KHO:2024:32

Asiassa oli kysymys hätäkeskustietojärjestelmästä saadun tulosteen antamistavasta.

Muutoksenhakija oli pyytänyt poliisilaitokselta yksilöimänsä hätäkeskusraportin. Poliisilaitos ei ollut luovuttanut pyydettyä asiakirjaa sellaisenaan, vaan oli muun ohella Poliisihallituksen julkisuuskäsikirjaan viitaten luovuttanut muutoksenhakijalle tietoja vain laatimassaan lausunnossa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hätäkeskustietojärjestelmän tuloste oli ensisijaisesti annettava sellaisenaan ja joka tapauksessa julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaisesti pyydetyllä tavalla. Tältä osin viranomaisen antama ohjeistus lausunnon laatimisesta ei ollut perustunut lakiin.

Asia palautettiin poliisilaitokselle hätäkeskustietojärjestelmän tulosteen luovuttamiseksi muutoksenhakijalle peitettynä julkisuuslaissa säädettyjen rajoitusten mukaisesti.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) 3 §, 10 § ja 16 § 1 momentti

Ks. KHO 2023:37

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Turun hallinto-oikeus 25.2.2022 nro H329/2022

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii asian.

Turun hallinto-oikeuden ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen päätökset kumotaan. Asia palautetaan Lounais-Suomen poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi hätäkeskustietojärjestelmästä saadun tulosteen luovuttamiseksi A:lle mahdolliset salassa pidettävät tiedot julkisuuslaissa säädettyjen rajoitusten mukaisesti peitettyinä.

Asian tausta

(1) A on 24.5.2021 Lounais-Suomen poliisilaitokselta pyytänyt saada pyynnössä tarkemmin yksilöidyn hätäkeskusraportin, joka koskee poliisin valvontaeläinlääkärille antamaa virka-apua A:n kiinteistöllä.

(2) Lounais-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli on 4.6.2021 vastauksena A:n asiakirjapyyntöön laatinut lausunnon perustuen kysymyksessä oleviin hätäkeskustietojärjestelmään kirjattuihin tietoihin. Vastauksessa on viitattu Poliisihallituksen julkisuuskäsikirjaan ja todettu, ettei hätäkeskustietojärjestelmästä anneta suoria kopioita, vaan järjestelmään kirjatuista tiedoista laaditaan lausunto, josta on poistettu salassa pidettäväksi säädetyt osiot.

(3) A:n saatettua asian Lounais-Suomen poliisilaitoksen ratkaistavaksi poliisilaitos on 19.7.2021 tekemällään päätöksellä hylännyt tietopyynnön. Päätöksen mukaan pyydetyistä hätäkeskusraporteista on laadittu Poliisihallituksen ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen sisäisen ohjeistuksen mukaisesti tietoa pyytävälle asianosaiselle lausunto, jossa raporttien sisällöstä on poistettu sellaiset salassa pidettävät osiot, joita pyytäjällä ei ole oikeutta saada tai jotka eivät vaikuta hänen asiansa käsittelyyn.

(4) Turun hallinto-oikeus on hylännyt A:n poliisilaitoksen päätöksestä tekemän valituksen. Hallinto-oikeus on perusteluissaan lausunut asiakirjan antamistavasta seuraavaa:

(5) Julkisuuslaissa pyritään takaamaan tiedon saaminen asiakirjan sisällöstä. Tiedon antaminen asiakirjasta ei tarkoita velvollisuutta antaa tietoa alkuperäisen asiakirjan muodossa. Viranomaisella on siis ollut oikeus vastata salaista aineistoa koskevaan tietopyyntöön laatimalla siitä uusi asiakirja. Hätäkeskusraporttiin ja ylikonstaapelin siitä antamaan lausuntoon tutustumisen ja vertailun perusteella hallinto-oikeus on katsonut niiden vastanneen toisiaan sisällöllisesti siten, että A:n voidaan katsoa saaneen tietoonsa kaiken vähänkin merkityksellisen tiedon eli sen, johon hänellä on asianosaisjulkisuutta koskevien säännösten perusteella oikeus.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Sirkku Laato, Marja Peltoniemi, joka on myös esitellyt asian, ja Salla Pieniniemi.

Vaatimukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(6) A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätöstä muutetaan niin, että hänelle määrätään annettavaksi pyydetyt asiakirjat alkuperäisessä muodossaan niin, että niistä on peitetty vain ne seikat, jotka jäävät asianosaisjulkisuuden ulkopuolelle.

(7) Vaatimusta on perusteltu muun ohella sillä, että julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaan tieto on annettava pyydetyllä tavalla. Momentissa ei säädetä asiakirjan mahdolliseksi antamistavaksi sitä, että pyydetty tieto annetaan todistuksena tai muuna uutena asiakirjana. Poliisin julkisuuskäsikirjan ohjeistus ei perustu lakiin.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

(8) Asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa A:n valituksesta ratkaistavana kysymys hätäkeskustietojärjestelmän tulosteen antamistavasta.

(9) Asiassa on kysymys siitä, onko A:lla pyyntönsä mukaisesti oikeus saada hätäkeskusjärjestelmän tuloste sellaisenaan siten, että siitä on peitetty häneltä mahdollisesti salassa pidettävät tiedot, vai voiko poliisilaitos antaa vastaavat tiedot laatimassaan lausunnossa.

Sovellettavat oikeusohjeet

(10) Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 3 §:n mukaan mainitussa laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

(11) Julkisuuslain 10 §:n mukaan salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

(12) Julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

(13) Korkein hallinto-oikeus on tutustunut kysymyksessä olevaan hätäkeskustietojärjestelmän tulosteeseen. Siihen on poliisin toimesta merkitty ne tiedot, jotka poliisin käsityksen mukaan ovat salassa pidettäviä.

(14) Hätäkeskustoiminnasta annetussa laissa ei ole hätäkeskustietojärjestelmän tietoja koskevia salassapitosäännöksiä, eikä nyt kysymyksessä olevaa tilannetta koskevia säännöksiä tietojen luovuttamisesta. Näin ollen asiassa sovelletaan julkisuuslakia.

(15) Kuten korkein hallinto-oikeus on kuolleen henkilön potilastietojen luovuttamista koskevassa vuosikirjaratkaisussaan KHO 2023:37 todennut, julkisuuslain tarkoituksena on muun ohella antaa yksilöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan käyttöä sekä valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Tähän nähden tiedonsaantioikeuden kohteena ovat ensisijaisesti alkuperäiset tiedot ja asiakirjat, jotta tietoja pyytävän on mahdollista tarkistaa tiedot alkuperäisistä lähteistä. Kun kyseisessä asiassa muutoksenhakija ei ollut pyytänyt potilasasiakirjoista lääkärin lausuntoa vaan alkuperäisiä potilastietoja ja asiakirjoja, tietoja asiakirjoista tällaisessa tilanteessa ei ollut voitu luovuttaa pelkästään lausunnon muodossa, vaan tiedot oli tullut antaa julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaisesti pyydetyllä tavalla.

(16) Edellä mainitut säännökset ja kohdassa 15 mainitun korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perustelut huomioon ottaen myös hätäkeskustietojärjestelmän tuloste on ensisijaisesti annettava sellaisenaan ja joka tapauksessa julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaisesti pyydetyllä tavalla. Korkein hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että asiakirjoista mahdollisesti peitettyjen, salassa pidettäviksi katsottujen kohtien tulee selkeästi käydä ilmi asiakirjoista, jotta tietoja pyytänyt saa kokonaiskäsityksen asiakirjan rakenteesta ja siitä, missä määrin tietoja on poistettu. Näistä syistä viranomaisen, muun ohella Poliisihallituksen julkisuuskäsikirjassaan, antama ohjeistus lausunnon laatimisesta hätäkeskusjärjestelmän tulosteen antamisen sijasta ei ole perustunut lakiin.

(17) Korkein hallinto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi, ettei tällä päätöksellä ole ratkaistu kysymystä hätäkeskusjärjestelmän tulosteeseen sisältyvien tietojen salassapidosta. Poliisilaitoksen on siten asiaa uudelleen käsitellessään arvioitava, mitkä tulosteeseen sisältyvät tiedot mahdollisesti ovat salassa pidettäviä ja millä perusteella.

(18) Edellä lausutuilla perusteilla hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset on kumottava ja asia on palautettava Lounais-Suomen poliisilaitokselle hätäkeskustietojärjestelmän tulosteen luovuttamiseksi A:lle siten kuin ratkaisuosassa on esitetty.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen ja Joni Heliskoski. Asian esittelijä Paul Karlsson.