Muu päätös 4520/2016

Asia Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 28.8.2015 nro 15/0295/1

Asian aikaisempi käsittely

X:n oikeusaputoimisto on päätöksellään 25.4.2014 kieltäytynyt antamasta A:lle hänen pyytämäänsä oikeusapupäätöstä, joka koskee hänen vastapuolenaan ositusta koskevassa asiassa olevaa B:tä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään A:n valituksen enemmälti hyläten kumonnut oikeusaputoimiston päätöksen ja palauttanut asian oikeusaputoimistolle uudelleen käsiteltäväksi ja jäljennöksen antamiseksi oikeusapupäätöksestä lukuun ottamatta siihen sisältyviä käyttövaraa ja omavastuuosuutta sekä oikeusapumaksun suuruutta koskevia tietoja.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet ja niitä koskevat lain esityöt

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 1 §:n 1 momentin mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.

Julkisuuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.

Julkisuuslain 10 §:n mukaan salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuudesta taikka tuen tai etuuden perusteena olevista tuloista ja varallisuudesta taikka jotka muutoin kuvaavat hänen taloudellista asemaansa.

Julkisuuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 30/1998 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa on lain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan osalta muun ohella todettu, että lainkohdassa taloudellisella asemalla tarkoitetaan henkilön taloutta kokonaisuudessaan, esimerkiksi palkkaa päätoimesta tai kokonaisvarallisuutta koskevia tietoja. Samoin henkilön maksukykyä kuvaavat tiedot voivat olla laissa tarkoitetulla tavalla taloudellista asemaa kuvaavia.

Valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan julkisen oikeusavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikissa toimeksiannoissaan noudattaa hyvää asianajajatapaa.

Asianajajista annetun lain 5 c §:n 1 momentin mukaan asianajaja tai hänen apulaisensa ei saa luvattomasti ilmaista sellaista yksityisen tai perheen salaisuutta taikka liike- tai ammattisalaisuutta, josta hän tehtävässään on saanut tiedon.

Oikeudellinen arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko X:n oikeusaputoimisto voinut valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n 1 momentin, asianajajista annetun lain 5 c §:n 1 momentin sekä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan perusteella kieltäytyä antamasta valittajalle oikeusapupäätöstä, joka koskee hänen vastapuolenaan ositusta koskevassa asiassa olevaa B:tä.

B:n oikeusapupäätökseen sisältyy seuraavat tiedot: päätöksen tehneen viranomaisen nimi ja osoite, päätöspäivä ja -numero, asianumero, hakijan nimi, osoite ja syntymäaika, asiaotsikko, selostus asiasta, päätös oikeusavusta perusteluineen, etuuksien voimaantulopäivä, avustajan tiedot, myönnetyt tunnit yhteensä, omavastuu, jossa on eritelty käyttövara, perusomavastuu, alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä, oikeusapuun sisältyvät muut etuudet, oikeusavun sisällön selostusta, jossa on eritelty vapautus maksuista ja valtion varoista maksettavat kustannukset, oikeusapumaksu, päätökseen liittyvät määräykset, sovelletut lainkohdat, päätöksen tehneen virkamiehen tiedot, päätöksen tiedoksianto sekä ratkaisupyyntöohjeet.

Kysymys siitä, onko X:n oikeusaputoimisto voinut kieltäytyä antamasta jäljennöstä sen tekemästä oikeusapupäätöksestä, ratkaistaan julkisuuslain säännösten perusteella. Oikeusapupäätös on lähtökohtaisesti julkinen, jollei siihen sisälly julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Oikeusapupäätökseen sisältyvien henkilön käyttövaraa ja omavastuuosuutta sekä oikeusapumaksun suuruutta koskevien tietojen perusteella on mahdollista tehdä päätelmiä henkilön tuloista, maksukyvystä ja kokonaisvarallisuudesta. Mainitut tiedot ovat siten henkilön taloudellista asemaa kuvaavina tietoina julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan perusteella salassa pidettäviä. Valittajalla ei ole oikeutta saada oikeusapupäätöksen sisältöä tietoonsa näiltä osin.

Oikeusapupäätökseen ei sen sijaan muutoin sisälly sellaisia tietoja, jotka olisivat edellä mainitun lainkohdan perusteella salassa pidettäviä. Oikeusapupäätös on siten muulta kuin edellä sanotulta osin julkinen.

Julkisuuslain 10 §:n säännös huomioon ottaen salassapitovelvoite voi rajoittua lähtökohtaisesti vain osaan asiakirjasta, jos asiakirjan julkisena pidettävä osa on annettavissa siten, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. Nyt kysymyksessä olevaan oikeusapupäätökseen sisältyy sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja. Päätöksen rakenne huomioon ottaen siihen sisältyvät julkisena pidettävät tiedot ovat annettavissa siten, etteivät sen salassa pidettävät osat tule tietoon.

Edellä todetun vuoksi hallinto-oikeus on ratkaissut asian edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 3 §, 4 §, 17 § 1 momentti ja 22 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Aino Oksala, Marja-Riitta Tuisku ja Pirjo Jalonen. Esittelijä Renne Pulkkinen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätöstä muutetaan ja oikeusaputoimisto velvoitetaan luovuttamaan pyydetty asiakirja kokonaisuudessaan. Vaatimuksensa tueksi hän on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hallinto-³oikeuden päätös ei tuo selvyyttä siihen, onko B voinut perusteettomasti käyttää omaksi edukseen ilman kuluriskiä yhteiskunnan varoja oikeusapuun ositusprosessissa. Prosessi oli erittäin pitkään käynnissä ja B on vaikeuttanut ja merkittävästi viivästyttänyt prosessia omilla toimillaan. Hänellä ei olisi ollut edes oikeutta maksuttomaan oikeusturvaan, koska hän on muun muassa siirtänyt yli 60 000 euroa yhteisiä tilivaroja omaan hallintaansa.

Henkilön vuositulot ovat lähtökohtaisesti julkisia ja saatavissa veroviranomaisilta. Myös kokonaisvarallisuus on käyty läpi useampaan otteeseen ositusprosessin aikana, joten se ei ole salassa pidettävää tietoa.

Merkittävin tieto sisältyy laskennalliseen oikeusturvan omavastuuosuuteen ja oikeusapumaksuun, joista selviää, millainen kuluriski B:llä on tämän prosessin aikana ollut.

X:n oikeusaputoimisto on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa esittänyt, että valitus tulee hylätä. Lisäksi oikeusaputoimisto on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeuden päätöksessä ei otettane nimenomaan kantaa asianosaisen oikeutta tiedonsaantiin koskevan julkisuuslain 11 §:n soveltuvuuteen. Muutoksenhakija on asianosainen hänen ja hänen vastapuolensa välillä ratkaistavassa asiassa. Muutoksenhakijalla on siten oikeudellista intressiä saada puheena olevat asiakirjat. Muutoksenhakijan ilmoituksen mukaan asia ei ole vireillä tuomioistuimessa, joten tuomioistuinta koskevat säännökset eivät ole sovellettavana.

Asianajosalaisuutta koskevat säännökset valtion oikeusaputoimistoista annetussa laissa ja asianajajista annetussa laissa ovat ensisijaisina noudatettavia suhteessa asiakirjajulkisuutta koskeviin säännöksiin. Näin asianosaisen tiedonsaantioikeuden perusteellakaan muutoksenhakijalle ei voida antaa hänen hakemaansa asiakirjaa.

Oikeusapupäätöksen taloudellisia seikkoja koskevan tiedonsaantioikeuden tulkintaan ei vaikuta se, että muutoksenhakijalla olisi mahdollisuus saada kokonaistuloa koskevaa tietoa muuta kautta, kuten verotuksen julkisista tiedoista. Säännösten tulkintaan ei myöskään vaikuta se, että osapuolten ositettava omaisuus selvitetään osituksessa ja että osapuolilla on siitä tätä kautta tieto.

A on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Asiassa on A:n valituksesta ratkaistavana, onko hänellä oikeus saada pyytämänsä oikeusapupäätös kokonaisuudessaan. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluista ilmenevistä syistä oikeusapupäätökseen sisältyvät tiedot käyttövarasta, omavastuuosuudesta ja oikeusapumaksusta ovat salassa pidettäviä, koska ne yhdessä kuvaavat henkilön taloudellista asemaa.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 11 §:n 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

A on esittänyt tarvitsevansa pyytämäänsä asiakirjaa voidakseen selvittää, onko B voinut käyttää ositusprosessin vaikeuttamiseen ja viivästyttämiseen yhteiskunnan varoja ilman omaa kuluriskiä. A ei tällä perusteella ole sellaisessa asianosaisasemassa, että hänellä olisi julkisuuslain 11 §:n perusteella oikeus saada pyydettyyn asiakirjaan sisältyvät salassa pidettävät tiedot.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.