KHO:2023:86

Asianosainen oli pyytänyt hallinto-oikeudelta valitusasian oikeudenkäyntiasiakirjoista laadittua koostetta, johon valitusasian ratkaisukokoonpanon esittelevä jäsen oli tehnyt korostuksia ja huomautuksia, sekä esittelevän jäsenen laatimaa oikeustapauskoostetta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että esittelevän jäsenen laatimiin asiakirjakoosteisiin merkityt esittelevän jäsenen kommentit ja mielipiteet olivat osia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 15 §:ssä tarkoitetusta asianosaisten ja yleisön läsnä olematta käydystä neuvottelusta, joka on pidettävä salassa. Samoin esittelijän koostama oikeuskäytäntö oli oikeudellisten seikkojen arvioimiseksi koostettua aineistoa, joka kuului oikeudenkäynnin neuvottelusalaisuuden piiriin.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoa oikeudenkäyntiasiakirjoista siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja mainitun lain 15 §:ssä tarkoitetusta hallintotuomioistuimen neuvottelusta. Näin ollen hallinto-oikeuden ylituomari oli voinut hylätä asianosaisen tietopyynnön. Vaikka asiakirjakoosteisiin sisältyi jäljennöksiä julkisista oikeudenkäyntiasiakirjoista, joihin asianosaisella sinänsä oli oikeus, tietopyyntö oli voitu hylätä kokonaisuudessaan, koska sen ei voitu katsoa kohdistuneen alkuperäisiin oikeudenkäyntiasiakirjoihin, vaan nimenomaan niihin merkintöihin, jotka esittelevä jäsen oli oikeudenkäyntiasiakirjojen jäljennöksiin tehnyt.

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 7 §, 9 § 2 mom 4 kohta ja 15 §

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin päätös 10.11.2022 nro HP 100/2022

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden ylituomarin päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Asian tausta

(1) A on pyytänyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta käsittelymuistioita asioista dnrot 21066/03.04.04.04.10/2021 ja 21199/03.04.04.04.10/2021. Hallinto-oikeuden lainkäyttösihteeri on kieltäytynyt luovuttamasta asiakirjoja ja ilmoittanut A:lle, että asian voi saattaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. A on saattanut hallinto-oikeuden ratkaistavaksi asian dnro 21066/03.04.04.04.10/2021 käsittely- tai esittelymuistiota koskevan tietopyynnön osalta.

(2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n tietopyynnön. Päätöksen perustelujen mukaan hallinto-oikeuden sähköiseen asiankäsittelyjärjestelmään on liitetty sellainen kooste asianomaisen jutun asiakirjoista, johon asian esittelijä on tehnyt reunahuomautuksia ja muita merkintöjä, sekä dokumentti, johon esittelijä on kerännyt oikeuskäytäntöä ja muuta aineistoa ja tehnyt niitä koskevia merkintöjä. Molemmat tiedostot on laadittu hallinto-oikeuden sisäistä käyttöä varten. Muuta esittelijän muistiota ei ole laadittu. Ne asiakirjat, joista ensin mainittu tiedosto on koottu, ovat A:n laatimia tai hallinto-oikeuteen toimittamia taikka sellaisia, jotka on jo toimitettu hänen tiedokseen pääasian käsittelyn yhteydessä. Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 15 §:ssä tarkoitetun hallintotuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluu oikeuskäytännön mukaan muun ohella esittelijän muistioon sisältyvä tosiseikkoja ja ratkaistavia oikeudellisia kysymyksiä koskeva arviointi ja tämän arvioinnin perustaksi tarpeellisen aineiston ja seikkojen selostus (KHO 2011:73). Saman lain 9 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan asianosaisella ei ole oikeutta oikeudenkäyntiasiakirjoihin siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja ensin mainitussa lainkohdassa tarkoitetusta hallintotuomioistuimen neuvottelusta. Koska puheena olevat dokumentit, siltä osin kuin ne eivät jo ole A:n tiedossa, kuuluvat kokonaisuudessaan tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piiriin, pyydettyjä tietoja niistä ei voida antaa.

Vaatimukset ja selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(3) A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ylituomarin päätös kumotaan ja hänelle luovutetaan asiakirjat, joihin asian esittelijä on tehnyt reunahuomautuksia ja muita merkintöjä, sekä dokumentti, johon esittelijä on kerännyt oikeuskäytäntöä ja muuta aineistoa ja tehnyt niitä koskevia merkintöjä.

(4) Päätöksen perustelujen mukaan asiassa ei ole laadittu varsinaista neuvottelumuistiota, jossa olisi kirjattu asian tiimoilta käyty neuvottelu ja joka olisi siten oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 15 §:n mukaan pidettävä salassa. Päätös on laiton myös sillä perusteella, että tietopyyntöasiaa käsitelleet henkilöt ovat käsitelleet myös valituksia asioissa dnrot 21066/03.04.04.04.10/2021 ja 21199/03.04.04.04.10/2021.

(5) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari on antanut lausunnon.

(6) Muutoksenhakija on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

(7) Asiassa on kysymys siitä, kuuluvatko hallinto-oikeuden esittelijän asian käsittelyä varten laatimat asiakirjakoosteet, joihin sisältyy asian oikeudenkäyntiasiakirjojen ohella esittelijän keräämää oikeuskäytäntöä sekä esittelijän asiakirjoihin tekemiä merkintöjä ja huomautuksia, hallintotuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piiriin.

(8) Muutoksenhakijan alkuperäinen tietopyyntö on koskenut hallinto-oikeuden käsittelyssä olleen kahden asian käsittelymuistioita. Hallinto-oikeuden ylituomari on valituksenalaisella päätöksellään ratkaissut muutoksenhakijan oikeuden saada tieto asiassa dnro 21066/03.04.04.04.10/2021 asian esittelevän jäsenen laatimista asiakirjakoosteista. Asiassa ei ole laadittu varsinaista esittelymuistiota. Näin ollen korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavana on vain kysymys muutoksenhakijan oikeudesta valituksenalaisessa päätöksessä mainittuihin asian dnro 21066/03.04.04.04.10/2021 asiakirjakoosteisiin.

Sovellettavat oikeusohjeet sekä niitä koskevat esityöt ja oikeuskäytäntö

(9) Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 7 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirjalla tarkoitetaan valituskirjelmää tai muuta vireillepanoasiakirjaa, valituksen kohteena olevaa päätöstä sekä muuta hallintotuomioistuimelle hallintolainkäyttöasiassa toimitettua asiakirjaa. Oikeudenkäyntiasiakirja on myös hallintotuomioistuimen päätös ja muu sen hallintolainkäyttöasiassa laatima asiakirja sekä hallintotuomioistuimen diaari ja vastaava asiakirjarekisteri.

(10) Saman lain 9 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu. Pykälän 2 momentin 4 kohdan mukaan asianosaisella ei ole 1 momentissa tarkoitettua oikeutta oikeudenkäyntiasiakirjoihin siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja 15 §:ssä tarkoitetusta hallintotuomioistuimen neuvottelusta.

(11) Saman lain 15 §:n mukaan hallintotuomioistuimen neuvottelu toimitetaan asianosaisten ja yleisön läsnä olematta. Neuvottelun sisältö on pidettävä salassa. Salassapitoaika on 80 vuotta asian vireilletulosta tuomioistuimessa.

(12) Mainitun lainkohdan esitöissä (HE 12/2006 vp) on todettu muun ohella seuraavaa: Ehdotetussa säännöksessä tuomioistuimen neuvottelulla tarkoitetaan tuomioistuimen istunnossa käytyä neuvottelua ja muuta mahdollista päätösharkintaan liittyvää keskustelua ja siihen liittyviä muistiinpanoja tuomioistuimen sisällä ennen istuntoa tai sen jälkeen. Tarkoituksena on, että salassapidon piiriin sisältyy myös yksittäisen tuomarin päätösharkinta. Päätösharkinta, jota ei ole kirjoitettu osaksi päätöksen perusteluja, on pidettävä salassa. Esittelijän muistio olisi salassa pidettävä siltä osin kuin se sisältää asian oikeudellista arviointia. Tähän arviointiin kuuluu esittelijän tekemän oikeudellisen arvion lisäksi myös tiedot asiaan liittyvistä oikeusohjeista, oikeuskäytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta.

(13) Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO 2011:73 oli kysymys oikeudenkäynnin osapuolena olleen henkilön oikeudesta saada tieto korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän muistiosta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tiedonsaantioikeus määräytyi asianosaisen oikeutta tiedonsaantiin koskevan oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n perusteella. Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 15 §:ssä tarkoitetun hallintotuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piiriin kuului paitsi esittelijän muistioon sisältyvä tosiseikkoja ja ratkaistavia oikeudellisia kysymyksiä koskeva arviointi ja tämän arvioinnin perustaksi tarpeellisen aineiston ja seikkojen selostus, myös muistioon kuuluva taltioluonnos kokonaisuudessaan, sekä kertoelmaosaltaan että varsinaisen ratkaisuehdotuksen ja sen perustelut käsittävältä osaltaan.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

(14) A:n tietopyyntöasian on ratkaissut hallinto-oikeuden ylituomari, joka ei ole hallinto-oikeudessa osallistunut sen valitusasian käsittelyyn, johon pyydetyt asiakirjat liittyvät.

(15) Asiakirjat, joiden julkisuudesta asiassa on kyse, koostuvat A:n valitusasian oikeudenkäyntiasiakirjoista, joihin valitusasian ratkaisukokoonpanon esittelevä jäsen on tehnyt korostuksia ja huomautuksia, sekä esittelevän jäsenen laatimasta oikeustapauskoosteesta.

(16) Korkein hallinto-oikeus katsoo, että esittelevän jäsenen laatimiin asiakirjakoosteisiin merkityt esittelevän jäsenen kommentit ja mielipiteet ovat osia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimista annetun lain 15 §:ssä tarkoitetusta asianosaisten ja yleisön läsnäolematta käydystä neuvottelusta, joka on pidettävä salassa. Samoin esittelevän jäsenen koostama oikeuskäytäntö on oikeudellisten seikkojen arvioimiseksi koostettua aineistoa, joka kuuluu neuvottelusalaisuuden piiriin.

(17) Oikeudenkäynnin osapuolena olleen A:n oikeus saada tieto neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvista asiakirjoista määräytyy asianosaisen oikeutta tiedonsaantiin koskevan oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n perusteella. Asianosaisellakaan ei sanotun pykälän 2 momentin 4 kohdan mukaan ole oikeutta saada tietoa oikeudenkäyntiasiakirjoista siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja mainitun lain 15 §:ssä tarkoitetusta hallintotuomioistuimen neuvottelusta.

(18) Vaikka asiakirjakoosteisiin sisältyy jäljennöksiä julkisista oikeudenkäyntiasiakirjoista, joihin A:lla sinänsä on ollut oikeus, tietopyyntö on voitu hylätä kokonaisuudessaan, koska sen ei voida katsoa kohdistuneen alkuperäisiin oikeudenkäyntiasiakirjoihin, vaan nimenomaan niihin merkintöihin, jotka esittelijä on oikeudenkäyntiasiakirjojen jäljennöksiin tehnyt.

(19) Näin ollen A:n tietopyyntö on tullut hylätä. A:n valituksesta ei ole syytä muuttaa hallinto-oikeuden ylituomarin tietopyyntöasiassa tekemää päätöstä, joten A:n valitus on niin ikään hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.