KHO:2020:73

Markkinaoikeus oli kumonnut tavaramerkin hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) rekisteröinnin katsoen, toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), että tavaramerkki oli palvelujen luonteen suhteen harhaanjohtava luokan 41 palveluille rekisteröitynä.


Korkein hallinto-oikeus arvioi tavaramerkin kohderyhmän mieltävän sen kokonaisuutena ensisijaisesti hotelli-ravintolan nimeksi eli sellaisia ryhmään 43 kuuluvia ravintola- ja hotellipalveluja tarkoittavaksi, joita rekisteröinti ei koskenut. Tavaramerkki oli siten koko rekisteröinnin suojapiirin osalta omiaan johtamaan kuluttajia harhaan. PRH:n valitus hylättiin.

Tavaramerkkilaki (7/1964) 14 § 1 momentti 2 kohta (616/2016)

Tavaramerkkilaki (544/2019) 100 §, 106 § ja 107 § 1 momentti

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 10.10.2019 nro 438/19

Asian tausta ja aikaisempi käsittely

Okun Hotelli Oy on 22.11.2016 hakenut tavaramerkin hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) rekisteröintiä palveluille Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat luokassa 41 ja Ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus luokassa 43.


Patentti- ja rekisterihallitus on hakemuksen enemmälti hyläten 14.8.2017 tekemällään päätöksellä rekisteröinyt tavaramerkin numerolla 270165 edellä mainituille palveluille luokassa 41.

Patentti- ja rekisterihallitus on 2.10.2018 tekemällään päätöksellä hylännyt Aarrekaivos Oy:n mainittua rekisteröintiä vastaan tekemän väitteen.

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksensä perusteluissa todennut muun ohella, että vaikka tavaramerkki sisältää sanat hotelli ja MALMIKUMPU, ei aputoiminimeä Hotelli Malmikumpu ole otettu merkkiin sellaisenaan eivätkä tavaramerkkilain 5 a §:n edellytykset näin ollen täyty. Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkin ja aputoiminimen välisen mahdollisen sekaannusvaaran osalta päätöksessä katsonut, että tavaramerkin kattamat luokan 41 palvelut eivät ole samankaltaisia palveluita kuin aputoiminimen toimiala. Siltä osin kuin väitteentekijä on vedonnut siihen, että tavaramerkki on harhaanjohtava, Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut, että vaikka tavaramerkin palveluluettelo ei kata hotelli- ja ravintolapalveluita, ei tavaramerkin kuitenkaan voida katsoa olevan omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Tavaramerkin kattamia palveluita voidaan tarjota esimerkiksi hotelleissa tai ravintoloissa. Tavaramerkin sanojen hotelli ja ravintola voidaan katsoa olevan palveluiden tarjoamispaikkaa ilmaisevina kuvailevia merkin osia eikä harhaanjohtavia. Harhaanjohtavuuden osalta on lisäksi todettava, että myöskään väitteentekijän aputoiminimen Hotelli Malmikumpu toimialassa ei mainita hotellitoimintaa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on Aarrekaivos Oy:n valituksen johdosta valituksenalaisella päätöksellään kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen 2.10.2018 tekemän päätöksen ja palauttanut asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Asiassa on Aarrekaivos Oy:n valituksen perusteella ensisijaisesti kysymys siitä, onko Okun Hotelli Oy:n tavaramerkkiä numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) pidettävä harhaanjohtavana, mikä on rekisteröinnin ehdoton este. Toissijaisesti asiassa on kysymys siitä, onko tavaramerkin ja Aarrekaivos Oy:n aputoiminimen Hotelli Malmikumpu välillä sekaannusvaara tai onko aputoiminimi otettu oikeudetta tavaramerkkiin. Markkinaoikeus arvioi ensiksi kysymyksen tavaramerkin harhaanjohtavuudesta ja tämän jälkeen tarvittaessa muut valitusperusteet.

Asiassa on arvioitavana kysymys alla esitetyn tavaramerkin numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) harhaanjohtavuudesta luokan 41 palveluille ”koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat”.


Asiaan sovellettavan tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan (616/2016) mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Kyseinen tavaramerkkilain kohta vastaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436, uudelleenlaadittu (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaa, jonka mukaan rekisteröidyt tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen, on julistettava mitättömiksi.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu aikaisemmin voimassa olleen vastaavan säännöksen eli jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan osalta, että merkin on oltava tosiasiallisesti harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamista koskeva vaara (ks. esim. tuomio 30.3.2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, 47 kohta).

Valittaja on esittänyt kysymyksessä olevan tavaramerkin olevan harhaanjohtava, koska tavaramerkissä olevat sanat hotelli ja ravintola ovat omiaan antamaan kohdeyleisölle virheellisen vaikutelman siitä, että tavaramerkki koskisi tällaisia palveluita. Kuluttajat olettavat, että tavaramerkillä varustetussa paikassa voisi esimerkiksi ruokailla tai majoittua.

Valituksenalaisen päätöksen mukaan kysymyksessä olevan tavaramerkin ei voida katsoa olevan omiaan johtamaan yleisöä harhaan, vaikka sen palveluluettelo ei kata hotelli- ja ravintolapalveluita. Tavaramerkin kattamia palveluita voidaan tarjota esimerkiksi hotelleissa tai ravintoloissa. Edelleen valituksenalaisen päätöksen mukaan tavaramerkin sanojen hotelli ja ravintola voidaan katsoa olevan palveluiden tarjoamispaikkaa ilmaisevina kuvailevia merkin osia eikä harhaanjohtavia.

Markkinaoikeus toteaa, että rekisteriviranomaisen esittämin tavoin on sinänsä mahdollista, että tavaramerkin kattamia palveluita ”koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat” tarjotaan hotellissa tai ravintolassa. Näitä palveluja voidaan kuitenkin tarjota myös muissa tiloissa ja myös esimerkiksi sähköisissä jakelukanavissa. Hotelli- ja ravintolapalvelut eivät sisälly tavaramerkin numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU tavara- ja palveluluetteloon, vaan tavaramerkin rekisteröintihakemus on hylätty luokan 43 palveluiden ”ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus” osalta.

Markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) on asiaan sovellettavan tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa (616/2016) tarkoitetulla tavalla harhaanjohtava sen kattamien palvelujen luonteen suhteen. Valituksenalainen päätös on siten kumottava. Asiassa ei näin ollen ole tarpeen lausua muista valitusperusteista.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Sami Myöhänen, Markus Mattila ja Jari Tiainen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Patentti- ja rekisterihallitus on pyytänyt lupaa valittaa markkinaoikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan.

Vaatimuksia on perusteltu muun ohella seuraavasti:

Valituksenalainen päätös ei ole yhteensopiva vakiintuneen oikeuskäytännön kanssa, johon Patentti- ja rekisterihallituksen ratkaisulinja perustuu. Markkinaoikeuden päätöksen perustelut eivät ole riittäviä eivätkä riittävän selkeitä. Päätös tiukentaisi merkittävästi tavaramerkin harhaanjohtavuutta koskevaa käytäntöä. Patentti- ja rekisterihallituksen käytännön mukaan sanat "ravintola" ja "hotelli" kuvailevat luokan 41 palveluiden tarjoamispaikkaa eli kyseisten merkin osien katsotaan olevan erottamiskyvyttömiä, ei harhaanjohtavia. Lisäksi markkinaoikeuden päätös jättää epäselväksi, millaisissa muissa tapauksissa merkki olisi katsottava harhaanjohtavaksi.

Päätös aiheuttaa merkkiin sisältyvää tavaran tai palvelun lajinimikettä koskevia tulkintaongelmia. Jää epäselväksi, onko lajinimikkeen sisältävä merkki aina katsottava harhaanjohtavaksi kaikille muille tavaroille tai palveluille vai onko merkki katsottava harhaanjohtavaksi vain silloin, kun näitä tavaroita tai palveluita ei sisälly merkin suoja-alaan. Vai onko merkki katsottava harhaanjohtavaksi vain silloin, kun kysymyksessä on palveluiden tarjoamispaikkaa kuvailevan sanan sisältävä merkki ja tavaroita tai palveluita tarjotaan myös muissa tiloissa. On kysyttävä, eikö lajinimikkeitä hotelli ja ravintola saa olla tavaramerkissä, vaikka hotelli- ja ravintola-alalla tarjotaan yleisesti myös muita palveluita. Esimerkiksi Okun Hotelli Oy:n päätoimiala on luokka 55101 Hotellit, joka puolestaan on määritelty Tilastokeskuksen kotisivuilla. Toimialaluokasta todetaan sivustolla, että ”Tähän luokkaan kuuluvat liikkeet voivat tarjota asiakkailleen myös erilaisia lisäpalveluja, kuten ruoka- ja juomapalveluja, pysäköintitiloja, pesulapalveluja, uima-altaiden ja kuntosalien käytön, virkistyspalveluja, konferenssi- ja kokouspalveluja sekä koulutustiloja." Edellä mainittu puoltaisi sitä, että hotellien pitäisi saada suojata hotellin tavaramerkin alla kyseisenlaisia palveluita.

Markkinaoikeuden päätöksessä on viitattu unionin tuomioistuimen tuomioon 30.3.2006, Emanuel, C-259/04, jonka kohdan 47 mukaan merkin on oltava tosiasiallisesti harhaanjohtava ja tulee olla olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamista koskeva vaara, jotta merkki voitaisiin katsoa harhaanjohtavaksi. Päätöksessä ei kuitenkaan ole riittävästi perusteltu sitä, miksi merkki on tosiasiallisesti harhaanjohtava ja miksi on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamista koskeva vaara.

Aarrekaivos Oy on selityksenään ilmoittanut, ettei yhtiöllä ole konkurssinsa vuoksi asiassa uutta lausuttavaa. Asia tulee ratkaista markkinaoikeuden päätöksestä ilmenevällä tavalla ottaen huomioon kaikki asiassa aikaisemmin lausuttu.

Okun Hotelli Oy ei ole yhtiölle varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut selitystä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii asian.

Valitus hylätään. Markkina-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Asiassa on Patentti- ja rekisterihallituksen valituksen johdosta arvioitavana, onko markkinaoikeudella ollut riittävät perusteet katsoa, että Okun Hotelli Oy:lle rekisteröity tavaramerkki numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) on luokan 41 palvelujen Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat tunnuksena omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

Asiassa sovellettavan tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan (616/2016) mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Lainkohdan on muun ohella markkinaoikeuden päätöksen perusteluissa mainitun unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa tulkittava edellyttävän, että harhaanjohdetuksi tulemisen riski on joko osoitettu tai arvioitava vakavaksi.

Vakavaa riskiä kuluttajien harhaanjohtamisesta ei ole katsottava olevan, jos rekisteröinnin suojapiiriin sisältyy myös sellaisia tavaroita tai palveluja, joiden osalta tavaramerkkiä ei voida pitää harhaanjohtavana. Tavaramerkin mahdollista harhaanjohtavuutta on arvioitava muun ohella markkinoitavien tavaroiden tai palvelujen luonteen ja kohderyhmän kannalta.

Patentti- ja rekisterihallitus on esillä olevassa asiassa tuonut esille muun ohella, että hotellissa tai ravintolassa voidaan tyypillisesti tarjota kysymyksessä olevia luokkaan 41 kuuluvia palveluja, ja että tavaramerkkiin sisältyvät sanat hotelli ja ravintola olisivat kysymyksessä olevien palvelujen järjestämispaikkaa kuvailevina vailla erottamiskykyä eivätkä harhaanjohtavia.

Tavaramerkki on kuitenkin Patentti- ja rekisterihallituksen 14.8.2017 tekemällä päätöksellä hyväksytty rekisteröitäväksi luokan 41 palveluiden osalta eli arvioitu kokonaisuutena erottamiskykyiseksi. Korkein hallinto-oikeus arvioi tavaramerkin kohderyhmän mieltävän sen kokonaisuutena ensisijaisesti hotelli-ravintolan nimeksi eli sellaisia ryhmään 43 kuuluvia ravintola- ja hotellipalveluja tarkoittavaksi, joita tavaramerkin rekisteröinti mainitun päätöksen mukaisesti nimenomaisesti ei koske.

Korkein hallinto-oikeus katsoo näin ollen, että tavaramerkki on koko rekisteröinnin suojapiirin osalta omiaan johtamaan kuluttajia harhaan siten kuin tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa (616/2016) tarkoitetaan.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja markkinaoikeuden soveltamat oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Petri Helander, Toomas Kotkas, Antti Pekkala ja Ari Wirén. Asian esittelijä Kristina Björkvall.