KHO:2022:125

Poliisipartio oli havainnut, että kuljetusliikkeen ajoneuvoyhdistelmä oli ollut kuormattuna ajossa yleisellä tiellä. Ajoneuvoyhdistelmää ei tällöin ollut pysäytetty punnitusta varten, vaan ajoneuvoyhdistelmä oli jatkanut matkaansa kuljetusliikkeen asiakkaan liikepaikalle. Ajoneuvoyhdistelmä oli punnittu kuljetusliikkeen asiakkaan liikepaikalla kello 7:21. Tämän jälkeen ajoneuvoyhdistelmän kuormana ollut maa-aines oli purettu, ja ajoneuvoyhdistelmällä oli haettu uusi kuorma.

Poliisipartio oli tullut kuljetusliikkeen asiakkaan liikepaikalle, kun yhtiön ajoneuvoyhdistelmällä oli tuotu sinne toinen kuorma. Poliisipartio oli tällöin todennut ylikuorman ensimmäisen kuorman osalta rahtikirjasta ilmenneen kokonaismassan perusteella. Poliisipartio oli kirjannut tekoajaksi ylikuormasta tekemäänsä ilmoitukseen kello 9:53.

Ylikuormamaksusta annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kuorman massan muulla luotettavalla tavalla laskemisena ja siten säännöksessä tarkoitettuna ylikuorman toteamisena ei ole pidettävä sitä, että ajoneuvoyhdistelmän vain havaitaan olevan kuormattuna ajossa yleisellä tiellä. Kun ylikuorma oli todettu vasta kyseessä olevaa kuljetusta seuranneen toisen kuljetuksen yhteydessä, ensimmäisen kuljetuksen ylikuormaa ei ollut todettu ylikuormamaksusta annetun lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla välittömästi kuljetuksen aikana. Yhtiölle ei siten ollut määrättävä ylikuormamaksua.

Laki ylikuormamaksusta 1 § 3 momentti ja 6 § 1 momentti

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 25.10.2021, 21/0165/1

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii asian.

Poliisilaitoksen valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Asian tausta

(1) Oulun poliisilaitos on rahtikirjan perusteella todennut kuljetusliikkeen ajoneuvoyhdistelmällä kuljetetun ylikuormaa ja määrännyt kuljetusliikkeelle ylikuormamaksun.

(2) Kuljetusliike on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut ylikuormamaksun poistamista, koska poliisi ei ole havainnut ylikuormaa tiellä vaan ylikuorma on todettu jälkikäteen.

(3) Hallinto-oikeus on kumonnut Oulun poliisilaitoksen päätöksen ja poistanut kuljetusliikkeelle määrätyn ylikuormamaksun.

(4) Hallinto-oikeus on päätöksensä perusteluissa todennut, että ylikuorma on todettu kuljetusliikkeen maa-aineksen myynnistä saadusta rahtikirjasta. Tällöin kuormana ollut maa-aines oli jo ollut purettu ja ajoneuvoyhdistelmä oli pysäytetty sen poistuttua purkupaikalta. Ylikuormaa ei tässä tilanteessa ollut katsottava todetun ylikuormamaksusta annetun lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla välittömästi kuljetuksen aikana.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Merja Velakoski-Kovalainen, Harry Määttä (eri mieltä), joka on myös esitellyt asian, ja Petri Marttila.

Vaatimukset ja selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(5) Oulun poliisilaitos on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja ettei Oulun poliisilaitoksen määräämää ylikuormamaksua tule poistaa.

(6) Kuljetusliike on vaatinut valituksen hylkäämistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

(7) Asiassa on ratkaistavana, onko ajoneuvoyhdistelmällä kuljetettu ylikuorma todettu ylikuormamaksusta annetun lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla välittömästi kuljetuksen aikana. Asiassa ei ole riitaa kuljetusliikkeen ajoneuvoyhdistelmällä kuljetetun kuorman painosta.

(8) Oulun poliisilaitos on katsonut, että ylikuorma on todettu välittömästi kuljetuksen aikana, kun poliisipartio on havainnut yleisellä tiellä ajossa olleen ajoneuvoyhdistelmän kuormattuna ja kun havaintoajankohdan aikainen ylikuorma on myöhemmin todettu luotettavalla tavalla rahtikirjoihin merkittyjen punnitustulosten perusteella.

(9) Kuljetusliike on katsonut, ettei ylikuormaa ole todettu välittömästi kuljetuksen aikana, koska poliisipartion yleisellä tiellä havaitsema kuorma oli aamulla kipattu kuljetusliikkeen asiakkaan liikepaikalla ja koska poliisipartio tuli asemalle määräämään ylikuormamaksun vasta kolmen tunnin kuluttua, kun kuljetusliikkeen asiakkaalle oli tuotu ajoneuvoyhdistelmällä jo toinen kuorma.

Sovellettavat oikeusohjeet

(10) Ylikuormamaksusta annetun lain 1 §:n 3 momentin mukaan ylikuormamaksu määrätään vain sellaisesta ylikuormasta, jonka liikenteen valvoja toteaa välittömästi kuljetuksen aikana.

(11) Lain 6 §:n 1 momentin mukaan ylikuorma todetaan punnitsemalla akseliin ja teliin kohdistuvat massat tai kokonaismassa. Ylikuorma voidaan todeta myös laskemalla kuorman massa tilavuuden perusteella, rahtikirjoista tai muulla luotettavalla tavalla.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

(12) Poliisipartio on 6.3.2020 havainnut, että kuljetusliikkeen ajoneuvoyhdistelmä on ollut kuormattuna ajossa yleisellä tiellä. Ajoneuvoyhdistelmää ei ole tällöin pysäytetty punnitusta varten, vaan ajoneuvoyhdistelmä on jatkanut matkaansa kuljetusliikkeen asiakkaan liikepaikalle. Ajoneuvoyhdistelmä on punnittu kuljetusliikkeen asiakkaan liikepaikalla. Punnitus on vaakatodistuksen mukaan tapahtunut kello 7:21. Tämän jälkeen ajoneuvoyhdistelmän kuormana ollut maa-aines on purettu, ja ajoneuvoyhdistelmällä on haettu uusi kuorma.

(13) Poliisipartio on tullut yhtiön asiakkaan liikepaikalle, kun kuljetusliikkeen ajoneuvoyhdistelmällä oli tuotu sinne toinen kuorma. Poliisipartio on tällöin todennut ylikuorman ensimmäisen kuorman osalta rahtikirjasta ilmenneen kokonaismassan perusteella. Poliisipartio on kirjannut tekoajaksi ylikuormasta tekemäänsä ilmoitukseen kello 9:53.

(14) Ylikuormamaksusta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan ylikuorma on todettava joko punnitsemalla tai laskemalla kuorman massa tilavuuden perusteella, rahtikirjoista tai muulla luotettavalla tavalla. Lainkohdassa tarkoitettuna kuorman massan muulla luotettavalla tavalla laskemisena ja siten säännöksessä tarkoitettuna ylikuorman toteamisena ei ole pidettävä sitä, että ajoneuvoyhdistelmän havaitaan olevan kuormattuna ajossa yleisellä tiellä.

(15) Ylikuormamaksusta annetun lain 1 §:n 3 momentin mukaan ylikuorma on todettava välittömästi kuljetuksen aikana. Kun ylikuorma todetaan vasta kyseessä olevaa kuljetusta seuranneen toisen kuljetuksen yhteydessä, ensimmäisen kuljetuksen ylikuormaa ei ole todettu välittömästi ensimmäisen kuljetuksen aikana.

(16) Edellä esitetyn perusteella kysymyksessä olevaa ylikuormaa ei ole todettu ylikuormamaksusta annetussa laissa tarkoitetulla tavalla. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Vesa-Pekka Nuotio, Joni Heliskoski, Tero Leskinen ja Toni Kaarresalo. Asian esittelijä Turo Lehtonen.