7.4.2021/H1157

Maahanmuuttovirasto oli voinut ratkaista kansainvälistä suojelua koskevan neljännen hakemuksen ja jättää sen tutkimatta, vaikka hakijan kolmatta hakemusta koskeva Maahanmuuttoviraston päätös ei ollut tuolloin vielä lainvoimainen. Ulkomaalaislain 102 §:ssä ei ollut säädetty, että aiemman hakemuksen johdosta tehdyn päätöksen lainvoimaisuus olisi prosessuaalinen edellytys uuden hakemuksen ratkaisemiseksi.

Vaikka kolmatta hakemusta koskeva valitus oli tullut vireille myöhemmin toisessa hallinto-oikeudessa, hallinto-oikeuden oli tullut ratkaista neljättä hakemusta koskeva valitus siirtämättä sitä toiselle, kolmatta hakemusta koskevaa valitusta käsittelevälle hallinto-oikeudelle. Valitusvaiheessa Maahanmuuttoviraston toimivaltaa asian ratkaisemiseen arvioitiin päätöksen tekohetkellä vallinneen tilanteen mukaisesti.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari, Jaakko Autio ja Juha Lavapuro. Asian esittelijä Juuso Peltonen.