KHO:2024:21

Poliisilaitos oli peruuttanut A:n taksinkuljettajan ajoluvan, kun hänet oli tuomittu käräjäoikeudessa törkeästä kirjanpitorikoksesta ja luvattoman ammattimaisen liikenteen harjoittamisesta.

Törkeä kirjanpitorikos ja luvattoman ammattimaisen liikenteen harjoittaminen eivät olleet liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n 3 momentin 1–3 kohdassa nimenomaisesti mainittuja rikoksia. Asiassa oli siten arvioitava, oliko rikoksissa kysymys momentin 4 kohdassa mainituista, 1–3 kohdassa tarkoitettuja rikoksia vastaavista rikoksista, joita koskeva tuomioistuinratkaisu oli rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentin nojalla merkitty rikosrekisteriin.

Rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentissa säädetään tilanteista, joissa rikosrekisteriin merkitään eräissä tapauksissa tiedot tuomioistuinratkaisuista, joilla Suomen kansalainen ja Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen on ulkomailla tuomittu rikoksesta. Esillä olevassa asiassa ei ollut kysymys ulkomailla tuomituista rikoksista eikä siten liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n 3 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista rikoksista, joita koskeva tuomioistuinratkaisu olisi merkitty rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentin nojalla rikosrekisteriin.

Poliisilaitos ei näin ollen ollut voinut peruuttaa A:n taksinkuljettajan ajolupaa mainitsemallaan perusteella. Hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumottiin.

Laki liikenteen palveluista 25 § 1 ja 3 momentti, 246 § 1 ja 2 momentti

Rikosrekisterilaki 2 § 2 momentti

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 21.12.2022 nro 1853/2022

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii asian.

Hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumotaan.

Asian tausta

(1) Lapin poliisilaitos on 31.5.2022 tekemällään päätöksellä peruuttanut A:n taksinkuljettajan ajoluvan määräajaksi, jonka kesto on kuusi kuukautta. Päätöksessä on todettu muun ohella, että A on syyllistynyt törkeään kirjanpitorikokseen ja luvattomaan ammattimaisen liikenteen harjoittamiseen ja että hänet on tuomittu teoista viideksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Päätöksen perustelujen mukaan A:n taksinkuljettajan ajolupa on peruttu liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n 3 momentin ja 246 §:n sekä kokonaisharkinnan perusteella.

(2) Lapin poliisilaitos on 4.7.2022 tekemällään päätöksellä hylännyt muutoksenhakijan oikaisuvaatimuksen.

(3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 21.12.2022, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, hylännyt muutoksenhakijan valituksen.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Harry Määttä, Petri Marttila ja Hilppa Tuomola. Esittelijä Agta-Riina Pekkala.

Vaatimukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(4) A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumotaan. Muutoksenhakija on toissijaisesti vaatinut, että taksinkuljettajan ajoluvan määräaikaisen peruuttamisen kestoa ainakin lyhennetään selvästi.

(5) Lapin poliisilaitoksen on katsottava vaatineen, että valitus hylätään.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

(6) Asiassa on ratkaistavana, onko poliisilaitos voinut peruuttaa muutoksenhakijan taksinkuljettajan ajoluvan määräajaksi niiden rikosten vuoksi, joihin hänen on käräjäoikeudessa katsottu syyllistyneen.

Sovellettavat oikeusohjeet

(7) Liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n 1 momentin mukaan taksiliikenteessä kuljettajana toimivalla luonnollisella henkilöllä (taksinkuljettaja) on oltava taksinkuljettajan ajolupa.

(8) Pykälän 3 momentin mukaan Liikenne- ja viestintävirasto ei saa myöntää taksinkuljettajan ajolupaa henkilölle, joka on rikosrekisteristä ilmenevällä tavalla syyllistynyt ajolupahakemuksen ratkaisemista edeltäneen viiden vuoden aikana: 1) rikoslain (39/1889) 17 luvun 18 §:ssä tarkoitettuun sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen, 20 luvussa tarkoitettuun seksuaalirikokseen, 21 luvun 1–3 tai 6 §:ssä tarkoitettuun henkeen tai terveyteen kohdistuvaan rikokseen, 25 luvun 3 §:ssä tarkoitettuun ihmiskauppaan tai 3 a §:ssä tarkoitettuun törkeään ihmiskauppaan, 31 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun törkeään ryöstöön taikka 50 luvussa tarkoitettuun huumausainerikokseen; 2) rikoslain 21 luvun 4, 5, 6 a tai 7–15 §:ssä tarkoitettuun henkeen tai terveyteen kohdistuvaan rikokseen, 28 luvun 1–9 sekä 11 ja 12 §:ssä tarkoitettuihin omaisuusrikoksiin, 31 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun ryöstöön tai 32 luvun 1–10 §:ssä tarkoitettuihin kätkemis- ja rahanpesurikoksiin; 3) rikoslain 23 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, 3 §:ssä tarkoitettuun rattijuopumukseen, 4 §:ssä tarkoitettuun törkeään rattijuopumukseen tai 10 §:ssä tarkoitettuun kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta; 4) 1–3 kohdassa tarkoitettua rikosta vastaavaan rikokseen, jota koskeva tuomioistuinratkaisu on rikosrekisterilain (770/1993) 2 §:n 2 momentin nojalla merkitty rikosrekisteriin.

(9) Liikenteen palveluista annetun lain 246 §:n 1 momentin mukaan poliisi päättää taksinkuljettajan ajoluvan peruuttamisesta määräajaksi, väliaikaisesti tai toistaiseksi.

(10) Liikenteen palveluista annetun lain 246 §:n 2 momentin mukaan, jos taksinkuljettajan ajoluvan haltija on syyllistynyt 25 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin tekoihin, poliisi peruuttaa ajoluvan määräajaksi, vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai enintään viideksi vuodeksi.

(11) Rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentin mukaan rikosrekisteriin merkitään tiedot tuomioistuinratkaisuista, joilla Suomen kansalainen ja Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen on ulkomailla tuomittu 1 momentissa mainittua seuraamusta vastaavaan seuraamukseen. Rangaistusta koskeva tieto merkitään rikosrekisteriin, jos tuomio on annettu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, pohjoismaissa, keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 30/1981) osapuolena olevassa valtiossa tai tieto muualla annetusta tuomiosta on tullut rikosrekisterin pitäjälle virkateitse. Oikeusrekisterikeskus harkitsee, vastaako ulkomailla tuomittu rangaistus sellaista seuraamusta, joka 1 momentin nojalla merkittäisiin Suomessa rikosrekisteriin.

Asiassa saatu selvitys ja aiemmat päätökset

(12) Muutoksenhakija on tuomittu käräjäoikeudessa törkeästä kirjanpitorikoksesta ja luvattoman ammattimaisen liikenteen harjoittamisesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

(13) Poliisilaitoksen oikaisupäätöksessä on todettu, että törkeää kirjanpitorikosta ja luvatonta ammattiliikenteen harjoittamista on pidettävä liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n 3 momentin 4 kohdassa tarkoitettuina tekoina, jotka vastaavat säännöksen 1-3 kohdissa lueteltuja rikoksia.

(14) Hallinto-oikeuden päätöksessä on todettu muun ohella, että poliisilaitoksen on tullut liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n 3 momentin ja 246 §:n 1 ja 2 momentin säännökset huomioon ottaen peruuttaa muutoksenhakijan taksinkuljettajan ajolupa määräajaksi.

Osapuolten kannat korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(15) Muutoksenhakija on esittänyt muun ohella, että hän ei ole syyllistynyt sellaiseen rikokseen, jonka perusteella taksinkuljettajan ajolupa voidaan peruuttaa. Poliisi ei ole edes yrittänyt todeta, mitä liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n 3 momentin 1-3 kohdissa todettua rikoksia muutoksenhakijan syyksi luetut rikokset vastaisivat.

(16) Lapin poliisilaitos on esittänyt muun ohella, että teot, joihin muutoksenhakija on syyllistynyt, vastaavat liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja rikoksia. Kohdassa tarkoitetuista rikoksista törkeä kirjanpitorikos vastaa ainakin törkeää kavallusta siinä mielessä, että molemmilla voidaan tavoitella lähtökohtaisesti taloudellista etua. Kavalluksen teonkuvauksen mukaan kavalluksesta tuomitaan muun ohella se, joka saatuaan toimeksiannon perusteella tai muulla sellaisella tavalla haltuunsa varoja, joiden arvo hänen on tilitettävä toiselle, oikeudettomasti käyttämällä sanottuja tai niiden tilalle tulleita varoja taikka muulla sellaisella tavalla aiheuttaa tilitysvelvollisuuden täyttämättä jäämisen joko sovittuna tai muuten edellytettynä aikana. Tilitysvelvollisuuden ja kirjanpidon laiminlyönti vastaavat ainakin jossain määrin toisiaan ja molemmat edellyttävät jonkinlaista suunnitelmallisuutta ja harkintaa. Lisäksi kirjanpitorikoksen ja kavalluksen törkeiden tekomuotojen rangaistusasteikot vastaavat toisiaan.

(17) Laki jättää jossain määrin tulkinnanvaraiseksi, mitä vastaavalla rikoksella tarkoitetaan. Erittäin tiukka ja ankara tulkita johtaa siihen, että ilmauksella ei ole itsenäistä merkitystä, mikä tuskin on ollut lainsäätäjän tarkoitus.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

(18) Rikokset, joista muutoksenhakija on tuomittu, eivät ole liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n 3 momentin 1-3 kohdassa nimenomaisesti mainittuja rikoksia. Näin ollen, ja kun otetaan huomioon poliisilaitoksen päätöksen perustelut, asiassa on arvioitava, onko poliisilaitos voinut peruuttaa muutoksenhakijan taksinkuljettajan ajoluvan sillä perusteella, että muutoksenhakijan syyksi luetuissa rikoksissa on ollut kysymys sanotun momentin 4 kohdassa mainituista momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuja rikoksia vastaavista rikoksista, joita koskeva tuomioistuinratkaisu on rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentin nojalla merkitty rikosrekisteriin.

(19) Rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentissa säädetään tilanteista, joissa rikosrekisteriin merkitään eräissä tapauksissa tiedot tuomioistuinratkaisuista, joilla Suomen kansalainen ja Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen on ulkomailla tuomittu rikoksesta.

(20) Muutoksenhakija on tuomittu käräjäoikeudessa törkeästä kirjanpitorikoksesta ja luvattoman ammattimaisen liikenteen harjoittamisesta. Sanotuissa rikoksissa ei siten ole kysymys liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n 3 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista rikoksista, joita koskeva ulkomainen tuomioistuinratkaisu olisi rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentin nojalla merkitty rikosrekisteriin.

(21) Poliisilaitos ei näin ollen ole voinut peruuttaa muutoksenhakijan taksikuljettajan ajolupaa liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n 3 momentin ja 246 §:n 2 momentin perusteella. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset on kumottava.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Anne Nenonen, Joni Heliskoski ja Toni Kaarresalo. Asian esittelijä Jukka Koivusalo.