Muu päätös 5/2021

Asia Toimenpidelupaa koskeva valituslupahakemus ja valitus

Valittaja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 12.6.2019 nro 19/0129/1

Asian aikaisempi käsittely

Suomussalmen rakennustarkastaja on päätöksellään 28.2.2018 (§ 28) myöntänyt Suomussalmen kunnalle toimenpideluvan valomainostaulun sijoittamiselle valtatiehen 5 rajoittuvalle Suomussalmella sijaitsevalle kiinteistölle Ruomasianpuisto 777-406-236-0.

Suomussalmen tekninen lautakunta on päätöksellään 19.4.2018 (§ 127) hylännyt Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen (jatkossa ELY-keskus) oikaisuvaatimuksen ja pitänyt voimassa rakennustarkastajan toimenpidelupapäätöksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt ELY-keskuksen valituksen teknisen lautakunnan päätöksestä.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n 2 momentin mukaan toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan edellä 126 §:n mukainen toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti: muun kuin maantielain 52 §:ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen (mainostoimenpide).

Maankäyttö- ja rakennuslain 138 §:n 1 momentin mukaan siltä osin kuin on tarpeen toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä lain 72, 135, 136 ja 137 §:ssä sekä rakennuskielloista säädetään.

Maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n 1 momentin mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on, että:

(---)

2) rakentaminen täyttää sille 117 §:ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset,

3) rakennus soveltuu paikalle. (---)

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 47 §:n 1 momentin mukaan puistoalueelle tai muulle asemakaavassa osoitetulle virkistysalueelle saa rakentaa vain alueen tarkoitukseen soveltuvia vähäisiä rakennelmia, jollei asemakaavassa tai saman asetuksen 46 §:ssä tarkoitetussa suunnitelmassa ole toisin osoitettu.

Asiassa saatu selvitys ja hallinto-oikeuden johtopäätös

Suomussalmen kunnalle on myönnetty toimenpidelupa 5 metriä leveän ja 3 metriä korkean vaihtuvasisältöisen led-valomainostaulun sijoittamiseen Suomussalmen kunnan Ämmänsaaressa sijaitsevalle Ruomasianpuiston tilalle RN:o 236:0 (kiinteistötunnus 777-406-236-0). Mainostaulun kokonaiskorkeus jalustoineen on noin 5,5 metriä.

Rakennuspaikkana oleva Ruomasianpuiston tila sijaitsee valtatien 5 ja Kiantajärven välisellä kapealla alueella. Alueella voimassa olevassa asemakaavassa tila on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Tilan alueella on Kiantajärven hiekkainen poukama, jota käytetään uimarantana. Rakennuspaikan viereisellä valtatiellä on tuolla kohdin nopeusrajoitus 60 km/h ja tie on valaistu. Tieosuuden kokonaisvuorokausiliikennemäärä on noin 5 800.

Mainostaulu valaisimineen sijoittuu noin 16 metrin etäisyydelle valtatien 5 keskilinjasta. Mainostaulu näkyy valtatietä 5 idästä Suomussalmen Ämmänsaareen saapuville autoilijoille. Idän suunnasta lähestyttäessä noin 300 metriä ennen mainostaulua on valtatie 5:ltä liittymä oikealle Juntusrannantielle ja pian sen jälkeen vasemmalle taajama-alueelle johtavalle Metsätielle. Metsätien liittymä sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä mainostaulusta itään. Mainostaulun jälkeen ensimmäinen liittymä valtatie 5:ltä on noin 250 metrin etäisyydellä oleva huoltoasemalle ja Ruukinkankaalle johtava liittymä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan luvan myöntämisedellytyksenä on, että rakennelma soveltuu paikalle. Myös liikenneturvallisuusnäkökohdat voivat tulla otettavaksi huomioon. Arvioitaessa mainoslaitteen soveltumista paikalle on otettava huomioon laitteen ominaisuudet kokonaisuudessaan. Tässä tapauksessa näihin ominaisuuksiin kuuluvat mainoslaitteen led-näyttö ja sen vaikutukset ympäristöön.

Kun otetaan huomioon mainostaulun ja sen läheisyydessä sijaitsevien liittymien välinen etäisyys ja kun suoralla tieosuudella sijaitseva mainostaulu on luettavissa vain idän suunnasta Ämmänsaareen saapuville, mainostaulun ei voida katsoa vaarantavan liikenneturvallisuutta viereisellä valtatie 5:llä.

Näin ollen teknisen lautakunnan päätöstä ei ole syytä muuttaa valituksessa esitetyillä perusteilla.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Martti Raunio ja Kaisa Hiltunen, joka on myös esitellyt asian.

Korkeimman hallinto-oikeuden aikaisemmat ratkaisut

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 10.9.2019 taltionumero 4064 jättänyt ELY-keskuksen valituslupahakemuksen myöhässä tehtynä tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 2.12.2019 taltionumero 5693 ELY-keskuksen hakemuksesta purkanut päätöksensä 10.9.2019 taltionumero 4064 ja ottanut ELY-keskuksen valituslupahakemuksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 12.6.2019 nro 19/0129/1 uudelleen käsiteltäväkseen.

Asian uudelleen käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastuktuuri -vastuualueen on katsottava pyytäneen lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatineen, että hallinto-oikeuden ja teknisen lautakunnan päätökset kumotaan.

Vaatimusten tueksi on muun ohella viitattu korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen KHO 2016:123 ja esitetty muun ohella seuraavaa:

Vaihtuvasisältöisten mainostaulujen on tutkimuksissa todettu aiheuttavan visuaalista häiriötä tienkäyttäjille. Mainostauluista aiheutuva visuaalinen ärsyke tien käyttäjälle on selkeästi suurempi kuin staattisesta mainoksesta. Alueen valaistusolosuhteilla ei ole vaikutusta aiheutuvaan häiriöön.

Suomussalmen tekninen lautakunta on antanut selityksen, jossa on vaadittu valituksen hylkäämistä ja esitetty muun ohella seuraavaa:

Led-mainostaulu sijaitsee suoralla valaistulla tieosuudella. Liikennemäärät alueella ovat vuonna 2014 olleet noin 5 800 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä on huomattavasti vähemmän kuin tapauksissa, joissa toimenpidelupaa vastaaville mainostauluille ei aikaisemmassa oikeuskäytännössä ole myönnetty. Vastaavasti nopeusrajoitus valituksenalaisessa asiassa (60 km/h) on alhaisempi, kun se aikaisemmissa tapauksissa on ollut vähintään 100 km/h.

Led-mainostaulun läheisyydestä on poistettu palvelukohteen opastustaulua ja nopeusrajoitusta koskeneet liikennemerkit. Taulun käytössäoloaikana alueelta ei ole tullut poliisin tietoon liikenneonnettomuuksia.

Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastuktuuri -vastuualue on antanut vastaselityksen. Alhaisen nopeusrajoituksen lisäksi on otettava huomioon, että led-mainostaulun näkemäalueella Metsätieltä valtatielle 5 johtavassa liittymässä tienkäyttäjän erityistä huomiota vaatii Metsätien kanssa risteävä kevyenliikenteenväylä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle valitusluvan ja tutkii asian.

Korkein hallinto-oikeus kumoaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja Suomussalmen teknisen lautakunnan päätökset ja hylkää Suomussalmen kunnan lupahakemuksen.

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan toimenpidelupa tarvitaan muun muassa muun kuin maantielain 52 §:ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettamiseen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa (mainostoimenpide).

Maankäyttö- ja rakennuslain 138 §:n 1 momentin mukaan, siltä osin kuin on tarpeen toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi, toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä muun ohella 135 §:ssä säädetään.

Maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n 1 momentin mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on muun ohella, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen, rakentaminen täyttää sille 117 §:ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset, ja rakennus soveltuu paikalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 168 §:n 1 momentin mukaan kevyen rakennelman ja pienehkön laitoksen tulee terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan ja ulkoasultaan täyttää kohtuulliset vaatimukset. Rakennelman ja laitoksen tulee sopeutua ympäristöön eikä se saa olla haitaksi liikenteelle.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 47 §:n 1 momentin mukaan puistoalueelle tai muulle asemakaavassa osoitetulle virkistysalueelle saa rakentaa vain alueen tarkoitukseen soveltuvia vähäisiä rakennelmia, jollei asemakaavassa tai mainitun asetuksen 46 §:ssä tarkoitetussa suunnitelmassa ole toisin osoitettu.

Päätöksentekohetkellä 28.2.2018 voimassa olleen maantielain 52 §:n 1 momentin mukaan maantien käyttäjille tarkoitettu mainos tai ilmoitus, joka asetetaan asemakaava-alueen ulkopuolelle tai asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentissa tarkoitetulle liikennealueelle, on laadittava ja sijoitettava siten, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 49/2016 vp) 52 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että led-mainoslaitteiden ja muiden valomainoslaitteiden sijoittamisessa liikenneturvallisuustekijöiden arviointi on erityisen keskeistä. Hallituksen esityksessä todetaan edelleen, että tällaisten mainosten valotehokkuudet, vilkkuvat valot ja vaihtuva tai liikkuva kuva ovat tehokkaita katseenvangitsijoita ja liikenneturvallisuuden vaarantajia.

Tosiseikat

Suomussalmen rakennustarkastaja on myöntänyt Suomussalmen kunnalle toimenpideluvan 5 metriä leveän ja 3 metriä korkean vaihtuvasisältöisen led-valomainostaulun sijoittamiseen Suomussalmen kunnan Ämmänsaaressa sijaitsevalle Ruomasianpuiston tilalle 777-406-236-0.

Valomainostaulu sijoittuisi valtatien 5 ja Kiantajärven väliselle kapealle alueelle. Ruomasianpuiston tila on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Tilan alueella on Kiantajärven hiekkainen poukama, jota käytetään uimarantana. Rakennuspaikan viereisellä valtatiellä on nopeusrajoitus 60 km/h ja tie on valaistu. Tieosuuden kokonaisvuorokausiliikennemäärä on noin 5 800 ajoneuvoa.

Valomainostaulu sijoittuu noin 16 metrin etäisyydelle valtatien 5 keskilinjasta. Mainostaulu näkyy valtatietä 5 idästä Suomussalmen Ämmänsaareen saapuville autoilijoille. Idän suunnasta lähestyttäessä noin 300 metriä ennen mainostaulua on valtatieltä 5 liittymä oikealle Juntusrannantielle. Noin 100 metriä ennen mainostaulua on valtatieltä 5 liittymä vasemmalle taajama-alueelle johtavalle Metsätielle. Metsätien liittymässä risteää lisäksi valtatien suuntaisesti kulkeva kevyenliikenteenväylä. Mainostaulun jälkeen noin 250 metrin etäisyydellä sijaitsee liittymä valtatieltä 5 vasemmalle huoltoasemalle ja Ruukinkankaalle. Lisäksi noin 100 metrin etäisyydellä on kiinteistöliittymä oikealle.

Oikeudellinen arviointi

Mainoslaite sijoittuu liikennealueen ulkopuolelle asemakaavassa lähivirkistysalueeksi varatulle alueelle (VL). Mainoslaitteen luvanvaraisuus ja luvan myöntämisedellytykset arvioidaan siten maankäyttö- ja rakennuslain säännösten perusteella. Mainostaulu edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisesti toimenpidelupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan luvan myöntämisedellytyksenä on, että rakennelma soveltuu paikalle. Korkein hallinto-oikeus on aikaisemmassa oikeuskäytännössä katsonut (esimerkiksi KHO 2016:122 ja KHO 2016:123), että liikenneturvallisuusnäkökohdat voidaan ottaa huomioon myös maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvassa lupaharkinnassa arvioitaessa ulkomainoslaitteen toimenpideluvan edellytysten täyttymistä.

Arvioitaessa mainoslaitteen soveltumista paikalle on otettava huomioon laitteen ominaisuudet kokonaisuudessaan. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat tässä tapauksessa mainoslaitteen led-näyttö ja sen kirkkauden sekä liikkuvan kuvan vaikutukset ympäristöön. Led-valomainoslaitteiden valotehokkuudet, vilkkuvat valot ja vaihtuva tai liikkuva kuva ovat tehokkaita katseenvangitsijoita ja voivat näin vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Toimenpideluvassa tarkoitettu led-mainoslaite sijoittuisi melko vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudelle ja lähelle risteysaluetta, jossa risteää lisäksi kevyenliikenteenväylä. Laitteen ympäristövaikutukset kohdistuvat tienkäyttäjiin. Ominaisuuksiensa ja sijaintinsa johdosta led-näytöllä varustettu mainoslaite voi siten näissä oloissa vaarantaa liikenneturvallisuutta yleisellä tiellä. Tällä perusteella mainoslaite ei sovellu paikalle.

Edellä mainituilla perusteilla ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden ja teknisen lautakunnan päätökset on kumottava ja kunnan lupahakemus hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Pekka Aalto ja Juha Lavapuro. Asian esittelijä Satu Sundberg.