11.3.2021/107

Yhdistys pyysi ennakkoratkaisua siitä, katsotaanko sen purkautuvan verotuksessa, jos se muutetaan asianomaista yhteisölainsäädäntöä noudattaen osuuskunnaksi siten, että tässä toimintamuodon muutoksessa aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät samoista arvoista toimintaa jatkavalle osuuskunnalle. Ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetyn perusteella asianomaisella yhteisölainsäädännöllä tarkoitettiin taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annettua lakia.

Ennakkoratkaisua oli haettu tilanteeseen, jossa yhdistyksen muuttaminen osuuskunnaksi tapahtuu yllä mainitussa laissa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen asiassa tuli antaa ennakkoratkaisu tuloverolain 24 §:n soveltamisesta tästä ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetystä lähtökohdasta. Asiassa ei tullut erikseen arvioida, soveltuuko sanottu laki ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitettuun menettelyyn. Korkein hallinto-oikeus katsoi hallinto-oikeuden tavoin, ettei yhdistys purkaudu verotuksessa, kun se muuttaa toimintamuotonsa osuuskunnaksi sanotussa laissa tarkoitetulla tavalla.

Verohallinnon ennakkoratkaisu verovuosille 2018 ja 2019.

Tuloverolaki 24 § 1 momentti 6 kohta

Laki verotusmenettelystä 85 § 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen ja Joni Heliskoski. Asian esittelijä Tuula Karjalainen.