KHO:2022:139

B-rahasto oli luxemburgilainen sopimusperusteinen FCP-sateenvarjorahasto. B-rahaston A-alarahasto oli avoin sopimusperusteinen varallisuusmassa, joka sijoitti varojaan pääasiallisesti kiinteistökohteisiin. B-rahastolla oli vain yksi välitön osuudenomistaja.

Asiassa oli ratkaistavana, täyttikö A-alarahasto tuloverolain 20 a §:ssä säädetyt edellytykset vapaudelle tulosta suoritettavasta verosta, vaikka A-alarahastolla oli vain yksi välitön osuudenomistaja. Asiassa oli siten kysymys siitä, seurasiko sanotun säännöksen 4 momentissa olevasta viittauksesta vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun 4 §:ään se, että ollakseen verovapaa kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavalla erikoissijoitusrahastolla on oltava vähintään kymmenen osuudenomistajaa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun otettiin huomioon tuloverolain 20 §:n 4 momentin sanamuoto ja esityöt sekä verotuksessa noudatettava legaliteettiperiaate, pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla sijoittavien erikoissijoitusrahastojen verovapauden edellytyksenä on tuloverolain 20 a §:n 4 momentin mukaan se, että rahasto jakaa vuosittain säännöksessä tarkoitetun määrän tilikauden voitostaan. Säännöksessä ei ollut katsottava asetetun muita edellytyksiä pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla sijoittavan erikoissijoitusrahaston verovapaudelle. Siten A-alarahasto ei ollut velvollinen suorittamaan Suomessa tulon perusteella veroa yksin sen vuoksi, että sillä oli vain yksi välitön osuudenomistaja.

Tuloverotuksen ennakkoratkaisu verovuosille 2020 ja 2021 sekä lähdeverotuksen ennakkoratkaisu vuosille 2020 ja 2021.

Tuloverolaki 20 a § 2, 3, 4 ja 7 momentti

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 3 § 10 momentti

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Keskusverolautakunta 27.8.2021 nro 25/2021

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

Alarahaston valitus hyväksytään. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu kumotaan ja uutena ennakkoratkaisuna lausutaan, että A-alarahasto on tuloverolain 20 a §:n nojalla vapaa tulon perusteella suoritettavasta verosta sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n 10 momentin nojalla vapaa osingosta suoritettavasta lähdeverosta.

Asian tausta

Ennakkoratkaisuhakemus keskusverolautakunnalle

(1) B-sateenvarjorahasto on luxemburgilainen sopimusperusteinen FCP-rahasto (fonds commun de placement), jonka toimintaa sääntelee pääasiassa niin sanottu SIF-lainsäädäntö ja jota valvoo Luxemburgin finanssivalvontaviranomainen. Sateenvarjorahasto muodostuu sen alarahastojen muodostamasta kokonaisuudesta.

(2) Sateenvarjorahastossa on yksi välitön osuudenomistaja, joka on saksalainen sopimusperusteinen rahasto. Osuudenomistajan toimintaa sääntelee Saksan ammattimaisia sijoittajia ja varakkaita yksityishenkilöitä koskeva sijoituslaki, ja osuudenomistajalla on Saksan finanssivalvontaviranomaisen valvonnassa oleva toimiluvan saanut vaihtoehtorahaston hoitaja. Välittömän osuudenomistajan rahasto-osuuksien omistus on puolestaan jakautunut 14 saksalaisen sopimusperusteisen sijoitusrahaston kesken. Kullakin viimeksi mainituista sijoitusrahastoista on osuudenomistajanaan yksi saksalainen eläkerahasto, jotka kaikki ovat ammattimaisia institutionaalisia sijoittajia. Yksi saksalaisista eläkerahastoista omistaa kaksi edellä mainituista sijoitusrahastoista ja siten alarahastolla on yhteensä 13 lopullista sijoittajaa.

(3) Sateenvarjorahaston alarahastoja on muun muassa A-rahasto (jäljempänä ”alarahasto”). Alarahasto on avoin erikoissijoitusrahasto, joka ei FCP-rahastona ole Luxemburgin lainsäädännön mukaan erillinen oikeushenkilö vaan sopimusperusteinen varallisuusmassa. C S.A. toimii alarahaston vaihtoehtorahaston hoitajana sekä hallinnointiyhtiönä. Alarahaston varoja säilyttää erillinen säilytysyhteisö.

(4) Alarahaston toiminnassa on kysymys sijoittajilta syöttörahastojen tai rahastojen rahastojen kautta kerättyjen pääomien sijoittamisesta. Alarahaston rahasto-osuudet on suunnattu yksinomaan ei-luonnollisille henkilöille, ja sijoittajien määrä on rajattu enintään sataan sijoittajaan. Alarahaston sijoitusstrategiana on sijoitusten tekeminen kiinteistökohteisiin. Alarahaston sääntöjen mukaan alarahaston varallisuuden tulee jatkuvasti koostua vähintään 51-prosenttisesti kiinteistöomaisuudesta ja enintään 49-prosenttisesti rahoitusomaisuudesta. Tällä hetkellä rahaston sijoitettu pääoma on noin 408 000 000 euroa.

(5) Alarahasto voi saada Suomesta kiinteistöihin liittyviä vuokratuloja, osinkoja, kiinteistöjen, kiinteistöosakeyhtiöiden ja muiden osakeyhtiöiden osakkeiden ja kommandiittiyhtiöiden yhtiöosuuksien luovutusvoittoja sekä korkotuottoja ja kommandiittiyhtiön tulo-osuutta.

(6) Alarahaston sääntöjen mukaan alarahasto lähtökohtaisesti jakaa osuudenomistajilleen kaiken vuosittaisesta tuloksestaan lukuun ottamatta realisoitumattomia arvonnousuja. Alarahaston tulos on vuosittain jaettu kokonaisuudessaan.

(7) Alarahasto ei ole Luxemburgin lainsäädännön nojalla tuloverovelvollinen ja sijoitustoiminnan verotus toteutuu siten käytännössä sijoittajatasolla. Koska alarahasto ei maksa tuloveroa Luxemburgissa, se ei myöskään voi saada hyvitystä ulkomaille maksetuista veroista. Alarahastoa ei pidetä Suomen ja Luxemburgin välisen verosopimuksen mukaan sopimusvaltiossa asuvana.

Ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetty kysymys

(8) Onko A-sijoitusrahasto tuloverolain 20 a §:n nojalla vapaa tulon perusteella suoritettavasta verosta sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n 10 momentin nojalla vapaa osingosta suoritettavasta lähdeverosta?

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu 27.8.2021 tuloverotuksen osalta verovuosille 2020 ja 2021 ja lähdeverotuksen osalta vuosille 2020 ja 2021

(9) A-sijoitusrahasto ei ole tuloverolain 20 a §:n nojalla vapaa tulon perusteella suoritettavasta verosta eikä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n 10 momentin nojalla vapaa osingosta suoritettavasta lähdeverosta.

(10) Keskusverolautakunta on ennakkoratkaisun perusteluissa lausunut muun ohella, että kotimainen pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin sijoittava erikoissijoitusrahasto voi olla tuloverolain 20 a §:n nojalla verovapaa erikoissijoitusrahasto vain, jos sillä on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla vähintään kymmenen rahasto-osuudenomistajaa. Alarahastolla on vain yksi osuudenomistaja, eikä se siten täytä mainittua osuudenomistajien vähimmäismäärää koskevaa edellytystä. Koska ulkomaista alarahastoa verotetaan samalla tavalla kuin vastaavaa kotimaista erikoissijoitusrahastoa, sitä ei aseteta erilaiseen asemaan kotimaisiin toimijoihin nähden. Tämän perusteella asiassa ei ole kyse Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 tai 63 artiklan vapauksien rajoituksesta.

Vaatimukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(11) Alarahasto on valituksessaan vaatinut, että keskusverolautakunnan päätös kumotaan ja uutena ennakkoratkaisuna lausutaan, että alarahasto on tuloverolain 20 a §:n nojalla vapaa tulon perusteella suoritettavasta verosta sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n 10 momentin nojalla vapaa osingosta suoritettavasta lähdeverosta.

(12) Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on vaatinut valituksen hylkäämistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

(13) Asiassa on ratkaistavana, täyttääkö alarahasto tuloverolain 20 a §:ssä säädetyt edellytykset vapaudelle tulosta suoritettavasta verosta, vaikka alarahastolla on vain yksi välitön osuudenomistaja. Asiassa on siten kysymys siitä, seuraako sanotun säännöksen 4 momentissa olevasta viittauksesta vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun 4 §:ään se, että ollakseen verovapaa kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavalla erikoissijoitusrahastolla on oltava vähintään kymmenen osuudenomistajaa. Asiassa ei ole väitetty, että alarahasto ei muutoin täyttäisi tuloverolain 20 a §:ssä tulosta suoritettavasta verosta vapautumiselle säädettyjä edellytyksiä.

(14) Alarahaston mukaan ulkomaisten erikoissijoitusrahastojen verovapaus perustuu tuloverolain 20 a §:ssä mainittuihin nimenomaisiin edellytyksiin, jotka alarahasto täyttää. Lainkohtaan sisällytetty maininta suomalaista erikoissijoitusrahastoa vastaavasta rahastosta viittaa vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevassa direktiivissä) tarkoitettuun vaihtoehtorahaston yleiseen määritelmään yhteissijoittamisvälineestä. Sanotussa maininnassa ei tarkoiteta sitä, että ulkomaisen rahaston on oltava kaikilta yksityiskohdiltaan vastaava suomalaisen rahaston kanssa ja täytettävä suomalaista rahastoa koskevat vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa säädetyt kriteerit. Ero teknisissä yksityiskohdissa kahden valtion lainsäädäntöjen välillä ei sellaisenaan oikeuta erilaista kohtelua. Suomessa on hyväksytty se, että erikoissijoitusrahasto, jossa on vain yksi osuudenomistaja, on yhteissijoitusyritys. Unionin tuomioistuimen asiassa C-342/20, A SCPI, antamasta tuomiosta ilmenevillä perusteilla Suomi ei voi rajoittaa ulkomaisten rahastojen verovapautta sillä perusteella, että ne eivät täytä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaista osuudenomistajien vähimmäislukumäärää.

(15) Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön mukaan pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen verovapauden edellytykset poikkeavat muille erikoissijoitusrahastoille asetetuista edellytyksistä. Kiinteistöihin pääasiassa sijoittavia erikoissijoitusrahastoja koskevassa tuloverolain 20 a §:n 4 momentissa ei ole viittausta saman pykälän 2 tai 3 momenttiin vaan pykälässä viitataan vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun 4 §:ään. Sanottua vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain säännöstä ei voida sivuuttaa sillä perusteella, että voitonjakoa koskeva velvoite sisältyy myös tuloverolain 20 a §:n 3 momenttiin. Koska alarahastolla on vain yksi osuudenomistaja, se ei täytä tuloverolain 20 a §:n 4 momentissa viitatun vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun 4 §:n osuudenomistajien vähimmäismäärää koskevaa edellytystä. Alarahasto ei siten ole vapaa tulon perusteella suoritettavasta verosta. Alarahastoa ei aseteta erilaiseen asemaan kotimaisiin toimijoihin nähden. Osuudenomistajien vähimmäismäärää koskeva edellytys ei ole sellainen, että ainoastaan kotimaisilla markkinoilla olevat toimijat voivat täyttää sen.

Sovellettavat oikeusohjeet ja niiden esitöitä

(16) Tuloverolain 10 §:n 6 kohdan (1399/2014) mukaan Suomesta saatua tuloa on muun ohessa osinko, osuuskunnasta saatu ylijäämä ja muu niihin rinnastettava tulo, joka on saatu suomalaiselta osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä, sekä osuus suomalaisen yhtymän tuloon.

(17) Saman lain 20 a §:n 1 momentin mukaan sijoitusrahastolain (213/2019) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu sijoitusrahasto tai sitä vastaava sopimusperusteinen ulkomainen avoin sijoitusrahasto, jolla on vähintään 30 osuudenomistajaa, on tulon perusteella suoritettavasta verosta vapaa.

(18) Saman pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään sijoitusrahaston verovapaudesta, sovelletaan myös vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 2 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erikoissijoitusrahastoon ja sitä vastaavaan ulkomaiseen sopimusperusteiseen erikoissijoitusrahastoon, jos rahasto on avoin ja sillä on vähintään 30 osuudenomistajaa.

(19) Saman pykälän 3 momentin mukaan, jos 2 momentissa tarkoitetulla erikoissijoitusrahastolla on vähemmän kuin 30 osuudenomistajaa tai erikoissijoitusrahastoa ei voida pitää avoimena, verovapauden edellytyksenä on lisäksi, että:

1) erikoissijoitusrahasto jakaa osuudenomistajilleen vuosittain vähintään kolme neljäsosaa tilikauden voitostaan pois lukien realisoitumattomat arvonnousut;

2) erikoissijoitusrahaston pääoma on vähintään kaksi miljoonaa euroa; ja

3) erikoissijoitusrahaston osuudenomistajat ovat vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla ammattimaisia sijoittajia tai niihin rinnastettavia varakkaita yksityishenkilöitä.

(20) Saman pykälän 4 momentin mukaan vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 2 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston tai sitä vastaavan ulkomaisen sopimusperusteisen erikoissijoitusrahaston, joka sijoittaa varojaan pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin mainitun lain 16 a luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla, verovapauden edellytyksenä on, että se jakaa osuudenomistajilleen vuosittain vähintään kolme neljäsosaa tilikauden voitostaan pois lukien realisoitumattomat arvonnousut.

(21) Saman pykälän 7 momentin mukaan, jos sijoitusrahasto tai erikoissijoitusrahasto koostuu yhdestä tai useammasta alarahastosta, sovelletaan alarahastoon, mitä sijoitusrahastosta tai erikoissijoitusrahastosta säädetään.

(22) Tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 304/2018 vp, tuloverolakia koskeva jakso 3.3) mukaan sijoitusrahastojen verokohtelua ei ehdoteta muutettavaksi, mutta niiden verosääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että verovapauden edellytyksistä säädettäisiin tarkemmin laissa. Verokohtelusta säädettäisiin uudessa tuloverolain 20 a §:ssä. (---) Tuloverolakiin tuotaisiin sijoitusrahastojen verovapauden edellytyksiksi niitä samoja kriteerejä, joita sijoitusrahastolainsäädännössä asetettaisiin kotimaiselle sijoitusrahastolle. Ulkomainen sijoitusrahasto olisi vastaavassa tilanteessa verovapaa kuin suomalainen rahasto. (---) Jotta ulkomaista sijoitusrahastoa pidettäisiin verovapaana tuloverolain 20 a §:n nojalla, täytyisi rahaston selvittää, että se vastaa oikeudellisilta ja toiminnallisilta piirteiltään kotimaista sijoitusrahastoa. (---) Pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen osalta tuloverolain 20 a §:n 4 momentissa säädettäisiin vastaavasta voitonjakovaatimuksesta kuin muiden, alle 30 osuudenomistajan erikoissijoitusrahastojen osalta ehdotetaan. Riippumatta osuudenomistajien lukumäärästä pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen on aina jaettava vuosittain vähintään kolme neljäsosaa tilikauden voitosta osuudenomistajilleen lukuun ottamatta realisoitumattomia arvonnousuja.

(23) Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n 10 momentin mukaan lähdeveroa ei ole suoritettava osingosta, joka maksetaan tuloverolain 20 a §:ssä säädetyt verovapauden edellytykset täyttävälle kotimaista sijoitusrahastoa tai erikoissijoitusrahastoa vastaavalle sopimusperusteiselle ulkomaiselle rahastolle. Lisäksi edellytyksenä on, että osingon saaja esittää Verohallinnolle selvityksen verovapauden edellytysten täyttymisestä.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

(24) A-alarahasto on B-sateenvarjorahaston alarahasto. Alarahasto on avoin sopimusperusteinen varallisuusmassa, joka sijoittaa varojaan pääasiallisesti kiinteistökohteisiin. Sateenvarjorahastossa on vain yksi välitön osuudenomistaja, joka on saksalainen sopimusperusteinen rahasto.

(25) Tuloverolain 20 a §:n 4 momentin perusteella varojaan pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla sijoittavan erikoissijoitusrahaston verovapauden edellytyksenä on, että erikoissijoitusrahasto jakaa osuudenomistajilleen vuosittain vähintään kolme neljäsosaa tilikauden voitostaan pois lukien realisoitumattomat arvonnousut.

(26) Kun otetaan huomioon tuloverolain 20 a §:n 4 momentin sanamuoto, verotuksessa noudatettava legaliteettiperiaate ja säännöksen edellä selostetut esityöt, korkein hallinto-oikeus katsoo, että tuloverolain 20 a §:n 4 momentin perusteella kaikkien pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla sijoittavien erikoissijoitusrahastojen verovapauden edellytyksenä on, että rahasto jakaa vuosittain säännöksessä tarkoitetun määrän tilikauden voitostaan. Säännöksessä ei ole katsottava asetetun muita edellytyksiä siinä tarkoitetun erikoissijoitusrahaston verovapaudelle.

(27) Näin ollen A-alarahasto ei ole velvollinen suorittamaan Suomessa tulon perusteella veroa sen vuoksi, että sillä on vain yksi välitön osuudenomistaja.

(28) Alarahaston sääntöjen mukaan alarahasto lähtökohtaisesti jakaa osuudenomistajilleen kaiken vuosittaisesta tuloksestaan lukuun ottamatta realisoitumattomia arvonnousuja. Lisäksi alarahaston tulos on vuosittain jaettu kokonaisuudessaan. Alarahasto täyttää siten tuloverolain 20 a §:n 4 momentissa asetetun voitonjakoa koskevan verovapauden edellytyksen.

(29) Tämän vuoksi keskusverolautakunnan päätös on kumottava ja uutena ennakkoratkaisuna lausuttava ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Vesa-Pekka Nuotio, Joni Heliskoski ja Toni Kaarresalo. Asian esittelijä Jarkko Kyllönen.