Muu päätös H3721/2022

Asia

Valituslupahakemus jätevedenpuhdistamoa koskevassa ympäristölupa-asiassa

Muutoksenhakijat

1. A asiakumppaneineen
2. B asiakumppaneineen
3. C ja D
4. E, F, G ja H
5. I, J, K ja L
6. M

Päätös, jota muutoksenhaku koskee

Vaasan hallinto-oikeus 13.6.2022 nro 665/2022

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus ei tutki M:n valituslupahakemusta.

Muiden muutoksenhakijoiden valituslupahakemukset hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valituksiin.

Perustelut

Tutkimatta jättäminen

Hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaan hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusosoituksessa todetaan, että valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. Valitusosoituksessa on ilmoitettu korkeimman hallinto-oikeuden aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös on julkaistu hallinto-oikeuden verkkosivuilla 13.6.2022. Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta, joten päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon 20.6.2022. Valituslupahakemus olisi näin ollen tullut toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään keskiviikkona 20.7.2022 kello 16.15. Valituslupahakemus on toimitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen sähköpostilla, joka on lähetetty 20.7.2022 klo 22.07, eli valitusajan päätyttyä. Tämän vuoksi M:n valituslupahakemus on oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n, 14 §:n ja 81 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla jätettävä tutkimatta.

Valituslupahakemusten hylkääminen

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on myönnettävä, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski ja Robert Utter sekä ympäristöasiantuntijaneuvos Harri Koivusalo. Asian esittelijä Laura Leino.