Muu päätös H3230/2022

Asia

Metsästyslain mukaista asiaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija

A

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 11.10.2021, 21/0378/2

Asian vaiheet

X ry:n metsästyksen johtaja ja kaksi varajohtajaa olivat 29.9.2020 määränneet A:lle metsästyskiellon, joka on ollut voimassa 10.–23.10.2020. Mainittuna aikana A:lla ei ole ollut oikeutta saalisosuuteen.

Hallinto-oikeus on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään jättänyt tutkimatta A:n valituksen edellä mainitusta yhdistyksen metsästyksen johtajan ja varajohtajien tekemästä päätöksestä. Hallinto-oikeus on katsonut, että päätöksessä ei ole ollut kyse julkisen hallintotehtävän hoitamisesta. Päätöksen lainmukaisuuden tutkiminen ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan.

A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Perustelut

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on myönnettävä, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Esittelijä Petri Leinonen.