasasiakirjaan sisältyneistä tiedoista. Sairaanhoitopiiri oli toimittanut pyydetyt tiedot henkilön valtuuttamalle asiamiehelle postitse, mutta kieltäytynyt luovuttamasta tietoja pyydetyllä tavalla sähköpostitse.

Asiakirjan antamistapoja koskevan julkisuuslain 16 §:n 1 momentin toinen virke ja 2 momentin (385/2007) ensimmäinen ja toinen virke koskivat sanamuotonsa mukaan ainoastaan julkisten tietojen ja asiakirjojen antamista. Säännösten sanamuodon mukainen rajoittava tulkinta ei kuitenkaan ollut perusteltua ottaen huomioon julkisuuslain tavoitteet ja julkisuuslain yleisen lähtökohdan henkilöä itseään koskevien tietojen saamisesta. Tämän vuoksi näistä säännöksistä ilmenevää periaatetta tiedon pyytäjän oikeudesta saada tieto pyytämällään tavalla oli lähtökohtaisesti perusteltua soveltaa soveltuvin osin myös, kun tietopyyntö koski tietoa tai asiakirjaa, josta tiedon pyytäjällä oli julkisuuslain 11 tai 12 §:n perusteella oikeus saada tieto

Sairaanhoitopiirillä oli tietojen pyytämistä ja saamista varten käytössä suomi.fi-tunnistautuminen. Tunnistautumisen kautta voi pyytää omia tietojaan, mikä kuitenkin edellytti sitä, että kansalainen itse tunnistautui palvelussa. Sairaanhoitopiirin mukaan sähköpostin osalta viranomainen ei voinut vakuuttua siitä, että tietojen pyytäjä oli se, joka hän väitti olevansa.

Julkisuuslain 16 §:n 2 momentin (385/2007) toisen virkkeen mukaan tietojen sähköinen luovuttaminen lainkohdassa tarkoitetuista asiakirjoista oli viranomaisen harkinnassa. Sairaanhoitopiirin esittämä huomioon ottaen korkein hallinto-oikeus katsoi, että sairaanhoitopiiri ei ollut ylittänyt harkintavaltansa rajoja päättäessään olla luovuttamatta potilasasiakirjaan sisältyviä salassa pidettäviä tietoja sähköpostitse.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 2 § 5 kohta, 5 § 3 momentti ja 13 § 1 momentti
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) 12 §, sekä 16 § 1 momentti ja 2 momentti (385/2007)

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Turun hallinto-oikeus 4.2.2021 nro 21/0024/2

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää A:lle valitusluvan ja tutkii asian.

Valitus hylätään. Turun hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

A:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa hylätään.

Asian tausta

(1) Asianajaja B on joulukuussa 2019 A:n valtuuttamana pyytänyt saada Satakunnan sairaanhoitopiiriltä sähköpostitse asiakirjan, joka todentaa sen, että A oli 10.6.2019 käynyt röntgentutkimuksessa, ja josta ilmenee, mihin aikaan hän oli tutkimuksessa käynyt ja mihin aikaan päässyt tutkimuksesta pois.

(2) Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin joulukuussa 2019 tekemän päätöksen mukaan sairaanhoitopiiri ei luovuta potilasta koskevia tietoja sähköpostitse. Päätöksen kertoelmaosasta ilmenee, että pyydetty tieto on toimitettu asianajaja B:lle postitse.

(3) Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on päätöksellään 27.1.2020 hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen, jonka mukaan aineisto olisi tullut toimittaa salattuna sähköpostiviestinä.

(4) Turun hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään poistanut Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja yhtymähallituksen A:n oikaisuvaatimuksen johdosta tekemän päätöksen ja tutkinut A:n valituksen hallintovalituksena johtajaylilääkärin päätöksestä. Valitus ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on hylätty. Päätöksen perusteluina on valituksen hylkäämistä koskevan ratkaisun osalta esitetty seuraavaa:

(5) Asiakirjapyynnön kohteena on asiakirja, josta ilmenee, mihin aikaan A on 10.6.2019 käynyt sairaalassa röntgentutkimuksessa sekä mihin aikaan hän on päässyt pois tutkimuksesta. Toimitustavaksi on vaadittu sähköposti. Valituksenalaisen päätöksen mukaan tieto siitä, että potilas käy tutkimuksessa, tallennetaan vain potilasasiakirjoihin.

(6) Potilasasiakirjassa oleva tieto on julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan perusteella salassa pidettävä. Koska julkisuuslain 16 §:n 1 momentin säännös tiedon antamisesta pyydetyllä tavalla koskee vain asiakirjan julkista sisältöä, säännös ei sovellu nyt kyseessä olevaan tilanteeseen. Näin ollen A:lla ei ole ollut oikeutta saada kyseistä asiakirjaa vaatimallaan tavalla.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja Peltoniemi, joka on myös esitellyt asian, Timo Saarinen ja Lauri Gummerus.

Vaatimukset ja selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(7) A on pyytänyt lupaa valittaa Turun hallinto-oikeuden päätöksestä ja on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja vahvistetaan, että Satakunnan sairaanhoitopiirin olisi tullut toimittaa pyydetty asiakirja pyydetyllä tavalla eli salattuna sähköpostiviestinä. A on lisäksi vaatinut, että sairaanhoitopiiri velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. Vaatimusten perusteina on esitetty muun ohella seuraavaa:

(8) A:lla on ollut asianosaisjulkisuuden perusteella oikeus saada tieto pyytämästään asiakirjasta. Julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaan tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. A pitää virheellisenä hallinto-oikeuden näkemystä, että säännös koskisi vain yleisöjulkisia asiakirjoja. Säännöksen muotoilu ”tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä” tarkoittaa sekä yleisöjulkista että asianosaisjulkista sisältöä.

(9) Satakunnan sairaanhoitopiiri on selityksessään vaatinut, että valituslupahakemus hylätään, ja jos valituslupa myönnetään, valitus oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen hylätään. Sairaanhoitopiiri on todennut, että se on kieltäytynyt luovuttamasta potilastietoja sähköpostilla ja selityksessään perustellut tätä kieltäytymistään viittaamalla hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon. Mainitussa lausunnossa sairaanhoitopiiri oli todennut muun ohella, että sillä on tietojen pyytämistä ja saamista varten käytössä suomi.fi-tunnistautuminen. Tunnistautumisen kautta voi pyytää omia tietojaan, mikä kuitenkin edellyttää sitä, että kansalainen itse tunnistautuu palvelussa. Sähköpostin osalta viranomainen ei voi vakuuttua siitä, että tietojen pyytäjä on se, joka hän väittää olevansa.

(10) A on vastaselityksessään esittänyt muun ohella, että sähköpostitse voidaan toimittaa hyvinkin vahvasti suojattuja viestejä. Jos asiakirja on kiireellinen, kuten tässä tapauksessa oli, sen kirjeitse toimittaminen tarpeeseen nähden myöhässä on sama asia kuin asiakirjaa ei toimitettaisi lainkaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

(11) Asiassa on kysymys erityisesti siitä, onko sairaanhoitopiiri voinut kieltäytyä luovuttamasta potilasasiakirjaan sisältyviä tietoja sähköpostitse henkilölle, jota tiedot koskevat.

Sovellettavat oikeusohjeet

(12) Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (potilaslaki) 2 §:n 5 kohdan mukaan mainitussa laissa potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja.

(13) Potilaslain 5 §:n 3 momentin mukaan potilaan oikeudesta tarkastaa häntä itseään koskevat potilasasiakirjoissa olevat tiedot on voimassa, mitä henkilötietolain (523/1999) 26–28 §:ssä säädetään. Potilaan oikeudesta tietojen saantiin on lisäksi voimassa, mitä siitä säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 ja 12 §:ssä.

(14) Potilaslain 13 §:n 1 momentin mukaan potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä.

(15) Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

(16) Julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Pykälän 2 momentin (385/2007) ensimmäisen virkkeen mukaan viranomaisen ratkaisuista automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidetyn rekisterin julkisista tiedoista on oikeus saada kopio teknisenä tallenteena tai muutoin sähköisessä muodossa, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Momentin toisen virkkeen mukaan tietojen antaminen vastaavassa muodossa muusta julkisesta asiakirjasta on viranomaisen harkinnassa, jollei toisin säädetä.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

(17) Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan A:n pyytämät tiedot sisältyvät häntä koskevaan potilaskertomukseen, joka on potilaslain 2 §:n 5 kohdassa tarkoitettu potilasasiakirja. Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat potilaslain 13 §:n 1 momentin perusteella salassa pidettäviä. Kun otetaan huomioon potilaslain 5 §:n 3 momentti ja julkisuuslain 12 §, A:lla on kuitenkin ollut oikeus saada pyytämänsä tiedot. Satakunnan sairaanhoitopiiri onkin toimittanut pyydetyt tiedot hänelle, mutta ei A:n pyytämällä tavalla sähköpostitse vaan postitse.

(18) Potilaslaissa ei ole asiakirjan antamistapoja koskevia säännöksiä. Näin ollen A:n oikeutta saada pyytämänsä tiedot sähköpostitse on arvioitava julkisuuslain 16 §:ssä säädetyn perusteella.

(19) Asiakirjan antamistapoja koskevan julkisuuslain 16 §:n 1 momentin toinen virke ja 2 momentin (385/2007) ensimmäinen ja toinen virke koskevat sanamuotonsa mukaan ainoastaan julkisten tietojen ja asiakirjojen antamista. Säännösten sanamuodon mukainen rajoittava tulkinta ei kuitenkaan ole perusteltua ottaen huomioon julkisuuslain tavoitteet ja julkisuuslain yleisen lähtökohdan henkilöä itseään koskevien tietojen saamisesta. Tämän vuoksi näistä säännöksistä ilmenevää periaatetta tiedon pyytäjän oikeudesta saada tieto pyytämällään tavalla on lähtökohtaisesti perusteltua soveltaa soveltuvin osin myös, kun tietopyyntö koskee tietoa tai asiakirjaa, josta tiedon pyytäjällä on julkisuuslain 11 tai 12 §:n perusteella oikeus saada tieto.

(20) Asianajaja B on A:n valtuuttamana pyytänyt edellä tarkoitettuja tietoja sairaanhoitopiiriltä sähköpostitse. Sairaanhoitopiiri on todennut, että sillä on tietojen pyytämistä ja saamista varten käytössä suomi.fi-tunnistautuminen. Tunnistautumisen kautta voi sairaanhoitopiirin mukaan pyytää omia tietojaan, mikä kuitenkin edellyttää sitä, että kansalainen itse tunnistautuu palvelussa. Edelleen sairaanhoitopiiri on todennut, että sähköpostin osalta viranomainen ei voi vakuuttua siitä, että tietojen pyytäjä on se, joka hän väittää olevansa.

(21) Julkisuuslain 16 §:n 2 momentin (385/2007) toisen virkkeen mukaan tietojen sähköinen luovuttaminen lainkohdassa tarkoitetuista asiakirjoista on viranomaisen harkinnassa. Sairaanhoitopiirin antama selvitys huomioon ottaen korkein hallinto-oikeus katsoo, että sairaanhoitopiiri ei ole ylittänyt harkintavaltansa rajoja päättäessään olla luovuttamatta A:lle tämän pyytämiä potilasasiakirjaan sisältyviä tietoja A:n pyytämällä tavalla sähköpostitse asianajaja B:lle.

(22) Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei valituksen hylkäämistä koskevan ratkaisun eikä oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämisen osalta ole perusteita.

Oikeudenkäyntikulut

(23) Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §, A:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari ja Robert Utter. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.