Muu päätös H4764/2021

Asia Maakuntakaavaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija Luonnollisesti Pyhtää ry

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 21.4.2021 nro 21/0043/3

Asian vaiheet

Kymenlaakson liiton maakuntavaltuusto on 15.6.2020 (§ 5) hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan 2040.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään hylännyt muiden ohella Luonnollisesti Pyhtää ry:n valituksen maakuntavaltuuston päätöksestä.

Luonnollisesti Pyhtää ry on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Perustelut

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on myönnettävä, jos:

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Tuomas Kuokkanen ja Robert Utter. Asian esittelijä Petri Hellstén.