KHO:2023:64

Hallinto-oikeuden päätöksellä oli ratkaistu valitus yliopiston päätöksestä, joka koski hakijan korkeakoulukelpoisuutta ja oikeutta osallistua yliopiston valintakokeeseen. Hallinto-oikeuden päätös koski opiskelijaksi ottamista eikä siihen saanut hakea valittamalla muutosta.

Yliopistolaki 36 § 1 ja 3 momentti, 37 § 10 momentti ja 84 § 3 momentti

Ks. myös KHO 2007:25

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 6.9.2022 nro 1943/2022

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus poistaa hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jättää valituslupahakemuksen tutkimatta.

Asian tausta

(1) Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan varadekaani on muun ohella yliopistolain 37 §:n 10 momenttiin viitaten tehnyt päätöksen muutoksenhakijan korkeakoulukelpoisuudesta hyläten muutoksenhakijan hakemuksen erivapaudesta osallistua valintakokeeseen.

(2) Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunta on 17.5.2022 hylännyt muutoksenhakijan oikaisuvaatimuksen.

(3) Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään ratkaissut muutoksenhakijan valituksen ja ilmoittanut, että sen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Toni Sarivirta, Anni Mikkonen ja Minna Iivanainen, joka on myös esitellyt asian.

Vaatimukset ja selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(4) Muutoksenhakija on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

(5) Asiassa on ensin ratkaistavana, saako hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee yliopiston päätöstä olla myöntämättä hakijalle kelpoisuutta korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin yliopistolain 37 §:n 10 momentissa tarkoitetulla tavalla, hakea valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Sovellettavat oikeusohjeet ja oikeuskäytäntö

(6) Yliopistolain 84 §:n 3 momentin mukaan hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee lain 36 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista, ei saa hakea muutosta valittamalla.

(7) Yliopistolain 36 §:ssä säädetään opiskelijavalinnasta. Pykälän 1 momentin mukaan opiskelijat ottaa yliopisto. Pykälän 3 momentin mukaan yliopisto päättää opiskelijavalinnan perusteista.

(8) Yliopistolain 37 §:ssä säädetään kelpoisuudesta korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja erikoistumiskoulutukseen. Pykälän 10 momentin mukaan pykälässä tarkoitettuihin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

(9) Vuosikirjaratkaisussa KHO 2007:25 oli sovellettavana vanhan yliopistolain (645/1997) 35 §:n 3 momentin (556/2005) säännös, jonka mukaan hallinto-oikeuden päätökseen, joka koski lain 18 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista, ei saanut hakea muutosta valittamalla. Asiassa oli kysymys yliopiston dekaanin päätöksestä, jolla oli hylätty hakemus saada erivapaus osallistua oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeeseen. Korkein hallinto-oikeus totesi, että kelpoisuudesta korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin säädettiin vanhan yliopistolain 18 a §:ssä. Päätettäessä osallistumisoikeudesta valintakokeeseen oli kysymys opiskelijaksi ottamisesta. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saanut hakea muutosta valittamalla.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

(10) Muutoksenhakijan mahdollisuus tulla otetuksi opiskelijaksi suorittamaan haluamaansa korkeakoulututkintoa yliopistolain 36 §:n mukaisesti edellyttää sitä, että yliopisto on yliopistolain 37 §:n 10 momentissa tarkoitetulla tavalla todennut, että muutoksenhakijalla on opintoja varten tarvittavat tiedot ja valmiudet. Yliopisto on hylännyt muutoksenhakijan tätä koskevan hakemuksen.

(11) Yliopistolain 84 §:n 3 momentin mukaan lain 36 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että kyseinen valituskielto koskee myös tilannetta, jossa muutosta haetaan yliopistolain 37 §:n 10 momentin mukaiseen päätökseen.

(12) Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätökseen liitetty valitusosoitus on poistettava ja muutoksenhakijan valituslupahakemus jätettävä tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Outi Suviranta, Monica Gullans ja Ari Wirén. Asian esittelijä Kristina Björkvall.