Muu päätös 2946/2020

Asia

Maakuntakaavaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija

A


Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Turun hallinto-oikeus 1.10.2019 nro 19/0252/1

Asian vaiheet

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto on 11.6.2018 hyväksynyt Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palvelujen ja liikenteen vaihemaakuntakaavan.

Turun hallinto-oikeus on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään, siltä osin kuin asiasta on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, hylännyt muutoksenhakijan valituksen.

Muutoksenhakija on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 126 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen ja Juha Lavapuro. Asian esittelijä Petri Hellstén.