Muu päätös 92/2021

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 13.6.2019 nro 273/19

Asian aikaisempi käsittely

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 12.9.2018 tehnyt markkinaoikeudelle esityksen, jonka kohteena on ollut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintoylilääkärin hankintapäätös 24.1.2018 (§ 1) 3D kuvantamislaitteiston hankinnasta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on esityksessään vaatinut, että markkinaoikeus määrää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 25 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään määrännyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 25 000 euroa.

Markkinaoikeus on perustellut ratkaisuaan seuraavasti:

Toimivalta tehdä esitys seuraamusmaksun määräämisestä

Asiassa on ensin arvioitava, onko Kilpailu- ja kuluttajavirastolla toimivalta tehdä esitys markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämisestä esityksen perusteissa kuvattuun hankintayksikön menettelyyn liittyen.

Hankintojen valvonnasta on säädetty julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä myös hankintalaki) 15 luvussa, johon sisältyvässä 139 §:ssä säädetään valvontaviranomaisesta ja toimenpiteisiin ryhtymisestä lainvastaisen menettelyn tutkimiseksi. Mainitun pykälän 1 momentin mukaan Kilpailu¬ ja kuluttajavirasto valvoo tämän lain noudattamista. Mainitun pykälän 3 momentin mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi ottaa toimivaltaansa kuuluvan asian tutkittavakseen myös omasta aloitteestaan.

Hankintalain 141 §:n 1 momentin mukaan, jos hankintayksikkö on tehnyt EU-kynnysarvot ylittävän hankinnan tai kansalliset kynnysarvot ylittävän liitteessä E tarkoitetun palveluhankinnan tai käyttöoikeussopimuksen suorahankintana ilman tässä laissa säädettyä perustetta ja jos asiassa jo on tehty hankintasopimus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi esittää markkinaoikeudelle muun ohessa seuraamusmaksun määräämistä (kohta 2).

Viimeksi mainitun pykälän esitöiden (HE 108/2016 vp s. 234) mukaan kyseisessä pykälässä säädetään Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimivalta puuttua laittomiin suorahankintoihin esittämällä tiettyjen seuraamusten määräämistä hankintayksikölle tuomioistuimessa.

Hankintalain 173 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Hankintalain 174 §:n 6 momentin mukaan ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä oleviin hankintamenettelyihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Viimeksi mainitun pykälän esitöiden (HE 108/2016 vp s. 248) mukaan ennen ehdotetun lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä oleviin hankintamenettelyihin sovelletaan ehdotetun lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Hankintamenettely katsotaan aloitetuksi hankintailmoituksen julkaisemisen hetkellä. Hankinnoissa, joissa ei edellytetä hankintailmoituksen julkaisemista, hankinta katsotaan aloitetuksi hetkellä, jona tarjouspyyntö tai neuvottelukutsu lähetetään taikka neuvottelut toimittajien kanssa aloitetaan. Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat ja dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehdyt hankinnat eivät ole siten itsenäisiä hankintamenettelyjä, että niihin sovellettaisiin ehdotettua lakia ennen lain voimaantuloa käynnistyneissä puitejärjestetyissä ja dynaamisissa hankintajärjestelmissä. Näin ollen voimassa olevaa hankintalakia sovelletaan ennen ehdotetun lain voimaantuloa aloitettuihin puitejärjestelyyn perustuviin hankintoihin ja dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiin hankintoihin koko puitejärjestelyn ja dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan, vaikka ne tehtäisiin ehdotetun lain voimaantulon jälkeen.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on ensin selvitettävä, onko hankintayksikön 24.1.2018 tekemä hankintapäätös § 1 perustunut hankintayksikön esittämällä tavalla sairaanhoitopiirin endoskopiatornien ja -laitteiden kilpailutukseen, jonka perusteella on 27.2.2014 tehty hankintapäätös numero E4250. Viimeksi mainitun hankintapäätöksen mukaan hankintakausi on ollut 1.2.2014–31.12.2015 sekä optiokaudet 1.1.–31.12.2016 ja 1.1.–31.12.2017. Hankintayksikön esittämän mukaan sairaanhoitopiiri on vielä pidentänyt hankintakautta 31.7.2018 saakka.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan sairaanhoitopiiri on julkaissut 2013 avointa menettelyä koskevan kansallisen hankintailmoituksen endoskopiatornien ja -laitteiden hankinnasta ajalle 1.2.2014–31.12.2015 sekä optiokausille 1.1.–31.12.2016 ja 1.1.–31.12.2017. Sairaanhoitopiiri on julkaissut 12.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön numero E4250, jossa on viitattu kansalliseen hankintailmoitukseen.

Tarjouspyynnön mukaan sairaanhoitopiiri on pyytänyt omasta ja hankintarenkaan yksiköiden puolesta tarjouksia endoskopiatorneista ja -laitteista. Tarjouspyynnön kohdan 1.1 ”Hankinnan kohde” mukaan tarjouspyynnön liitteessä ilmoitetut hankintamäärät ovat koko hankintakautta koskevia arvioita ja että ilmoitettuja määriä ei tilata kerralla, vaan hankinnat jakautuvat hankintakaudelle eri osastojen erilaisten tarpeiden mukaisesti.

Tarjouspyynnössä on edelleen todettu, että laitteistoille tullaan valitsemaan kolme tai useampi toimittaja ryhmää kohden ja että yksittäisille monitoreille valitaan eri toimittajat. Optiovuosien osalta tarjouspyynnössä on todettu, että hankintayksiköllä on oikeus harkintansa mukaan päättää niiden käytöstä ja että optiokauden käytöstä ilmoitetaan ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyynnön johdosta antamassaan vastauksessa sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että endoskopiatornien ja -laitteiden hankinnan hankintakauden jatkamisesta ajalle 1.1.–31.7.2018 ei ole julkaistu hankintailmoitusta eikä laadittu kirjallista sopimusta. Sairaanhoitopiirin mukaan sopimuksia on jatkettu, koska uutta kilpailutusta ei ole saatu valmiiksi ennen optiokauden päättymistä. Sairaanhoitopiiri on edelleen ilmoittanut, että 1.1.2018 alkaneen hankintakauden osalta sopimuksen sisältöön ei ole tehty muutoksia. Hankintarenkaan jäsenet sekä toimittajat ovat pysyneet ennallaan.

Edellä kuvattu sairaanhoitopiirin toteuttama kilpailutus on alkanut hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaisemisella vuonna 2013, eli ennen hankintalain voimaantuloa. Ennen 1.1.2017 voimassa olleen vanhan hankintalain 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten kuin tässä laissa säädetään.

Vanhan hankintalain 35 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on toimitettava julkaistaviksi ennakkoilmoitus ja hankintailmoitus, suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus, käyttöoikeusurakkaa koskeva ilmoitus sekä jälki-ilmoitus.

Vanhan hankintalain 5 §:n 15 kohdan mukaan tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetaan puitejärjestelyllä yhden tai usean hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät.

Vanhan hankintalain 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Mainitun pykälän 3 momentin mukaan hankintayksikön ei tarvitse tehdä tässä pykälässä tarkoitettua päätöstä 28 §:ssä tarkoitetusta lisätilauksesta tai 93 §:ssä tarkoitetusta hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä. Lain 73 §:n 4 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvassa hankinnassa hankintayksikön ei tarvitse tehdä tässä pykälässä tarkoitettua päätöstä, jos: 1) hankinta tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti ilman kilpailuttamista; tai 2) puitejärjestelyyn perustuvassa kilpailuttamisessa hankinnan arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa.

Vanhan hankintalain 31 §:n 2 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyn alkuperäisten osapuolten kesken. Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä huomattavia muutoksia sen voimassaoloaikana. Puitejärjestelyä ei saa käyttää kilpailua vääristävällä, rajoittavalla tai estävällä tavalla.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä kuvatussa sairaanhoitopiirin toteuttamassa kilpailutuksessa, jolla on valittu ne toimittajat, joilta järjestelyyn osallistuvat hankintayksiköt tulevat järjestelyn voimassaoloaikana hankkimaan hankintailmoituksessa määritellyt laitteistot, on ollut kysymys vanhan hankintalain 5 §:n 15 kohdassa tarkoitetusta puitejärjestelystä, jonka voimassaolo on alkanut vanhan hankintalain voimassaollessa. Mainittuun järjestelyyn on siten sovellettava vanhan hankintalain säännöksiä.

Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, ettei puitejärjestelyn sopimuskauden pidentämisestä vuoden 2018 puolelle ole tehty kirjallista päätöstä.

Markkinaoikeus katsoo, että puitejärjestelyn pidentämisessä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä ilmoitetusta poiketen vielä vuoden 2018 puolelle on ollut kysymys tarjoajien asemaan vaikuttavasta ratkaisusta, joka ei ole merkinnyt vanhan hankintalain 28 §:n mukaista lisätilausta tai mainitun lain 93 §:n mukaista hankinnan väliaikaista järjestämistä. Kysymyksessä ei myöskään ole ollut puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta vanhan hankintalain 73 §:n 4 momentin tarkoittamin tavoin. Kysymys on sen sijaan ollut vanhan hankintalain 31 §:n 2 momentin mukaisesta puitejärjestelyn ehtojen huomattavasta muutoksesta, joten puitejärjestely olisi tullut kilpailuttaa uudelleen ja siitä olisi näin ollen tullut julkaista uusi hankintailmoitus. Mikäli näin ei olisi ollut, puitejärjestelyn pidentäminen olisi joka tapauksessa lähtökohtaisesti vaatinut kirjallisen päätöksen tekemistä.

Ottaen huomioon, että julkaistun hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaan 31.12.2017 päättyneen puitejärjestelyn voimassaolon pidentämisestä ei ole järjestetty kilpailutusta, markkinaoikeus katsoo, että nyt kysymyksessä oleva hankintayksikön 24.1.2018 tekemä hankintapäätös § 1 ei ole voinut perustua hankintayksikön esittämällä tavalla sairaanhoitopiirin endoskopiatornien ja -laitteiden kilpailutukseen. Näin ollen kyseinen erillinen hankintamenettely, jonka osalta hankintayksikkö on esittänyt hankinnan tarpeen tulleen esille syksyllä 2017, on aloitettu nykyisen hankintalain voimassaoloaikana ja siihen on siten sovellettava mainitun lain säännöksiä. Edellä lausutun perusteella Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on ollut toimivalta tehdä markkinaoikeudelle esitys seuraamusmaksun määräämisestä 1.1.2017 voimaan tulleen hankintalain 141 §:n 1 momentin perusteella sekä kyseisen lain edellä todetut 173 §:n 1 momentin voimaantulosäännös ja 174 §:n 6 momentin siirtymäsäännös huomioon ottaen.

Pääasiaratkaisun perustelut

Hankintalain 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin tässä laissa säädetään.

Hankintalain 26 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen EU-kynnysarvo muiden kuin valtion keskushallintoviranomaisten tavarahankinnoissa on ollut 207 000 euroa 31.12.2017 saakka ja pykälän 3 momentin mukaisella menettelyllä tarkistettuna 1.1.2018 alkaen 221 000 euroa.

Hankintalain 58 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi hankintailmoitus EU-kynnysarvot ylittävästä hankinnasta.

Asiassa saadun selvityksen ja hankintapäätökseen 24.1.2018 § 1 kirjatun mukaan Kainuun keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosasto on koekäyttänyt syksyllä 2017 kahden laitetoimittajan 3D-kuvantamislaitteistoja. Koekäytön perusteella sairaalaan on päätetty hankkia Olympus Finland Oy:n 19.1.2018 jättämän tarjouksen mukainen laitteisto.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintoylilääkäri on tehnyt 24.1.2018 hankintapäätöksen § 1 koskien 3D-kuvantamislaitteen hankintaa Kainuun keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolle. Hankintapäätöksen mukaan hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 344 141,20 euroa. Hankinnasta ei ole julkaistu hankintailmoitusta.

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti hankkiessaan 3D-kuvantamislaitteiston, jonka arvo on ylittänyt hankintalain 26 §:n mukaisen tavarahankintojen EU-kynnysarvon, Olympus Finland Oy:ltä suorahankintana sitä kilpailuttamatta. Asiassa tulee näin ollen Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä harkittavaksi seuraamuksen määrääminen.

Seuraamusten määrääminen

Kuten edellä on jo todettu, hankintalain 141 §:n 1 momentin mukaan, jos hankintayksikkö on tehnyt EU-kynnysarvot ylittävän hankinnan tai kansalliset kynnysarvot ylittävän liitteessä E tarkoitetun palveluhankinnan tai käyttöoikeussopimuksen suorahankintana ilman tässä laissa säädettyä perustetta ja jos asiassa jo on tehty hankintasopimus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi esittää markkinaoikeudelle muun ohessa seuraamusmaksun määräämistä (kohta 2).

Mainitun pykälän 1 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 235) mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi esittää markkinaoikeudelle muun ohella seuraamusmaksun määräämistä, kun hankintayksikkö on tehnyt laittoman suorahankinnan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on seuraamusmaksua esittäessään otettava huomioon mitä ehdotetun lain 158 §:ssä säädetään seuraamusmaksun määräämisestä ja sen enimmäismäärästä markkinaoikeudessa.

Esitöissä on edelleen todettu, että markkinaoikeus määrää vain ne seuraamukset, joita Kilpailu- ja kuluttajavirasto on esittänyt.

Esitöistä käy myös ilmi, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi yksittäistapauksissa harkita, onko sopimuksesta tarpeen tehdä esitys markkinaoikeudelle. Se seikka, että hankintayksikkö ei ole tahallisesti toiminut hankintalain vastaisesti, ei estä seuraamuksen esittämistä. Selkeimmin seuraamuksen esittämistä koskevan kynnyksen ylittää tilanne, jossa suorahankinta näyttää olevan tehty hankintalain säännöksistä piittaamatta.

Hankintalain 158 §:n 3 momentin mukaan seuraamusta määrätessään markkinaoikeuden on otettava huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu ja valituksen kohteena olevan hankinnan arvo. Seuraamusmaksun määrä ei saa ylittää kymmentä prosenttia hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen arvosta.

Hankintalain 159 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi Kilpailu- ja kuluttajaviraston 141 §:ssä tarkoitetusta esityksestä: 1) määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen; 2) määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun; 3) määrätä sopimuskauden lyhennettäväksi; 4) kumota hankintapäätöksen.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti jättäessään hankinnan kilpailuttamatta. Hankintayksikön virhettä ei voida pitää erityisen vähäisenä. Kun otetaan huomioon hankinnan arvo ja hankintayksikön virheen laatu, markkinaoikeus katsoo, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tulee määrätä maksamaan 25 000 euron suuruinen seuraamusmaksu.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Sami Myöhänen, Ville Parkkari ja Jari Tiainen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen tai toissijaisesti kohtuullistaa markkinaoikeuden sille määräämän seuraamusmaksun määrää.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on uudistanut asiassa aikaisemmin lausumansa ja lisäksi lausunut muun ohella seuraavaa:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ei ole julkaissut 3D kuvantamislaitteiston hankinnasta hankintailmoitusta, koska hankinta on ollut niin sanottu erityisvastuualuehankinta (Erva-hankinta), joka on perustunut Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kilpailuttamaan hankintapäätökseen ”E4250 Endoskopiatornit ja -laitteet”. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on hankintarenkaan jäsenenä ollut mukana kyseisessä hankinnassa. Hankinnasta E4250 on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 13.11.2013.

Hankintapäätöksen E4250 mukaan hankinnan sopimuskausi on ollut 1.2.2014–31.12.2015 ja hankintapäätös on sisältänyt optiokaudet vuosille 2016 ja 2017. Laitetoimittajan edustaja oli keskustellut 17.1.2018 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintapäällikön kanssa, jolloin tämä oli ilmoittanut hankintasopimuksen voimassaolon jatkuvan. Lisäksi sairaanhoitopiiri oli sopinut 26.1.2018 sähköpostitse hankintapäätöksen E4250 toimittajien kanssa hankintasopimuksen jatkumisesta 31.7.2018 saakka. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä ei ole ollut aihetta epäillä sopimuksen jatkokaudesta saatua tietoa.

Vaikka sairaanhoitopiiri on sopinut hankintasopimuksen voimassaolon jatkamisesta toimittajien kanssa ja ilmoittanut siitä sähköpostitse 26.1.2018, sopimusosapuolten yhteinen tahto on jo ennen tätä ollut se, että sopimuksen voimassaolo jatkuu entisin ehdoin ennen uutta kilpailutusta. Tarve hankkia 3D-kuvantamislaitteistoja ilmeni marraskuussa 2017. Tuolloin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä selvitti, että hankintapäätös E4250 on voimassa vuoden 2017 loppuun.

Sopimuksen voimassaoloa on jatkettu väliaikaisesti uuden kilpailutuksen suorittamiseksi loppuun. Kyse ei ole ollut olennaisesta muutoksesta alkuperäiseen hankintasopimukseen. Sairaanhoitopiirin oli tarkoitus kilpailuttaa hankintapäätöksen E4250 mukainen hankinta uudelleen, mutta kilpailutusta ei ehditty tehdä ennen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hankintaa. Kyseessä ei ole ollut laiton suorahankinta, vaan Erva-yhteistyösopimukseen perustuva hankinta. Hankintapäätökseen 24.1.2018 ei ole haettu muutosta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valituksen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on uudistanut markkinaoikeudessa lausumansa ja lisäksi lausunut muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeuden arvio asian lopputuloksen suhteen on oikein. Vaikka katsottaisiin, että asiaa tulisi arvioida voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti, Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kilpailuttaman puitejärjestelyn voimassaolon pidentämiselle ei ole ollut perusteita. Hankintalain 136 §:ää vastaavia periaatteita sovellettiin pääosin jo ennen hankintalain voimaantuloa. Puitejärjestelyn jatkaminen on tarkoittanut olennaista muutosta alkuperäiseen hankintaan ja merkinnyt EU-kynnysarvot ylittäviä lisätilauksia sopimustoimittajille. Puitejärjestelyyn perustuvat tilaukset tai hankintasopimukset tulee tehdä puitejärjestelyn aikana, vaikka puitejärjestelyyn perustuvien hankintasopimusten kesto voi olla pidempi kuin puitejärjestelyn kesto.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hankinta ei ole voinut perustua Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kilpailuttamaan puitejärjestelyyn ”E4250 Endoskopiatornit ja -laitteet”, kun puitejärjestelyn voimassaolon pidentämiselle ei ole ollut perusteita.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ei ole ollut oikeutettu tekemään suorahankintaa Erva-yhteistyösopimuksen perusteella. Sopimus hankintayhteistyöstä tai hankintayhteistyön tarve ei ole hankintalain mukainen suorahankintaperuste. Kuntayhtymän on täytynyt olla tietoinen alkuperäisen yhteistyönä toteutetun puitejärjestelyn sisällöstä, jolloin se on kyennyt itsenäisesti ratkaisemaan, onko puitejärjestelyn jatkamiselle ollut lainmukaiset perusteet ja onko hankinta voitu tehdä puitejärjestelyn perusteella. Kuntayhtymä on ollut yksin vastuussa tekemästään hankinnasta alkuperäisen järjestelyn yhteishankintaluonteesta huolimatta. Se on toteuttanut hankinnan omissa nimissään ja omasta puolestaan.

Asian arvioinnin kannalta ei ole merkitystä sillä, että sopimuksen jatko on tarkoitettu väliaikaiseksi. Puitejärjestelyn jatkaminen ei ole perustunut kilpailutetun sopimuksen ehtoihin eikä jatkamiselle ole ollut hankintasäännöksissä mainittua perustetta, joka olisi mahdollistanut jatkamisen ilman uutta kilpailutusta. Puitejärjestelyn päättyminen on ollut ennakoitavissa, eikä järjestelyn jatkaminen ole ollut ehdottoman välttämätöntä. Hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevat säännökset soveltuvat vain tilanteisiin, joissa hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen. Kyse on itsenäisestä suorahankinnasta, jolle ei ole ollut hankintalain mukaisia perusteita.

Markkinaoikeuden määräämä seuraamusmaksu on ollut oikeassa suhteessa hankinnan arvoon ja hankintayksikön virheen laatuun nähden sekä kohtuullinen tapauksen tosiseikat huomioon ottaen.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on antanut selityksen johdosta vastaselityksen, joka on lähetetty tiedoksi Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Anne Nenonen, Tero Leskinen ja Outi Siimes. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.