22.12.2017/6851

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli hylännyt kahden yhdistyksen vaatimuksen luonnonsuojelulain 57 §:n mukaisen hallintopakon käyttämisestä ja Natura 2000 -alueelle suunniteltujen metsänhakkuiden kieltämisestä. Hallinto-oikeuden hylättyä välipäätöksellään yhdistysten täytäntöönpanon kieltämistä koskevan hakemuksen yhdistykset vaativat korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa aiottujen hakkuiden täytäntöönpanon kieltämistä. Vaadittu hakkuiden välitöntä kieltämistä koskeva määräys oli samankaltainen kuin jo elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa luonnonsuojelulain 57 §:n mukaisen hallintopakkovaatimuksen kohteena ollut velvoite, jota koskeva valitus oli vireillä hallinto-oikeudessa. Hakkuiden kieltämättä jättäminen olisi siten vaarantanut muutoksenhaun tarkoituksen hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden välipäätöksen ja antoi asiassa hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin mukaisena täytäntöönpanoa koskevana määräyksenä määräyksen hakkuiden väliaikaisesta kieltämisestä.

Hallintolainkäyttölaki 32 § 1 momentti

Luonnonsuojelulaki 57 §

Ks. KHO 4.9.2001 taltio 2040

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Tuire Taina.