KHO:2024:24

Poliisi oli vuonna 2014 määrännyt A:n toistaiseksi voimassa olevaan ajokieltoon sillä perusteella, että A ei ollut toimittanut vaadittua erikoislääkärin lausuntoa ajoterveydestään päihderiippuvuuden selvittämiseksi. A:n ajo-oikeus oli rauennut vuonna 2019. Hänelle oli vuonna 2022 myönnetty uusi ajokorttilupa.

Poliisilaitos oli päätöksellään määrännyt A:n ajokieltoon, koska hänen aiemman ja jo rauenneen ajo-oikeutensa voimassaoloaikana vaadittua erikoislääkärin lausuntoa ei ollut toimitettu. Poliisilaitos ei ollut muutoksenhakijalle sittemmin myönnettyyn ajokorttilupaan perustuvan ajo-oikeuden voimassa ollessa määrännyt A:ta toimittamaan ajoterveysvaatimusten täyttymistä koskevaa lääkärin tai erikoislääkärin lausuntoa ennen tämän määräämistä ajokieltoon. Poliisilaitoksen ajokieltoon määräämistä koskevat päätökset eivät myöskään olleet perustuneet siihen, että A ei mahdollisen muun hänen terveydentilaansa koskevan selvityksen perusteella olisi enää täyttänyt ajokorttilaissa säädettyjä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä. Kun otettiin huomioon ajokorttilaissa poliisin toimivaltuuksista säädetty, A:ta ei ollut voitu määrätä ajokieltoon sillä perusteella, että hän ei ollut toimittanut aikaisemman ajo-oikeutensa aikana vaadittua lääkärinlausuntoa. Poliisilaitoksen ja hallinto-oikeuden päätökset kumottiin.

Ajokorttilaki 8 § 1 ja 2 momentti, 10 § 1 momentti, 12 § 1 momentti, 17 § 1 momentti, 20 § 1 momentti, 30 § 3 momentti ja 64 § 2 momentti

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 20.2.2023 nro 235/2023

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan siltä osin kuin valitus koskee ajokieltoon määräämistä koskevien poliisilaitoksen päätösten lainmukaisuutta ja tutkii asian siltä osin. Hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumotaan.

Muilta osin valituslupahakemus hylätään.

Lausuminen täytäntöönpanoa koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Asian tausta

(1) Poliisi on määrännyt A:n toimittamaan 22.6.2014 mennessä erikoislääkärin lausunnon ajoterveydestään päihderiippuvuuden selvittämiseksi. A ei ole toimittanut vaadittua todistusta määräajassa. Tämän vuoksi A on määrätty toistaiseksi voimassa olevaan ajokieltoon 24.7.2014 alkaen. A:n ajo-oikeus on rauennut 24.7.2019.

(2) A:lle on vuonna 2022 myönnetty uusi ajokorttilupa.

(3) Oulun poliisilaitos on 19.12.2022 tekemällään päätöksellä määrännyt muutoksenhakijan ajokieltoon toistaiseksi. Päätöksen mukaan muutoksenhakija ei ole toimittanut määräaikaan 22.6.2014 mennessä poliisin määräyksen mukaisesti vaadittua päihdealaan perehtyneen erikoislääkärin lausuntoa ajoterveydestään. Muutoksenhakija on määrätty asian vuoksi toistaiseksi voimassa olevaan ajokieltoon 24.7.2014 ja hänen ajo-oikeutensa on rauennut ajokorttilain mukaisesti tämän jälkeen viiden vuoden kuluttua eli 24.7.2019. Tämän jälkeen hänen päihteettömyyttään ei ole kuitenkaan missään vaiheessa selvitetty. Muutoksenhakija on hakenut ajokorttilupaa uudestaan 7.1.2022 lääkärin lausunnolla, jossa ei ole otettu kantaa päihteettömyyteen.

(4) Oulun poliisilaitos on 19.1.2023 tekemällään päätöksellä hylännyt muutoksenhakijan oikaisuvaatimuksen. Päätöksen perusteluissa on muun ohella todettu, että hallituksen esityksessä ajokorttilaiksi on mainittu, että ajo-oikeuden raukeamisesta on säädetty järjestelmän toimivuuden kannalta, ja on perusteltua, etteivät ajokieltoasiat jäisi avoimiksi määräämättömäksi ajaksi. Lainlaatijan tarkoituksena ei ole pidettävä sitä, että ajo-oikeuden teknisellä raukeamisella voisi vapautua velvoitteista, jotka koskevat ajo-oikeuden haltijaa myös hänen hakiessaan uutta ajo-oikeutta.

(5) Päätöksen perusteluissa on lisäksi todettu, että Liikenne- ja viestintävirasto ei ole ajoterveyden valvontaa koskevissa asioissa toimivaltainen viranomainen, vaan asia kuuluu poliisille. Muutoksenhakijan päihteettömyyttä ei ole saatujen todistusten perusteella selvitetty säännöllisellä seurannalla missään vaiheessa, eikä seurantaan perustuvaa lausuntoa ole toimitettu poliisille. Ajoterveyden kannalta muutoksenhakijan päihderiippuvuus on edelleen selvittämättä.

(6) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt muutoksenhakijan valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

(7) Hallinto-oikeus on päätöksessään muun ohella todennut, että poliisilaitos on määrännyt valittajan toimittamaan 22.6.2014 mennessä päihdealaan perehtyneen erikoislääkärin lausunnon ajoterveydestään. Koska valittaja ei ole hänelle asetetussa määräajassa tai myöhemminkään toimittanut vaadittua päihdeseurantaan perustuvaa lääkärintodistusta, on poliisilaitoksen tullut määrätä hänet ajokieltoon. Se, että Liikenne- ja viestintävirasto on myöntänyt valittajalle 7.1.2022 ajokorttiluvan ilman päihdeseurantaa, valitukseen liitetyt lääkärinlausunnot ja valittajan esittämä muu selvitys eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin.

Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden jäsen Harry Määttä. Esittelijä Agta-Riina Pekkala.

Vaatimukset ja selvitykset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(8) A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumotaan ja että ajokieltoa koskevan päätöksen täytäntöönpano kielletään. Muutoksenhakija on toissijaisesti vaatinut, että asia palautetaan poliisille uudelleen käsiteltäväksi. Muutoksenhakija on myös vaatinut, että avustajan palkkio vahvistetaan kokonaisuudessaan maksettavaksi valtion varoista ja että myös hallinto-oikeusmenettelyn osalta omavastuuosuus määrätään maksettavaksi valtion varoista.

(9) Oulun poliisilaitos on vaatinut, että valitus hylätään.

(10) Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Liikenne- ja viestintäviraston lausunnon. Liikenne- ja viestintävirastoa on pyydetty erityisesti ottamaan kantaa poliisin mahdollisuuteen määrätä muutoksenhakija ajokieltoon vuonna 2014 annetun määräyksen perusteella, kun otetaan huomioon, että muutoksenhakijalle on vuonna 2022 myönnetty ajokorttilupa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

(11) Poliisilaitos on määrännyt muutoksenhakijan ajokieltoon vuonna 2022 sen vuoksi, että hän ei ole toimittanut häneltä vuonna 2014 edellytettyä erikoislääkärin lausuntoa. Asiassa on ratkaistavana, onko muutoksenhakija voitu tällä perusteella määrätä ajokieltoon, kun otetaan huomioon, että hänelle on vuonna 2022 myönnetty uusi ajokorttilupa.

Osapuolten kannat korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(12) Muutoksenhakija on esittänyt muun ohella, että hänen ajokieltonsa ja ajo-oikeutensa on rauennut vuonna 2019. Muutoksenhakija on vuosina 2021-2022 selvittänyt oikeuttaan ja mahdollisuuttaan hakea uutta ajokorttilupaa ja ajo-oikeutta. Tuossa vaiheessa hän on toiminut viranomaisen antamien ohjeiden mukaan ja toimittanut pyydetyn selvityksen. Lupahakemuksen yhteydessä on toimitettu selvitys myös muutoksenhakijan terveydentilasta, ja kyseisessä lääkärinlausunnossa on otettu kantaa myös päihteisiin.

(13) Poliisin päätöksessä on virheellisesti todettu, ettei hakemuksen mukana olleessa lääkärinlausunnossa olisi otettu kantaa muutoksenhakijan päihteettömyyteen. Lausunnossa on otettu kantaa muutoksenhakijan ajokykyyn myös päihteiden osalta, ja kyseisen asiakirjan nojalla muutoksenhakijalle on myönnetty ajokortti ja ajo-oikeus.

(14) Ajokieltopäätöksessä on viitattu vain vanhaan vuonna 2014 esitettyyn pyyntöön lääkärinlausunnosta, minkä perusteella ajokielto on uudestaan määrätty muutoksenhakijalle. Ei ole uutta tapahtumaa tai edes uutta ilmoitusta epäillystä tapahtumasta, joka olisi ollut perusteena lisälääkärinlausunnon pyytämiseen vuoden 2022 lopussa.

(15) Liikenne- ja viestintävirasto on muun ohella esittänyt, että ajokorttilupaa myönnettäessä lääkäri joutuu tosiasiallisesti ottamaan kantaa ajoterveysvaatimusten täyttymiseen kokonaisuutena, mukaan lukien mahdollinen päihderiippuvuus, antaessaan lääkärinlausunnon ajokyvystä. Näin ollen muutoksenhakijan ajoterveysvaatimusten täyttymistä mahdollinen päihderiippuvuus mukaan lukien on arvioitu lääkärin toimesta.

(16) Liikenne- ja viestintävirasto on ohjeistanut palveluntuottajaansa Ajovarmaa ohjeella, jonka mukaan ajo-oikeuden rauettua lääkärinlausunto ajokyvystä lomakkeella F122 riittää osoittamaan ajoterveysvaatimusten täyttymisen ajokorttilupaa myönnettäessä. Koska esitetty lääkärinlausunto ajoterveydestä F122 on ollut puoltava eikä sen antanut lääkäri ole esittänyt lausunnossa lisävaatimuksia ajoterveyden tai ajokyvyn arvioimiseksi, Liikenne- ja viestintävirasto ei ole katsonut, että asiassa olisi ollut erityistä syytä, jonka perusteella muutoksenhakija olisi tullut velvoittaa toimittamaan erikoislääkärin lausunto. Lisäksi toistaiseksi voimassa ollut, päihdealaan perehtyneen lääkärin lausunnon toimittamatta jättämiseen perustunut ajokielto on kokonaan kärsitty. Muutoksenhakijan hakiessa ajokorttilupaa hän ei ole ollut ajo-oikeuden haltija, koska hänen ajo-oikeutensa oli ajokorttilain 6 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti rauennut. Näin ollen muutoksenhakijan hakiessa ajokorttilupaa on tullut tarkistaa ajokorttilain 12 §:n mukaiset ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset, jotka ovat täyttyneet.

(17) Oulun poliisilaitos on muun ohella esittänyt, että lainlaatijan tarkoituksena ei ole pidettävä sitä, että teknisellä ajo-oikeuden raukeamisella voisi vapautua velvoitteista, jotka koskevat ajo-oikeuden haltijaa.

(18) Tässä tapauksessa ajo-oikeuden raukeamisen jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto on myöntänyt muutoksenhakijalle ajokorttiluvan yleislääkärin lausunnolla. Liikenne- ja viestintävirasto ei ole ajoterveyden valvontaa koskevissa asioissa toimivaltainen viranomainen, vaan valvonta kuuluu poliisille.

(19) Muutoksenhakijan päihteettömyyttä ei ole saatujen todistusten perusteella selvitetty säännöllisellä seurannalla, eikä seurantaan perustuvaa lausuntoa ole toimitettu poliisille. Ajoterveyden kannalta päihderiippuvuus on edelleen selvittämättä. Edellä mainitusta syystä muutoksenhakija on määrätty ajokieltoon.

Sovellettavat oikeusohjeet

(20) Ajokorttilain 1 §:n mukaan mainitussa laissa säädetään liikenteen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittavista ajokorteista sekä ajo-oikeuksista, ajokielloista, kuljettajantutkinnoista, kuljettajaopetuksesta ja siihen liittyvistä luvista.

(21) Ajokorttilain 8 §:n 1 momentin mukaan Liikenne- ja viestintävirasto myöntää ajokortin, ajokorttiluvan, opetusluvan, moottoripyörän harjoitusluvan ja liikenneopettajaluvan, uudistaa ajokortin ja liikenneopettajaluvan sekä vahvistaa kansainvälisen ajokortin. Liikenne- ja viestintävirasto antaa ajokorttien ja muiden lupien kaksoiskappaleet sekä peruuttaa ajokorttiluvan.

(22) Saman pykälän 2 momentin mukaan poliisi määrää ajokieltoon, väliaikaiseen ajokieltoon ja muuhun seuraamukseen sekä peruuttaa tässä pykälässä tarkoitetut luvat ajokorttilupaa lukuun ottamatta. Poliisi vastaa ajo-oikeuden haltijan ajokyvyn ja ajoterveydentilan valvonnasta ja voi siihen liittyen päättää tästä valvonnasta aiheutuvista toimenpiteistä siten kuin tässä laissa erikseen säädetään.

(23) Ajokorttilain 10 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hakemukseen on liitettävä enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu lääkärinlausunto ja lisäksi erikoislääkärinlausunto, jos sellainen on esitetyn lääkärinlausunnon tai muutoin Liikenne- ja viestintäviraston tietoon tulleen syyn johdosta tarpeen hakemuksen käsittelemiseksi.

(24) Ajokorttilain 12 §:n 1 momentin mukaan ajokorttilupa myönnetään, jos: 1) hakija täyttää ajokorttiluvan terveysvaatimukset; 2) hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suomessa tai hän opiskelee täällä ja opiskelu on jatkunut vähintään kuusi kuukautta; 3) hakija ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa Suomessa tai jossain muussa EU- tai ETA-valtiossa eikä hänen ajokorttiaan ole rajoitettu, poistettu tai määräajaksi peruutettu jossain muussa EU- tai ETA-valtiossa; 4) hakija esittää opetustodistuksen, jos sellainen tämän lain mukaan vaaditaan silloin, kun kuljettajantutkinnon suorittamista ei edellytetä.

(25) Ajokorttilain 17 §:n 1 momentin mukaan Ryhmään 1 kuuluvia luokkia vastaavan ajokorttiluvan edellytyksenä on seuraavien terveysvaatimusten täyttäminen: - - 3) hakijalla ei ole sellaista ajokorttidirektiivin liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia tässä momentissa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana taikka, jos hänellä on ajokykyyn vaikuttava vika, sairaus tai vamma, se ei heikennä olennaisesti hänen kykyään toimia automaattivaihteisen tai alkolukolla taikka erityisin ajohallintalaittein varustetun ajoneuvon kuljettajana.

(26) Ajokorttilain 20 §:n 1 momentin mukaan, jos on syytä epäillä, ettei ajo-oikeuden haltija enää täytä ajokortin terveysvaatimuksia tai ettei hän terveydentilansa vuoksi enää kykene kuljettamaan turvallisesti sellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on, poliisi voi määrätä kuljettajan määräajassa toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä taikka todistuksen ajonäytteestä tai uudesta ajokokeesta.

(27) Ajokorttilain 25 §:n 1 momentin mukaan ajokorttia ei luovuteta, jos: 1) ajokorttilupa on peruutettu; 2) ajokorttiluvan myöntämisen jälkeen on ilmennyt este ajokorttiluvan myöntämiselle; 3) ajokorttiluvan haltija on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.

(28) Ajokorttilain 30 §:n 3 momentin mukaan, jos ajokorttilupa on rauennut, hakijan on haettava uutta lupaa ja osoitettava täyttävänsä sen saamisen edellytykset. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ajokortin hävittämisestä.

(29) Ajokorttilain 64 §:n 2 momentin kohdan mukaan poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon muun ohella 1) jos hän ei enää täytä 12 §:ssä säädettyjä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä; 2) jos hän ei ole toimittanut 20 §:n 4 momentissa tai 112 §:n 3 momentissa tarkoitettua lääkärinlausuntoa laissa säädetyssä määräajassa taikka toimittanut poliisin asettamassa määräajassa 20 §:n 1 momentissa tarkoitettua lääkärinlausuntoa tai 3 momentissa tarkoitettua optikon lausuntoa taikka todistusta uuden hyväksytyn kuljettajantutkinnon, ajokokeen tai ajonäytteen suorittamisesta;

(30) Ajokorttilain 66 §:n 3 momentin kohdan mukaan 64 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ajokielto määrätään olemaan voimassa toistaiseksi.

(31) Ajokorttilain 76 §:n 1 momentin mukaan, jos ajokielto on määrätty olemaan voimassa toistaiseksi, ajo-oikeus raukeaa viiden vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei ajokieltoon määrätylle sitä ennen ole hakemuksesta palautettu ajokorttia.

(32) Ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY liitteen III (”Moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavaa fyysistä ja henkistä suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset”) 14.1 kohdan mukaan ryhmässä 1 ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille tai kuljettajille, jotka ovat alkoholiriippuvaisia tai jotka eivät kykene pidättäytymään ajamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena. Ajokortti voidaan myöntää tai uudistaa aikaisemmin alkoholiriippuvaiseksitodetulle hakijalle tai kuljettajalle asiantuntijalääkärin lausunnon ja säännöllisten lääkärintarkastusten perusteella, jos henkilö osoittaa olleensa raittiina määräajan.

Ajokorttilain esitöitä

(33) Ajokorttilain muuttamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 313/2014 vp) on todettu kohdassa ”Keskeiset ehdotukset” muun ohella, että ajokieltoon määrääminen ja ajokortinhaltijan ajoterveyden ja ajotaidon valvonta ehdotetaan pysytettäväksi poliisilla. Poliisi määräisi edelleen ajo-oikeuden haltijan esittämään lääkärinlausunnon, jos terveysvaatimusten puuttumista epäiltäisiin esimerkiksi henkilön ajokäyttäytymisen perusteella. Poliisi voisi edelleen myös määrätä esitettäväksi uuden kuljettajantutkintotodistuksen epäiltäessä ajotaidon menettämistä. Myös lääkärin ilmoitukset pysyväisluonteisesta terveydellisten edellytysten menetyksestä toimitettaisiin poliisille. Ajokieltoon voidaan määrätä liikennerikoksiin syyllistymisen perusteella tai sen johdosta, että henkilö ei täytä enää säädettyjä terveysvaatimuksia.

(34) Ajokorttilain 8 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 313/2014 vp) on todettu muun ohella, että uuteen 8 §:ään sisällytettäisiin säännökset poliisin ja Liikenteen turvallisuusviraston välisestä työnjaosta, jollei laissa yksittäisissä tapauksissa toisin säädettäisi. Lakiin voi eräin tapauksin sisältyä jaettua toimivaltaa, jolloin kumpikin viranomainen voi olla oikeutettu tiettyjen toimenpiteiden tekemiseen, jos se tapahtuu niille säädetyn toimivallan yhteydessä.

(35) Saman hallituksen esityksen mukaan pykälän 1 momentissa säädettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle kuuluvasta ajokorttien ja lupien myöntämistoimivallasta. Momentti koskisi ajokorttien ja ajokorttilupien lisäksi siinä mainittuja ajokorttilaissa säädettyjä ajoneuvoa kuljetettaessa tai kuljettajaopetusta annettaessa vaadittavia lupia autokoululupia lukuun ottamatta.

(36) Mainitun hallituksen esityksen kohdan mukaan poliisin toimivaltaa koskevat säännökset sisältyisivät 2 momenttiin. Poliisi määräisi ajokiellot ja muut ajo-oikeuteen kohdistuvat seuraamukset ja peruuttaisi pykälässä tarkoitetut luvat ajokorttilupaa lukuun ottamatta. Poliisi vastaisi myös ajokortin saaneiden ajoterveyden ja -taidon valvonnasta. Ajo-oikeuden olemassaolon edellytysten selvittämiseksi poliisi voisi määrätä esitettäväksi uuden lääkärinlausunnon tai todistuksen uudesta ajokokeesta. Jos ajo-oikeuden voimassaolon edellytykset eivät enää täyttyisi, poliisi voisi määrätä ajokieltoon. Liikenteen turvallisuusvirasto voisi vaatia ja tehtävää hoitava palvelun tuottaja voisi välittää pyynnön, uuden lääkärinlausunnon, jos sitä lääkärinlausunnossa suositeltaisiin tai jos Liikenteen turvallisuusvirasto olisi muutoin saamansa tiedon perusteella määrännyt tällaisen lausunnon vaadittavaksi tekemällä siitä merkinnän rekisteriin. Säännökset hakemusasian yhteydessä tapahtuvasta lisälääkärinlausunnon vaatimisesta olisivat 10 ja 27 §:ssä ja ne koskisivat hakemuksen täydentämistä.

(37) Mainitussa hallituksen esityksessä on kohdassa ”Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys” todettu muun ohella, että ajoterveyden valvonnassa sekä poliisilla että Liikenteen turvallisuusvirastolla on toimivaltaa. Liikenteen turvallisuusviraston toimivalta rajoittuisi hakemusten käsittelyn edellyttämien selvitysten tai lisäselvitysten vaatimiseen myöntämistoimivallan käytön yhteydessä. Vaatimus lisäselvityksestä perustuisi lääkärinlausunnosta ilmenevään lääkärin kantaan lisälausunnon vaatimiseksi tai muuten Liikenteen turvallisuusviraston tietoon tulleeseen tarpeeseen lausunnon vaatimiseksi, jolloin lisälausuntopyyntö kirjattaisiin viraston toimesta rekisterijärjestelmään. Poliisin toimivalta taas koskisi ajo-oikeuden tai luvan saaneen ajoterveyden valvontaa. Poliisi voisi määrätä uuden lääkärinlausunnon esitettäväksi, jos se epäilee esimerkiksi liikennevalvonnan yhteydessä sitä, etteivät ajokortin tai luvan terveysvaatimukset enää täyty.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

(38) Ajokorttilain sääntelyn perusteella Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on valvoa ajoterveyttä koskevien vaatimusten noudattamista ajokortteja ja ajokorttilupia myönnettäessä, kun taas poliisin tehtävänä on valvoa sanottujen edellytysten täyttymistä ajo-oikeuden voimassa ollessa. Mikäli kyseiset edellytykset eivät enää täyty, poliisi voi päättää valvonnasta aiheutuvista toimenpiteistä siten kuin ajokorttilaissa erikseen säädetään ja muun ohella määrätä ajo-oikeuden haltijan ajokieltoon.

(39) Asiassa saadun selvityksen perusteella muutoksenhakijan aiempi ajo-oikeus on rauennut 24.7.2019, koska hän on ollut toistaiseksi voimassa olevassa ajokiellossa viisi vuotta. Ajokiellon perusteena on tuolloin ollut se, että hän ei ollut toimittanut poliisille päihdealaan perehtyneen erikoislääkärin lausuntoa ajoterveydestään päihderiippuvuuden selvittämiseksi. Muutoksenhakijalle on vuonna 2022 myönnetty uusi ajokorttilupa.

(40) Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ajokielto on määrätty, koska muutoksenhakijan aiemman ja jo rauenneen ajo-oikeuden voimassaoloaikana vaadittua erikoislääkärin lausuntoa ei ollut toimitettu. Poliisilaitos ei kuitenkaan ole muutoksenhakijalle sittemmin myönnettyyn ajokorttilupaan perustuvan ajo-oikeuden voimassa ollessa määrännyt muutoksenhakijaa toimittamaan ajoterveysvaatimusten täyttymistä koskevaa lääkärin tai erikoislääkärin lausuntoa ennen tämän määräämistä ajokieltoon. Poliisilaitoksen ajokieltoon määräämistä koskevat päätökset eivät myöskään ole perustuneet siihen, että muutoksenhakija ei mahdollisen muun hänen terveydentilaansa koskevan selvityksen perusteella enää täyttäisi ajokorttilaissa säädettyjä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä.

(41) Kun otetaan huomioon edellä ajokorttilain sääntelystä ja poliisin toimivaltuuksista todettu, muutoksenhakijaa ei ole voitu määrätä ajokieltoon sillä perusteella, että hän ei ole toimittanut aikaisemman ajo-oikeuden aikana vaadittua lääkärinlausuntoa. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset ajokieltoon määräämisestä on kumottava.

Täytäntöönpanoa koskeva vaatimus

(42) Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanoa koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Valituslupahakemuksen osittainen hylkääminen

(43) Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on myönnettävä, jos:

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

(44) Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen muilta osin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Oikeusapu

Avustajalle oikeusapulain nojalla vahvistettava kokonaismäärä hyväksytään vaatimuksen mukaisena. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vaadittu, että omavastuuosuus poistetaan tai alennetaan. Asiassa ei ole osoitettu, että omavastuuosuus muodostuisi muutoksenhakijan taloudellisiin oloihin nähden selvästi kohtuuttomaksi. Koska asiassa ei ole oikeusapulain 20 §:n 1 momentissa tarkoitettua perustetta poistaa tai alentaa oikeusavun omavastuuosuutta, vaatimus hylätään. Muutoksenhakijan omavastuuosuudeksi vahvistetaan 20 prosenttia edellä lausutusta kokonaismäärästä. Muu osa jää valtion vahingoksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Oikeusapulaki 17 § 1 momentti, 18 § 1 momentti ja 20 §
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 2 §, 4 § 1 momentti, 4 a § ja 6 §

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Anne Nenonen, Joni Heliskoski ja Toni Kaarresalo. Asian esittelijä Jukka Koivusalo.