KHO:2024:46

Saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaalit oli toimitettu lainvastaisesti siitä syystä, että vaaliluettelosta oli jätetty pois 65 henkilöä, jotka olisi korkeimman hallinto-oikeuden päätösten mukaan tullut siihen merkitä. Mainituilla henkilöillä ei ollut ollut mahdollisuutta osallistua ehdokasasetteluun eikä äänestää vaaleissa. Vaaliluettelon osalta kysymys oli vaalien toimittamiseen liittyvästä toimenpiteestä, joka on ollut lainvastainen. Lainvastaisuuden oli katsottava vaikuttaneen vaalien tulokseen eikä vaalien tulos ollut oikaistavissa.

Korkein hallinto-oikeus määräsi vuoden 2023 vaalit uusittaviksi ja antoi saamelaiskäräjälain 40 a §:n 1 momentin nojalla uusittavia vaaleja koskevat tarpeelliset määräykset.

Laki saamelaiskäräjistä 40 ja 40 a §

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Saamelaiskäräjien hallituksen 20.11.2023 oikaisuvaatimuksiin antamat 13 päätöstä

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Ratkaisu valituksiin vaalien tuloksen osalta

Korkein hallinto-oikeus kumoaa saamelaiskäräjien vaalilautakunnan 4.10.2023 tekemän päätöksen vuoden 2023 saamelaiskäräjien vaalien tuloksen vahvistamisesta ja saamelaiskäräjien hallituksen tätä päätöstä koskeviin oikaisuvaatimuksiin antamat liitteestä ilmenevät päätökset.

Saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaalit määrätään uusittavaksi.

Korkein hallinto-oikeus määrää saamelaiskäräjistä annetun lain (saamelaiskäräjälaki) 40 a §:n 1 momentin nojalla, että

  • uusittavissa vaaleissa käytetään saamelaiskäräjien vaalilautakunnan 28.2.2023 vahvistamaa vaaliluetteloa ottamalla huomioon lisäksi ne henkilöt, jotka korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä määrännyt otettaviksi vaaliluetteloon, ja
  • saamelaiskäräjälain 27 §:ssä tarkoitettu ehdokasasettelu suoritetaan ennen vaalitoimituksen aloittamista uudelleen ja uusintavaaleissa käytetään sen mukaisesti laadittavaa ehdokasluetteloa.

Ratkaisu muihin vaatimuksiin

Korkein hallinto-oikeus ei tutki vaatimuksia uuden vaalilautakunnan valitsemisesta eikä vaalitarkkailun tai sanktioiden määräämisestä.

Ratkaisu oikeudenkäyntikulujen osalta

Muutoksenhakijoiden vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Vaalien tuloksen vahvistaminen ja vaalien tulosta koskevat oikaisuvaatimukset

(1) Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on 4.10.2023 vahvistanut vuoden 2023 saamelaiskäräjien vaalien tuloksen.

(2) Saamelaiskäräjien hallitus on 20.11.2023 käsitellyt yhteensä 55 saamelaiskäräjälain 40 §:ssä tarkoitettua vaalien tulosta koskevaa oikaisuvaatimusta. Niiden joukossa on ollut nyt esillä olevat 13 oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksissa on esitetty, että vaalit oli toimitettu lainvastaisesti, koska osa äänioikeutetuista ei ollut voinut asettua vaaleissa ehdolle tai äänestää niissä.

(3) Saamelaiskäräjien hallitus on hylännyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa muutoksenhakijoina olevien 13 henkilön oikaisuvaatimukset. Päätöksiä on perusteltu keskeisesti seuraavasti:

(4) Kaikki äänioikeutetut ovat voineet asettua ehdolle saamelaiskäräjälain 27 §:n mukaisesti, ja kaikki vuoden 2023 vaaliluetteloon merkityt henkilöt ovat voineet äänestää. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ja hallitus eivät ole merkinneet eräitä henkilöitä vuoden 2023 vaaliluetteloon yksilökohtaisista päätöksistä tarkemmin ilmenevillä perusteilla. Näiden henkilöiden valitukset ovat vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, eikä päätöksiä ole annettu ennen vaalien ääntenlaskemisen alkua.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

(5) Muutoksenhakijat ovat valituksissaan vaatineet, että saamelaiskäräjien hallituksen päätökset sekä vaalilautakunnan päätös vaalien tuloksen vahvistamisesta kumotaan. Korkeimman hallinto-oikeuden tulee määrätä saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaalit uusittavaksi. Saamelaiskäräjät on velvoitettava korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa. Vaatimusten tueksi muutoksenhakijat ovat esittäneet seuraavaa:

(6) Vaaliluettelosta on poistettu henkilöitä, jotka oli aikaisemmin korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimaisilla päätöksillä todettu äänioikeutetuiksi. Nämä henkilöt eivät ole voineet äänestää tai asettua ehdolle vaaleissa. Tämä lainvastainen menettely on vaikuttanut oleellisesti vaalitulokseen, eikä vaalien tulos ole oikaistavissa.

(7) Valituksissa on lisäksi esitetty muita niistä lähemmin ilmeneviä päätöksentekomenettelyyn sekä vaalitoimitukseen liittyviä valitusperusteita.

(8) Osa valittajista on lisäksi vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää valittavaksi uuden vaalilautakunnan. Lisäksi osa on vaatinut sanktioiden määräämistä saamelaiskäräjien esittelijöille, toimielinten puheenjohtajille ja jäsenille. Yhdessä valituksessa on vaadittu, että saamelaiskäräjävaaleihin järjestetään riippumaton vaalitarkkailu.

(9) Saamelaiskäräjien hallitus on antamissaan lausunnoissa viitannut päätöksensä perusteluihin.

(10) Merkitään, että korkein hallinto-oikeus on tänään antanut erilliset päätökset 41 sellaisen muutoksenhakijan valituksen johdosta, jotka eivät ole olleet merkittyinä vuoden 2023 vaaliluetteloon. Lausuminen näissä valituksissa esitetyistä vaalien tulosta koskevista vaatimuksista on rauennut.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Vaalien tulosta koskevat perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet ja kysymyksenasettelu

(11) Saamelaiskäräjistä annetun lain (saamelaiskäräjälaki) 40 §:n 1 momentin mukaan äänioikeutettu, joka katsoo, että vaalilautakunnan päätös vaalien tuloksen vahvistamisesta tai vaalien toimittamiseen liittyvä muu toimenpide on lainvastainen, voi tehdä saamelaiskäräjien hallitukselle oikaisuvaatimuksen. Pykälän 3 momentin mukaan saamelaiskäräjien hallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

(12) Asiassa on keskeisesti ratkaistavana, onko saamelaiskäräjien vuoden 2023 vaalien tulos vahvistettu lainvastaisesti siitä syystä, että vaaliluettelosta on jätetty pois siihen aikaisemmin merkittyjä henkilöitä, jolloin näillä ei ole ollut vaaleissa äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta.

(13) Mikäli vastaus tähän on myönteinen, arvioitavaksi tulee saamelaiskäräjälain 40 §:n 4 momentin mukaisesti, onko lainvastaisuus vaikuttanut vaalien tulokseen. Mikäli se on vaikuttanut vaalien tulokseen, on vielä arvioitava pykälän 5 momentin mukaisesti, onko tulos oikaistavissa vai onko vaalit määrättävä uusittavaksi.

Oikeudellinen arviointi ja lopputulos

(14) Korkein hallinto-oikeus on tänään antamissaan päätöksissä katsonut, että saamelaiskäräjien vahvistetusta vaaliluettelosta on lainvastaisesti jätetty pois 65 henkilöä, jotka on tullut siihen merkitä. Korkein hallinto-oikeus on määrännyt, että mainitut henkilöt merkitään vuoden 2023 vaaliluetteloon.

(15) Koska edellä mainittuja henkilöitä ei ole merkitty vaaliluetteloon äänioikeutettuina, heillä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua ehdokasasetteluun eikä äänestää vaaleissa. Vaaliluettelon osalta kysymys on siten saamelaiskäräjälain 40 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vaalien toimittamiseen liittyvästä toimenpiteestä, joka on ollut lainvastainen.

(16) Mainittu lainvastaisuus on vaaliluetteloon merkitsemättä jääneiden henkilöiden määrä huomioon ottaen sellainen, että sen on katsottava vaikuttaneen vaalien tulokseen saamelaiskäräjälain 40 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla. Kun myös otetaan huomioon vaikutukset ehdokasasetteluun, lainvastaisuus on laadultaan sellainen, ettei vaalien tulos ole oikaistavissa.

(17) Edellä mainituilla perusteilla ja kun otetaan huomioon saamelaiskäräjälain 40 §:n 5 momentti, vuoden 2023 saamelaiskäräjien vaalit on määrättävä uusittavaksi.

(18) Edellä lausutuista syistä saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätös vaalien tuloksen vahvistamisesta sekä saamelaiskäräjien hallituksen päätökset sitä koskevien oikaisuvaatimusten hylkäämisestä on lainvastaisina kumottava. Tähän nähden muista valituksissa esitetyistä päätöksentekomenettelyyn tai vaalien toimittamiseen liittyvistä perusteista ei ole tarpeen lausua.

Uusittavia vaaleja koskevat määräykset

(19) Saamelaiskäräjälain 40 a §:n 1 momentin mukaan uusittavien vaalien toimittamisesta huolehtii, mikäli mahdollista, sama vaalilautakunta kuin kumotuissa vaaleissa. Uusittavissa vaaleissa käytetään samaa lainvoimaista vaaliluetteloa ja ehdokasluetteloa kuin kumotuissa vaaleissa, jollei saamelaiskäräjien hallitus tai korkein hallinto-oikeus päätöksessään toisin määrää. Uusittavien vaalien toimittamisesta on soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä varsinaisten vaalien toimittamisesta on säädetty.

(20) Uusittavissa vaaleissa tulee käyttää vaalilautakunnan 28.2.2023 vahvistamaa lainvoimaista vaaliluetteloa ottaen kuitenkin huomioon ne henkilöt, jotka korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä määrännyt otettaviksi vuoden 2023 vaaliluetteloon.

(21) Koska vaaliluetteloon merkitsemättä jätetyillä henkilöillä ei ole ollut mahdollisuutta saamelaiskäräjälain 27 §:ssä tarkoitettuun ehdokasasetteluun, uusittavissa vaaleissa ei voida käyttää nyt kumotuissa vaaleissa käytettyä ehdokasluetteloa. Vaalit tulee uusia siten, että ehdokasasettelu suoritetaan ennen vaalitoimituksen aloittamista uudelleen. Uusittavissa vaaleissa tulee käyttää uudistetun ehdokasasettelun perusteella laadittua ehdokasluetteloa.

(22) Selvyyden vuoksi korkein hallinto-oikeus toteaa, että saamelaiskäräjälain 40 b §:n mukaan kumotuissa vaaleissa valituiksi tulleet saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet pysyvät tehtävissään, kunnes uusittavien vaalien tulos on vahvistettu ja valtioneuvosto tuloksen mukaisesti määrännyt saamelaiskäräjien jäsenet tehtäviinsä. Tämä koskee myös saamelaiskäräjien asettamien toimielinten jäseniä.

Tutkimatta jätettävät vaatimukset

(23) Uuden vaalilautakunnan valitsemista sekä vaalitarkkailun järjestämistä tai sanktioiden määräämistä koskevien vaatimusten tutkiminen ei korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 §:n nojalla kuulu korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan. Tämän vuoksi vaatimukset on oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulut

(24) Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §, muutoksenhakijoille ei ole asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander ja Robert Utter. Asian esittelijä Elina Ranz.