26.5.2021/H1823

Hakijat vaativat ELY-keskuksen tekemän ulkoilureittisuunnitelman vahvistamispäätöksen purkamista muun ohella sillä perusteella, että vahvistamispäätös oli niin epäselvä, ettei siitä käynyt ilmi, miten asia oli ratkaistu.

Vahvistamispäätöksen liitekartassa oli esitetty ulkoilureitin linjaus jaoteltuina vahvistettuihin, muutettuina vahvistettuihin ja vahvistamatta jätettyihin reitin osiin. Karttaan oli myös merkitty muun ohella reittiosuus A-C, jonka kaupunginhallitus oli erikseen pyytänyt jättämään vahvistamatta. Kartan mittakaava (1:200000) oli sellainen, ettei siitä ilmennyt reitin kulku kiinteistökohtaisesti. Vahvistamispäätöksessä ei ollut myöskään mainittu niitä kiinteistöjä, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan. Ulkoilureittilinjauksen kiinteistökohtaisesti osoittavat kartat ja listaus niistä kiinteistöistä, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan, oli esitetty ulkoilureittisuunnitelman muussa liiteaineistossa.

Ulkoilulain 3 §:n 1 momentin mukaan reittisuunnitelmassa on osoitettava reitin kulku ja suunnitelmassa on mainittava ne kiinteistöt, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ulkoilureittisuunnitelman liitännäisaineistoissa oli esitetty karttoihin mittakaavassa (1:5000) merkittyinä reitin kulku kiinteistöillä sekä kiinteistökohtainen maanomistajaluettelo reittiosuuksittain. Ulkoilulaissa ei edellytetty näiden tietojen esittämistä erikseen vahvistamispäätöksessä. Vahvistamispäätöksessä olisi hallintolain 45 §:n 1 momentti ja päätöksen liitteenä olevan kartan mittakaava (1:200000) huomioon ottaen ollut selvyyden vuoksi perusteltua mainita kiinteistöt jaoteltuna sen mukaan, sijaitsevatko ne vahvistetulla, muutettuna vahvistetulla vai vahvistamatta jätetyllä ulkoilureitin linjauksella. Reittisuunnitelmasta ja sen liiteaineistoista oli kuitenkin kokonaisuutena arvioiden käynyt kartoille osoitettuna riittävän selkeästi ilmi reitin kulku kiinteistökohtaisesti sekä ne kiinteistöt, joille reitti sijoittui.

Tämän johdosta korkein hallinto-oikeus katsoi, että päätös ei ollut oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 117 §:ssä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla niin epäselvä tai puutteellinen, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös reittisuunnitelman vahvistamisesta olisi tämän vuoksi tullut purkaa. Purkuhakemus hylättiin myös muilla perusteilla tehtynä.

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 117 § 1 momentti 4 kohta

Ulkoilulaki 3 § 1 momentti ja 4 § 1 momentti

Hallintolaki 45 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari, Jaakko Autio ja Robert Utter. Asian esittelijä Laura Leino.