12.8.2020/3383

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentin mukaan muun hakijan kuin viranomaisen ja hallintotuomioistuimen on päätöksen purkamista koskevassa asiassa käytettävä asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettua luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimitetusta purkuhakemuksesta ei ilmennyt, että purun hakijana olevaa yksityishenkilöä avustaisi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentin vaatimukset täyttävä asiamies tai avustaja. Hakijalle varattiin tilaisuus esittää korkeimmalle hallinto-oikeudelle tiedot hänen mahdollisesti käyttämästään avustajasta tai asiamiehestä. Hakija toimitti lisäkirjoituksia ilmoittamatta pyydettyjä tietoja. Korkein hallinto-oikeus jätti purkuhakemuksen tutkimatta.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 118 § 5 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Leena Äärilä ja Juha Lavapuro. Asian esittelijä Ilona Leinonen.