21.05.2021/H1801


Avustajan päämiehen ulkomaalaislain mukainen muutoksenhakuasia oli käsitelty hallinto-oikeudessa suomen kielellä ja asiasta oli annettu suomenkielinen päätös. Hallinto-oikeus hylkäsi avustajan vaatimuksen englannin kielen tulkkauskulujen korvaamisesta jälkitoimien osalta perusteettomana. Hallinto-oikeuden perustelujen mukaan muutoksenhakija osasi erinomaisesti englantia, ja hän oli asioinut viranomaisissa kyseisellä kielellä. Avustaja ei ollut vaatinut tulkkauskuluja muuten kuin jälkitoimien osalta, minkä perusteella avustajan oli katsottava tavanneen päämiehensä englanniksi tai muulla heidän molempien ymmärtämällä kielellä.

Korkein hallinto-oikeus myönsi avustajalle valitusluvan. Hallinto-oikeuden päätöstä muutettiin siten, että avustajalle korvattiin jälkitoimitulkkauksen kulut arvonlisäveroineen valtion varoista.

Ulkomaalaislain 9 §:n 1 momentin mukaan ulkomaalaisen oikeudesta saada oikeusapua säädetään oikeusapulaissa.

Ulkomaalaislain 10 §:n 1 momentin mukaan mainitun lain mukaisen hallinto- ja muutoksenhakuasian käsittelyssä on oikeus käyttää tulkkia.

Ulkomaalaislain 203 §:n nojalla asianosaisella on oikeus saada häntä koskevasta päätöksestä tieto äidinkielellään tai muulla kielellä, jota hänen perustellusti voidaan olettaa ymmärtävän. Tieto päätöksestä annetaan tulkitsemalla tai kääntämällä.

Oikeusapulain 2 §:n 2 momentin mukaan henkilölle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa taikka koti- tai asuinpaikkaa toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, annetaan oikeusapua, jos henkilön asia käsitellään Suomen tuomioistuimessa tai jos oikeusapuun on erityistä syytä.

Oikeusapulain 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan oikeusavun myöntäminen vapauttaa edun saajan velvollisuudesta suorittaa palkkiota ja korvausta asian käsittelyssä tarvitsemastaan tulkkaus- ja käännösavusta.

Oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaan yksityiselle avustajalle vahvistetaan korvaus kuluista. Korvattavista kuluista säädetään oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n 2 momentissa.

Kun otettiin huomioon edellä mainitut säännökset sekä päämiehen oikeusturva ja menettelylliset takeet päätöksen tiedoksiannossa ja muutoksenhaussa, hallinto-oikeus ei ollut esittämillään perusteilla voinut hylätä jälkitoimitulkkauksesta vaadittua kulua perusteettomana.

Ulkomaalaislaki 9 § 1 momentti, 10 § 1 momentti ja 203 § 4 momentti

Oikeusapulaki 2 § 2 momentti, 4 § 1 momentti 2 kohta, 17 § 1 momentti

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 11 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari, Jaakko Autio ja Robert Utter. Asian esittelijä Satu Bäckmand-Liimatta