Muu päätös 2932/2019

Asia Maakuntakaavaa koskevat valituslupahakemukset

Muutoksenhakijat 1.Malmin lentoaseman ystävät ry

2. Porvoon Seudun Lintuyhdistys – Borgå Nejdens Fågelförening r.y.

3. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Päätös, jota valituslupahakemukset koskevat

Helsingin hallinto-oikeus 20.12.2018 nro 18/0835/5

Asian vaiheet

Uudenmaan maakuntavaltuusto on 24.5.2017 (§ 7) päättänyt hyväksyä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan sekä hyväksymispäätöksen yhteydessä kumota voimassa olevista maakuntakaavoista merkinnät, jotka on esitetty kaava-asiakirjoissa erillisellä kartalla.

Uudenmaan maakuntahallitus on 21.8.2017 (§ 112) päättänyt määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Samalla maakuntahallitus on todennut, että 4. vaihemaakuntakaavan tullessa voimaan, maakuntavaltuuston päätöksen 24.5.2017 (§ 7) mukaisesti voimassa olevista maakuntakaavoista kumoutuvat merkinnät, jotka on esitetty kaava-asiakirjoissa erillisellä kartalla.

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin asiasta on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, hylännyt valitukset ja vaatimukset vaihemaakuntakaavapäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä.

Muutoksenhakijat ovat pyytäneet lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Porvoon Seudun Lintuyhdistys – Borgå Nejdens Fågelförening r.y. ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry ovat valituslupahakemuksissaan vaatineet maakuntakaavan täytäntöönpanon kieltämistä valituksenalaisen tuulivoima-alueen osalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus myöntää Porvoon Seudun Lintuyhdistys – Borgå Nejdens Fågelförening r.y.:lle ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:lle valitusluvan.

Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa jatkuu Porvoon Seudun Lintuyhdistys – Borgå Nejdens Fågelförening r.y.:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n valitusten osalta. Korkein hallinto-oikeus antaa ratkaisun valituksiin myöhemmin erikseen.

2. Malmin lentoaseman ystävät ry:n valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua Malmin lentoaseman ystävät ry:n valitukseen.

3. Porvoon Seudun Lintuyhdistys – Borgå Nejdens Fågelförening r.y.:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset hylätään.

Perustelut (kohdat 2 ja 3)

2. Sen perusteella, mitä Malmin lentoaseman ystävät ry on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 1 momentissa ja hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentissa säädettyä valitusluvan myöntämisen perustetta Malmin lentoaseman ystävät ry:n muutoksenhaun osalta.

3. Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1 momentin mukaan maakuntahallitus voi valitusajan kuluttua määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Hallintolainkäyttölain 31 §:n 3 momentin mukaan, jos asiassa tarvitaan valituslupa, valitus ei estä täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jos korkein hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon.

Maakuntakaavan oikeusvaikutukset toteutuvat yksityiskohtaisemman suunnittelun kautta, eikä maakuntakaava siten välittömästi mahdollista valituksenalaisen tuulivoima-alueen toteuttamista. Sellaisiin täytäntöönpanotoimiin ryhtyminen, joiden johdosta valitukset kävisivät hyödyttömiksi, on lisäksi kielletty suoraan lain nojalla. Maakuntakaavan täytäntöönpanon kieltämiselle erillisellä määräyksellä ei siten ole tässä tapauksessa perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari, Jaakko Autio ja Pekka Aalto. Asian esittelijä Petri Hellstén.